Acts 18

Paulo yana paihowa dalava Kolinita ainai

Mulitai Paulo Atenisi ilaugabaei na itaꞌiꞌili Kolinita ainai. Na tenemai Yudeya towahona ilobai, yehana Akwila, na yana dalava Ponita, na mwanena Pilisila vauvauna Italiyena hilaoma, wuwuna tauwasawasa Kalodiyosi Yudeya maudoidi iloinaedi na Loma ainaena himahalava. Ainaena Paulo ilau itauboꞌeyedi na baidadi himiyamiya, wuwuna iya yo hiya yadi mane amwahana neta palae hipaipaihowai. Tapwalolo bagibagili aidiyai vada tapwalolowai Yudeyaone yo Gilisiwone baidadiyao hivetaꞌetaꞌe. Na iꞌaiꞌaipate ebeha nuwadi igwapile.

Haugana Sailasa na Timoti Masedoniyaena himahalavama, neta Paulo yana paihowa palae hailina ilaugabaei na yana hauga guguya ainai igagabaeine. Na Yudeyaone iwalowalo auli iliꞌilimanidi neta Yeisu iya Besinana towahona. Eeta hiꞌawa paꞌipaꞌiꞌi na hiꞌawa oyaꞌoyama, ta Paulo ana luwuluwu muꞌamuꞌalina iꞌoiye hoyeholu mehediyai, neta yadi abitauꞌwata ana abaꞌita ipaihowaine, na iwalo aidiyai, ‘Omiu howola abo amsilahe yami abitauꞌwata vehabana, ta neta omiu ami veꞌewa na nigele yau agu veꞌewa. Eeta wauꞌivetuwuni ta ilaulau mata yalaugabaigomiu na wasana namwanamwana yalawei nigele Yudeya aidiyai.’

Ainaena yadi vada tapwalolo ainaena himahalava, na hiluwu Titiyo Yusito yana vadai, ibom Yaubada ana tauveꞌahihi ehebo, na yana vada Yudeya yadi vada tapwalolo vahalinai. Na vada tapwalolone ana taumugai yehana Kilisiposi, mayana huhuwo Bada Yeisu ainai hiyemidi, na hinage Kolinita bagibagilidi Paulo yana guguya hibenalei, na Yeisu ainai hiyemidi yo bapitaiso hivai.

Masigiliyena Paulo yana eno meheꞌitaꞌitaena Bada Yeisu iꞌiꞌitane, na Yeisu iwalo, ‘Paulo, havena uꞌateꞌatehawawali, na hesi wasa uwalowei, na havena ulaulau mwau. 10 Na yau baidamiu tamiyamiya, wuwuna dalava teina ainai tomowa bagibagilidi hiyemidiyegau, yo yagu bodao imwalaꞌi na nigele howahowana yaiya iꞌaleha alimwai, yo iveyababago.’ 11 Eeta bolimai ehebo na tupwana aidiyai Paulo tenemai imiyamiya, na Yaubada yana walo iveꞌiveꞌitaei.

12 Haugana Galiyo ivetauloina mwalaꞌina, dalava Gilisi ainai, Yudeyaone hiloina na Paulo hilawei habi lauvetala Galiyonane ainai. 13 Na hiwalo towaho teina tomowa nuwadi iꞌoiꞌoidi, na ebeha Yaubada hiwalo vetuvehaiyei na neta yada loinao ihoꞌehoꞌedi.’

14 Ta Paulo ebeha iwalouyo, na Galiyo iwalo mugai Yudeya aidiyai, na iwalo, ‘Yudeya omiu yagu walo ambenalei. Ebe towaho teina imumuga yababa yo lauhapuli paipaihowai, ilowoinanei na yami veꞌewa yabenalei. 15 Na hesi nuwatuwu teina omiu ambom yami walowo yo yehao yo loinao yami dalavaena. Ainaena omiu amloina, na yau yataꞌwataꞌwata.’ 16 Na abalauvetala ainaena iheusilidi ta himamahalavane. 17 Na bodaone Sositeni hiꞌabi avivini, iya Yudeya yadi vada tapwalolo ana tauꞌita avivini na hitatalaine Galiyo yana abalauvetala mehenai, na hesi Galiyonane nigele vehabadi iyamode.

Paulo iwuyo Anitiyoki

18 Paulo Kolinita ainai imiyamiya ahubena bagibagilina na abo mulitai tauyemidiwo ilaugabaidi na Akwila mwanena Pilisila baidanao wagaena higelu na hiꞌadau Siliya vehabana. Na ehebo ginauli neta mulitai abo higelu Paulo iwalo hae Yaubada mehenai Kenikiliya ainai ta vahuna hiꞌwaꞌwahine. 19 Na Kenikiliya hiꞌadau ta hilau Epeso ainai, ta Pilisila na Akwila ilaugabaidi na iluwu Yudeya yadi vada tapwalolo ainai, ta baidanao hiꞌauꞌaubabada. 20 Ainaena hiꞌawanoiyei na ebeha hauga daodaona baidadi himiyamiya, na itaꞌwataꞌwata. 21 Na hesi iwalo howola abo yawuyoma, ebe Yaubada italamwegau eeta Epeso ilaugabaei na igeluyo. 22 Na igelu ta Sisaliya ainai iduna, na ihae Yelusalem ainai na tauyemidiwo baidanao hiꞌawa heliheliyam, na mulitai ilalaune Anitiyoki ainai.

23 Anitiyoki ainai imiya daodao, na abo mulitai itowolo ta ilau Galetiya yo Piligiya tupwane ehebo ehebo aidiyai itaꞌita iꞌili, na Yeisu ana taumulitao maudoidi iꞌabiꞌabiye wahiyaladi.

Apolosa iguguya Epeso ainai

24 Hauganane ainai ehebo Yudeya towahona yehana Apolosa na Alekisanideliyaena ilaoma Epeso, ibom tauguguya wahiwahiyalana Yeisu vehabana, na Buki Veꞌahihi ihanapu moiha. 25 Veꞌita Bada yana Amwaha ainai ivai ta italam moiha yo Yeisu vehabana iveꞌiveꞌitadi yo iꞌauꞌaubabadaedi neta ivedumwaludi. Na hesi Yoni yana bapitaiso ibom ihahanapuine. 26 Yudeyaone yadi vada tapwalolowai ivetuwuni ta iꞌaubabada wahiyala na haugana Pilisila na Akwila hibenalei ta hilalauvaine. Hilauvai ta hilawei yadi vada ainai ta Yaubada yana Amwaha hiꞌaubabadaye dumwalune ainai.

27 Mulitai Apolosa inuwanuwatuwu ebeha igeyoꞌawa Gilisi ainai, eeta tauyemidiwo Epeso ainai hihagui ta hilaulelelau taumulitao Gilisi aidiyai. Hiwalo aulidi ebe Apolosa hiyaliyayai na hilauvai. Haugana imahalava neta Yaubada yana veꞌiꞌila itaꞌaviviniyena na tomowa hiyemidi neta aidiyai ivehaguhagu moiha. 28 Na yana veꞌita Yudeya yadi veꞌita iwahiyala gabaei wuwuna Buki Veꞌahihi ainaena iveꞌitadi ebeha Besinana towahona ibom Yeisu.

Copyright information for `KUD