Acts 12

Yemesa hiꞌoiye mwalowoi na Pita vada paipaiyai himwau luwuwei

Hauganane ainai tauwasawasa Helodi yana loina wahiyala ainaena yana tauꞌalehao tupwana tauyemidiwo hiꞌabi avivinidi na hiꞌabiyababadi. Ainaena Yemesa Yoni tahina, Helodi yana loinaena na elepa aleꞌaleha ainaena hiꞌoiye mwalowoine. Na iꞌiꞌitane neta teina mumugane Yudeyaone iꞌabiye yaliyayadi eeta ihamadudui ta Pita ipapaine. Teina mumugane neta Buidiꞌwa guyauna ainai ivevetuwunine. Na haugana Pita ipai ta vada paipaiyai imwauwi ta iꞌovi na tauꞌita avivini tomowa vehopali vehopali ihiwaidi ta ilau boda vehopali ipapaihowaidine. Yana nuwatuwu ebeha Buidiꞌwa guyauna tuluhanai Yudeyaone imohedi na hiꞌoiye mwalowoi.

Eeta vada paipaiyai himwauwi ta imiyamiya na hesi tauyemidiwo vehabana hiꞌawaꞌawanoi wahiyala Yaubada ainai.

Tausagenawasa Pita ihagui

Mata iꞌahubena na boniyainane ainai Helodi Pita mata iꞌoiye mwalowoi. Na wau boniyainane tauꞌalehao bwau awaꞌedane neta gulawa pwawapwawati ainaena Pita hipaigwaigwaipileyei yo himomohi bwauwedi na hiꞌenoꞌeno na hinage tauꞌaleha bwau vehaudi hiꞌitaꞌita avivini. Nigele bweda na masele vadane alonai ihinali ta Yaubada yana tausagenawasa itowolo mahalava. Towahone Pita labelabenai igoha na ivanoi iwalo, ‘Utowolo mwayamwayau’. Gulawa pwawapwawatiwowa Pita nimanai hibebeꞌune.

Na tauwagenawasane iwalo lau Pita ainai iwalo, ‘Am aleꞌo yo am aehumahuma uliꞌwadi’. Eeta Pita iꞌawa abiyei, na tausagenawasane iwalouyo iwalo, ‘Am abobo ainaena uꞌohamuigo na umulitaegau’. Eeta tausagenawasane imahalava na Pita imulitaei ta vada paipaine iꞌaitulu gabaeine. Na hesi tausagenawasane hava ipaipaihowaidine neta moihadi himahamahalava na Pita nigele iyanuwamasele. Yana nuwatuwu ebeha iꞌeꞌeno nivinivi. 10 Hilaoma ta tauꞌita avivini ehebo hilaugabaei, na bwauna hinage hilaugabaei, na awaꞌeda mwalaꞌina pwawati hipapaihowaine ainai hilaoma, na awaꞌedane ibom ilotahoꞌe, na himahalava dalavai, na amwahaena hilau bwaubwau nigele daona na tausagenawasane Pita ilaugabaeine.

11 Ainaena Pita inuwamasele, na iwalo, ‘Yahanapuiyaꞌo ebeha yau Helodi nimanaena Bada iyaiyovigau na yana tausagenawasa ivetamalei, ta ihahaloigaune. Na hinage Yudeyaone yadi nuwanuwatuwu ebeha aliguwai hava hipaihowai neta yalaugabaidiꞌo.’

12 Pita bada nuwana imaseleꞌo na ilau Meli yana vadai, Yoni hinana, na Yoni yehana bwauna Maki, na vadanane holanai tauyemidiwo maudoidi himiya gogoi, na hiꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai. 13 Na Pita vada ana awaꞌeda ainai iꞌaigohagoha, na taupaihowa waihiuna ehebo yehana Loda ilaoma. 14 Na Pita alinana ibenali lobai, ta iyaliyaya mwalaꞌina, na nigele awaꞌeda ihoꞌe, eeta ilau gwaipile ta vada holanai iwalo, ‘Pita awaꞌedai itowotowolo’.

15 Na hiwalo, ‘Nuwana uyauyaule!’. Na waihiune awana ipaꞌiꞌi ebeha Pitanane. Eeta hiwalo, ‘Nuwana Pita aluꞌaluwana’.

16 Hiꞌawa paꞌipaꞌiꞌi na Pita howola iꞌaiꞌaigohagoha, ainaena awaꞌeda hihoꞌe ta hiꞌita ebeha ibom Pita, na nuwadi ipwanopwano moiha. 17 Na Pita nimanaena iꞌauhidi na hinobu, na iwalo aulidi Bada vada paipaiyena ilauvaiyama. Ainaena iwalo, ‘Wasa teina amwalowei Yemesa yo augeluwo aidiyai’. Na ilaugabaidi ta ilau vali tupwai.

18 Iꞌahubena na tauꞌalehao nuwadi ipwanopwano, na hiꞌatehawawali mwalaꞌina Pita vehabana, vedova imamahalavane. 19 Na Helodi iloinaedi ta Pita hibehaei, na nigele hiyalobai, ainaena tauꞌita aviviniwone yadi lauvetala ipaihowai, na adi oiyemwalowoi iloinaei. Eeta Helodinane Yudeya ainaena idobima Sisaliya imimiyane.

Helodi yana mwalowoi

20 Helodi hiya Taya yo Saidoni imodiꞌiniyedi eeta hiya nuwanuwadi ebeha hivenuwa ehebouyo. Ainaena hilaoma ta yana vada ana tauꞌita avivini yehana Bilasito baidadi hiꞌawa heliheliyam. Na hiꞌawanoiyei ta ebeha tauwasawasane yo hiya hivenuwa ehebo. Wuwuna tauwasawasane yana dalavai hiduivahali lau aiꞌai yana tupwa ainaena.

21 Na Helodi ehebo ahubena iwalowei na baidadi hiꞌauꞌaubabada, na ahubenanane ainai ana aleꞌo vauvauna iliꞌwa, na yana abamiya wasawasa ainai imiya. 22 Na bodaone hiyogayoga, na hiwalo, ‘Yam aubabada bada dova Yaubada na nigele tomowa’. 23 Na yadi noꞌo ivai ta nigele Yaubada iyawalo vetuvehaeyei eeta Bada yana tausagenawasa Helodi ipaihowai ta iꞌaꞌasiyebwane ta mwatamwata hiwomali ta imwamwalowoine.

24 Neta hauganane ainai tomowa Yaubada yana walo hibenalei yo hiꞌawa abiyei. Na yadi boda imwalamwalaꞌi. 25 Na Banabasi yo Saulo yadi paihowa Yelusalem ainai hiveꞌoviyaꞌo, ta hidobiuyo Anitiyoki ainai, na Yoni yehana bwauna Maki hilauvai baidadi.

Copyright information for `KUD