Acts 15

Miya ahai Yelusalem ainai

Tomowa tupwadi Yudeyaena hilaoma Anitiyoki ainai ta adi geluwo hiveꞌiveꞌitadi hiwalo, ‘Ebe nigele yami veꞌiveꞌilala ꞌwapi ana hapi amyavai dova Mosese iloina ilelelelewa ainai mata nigele livahi amyavai’. Paulo na Banabasi tomowaone baidadiyao hevetaꞌetaꞌe teina walone vehabana. Eeta Paulo na Banabasi tomowa tupwadi hivevetowolodiwa baidadiyao hilau Yelusalem ainai ta tauyewasao yo tauloinao ebeha hiꞌitadi teina walone vehabana. Paulo na Banabasi yo tomowaone hivetamaledi ta hilaulau neta haugana Pinisiya tupwanane yo Sameliya tupwanane hiluwuidi ta hilau na hiwalowalo mahalava hiwalo, ‘Hiya nigele Yudeya Yaubada hiyemidiyei’. Teina wasane ainaena tauyemidi maudoidi hiyaliyaya mwalaꞌina. Haugana Yelusalem ainai himahalava, tauyemidi yadi boda yo tauyewasao yo tauloinao hiꞌabiye yaliyayadi. Na Paulo na Banabasi Yaubada ginauli maudoidi aidiyai ipapaihowaidiwa neta hiwalo aulidine.

Hesi Yudeyaone yadi loina adi tauveꞌitao tupwadi Yeisu himulitaei ainaena hitowolo ta hiwalo, ‘Hiya nigele Yudeya tomowadiyao yaiyadiwo Yeisu hiyemidiyei amwalo aulidi amwalo, “Veꞌiveꞌilala ꞌwapi ana hapi amvai ta dova Mosese yana loina ilelelelewa neta ebeha amꞌawa abiyei”.’

Eeta tauyewasao yo tauloinao himiya ahai ta teina walone hiꞌaꞌaubabadaneine. Na yadi aubabadane ana daodao alonai neta Pita itowolo ta iwalolau aidiyai iwalo, ‘Tahiguwao, amhanapuiyaꞌo mwalona alomiyena na Yaubada ivesinuwaigau yo ebeha hibom nigele Yudeya aidiyai wasa namwanamwana yaguguyaei, na mata hibenalei yo hiyemidi. Na tomowa yadi nuwatuwu neta Yaubada ihanapu iliꞌilimanidiꞌo, ta nigele Yudeya yaiyadiwo hiyemidiyei iꞌawa namwanamwaedi. Yana awanamwanamwa iꞌabiye mahalava neta Aluꞌaluwa veꞌahihi imohedi dova ita imomohegitane. Hiya yo ita nigele iyaꞌita veꞌahagita. Atedi iꞌabiye maseledi wuwuna hiyemidi. 10 Ainaena taumulita vauvaudi havena taꞌabiꞌabiye beꞌudi Mosese yana loina ainaena. Teina vitaine nigele howahowana ebeha taꞌavalai wuwuna mwalona ta wau neta loinane yada ababeꞌu. Teina paihowane ainaena havena Yaubada tatowotowoi. 11 Ta yemidiꞌo ta Bada Yeisu yana veꞌiꞌilaena livahi taveꞌaloyaꞌo bada dova hiya hinage.’

12 Pita yana walo tuluhanai tomowa maudoidi himiya nobu ta nigele alinadi. Na mulitai Banabasi yo Paulo Yaubada yana veꞌiveꞌilala yo yana alaꞌalawowoli maudoidi nigele Yudeya aidiyai ipapaihowaidiwa neta maudoina hiꞌaubabadanedi.

13 Yadi aubabada tuluhanai Yemesa iwawalone iwalo, ‘Tahiguwao, ambenabenali! 14 Pita iꞌaubabadaei vedova Yaubada nigele Yudeya aidiyai iꞌabiye mahalavauyoi ta aidiyai yana tomowa ivesinuwaidi. 15 Tenemdova tauwalo mahalavao yadi walo Yaubada yana buki ainai iꞌawa namwanamwa iwalo:

16 “Teina tuluhanai mata yawuyoma yo Deivida yana vada iguguliwa yavetowolouyoi.
Hava iyayababawa mata yaꞌabiye vauvauyoi, na yavetowolodi,
17 yo mata tomowa maudoidi yau Bada hibehaegau.
Na nigele Yudeya mayehadi mata yagu tomowao.
18 Teina dova Bada alinana mwalona iwawalo mahalavaeine.”
19 ‘Eeta yagu loina ebeha nigele Yudeya Yaubada hiyemidiyei, havena adi vitai tamwaumwauwi. 20 Na hesi tawalo aulidi leta ainaena ta havena aiꞌai himohemohedi abapwagogo aidiyai hiꞌaiꞌaidi. Havena himehemeheꞌayo. Hinage havena uibai maꞌwahinana yo gadodi hiꞌiꞌidi hiꞌaiꞌaidi. 21 Wuwuna teina loinaone Mosese ileleleledine hauga daodaona higuguguyaei hiya Yudeya yadi vada tapwalolo ainai. Ta yana walo higuguyaei tapwalolo ehebo ehebo dalava maudoina ainai.’

Taumiya ganamuli yadi leta hivetamalei

22 Tauyewasao yo tauloinao yo tauyemidiwo bodadi baididiyao hiꞌulewahi ta tomowa hivesinuwaidi bodane alonai. Hiya mata Paulo na Banabasi baidadiyao hivetamaledi ta hilau Anitiyoki ainai. Tomowaone hivevetowolodine neta Yudasa (yehana vehauna Basabasi) na hinage Sailasa. Neta hitau bwauwone tahidaone hiveꞌahihi iliꞌilimanidi. 23 Tomowaone hivetamaledi leta baidana ta hilalaune neta tenem dova yana walo:

  • Tauyewasao yo tauloinao ai tahimiyao yama awayauwedo omiu tahimaiyao maudoimiu alimiyai.
  • Omiu nigele Yudeya tomowadiyao Anitiyoki ainai yo Siliya ainai yo Silisiya adi taumiyao.
24 
  • Bada abenalenaꞌo neta yama boda ainai tomowa hilaowa ta hiꞌabiye vitaigomiu yo nuwamiu hiꞌabiye yababadiꞌo yadi walo aidiyena hesi nigele alimaiyai hiyapanivila na teina laulaune hipapaihowaine.
25 Eeta amiya ahai ta maudoimai atalam na tomowa avesinuwaidi ta hilalaowane alimiyai ada geluwo Banabasi yo Paulo baidadiyao. 26 Hitaubwau yawahidi hitalamwei Bada Yeisu Besinana yahanaena. 27 Na Yudasa yo Sailasa avetamalediwaꞌo hiya mata ginauliwowa alelelelediwa howahowadi mata hiwalo auligomiu. 28 Wuwuna Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana nuwatuwu dova yama nuwatuwu ta ebeha havena aꞌabiꞌabiye vitaigomiu, na hesi teina ginauliwone hibom ammulitaedi. 29 Aiꞌai himohemohedi abapwagogo aidiyai havena amꞌaiꞌaidi. Havena uibai maꞌwahinadi yo gadodi hiꞌiꞌidi amꞌaiꞌaidi. Havena ammehemeheꞌayo. Ebe teina ginauliwone havena aidiyai amyaꞌabiꞌabilau neta mata ammiya iliꞌilimani. Kaiyoni. 30 Tauyewasaone hivetamaledi ta hilalauwa neta hidobi Anitiyoki ainai ta tauyemidiwo yadi boda hilau ahaidi na letane himomohedine. 31 Na tomowaone letane hivahili ta yana walo abiyewahiyala ainaena ta hiyaliyaya moiha. 32 Yudasa na Sailasa neta hiya Yaubada yana tauwalo mahalavao eeta adi geluwo baidadiyao hiꞌaubabada mwalaꞌina. Hiꞌabiye wahiyaladi ta hitowolo wahiyala. 33 Hiya baidadiyao himiya daodao, na abo hivetamaledi yo mayadi nuwadaumwali hilau gwaipile tauvetamalediwa aidiyai. 34 [Hesi Sailasa inuwanuwatuwu ta nemai imimiyane.] 35 Paulo na Banabasi Anitiyoki ainai himiyamiya, na tomowa bagibagilidi baidadiyao Bada yana walo higuguyaei yo heveꞌitaei.

Paulo na Banabasi yadi lau hiwahei

36 Ahubena viha hiꞌovi na Paulo iwalolau Banabasi ainai, iwalo, ‘Talau gwaipileuyo ta tahidaone tatauboꞌeyedi mwalona dalavaowa aidiyai Bada yana walo taguguyaeiwa hola taꞌitauyoidi vedova yadi miyamiya ana ita’. 37 Banabasi yana venuwa ebeha Yoni Maki hilauvai ta baidadi hilau. 38 Na Paulo inuwanuwatuwu ta nigele iyadumwalu, wuwuna mwalona Pamipiliya himiyamiya ta Yoni Maki idena gabaedi na nigele iyamulitaedi ta yadi paihowa hiyaveꞌovi. 39 Ainaena Paulo na Banabasi teina walowone aidiyena na hiꞌawa paꞌipaꞌiꞌi ta hiwawaheine. Banabasi Yoni Maki ilauvai ta hiꞌuꞌe yo hilalaune Saipilosi. 40 Na Paulo Sailasa ivesinuwai ta baidana ebeha hilau, nigele ta adi geluwo hiꞌawaꞌawanoi Paulo yo Sailasa vehabadi ebe Bada yana veꞌiꞌila yo yana itaꞌavivini imiya vahalidi. 41 Na hisoꞌeꞌeli ta Siliya na Silisiya yadi abaloina dalavadiyao hiluwuidi yo tauyemidiwo yadi boda maudoidi hiꞌabiꞌabiye wahiyaladi.

Copyright information for `KUD