Acts 14

Paulo na Banabasi Aikoniyom ainai

Aikoniyom ainai Paulo na Banabasi Yudeyaone yadi vada vaꞌahihi ainai hiluwu ta higuguya. Yadi guguya ainai hibom Yudeya na nigele Yudeya boda mwalaꞌina hiyeyemidine. Na Yudeya tupwadi Besinana nigele hiyayemidiyei, na hiwalo huluhuluidi hibom nigele Yudeya ta tauyemidiwo heveꞌalehaedi. Eeta Paulo na Banabasi himiya daodao Aikoniyom ainai. Bada vehabana hiꞌauꞌaubabada wahiyala. Na Bada yana veꞌiꞌila iyemala moiha yadi walowo vehabadi neta Paulo na Banabasi ipaihowaidi ta veꞌiveꞌilala yo alaꞌalawowoli nimadiyena hiꞌabiꞌabiye mahalavadi.

Dalavane alonai neta tomowa hiwahei ta boda bwau. Tupwadi tauyemidiwone aidiyena hilalaune na tupwadi Yudeyaone aidiyena hilalaune. Eeta Yudeyaone yo nigele Yudeyaone, yadi babadao baidadiyao hiꞌulewahi ta ebeha Paulo na Banabasi hiwalo sebasebaiyedi na gaimaena hitalaidi. Haugana yadi ulewahine hihanapui Paulo na Banabasi hidena ta hilalaune Lisitila yo Debi, dalava mwalaꞌina Laikoniya tupwanane ainai. Na hinage davala tupwadi Laikoniya alonai, aidiyai Yaubada yana walo higuguyaei.

Paulo na Banabasi Lisitila yo Debi alodiyai

Tomowa ehebo Lisitila ainai imiyamiya neta hinana diyanai aena yababana ta haugana itubui nigele iyalaulau na hesi imiyamiya. Iya Paulo yana walo ibenalei na Paulo towahone ivinuvinunu iliꞌilimani ta iwalo, ‘Teina towahone yana yemidi vehabana howahowana na inamwanamwa’. 10 Eeta Paulo ilaumwau na towahone ivinuvinunui ta alinana mwalaꞌina ainaena iwalolau iwalo, ‘Aemwena utowolo dumwadumwalu!’. Towahone itaugavai ihae na idobi italutowolone ta aenaena ilau na ilaoma.

11 Hava Paulo ipapaihowaine, boda hiꞌitayaꞌo ta Laikoniya alinadiyena hiwui hiwalo, ‘Yaubada bwau hiyemala tomowa mohili ta hiꞌaituluma alidai’. 12 Banabasi yadi yaubada hiyewaligehaei ta hiwalo ‘Siusi’. Na Paulo yadi yaubada vehauna hiyewaligehaei ta hiwalo ‘Hemisi’, wuwuna iya miyagogoi ana tauloina. 13 Yaubada Siusi yana taupwaoli yana vada tapwalolo dalavane vahalinai neta bulumakau yo vane ilawedima dalavane awaꞌedanai na ainai ebeha tomowa baidanao hipwaoli tauyewasaone aidiyai.

14 Hesi Paulo na Banabasi teina paihowaone hibenalenaꞌo ta yadi luwuluwu hilivahidi na boda alodiyai hiluwu ta hiwuiwui hiwalo, 15 ‘Vedova ta teina mumugane ampaipaihowaine? Ai tomowa mohili dova omiu. Na alaoma ebeha wasana namwanamwana aꞌaubabadaei alimiyai ta teina mumugaone amtaꞌwataꞌwataedi na amꞌita gwaipile Yaubada Mayawahine ainai. Teina Yaubadane iya galewa yo baleꞌu yo niꞌu iyeyemaseledine. Na alodiyai hava himiyamiya hinage iyemaseledine. 16 Mwalona yaso mugamugaina italamwedi ta yadi nuwatuwuwo hibom himulimulitaedi. 17 Hesi mumuga namwanamwadi hauga maudoina ipaipaihowaidi neta hiyemala moiha aidiyai. Mahuli yo dohi galewaena imohegita. Aiꞌai imohegita ta ateda iꞌabiye yaliyayadi.’ 18 Teina abawalo auꞌauhine wuwudi hiwalowedi na hesi howola boda hiꞌaiꞌaipate ebeha Paulo na Banabasi hipwaoli aidiyai.

19 Tupwadi Yudeya Anitiyokiyena hilalaomane neta Pisidiya alonai yo Aikoniyomyena hilaoma Lisitila ainai. Hiya tomowa bodadi yadi nuwatuwuwo hiꞌoiye tomatomadi ta Paulo gaimaena hitalai na hiniulilawei dalavane papalinai. Yadi nuwatuwu ebeha bada imwalowoiꞌo. 20 Na hesi haugana tauyemidiwo hilaoma na hitowolo gwaigwaipileyei, itowolo ta dalavane ainai iluluwuyone. Iꞌahubenama ta iya na Banabasi baidana hilalaune Debi.

Paulo na Banabasi yadi laugwaipile Anitiyoki ainai

21 Paulo na Banabasi wasa namwanamwana Debi ainai higuguyaei ta tomowa bodadi hiꞌabiye nuwabuidi. Na hilau gwaipile ta hilau Lisitila ainai yo Aikoniyom ainai yo hilau Anitiyoki neta Pisidiya alonai. 22 Yadi lau aidiyai tauyemidiwo hiꞌabiye wahiyaladi ta hiwalo, ‘Am atepatu yami yemidiwo aidiyai. Wuwuna toꞌotoꞌo bagibagilidi mata tagiulidi na abo Yaubada yana Abaloina ainai tamahalava.’ 23 Paulo na Banabasi boda ehebo ehebo alodiyai yadi babadao hivetowolodi. Na mayadi awanoi yo mayadi hudi hiꞌaiyauyaedi Bada nimanai wuwuna iya ainai yadi yemidi himwauwidi. 24 Pisidiya tupwana hitauyayahi na abo hilalaune Pamipiliya yana abaloina ainai. 25 Wasa namwanamwana Pega ainai higuguyaei na abo hidodobine Ateliya. 26 Ta Ateliya ainai na higelu ta hilalaune Anitiyoki teya ainai neta Siliya tupwanai. Mwalona Anitiyoki ainai tauyemidiwo Yaubada yana veꞌiꞌila yo yana itaꞌavivini vehabana hiꞌawanoi ta Paulo na Banabasi hivevetamalediwa neta himahalavauyo wuwuna yadi paihowa hiveꞌovidiꞌo.

27 Haugana Anitiyoki ainai himahalava, tauyemidiwo yadi boda hitauꞌahaidi na Yaubada ginauli maudoidi aidiyai ipaipaihowaidi neta hiwalo aulidi. Na nigele Yudeya Yaubada yadi hawahawaga imohedi ta hiyemidi. 28 Na Anitiyoki ainai tauyemidiwo baidadiyao himiya daodao.

Copyright information for `KUD