Acts 1

Yeisu yana waloyemidi Aluꞌaluwa Veꞌahihi vehabana

Tiyopilo, bukine yalele mugaiyei holanai Yeisu yana paihowao yo yana veꞌitao, hauganane yana paihowa ivetuwuni ana higa Yaubada ilauvai yo ihahaene galewai. Yeisu yana mwalowoi tuluhanai mayawahina imahalava yana tauyewasao aidiyai, hiya vesivesinuwadi na Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana wahiyalaena adi loina imohedi. Ahubena 40 holadiyai imahamahalava aidiyai, na abaꞌita maudoina iveꞌitadi ainaena yana towolouyo hiꞌawa moihaei na yana tauyewasao hiꞌita na baidanao hiꞌaubabada neta Yaubada yana Abaloina vehabana iveꞌitadi.

Howola baidadi himiyamiya na adi loina imohedi iwalo, ‘Havena Yelusalem amlaulaugabaei na hesi Tamadane yana waloyemidine mwalona yawalowenaꞌo vehabana amhaꞌwahaꞌwai. Amnuwatuwu avivini ebeha Yoni bwahiyena iꞌabiye bapitaisogomiu na ahubena nigele daodaona na Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena bapitaiso amlobai.’

Yeisu ihae galewai

Haugana Yeisu yana tauyewasao hihulugogoi na hipanivila ainai hiwalo, ‘Bada, howahowana na teina hauga ita Isileli umugaiyegita na tabom taloinauyowegita?’

Na Yeisu iwalo, ‘Tamagu iya ibom iloiloina na nigele howahowana omiu amhanapui aiteya hauga yana loinane ipaihowaidi. Na omiu hesi howola abo Aluꞌaluwa Veꞌahihi ilaoma na iꞌabiye wahiyalagomiu, na vehabagu ampaihowa na amwalo mahalava Yelusalem ainai yo Yudeya yo Sameliya dalavanao maudoina na baleꞌu maudoina aidiyai.’

Haugana walo teina iveꞌovidi na hiꞌita Yeisu ihaehae galewai, na yaloyalovi iꞌauhi na mehediyena itau aidawanine. 10 Ta ilaugabaidi na hiya howola hivinuvinunu galewai na towatowaho hitau bwau adi aleꞌo hewahewadi vahalidiyai hitowotowolo. 11 Na hiwalo, ‘Omiu Galiliwone, hava vehabana amꞌitaꞌita haene, Yaubada bada Yeisu ilauvaiyaꞌo galewai na howola abo iwuyoma ta ana ita dova hinage yana haene amꞌiꞌitane.’

Yudasa aivelahena

12 Olibe oyana ainaena hilau gwaipile Yelusalem neta amwahane nigele iyadaodao wuwuna oyanane neta Yelusalem vahalinai. 13 Na hiluwu yadi vadai na hihae vada ewanai, na Pita na Yoni yo Yemesa yo Andulu yo Pilipi yo Tomasi yo Batolomiu yo Madiu yo Yemesa Alipiyosi natuna yo Saimoni iya mwalona tauhamadudu abaloina vehabana yo Yudasa iya Yemesa natuna. 14 Maudoidi teina yadi nuwatuwu ehebo hiꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai waiwaihiu baidadiyao yo Meli Yeisu hinana na hinage Yeisu tahinao.

15 Bodaone adi bagibagili dova 120 ehebo ahubena ainai Pita iguguya ahiꞌahipudiyai na iwalo, 16 ‘Tahiguwao mwalona Deivida yana walo Aluꞌaluwa Veꞌahihi imohei Yudasa Isakaliyota vehabana, na Buki Veꞌahihi ainai imiyamiya, 17 na Yudasa mwalona baidada tawalo mahalava Yeisu vehabana na hesi yada Bada ihuhulaei na imohei ana alehao aidiyai’.

(
18 Yudasa bada imwalowoiꞌo yana paihowa yababana vehabana, na mulitai abo imwalowoi ana maiha ainaena baleꞌu igimwalai na baleꞌune holanai ibeꞌu na diyana italupulihine na hinaena maudoina imahalava. 19 Na wasana Yelusalem maudoina hibenalei na alinadiyena baleꞌune yehana himwau Akelidama na ana nuwamasele Baleꞌu Maꞌwahina.)

20 ‘Dova Buki Sam holanai Deivida yana walo Yudasa vehabana iwalo:

“Yana tupwa ovaꞌova aꞌavana
nigele teya tomowa iyamiyamiya ainai”.
Na hinage iwalo:

“Tomowa vagana mata iveꞌaivelaheyei”.
Ainaena ilowoinanei walo teina ana nuwamasele moiha imahalava.

21 ‘Eeta howola abo Yudasa aivelahena yaiya tomowa hauga maudoina imulimulita Bada Yeisu yana hae yo yana dobi aidiyai. 22 Na hinage Yoni Yeisu iꞌabiye bapitaiso hauganane ainai ta ana higa Yeisu yana hae galewai, teina towahonane iya ilaoma ta Yeisu yana towolouyo vehabana ayewasaei.’ 23 Ainaena towatowaho hitau bwau yehadi hiꞌabihinidi ehebo Yosepa yehana bwauna Basabasi iya hinage hiyogaei Yusito, na bwaunane towaho yehana Madayo. 24 Eeta hiꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai hiwalo, ‘Bada ee, owa tomowa maudoidi yadi nuwatuwu uhanapuidiꞌo ainaena yam vesinuwa towatowaho bwau teina aidiyena uveꞌitaei alimaiyai. 25 Na iya mata ibom ivetaupaihowa yo iyewasa Yeisu vehabana, wuwuna Yudasa paihowane ilaugabainaꞌo na ilau ibom yana tupwai.’ 26 Na hitaubwauwone aiꞌopiꞌopiyena hivesinuwa ta Madayo vesinuwa ainai imiya mahalava eeta iya iluwu tauyewasao yadi boda ainai.

Copyright information for `KUD