Acts 13

Banabasi na Saulo yadi paihowa

Tauyemidiwo Anitiyoki ainai, neta tupwadi yadi tauwalo mahalavao yo tauveꞌitao. Eeta teina yehadi, Banabasi na Simiyoni iya hiyogaei taugibagibana, na Lusiyasi iya gama Sailini, na Manaꞌeni iya tauwasawasa Helodi ana abiꞌabiyemwalaꞌi, yo Saulo. Hibom hitapwatapwalolo mayadi hudi Yaubada ainai na Aluꞌaluwa Veꞌahihi iwalo aidiyai, iwalo, ‘Nuwanuwagu Banabasi na Saulo yagu paihowa ehebo vehabana hipaihowai, ainaena amtalamwedi paihowanane ainai’. Eeta Yaubada ainai hiꞌawanoiuyo mayadi hudi, na hiꞌabivahuidi, na Banabasi yo Saulo hivetamaledi yadi paihowane vehabana.

Yadi paihowa Saipilosi ainai

Aluꞌaluwa Veꞌahihi bada ivetamalediꞌo ta hiꞌaitulu Selusiya, na wagaena higelu ta hiꞌadau bwanabwana Saipilosi vehabana. Na dalava yehana Salamisi ainai hiduna, ta nemai Yudeya yadi vada tapwalolo ainai Yaubada yana walo higuguyaei. Na ehebo yadi hevali baidadi hitaꞌiꞌili yehana Yoni Maki.

Bwanabwanane maudoina hitaꞌiꞌiliyei, na dalava Paposi ainai himahalava, ta tenemai tauꞌoba yehana Bayeisu, towaho Yudeya, ibom teya tauwalo mahalava oyaꞌoyamana. Na Bayeisunane Sagiyo Paulosi baidana, iya dalava ana tauloina, na towaho hanahanapuna. Ainaena Sagiyo Paulosi Banabasi na Saulo iyogaedima, na nuwanuwana ebeha Yaubada yana walo ibenalei. Na hesi tauꞌobane iꞌauhidi, wuwuna nigele nuwanuwana na tauloinane Yeisu ainai iyemidi. Tauꞌobane yehana ana bui Elimasi neta taubalau. Na Saulo iya yehana bwauna hiyogaei Paulo, Aluꞌaluwa Veꞌahihi iꞌoiye mwau na tauꞌobane ivinuvinunui. 10 Na iwalo, ‘Owa Tomodulele yo Alawai yana boda, na oyama wuwuna, ainaena paihowa dumwadumwaluna uveꞌalehaei na Bada yana amwaha dumwadumwaluna hauga maudoina utowotowoi ta uꞌabiye yababa yo uꞌabiye giyo. 11 Eeta teina mata Bada yana wahiyalaena mehem igibu ta mata nigele uyavinunuyo ana higa Yaubada yam ahubena iwawaloweiwa ainai abo uvinunuyo.’

Hauga tenem ainai dova hogahoga na tauꞌobane mehena iguguyou, ta ibehabeha yaiya ihagui na ivedadabi.
12 Na tauloinane Sagiyo Bada yana alaꞌalawowoli teina iꞌita na Bada wasana vehabana nuwana ipwanopwano, eeta iyemidiyei.

Hilau Anitiyoki tupwana Pisidiya holanai

13 Paulo maꞌana bodao Paposiyena higelu, na hiꞌadauyo ta Pega ainai hiluluwune, tupwa Pamipiliya holanai. Na Yoni Maki ilaugabaidi ta iwuyo Yelusalem ainai. 14 Na bodaone Pega hilaugabaei, na Anitiyoki ainai himahalava, neta tupwa Pisidiya holanai. Eena ahubena Yudeya yadi tapwalolo ana ahubena ainai hiluwu Yudeya yadi vada tapwalolo ainai hitalumiyahiwa. 15 Haugana Mosese yana loinao yo tauwalo mahalavao yadi laulele vahilina tuluhanai vada tapwalolo adi babadao walo hivetamalei Paulo maꞌana geluwo aidiyai hiwalo, ‘Tahimaiyao, ebe tomowa abiye wahiyalana aubabadadi alimiyai neta amwalowedi’.

16 Ainaena Paulo itowolo na nimana iꞌabihini, ta iwalo, ‘Tahiguwao Isileli yo omiu vali tupwaena Yaubada ana tauveꞌahihiwo, yagu walo teina ambenalei. 17 Yaubada mwalona Isileli tubudao ivesinuwaidi, na yadi boda iꞌabiye mwalaꞌi yadi miya taumana Itipita ainai, na yana wahiyala mwalaꞌina ainaena imugaiyedi, ta Itipita hilaugabaeine. 18 Na bolimai 40 aidiyai yadi tapiyao iꞌalamaꞌiꞌitaedi haugana balabala awawai hilaulau. 19 Na Kenani baleꞌune holanai dalava ana bagibagili 7 matomowadi imumutudine. Na tubudaone italamwedi ta Kenani baleꞌune hiloloinaeine, 20 neta bolimai ana bagibagili 450 aidiyai.

21 ‘Hiꞌawaꞌawanoi na Yaubada yadi tauwasawasa imohedi Saulo, ibom Kisa natuna, na yana huhu Beniyamina ainaena, na bolimai 40 aidiyai iloiloinaedi. 22 Mulitai Yaubada Saulo isosomanaei, na yadi tauwasawasa vauvauna Deivida imwauwi, iya Deivida vehabana iwalo, “Yesi natuna Deivida yalobai, na yavelauwei wuwuna yagu nuwatuwu maudoina mata ipaihowaidi”.

23 ‘Ta Deivida yana huhu ainaena Yaubada Isileli adi Taulivahi Yeisu iꞌabiye mahalava, dova mwalona iwalo mugai. 24 Na mwalona hauganane ainai Yeisu nigele iyadobima, Yoni iguguya Isileli aidiyai, na yadi lauhapuli aidiyena hinuwabui, na iꞌabibapitaisodi. 25 Yoni yana paihowa ana abaꞌovi ainai iwalo, omiu amnuwatuwui ebeha yau yaiya? Yau nigele Taulivahine na iya tuluhaguwena ilalaoma iya imwalaꞌi gabaegau, ainaena yau nigele iyalowoinanegau na ana aehumahuma yavaivehulu.

26 ‘Tahiguwao, omiu Isileli yo Abelaham tubunao, na omiu nigele Yudeya yaiyadiwo Yaubada hinoꞌonoꞌowei teina ainai, ita alidai teina livahine wasana Yaubada ivevetamalenamane. 27 Wasane neta Yeisu vehabana, na hesi yaiyadiwo Yelusalem ana taumiyao yadi tauloinao baidadiyao nigele hiyahanapui ebeha iya Taulivahine. Na hinage tauwalo mahalavao yadi walo tapwalolo bagibagilidi aidiyai hivahivahili neta nigele hiyanuwatuwu lobai. Hesi Yeisu hiveꞌewai ta ainaena tauwalo mahalavao yadi walo iyemala moiha. 28 Nigele teya yana lauhapuli hiyaꞌita lobai, na hesi Pailato hiꞌawanoiyei ebeha hiꞌoiye mwalowoi. 29 Ainaena walodine Buki Veꞌahihi ainai hiwalo mugaiyediꞌo Taulivahi vehabana na maudoina Yudeya bada hipaihowaidiꞌo, na yana mwalowoi tuluhanai aiwa lagalagana ainaena himwau aituluwei, ta magai ainai himwamwauwine. 30 Eeta Yaubada mwalowoiyena iꞌabiye towolouyoi, 31 na ahubena tupwana bagibagilina aidiyai imahamahalava, ana taumulitaone aidiyai. Hibom mwalona baidanao Galiliyena yo Yelusalemaena hilaoma. Hiya teina wau ana tauwalo moiha hiwalowalo mahalava tomowa aidiyai.

32 ‘Na ai hinage wasana namwanamwana amohegomiu, mwalona Yaubada yana waloyemidi tubudao aidiyai. 33 Na bada hiꞌabiye mahalavayaꞌo yaso vauvauna ita alidai, haugana Yeisu yana mwalowoiyena iꞌabiye towolouyoi. Teina vehabana Sam bwauna ainai Yaubada yana walo hiwalo mugaiyei, iwalo:

“Owa natugu
wau teina ainai yaꞌawa Natuguwego”.
34 Na Yaubada Yeisu iꞌabiye towolouyoi ta nigele howahowana Yeisu ipwaha, dova yana walo tenem dova iwalo:

“Mata awanamwanamwa veꞌaveꞌahihina yamohego neta Deivida ainai yawawalo yemidiyeiwa”.
35 Na ainaena iwalouyo iwalo,

“Havena utalatalam ta yam taupaihowa veꞌaveꞌahihina ipwahapwaha”.
36 ‘Walo teina nigele Deivida vehabana. Deividanane yana hauga ainai Yaubada yana nuwatuwu ipaihowaidi, na imwalowoi na himwauwi magaiyai, na tubunao baidanao hipwapwahane. 37 Na hesi towahonane mwalowoiyena Yaubada iꞌabiye towolone nigele iyapwaha.

38 ‘Ainaena tahiguwao amhanapui moiha ebeha teina towahone ainaena yami lauhapuli inuwahamuidi ta neta vehabana na wasana aguguyaei alimiyai. 39 Na ebe yaiya ibom ainai yemidi, yana lauhapuli aidiyena ilivahi, na hesi Mosese yana loina nigele howahowana ilivahigomiu. 40 Ainaena amꞌita avivinigomiu na walonane tauwalo mahalavao mwalona vehabana hiwalowalo yemidiwa, havena amveꞌaveꞌalo. Walonane iwalo:

41 “Omiu tauꞌabitalawahi ambenabenali, amlau yabayababa na ammwalowoi.
Wuwuna yami hauga ainai paihowa hava yapaipaihowaine mata nigele amyayemidiyei.
Bwagana teya tomowa iwalo auligomiu na mata nigele amyayemidiyei.” ’
42 Haugana Paulo na Banabasi himahalava, na bodaone hiꞌawanoiyedi ta vali tapwalolo ainai veꞌita teina vehabana aidiyai hiwaloweuyoi. 43 Na boda vada tapwalolowena himahalava, na tupwana Yudeya yo tupwana Yaubada ana tauyemidiwo vali tupwa yo vali tupwa aidiyena, Paulo na Banabasi himulitaedi, ainaena Paulo na Banabasi aidiyai higuguya ta ebeha Yaubada yana veꞌiꞌila hiꞌita yo hiꞌabi avivini.

44 Na vali tapwalolo ainai dalava ana taumiyaone maudoidi himiya ahaidi Bada yana walo vehabana yo habi benaleina. 45 Hiya Yudeya boda mwalaꞌina hiꞌiꞌitane, na hiꞌalomagigili, yo Paulo yana guguya ainai hiꞌawa yabayababaei.

46 Hesi Paulo na Banabasi mayadi atepatu hiwalo mahalava Yudeya aidiyai, hiwalo, ‘Ilowoinanei na Yaubada yana walo awalo mahalava mugai alimiyai, na hesi amtaꞌwataꞌwataei, na omiu ambom amloinaegomiu ebeha nigele howahowana na yawahi vateyai amlobai, neta vehabana ataꞌwataꞌawataegomiu ta vali bodao aidiyai aguguya hibom nigele Yudeya. 47 Wuwuna Bada ivenuwamwauꞌo alidai, iwalo:

“Yami paihowa bada yamohegomiuꞌo na ebeha omiu nigele Yudeya yadi masele,
na tupwa maudoina aidiyai adi livahi amlawei”.’
48 Ainaena hibom nigele Yudeya Paulo na Banabasi yadi walo teina hibenalei, na hiyaliyaya mwalaꞌina, ta Yaubada wasana hiꞌawa namwanamawaei. Na yaiyadiwo Yaubada ivesinuwaidi yo yawahidi miyamiya vateyaina hilobai, ebe walonane hiyemidiyei.

49 Na Bada wasana ivehulu tupwa maudoina aidiyai, yo holadiyai. 50 Na Yudeya Paulo na Banabasi hiveꞌalehaedi, na hiꞌulumiyaedi, hiya waiwaihiu alawatao yo tautapwalolo yo hinage dalava adi babadao. Eeta Paulo na Banabasi hiheusilidi, ta tupwanane hilalaugabaeine. 51 Na mulitai abo tupwanane hilaugabaei, aedi namonamona hiꞌoiye hoyeholudi yadi tupwai neta abaꞌita taumiya dalava aidiyai. 52 Na ainaena taumulitao hiyaliyaya mwalaꞌina, na Aluꞌaluwa Veꞌahihi iꞌoiye mwaudi.

Copyright information for `KUD