Acts 10

Pita Koniliyosi iboꞌeyei

Dalava Sisaliya ainai ehebo towaho yehana Koniliyosi imiyamiya, iya Italiwone yadi tauꞌalehao, adi taumugai. Ibom towaho namwanamwana na mayana huhuwo Yaubada hiveꞌahihiyei, na hauga maudoina tauwewelohe ihaguhaguidi na iꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai. Ahubena ehebo lavilaviyena, Koniliyosi iꞌeno itaꞌita na Yaubada yana tausagenawasa ehebo iꞌitaꞌita iliꞌilimani na ilaoma ainai iwalo, ‘Koniliyosi!’.

Koniliyosi tausagenawasane ivinuvinunui na mayana meheuhi, iwalo, ‘Bada, hava?’

Na tausagenawasa iwalo, ‘Yaubada yam awanoi yo yam hagu tauwewelohe aidiyai ihanahanapui, na ainaena inuwatuwu avivinigo.
Eeta yam taupaihowao tupwadi uvetamaledi, na hilau Yopa ta Saimoni iya yehana himwau Pita, hilauvaiyama. Pitanane ehebo hinage Saimoni yana vadai leꞌawa ainai imiyamiya, na Saimoninane yana paihowa lagulagu ꞌwapidi aidiyena ginauli ipaipaihowaidi.’

Tausagenawasane yana walo iꞌovi na ilalaune. Na Koniliyosi yana taupaihowao bwau iyogaedima na yana tauꞌaleha ehebo hinage Yaubada ana tauveꞌahihi mwalaꞌina iya Koniliyosi taumiya vahalina. Ainaena tausagenawasane yana walomahalava Koniliyosi iꞌaubabadaei hitau tonugane aidiyai, na ivetamaledi Yopa ainai ta hilalaune.

Iꞌahubenama mahana alaꞌalapwahiyai hilaulau Yopa vahalinai, na Pita vadai imiyamiya, na ihae ewai habi awanoi. 10 Iꞌawaꞌawanoi mavahalina na howola vadai aiꞌai hiꞌatuꞌatububuni na Pita iꞌeno itaꞌita. 11 Na galewa iꞌiꞌitane ilotahoꞌe, na ehebo ginauli iꞌita idobidobima, ana ita dova aleꞌo mwalaꞌina papalina vehopali aidiyena hiꞌabaꞌabahi dobima baleꞌuwai. 12 Na holanai vali lagulagu yo vali lagulagu daladaladi yo vali lowolowo yo vali lowolowo. 13 Ainaena ehebo alina Pita iwalo ainai, iwalo, ‘Pita, utowolo yo neta lagulaguwone uwunuidi na uꞌaidi’.

14 Na Pita itaꞌwataꞌwataedi, iwalo, ‘Bada, badagi wuwuna nigele teya hinage lagulagu laulaugagayodi teina dova yayaꞌaidi’.

15 Na alinane iwalouyo iwalo, ‘Yaubada lagulagu bada iꞌabiye maselediꞌo, ainaena havena uꞌawaꞌawa yabayababaedi’.

16 Ginauli teina mai tonuga Pita ainai imahalava, alinanane mai tonuga dova iwalowei, na mulitai ginaulinane iheheuyone galewai.

17 Pita howola yana enoꞌitaꞌitane ainona inuwanuwatuwui na Koniliyosi tomowaowa tonuga ivevetamalediwa Saimoni yana vada hilobai na hilaoma ta ali awaꞌedanai hitowotowolo. 18 Na hipanavila hiwalo, ‘Teina ainai taumana yehana Saimoni Pita imiyamiya?’

19 Vadanane ewanai Pita inuwatuwu behabeha, na Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainai iwalo, ‘Pita, towatowaho hitau tonuga hibehabehaego, na bada hilaomaꞌo ta elauhai himiyamiya. 20 Ainaena utowolo na uꞌaitulu aidiyai ta baidamwao amlau na havena unuwatuwu gwaigwaipile, wuwuna yau tomowaone yavetamaledima.’

21 Ta ainaena Pitanane iꞌaitulu aidiyai na iwalo, ‘Yau Pita. Hava vehabana amlalaomane?’

22 Na hiwalo, ‘Tauꞌalehao yadi taumugai yehana Koniliyosi ivetamalegai ta alalaomane. Iya towaho dumwadumwaluna na Yaubada iwalowalo vetuvehaeyei. Eeta hiya Yudeya maudoidi hiveꞌahihiyei. Yaubada yana tausagenawasa masemaselena Koniliyosi iwalo auli ta ivetamalegai yo alaoma ebeha aveꞌiꞌimanego ta talau yana vadai, yo hava mata uꞌauꞌaubabadaneine ibenalei.’ 23 Pita tomowaone iyogaedi, na vadai hivetaumana.

Iꞌahubena na hitowolo ta Pita baidadi hilau, na tupwana adi geluwo Yopa ainaena baidadiyao hilaulaune.
24 Iꞌahubenauyo abo himamahalavane Sisaliya ainai, na tenem ainai Koniliyosi yana huhuwo yo ana geluwo iyoga ahaidima, na yana vadai hihaꞌwahaꞌwa. 25 Na Pita imahalava vadai na Koniliyosi imahalavama Pita mehenai ibeꞌu dobi na ipwagogo. 26 Na Pita Koniliyosi iꞌabiye towolo, na iwalo, ‘Utowolo! Yau tomowa mohili owa dova.’

27 Ainaena Pita yo Koniliyosi baidana hiꞌauꞌaubabada na hiluwu vadai, na Pita boda iꞌitadi hihaꞌwahaꞌwa. 28 Eeta iwalo lau aidiyai iwalo, ‘Omiu amhanapuiyaꞌo neta ai Yudeyaone nigele howahowana na omiu nigele Yudeya baidamaiyao taꞌawa heliheliyam, neta yama laugagayo ta ebe havena aboꞌeboꞌeyegomiu. Na hesi Yaubada iveꞌitagau ebeha laugagayone bada iꞌoviꞌo. 29 Ainaena hauganane Koniliyosi yana walo ivetamalenama nigele yayataꞌwataꞌwata, na hesi yatalamwegau ta yalalaomane. Na hava vehabana uyogaegaune?’

30 Koniliyosi iwalo, ‘Ahubena vehopali bada hiꞌoviꞌo ainai lavilaviyai, dova wau teina ulalaomane eeta yagu vadai yaꞌawaꞌawanoi na tomowa ehebo ana aleꞌo namanamalina meheguwai itaumahalavane. 31 Ta iwalo, “Koniliyosi, Yaubada yam awanoi yo yam aiyauya ihanapuidiꞌo ainaena iꞌatemuyamuyaego. 32 Tomowa uvetamaledi ta hilau Yopa ainai towaho yehana Saimoni Pita hilauvai. Na towaho teya hinage yehana Saimoni iya lagulagu ꞌwapidi ana taulauhaili ainai ivetaumana na Saimoninane yana vada neta niꞌu vahalinai.” 33 Eeta vehabam walo yavetamale mwayamwayawenawane ta uꞌatemuyamuyaegai na ulalaomane. Ainaena mata maudoimai teina Yaubada mehenai na ginauliwone hava Bada iwawalo auligowa ebeha uꞌaubabadaei neta maudoimai ahaꞌwahaꞌwa ebeha abenalei.’

Pita yana walo Koniliyosi mayana bodao aidiyai

34 Eeta Pita iwalo aidiyai, ‘Walo moiha bada nuwagu imaseleꞌo ebeha tomowa maudoidi Yaubada mehenai toyatoyawa, na nigele Yudeya hibom iyavelauwedi. 35 Na hesi vali tomowa tupwa ehebo ehebo tomodiyao ebe hiveꞌahihiyei, na himumuga dumwalu, Yaubada iyaliyaya vehabadi. 36 Na Besinana Yeisu ibom maudoida yada Bada na Yaubada nuwadaumwali wasana namwanamwana Yeisu imohegai, ai Isileli yama awanamwanamwa vehabana. Na omiu wasanane amhanahanapui. 37 Wuwuna Yoni wasanane ivetuwuni Galili ainaena, hauganane iguguya, na tomowa iꞌabiye bapitaisodi na mulitai Yeisu wasana ivetuwuni Yudeya tupwana maudoina ainai. 38 Wasanane ebeha Yaubada Yeisu towaho Nasaleti iꞌabiye wahiyala Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena, ta iꞌalaꞌalawowoli na tomowa ihaguhaguidi, ebe yaiyadiwo Tomodulele yana alaꞌalawowoliyena hiꞌasiyebwa, Yeisu iꞌabiye namwanamwadi, wuwuna Yaubada yana alaꞌalawowoli ainaena.

39 ‘Na ai Yeisu ana tauwalo moiha, wuwuna yana paihowao aꞌitadiꞌo Yudeya tupwanane aidiyai yo Yelusalem ainai na ana higa aiwa lagalagana ainai hitutuye patu ta imwamwalowoine. 40 Na ahubena tonuga ainai Yaubada iꞌabiye towolouyoi, na iꞌabiye mahalavauyoi. 41 Nigele tomowa maudoidi aidiyai, na ai Yaubada ivesinuwaigai ebeha tauwalo moiha alimaiyai, na ana higa yana towolouyo tuluhanai aꞌai na anumanuma Yeisunane baidamai. 42 Na iloinaegai ta tomowa aidiyai aguguya ebeha Yaubada Yeisunane ivesinuwai yo hauga yana abaꞌovi ainai lauvetala ipaihowai, tomowa hibom bada himwalowoi vehabadi na hinage ita mayawahida vehabada. 43 Tauwalo mahalava hinage mwalona hiwalo mahalava mugai, ebeha yaiyadiwo Yeisu ainai hiyemidi yadi pwanoli ana nuwahamu Yaubada ainaena hivai Yeisu yehanaena.’

Aluꞌaluwa Veꞌahihi iꞌaitulu hibom nigele Yudeya aidiyai

44 Pita howola iꞌauꞌaubabada na Aluꞌaluwa Veꞌahihi iꞌaitulu taubenabenali aidiyai 45 Na vali alina yo vali alina aidiyena hiꞌauꞌaubabada, na Yaubada hiwalowalo vetuvehaeyei, na Yudeya hibom Yeisu ana tauyemidiwo Pita baidanao Yopa ainaena hilalaomawa, nuwadi ipwanopwano, wuwuna hiꞌita Yaubada bada yana velau Aluꞌaluwa Veꞌahihi imohediꞌo hibom nigele Yudeya aidiyai.

Ainaena Pita iwalo aidiyai,
47 ‘Augeluwo! Amꞌita Aluꞌaluwa Veꞌahihi bada hivaiyaꞌo dova ita mwalona, eeta nigele howahowana yadi bapitaiso bwahiyena taꞌauhi awa?’ 48 Ainaena Pita iloina Besinana Yeisu yehanaena hibapitaiso, na mulitai tomowadine Pita hiꞌawanoiyei yo tupwana ahubena hinage himiyamiya, baidadi ta itatalamne.

Copyright information for `KUD