Acts 19

Paulo yana paihowa Epeso ainai

Apolosa howola Kolinita ainai imiyamiya, na Paulo itaꞌiꞌili tupwana nuꞌula aidiyena na Epeso ainai ilaoma leꞌawai. Tenem ainai tupwana Yeisu ana taumulitao ilobaidi. Na iwalo, ‘Augeluwo, hauganane Yeisu amyemidiyei neta Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana wahiyala amlobai bo nigele? Na hiyemaiha hiwalo howola nigele ayabenalei neta Aluꞌaluwa Veꞌahihi vehabana’. Ainaena Paulo iwalo, ‘Aiteya bapitaiso ainaena ambabapitaisone?’ Na hiwalo, ‘Yoni yana bapitaiso ainaena’.

Paulo iwalo aidiyai, ‘Yoni yana bapitaiso neta nuwabui ana bapitaiso yo mumuga yababana vehabana. Na Yoni ivenuwamwauwedi ebeha iya howola abo ilaoma ainai hiyemidi neta Yeisu’. Teina Epesowone hibenalei na Bada Yeisu yehanaena bapitaiso hivai. Na Paulo iꞌabidebaidi na Aluꞌaluwa Veꞌahihi iluwu atediyai na yana wahiyalaena vali alina yo vali alina aidiyena hiꞌauꞌaubabada na hiwalowalo mahalava. Na maudoidi adi bagibagili dova 12.

Ta waiꞌena tonuga aidiyai Yudeya yadi vada tapwalolo holanai Paulo iguguguguya na Yaubada yana Abaloina vehabana mayana atepatu iꞌauꞌaubabada na ihamahamaduduidi. Na hesi tupwadi hiꞌabitauꞌwata ta nigele hiyayemidi, na Bada yana Amwaha hiꞌabiyebaba. Eeta Paulo taumulitaone ivaidi ta baidanao, na tomowaone hilaugabaidine. Na ahubena ehebo ehebo tauveꞌita yehana Tilanasi yana abaveꞌita vadana ainai iꞌauꞌaubabada. 10 Yana paihowaone teina dova ipaipaihowai bolimai bwau aidiyai. Ainaena tupwa Esiya ana taumiyao maudoidi hibom Yudeya yo hinage tupwana nigele Yudeya, Bada wasana hibenalei.

Sikiva natunao

11 Yaubada vedevedede mwalaꞌidi iꞌabiye mahalavadi Paulo yana paihowaena. 12 Ainaena tomowa manidi ababaꞌilina yo adi luwuluwu Paulo iꞌabitowoidi na hivaidi ta hilawedi tauꞌasiyebwao aidiyai na adi asiyebwao hiꞌovi yo aluꞌaluwa yababadi hilaugabaidi.

13 Na tupwana Yudeya yadi tauꞌobao himiyamiya na hauga maudoina hitaꞌitaꞌiꞌili aluꞌaluwa yababadi higabagabaei aituluwedi. Ainaena Paulo wasana hibenalei yo yana paihowa hiya neta taupwaoli mwalaꞌina yehana Sikiva natunao towatowahodi hitau 7. Na hitau 7 hitowoi ebeha Bada Yeisu yehanaena aluꞌaluwa yababadi tauꞌasiyebwao aidiyena hiheusilidi eeta ehebo aluꞌaluwa yababana ainai, hiwalo, ‘Yeisunane, Paulo iguguyaei ibom yehanaena aloinaego na towahone ulaugabaei na ulau.’ 15 Na aluꞌaluwa yababanane iwalo, ‘Yeisu yahanahanapui yo Paulo yahanahanapui na hesi omiu yaiyediwo?’ 16 Towahone teina ainai aluꞌaluwa yababana imiyamiya neta itautowolo yo italaidi, na elo imohedi yo adi aleꞌo ipulipulihidi ta tauꞌaꞌavadi higavai aitulu yo hidena ta hilalaune.

17 Na wasane teina Epeso ana taumiyaoe maudoidi hibenalei, na himeheuhi hiya Yudeya yo nigele Yudeya. Na Bada Yeisu yehana hiꞌawa wahiyalaei. 18 Na tauyemidi vauvaudi boda hilaoma na boda mehediyai yadi mumuga yababadi yo mumuga guguyou hiwalowedi. 19 Ebeha hibom hinage hiꞌobaꞌoba. Na yadi obao bukidi hivaidima na boda maudoidi mehediyai higabudi, na bukiwone hitanoꞌahaidi na adi maiha kina 50,000 maudoina ana mwalaꞌi dova. 20 Tenem ainai Yaubada yana walo iꞌini ta imwalaꞌi yo iwahiyala tomowa maudoidi aidiyai.

Epeso hiꞌaleha

21 Teina paihowaone tuluhadiyai Paulo iꞌulewahi ebeha Masedoniya yo Gilisi tupwadiyaone itauyayahidi yo ilau Yelusalem. Na iwalo, ‘Yalalau Yelusalem ainai mulitai abo yalau Loma’. 22 Eeta imiyamiya Esiya hauga ubwaꞌubwana ainai ana tauꞌabihaguwo Timoti yo Elasitosi ivetamaledi na hilalaune Masedoniya.

23 Hauga tenem ainai tomowa himanini wuwuna nigele nuwanuwadi ebeha Bada yana amwaha Paulo iꞌaubabadaei. 24 Towaho ehebo yehana Dimitilo ibom samali ana taupaihowa siliba ainaena, na Epeso yadi abapwagogo waihiuna yehana Dayana, yana vada tapwalolo aluꞌaluwa habuludi isamalidi na igimwagimwalaedi tomowa aidiyai na wasawasa mwalaꞌina ainaena ilobalobai, yo yana taupaihowao hinage. 25 Na Dimitilo yana taupaihowao iyoga ahaidima na tomowa tupwadi hinage yadi paihowa dova, na iwalo, ‘Augeluwo amnuwatuwu avivini ebeha paihowa teina ainaena yada wasawasa talobalobai. 26 Bada amꞌitayaꞌo yo amhanapuiyaꞌo ebeha teina towahone Paulo hava ipaipaihowaidine. Iya iwalo abapwagogo tomowa nimadiyena hipaipaihowaidi neta nigele yadi alaꞌalawowoli. Na tomowa bodadi ivenuwavaidi ta hiꞌaꞌawa abiyeine. Nigele Epeso tomowadi hiyabom na Esiya tupwana maudoina. 27 Ainaena ebeha tadena moiha wuwuna mata teina yada paihowane yehana iyababa. Na hinage nigele yada paihowa yehana ibom, na ebeha tadena wuwuna mata yada abapwagogo waihiuna haehaena yehana Dayana yana vada tapwalolo nigele hiyaveꞌahihiyei. Teina yada abapwagogo waihiuna Esiya tupwana maudoina yo baleꞌu maudoina hiwalowalo vetuvehaeyei mata ana noꞌo iꞌovi.’

28 Na bodaone Dimitilo yana walo hibenalei na himodiꞌini mwalaꞌina, na hiyogayoga, ‘Dayana Epesowena ihae alili’. 29 Eeta tomowa maudoidi hisagena gogoidi na hiyogayoga awaꞌawawa, na Masedoniya towatowahodi bwau hiꞌabi avivinidi ta vada abamiya gogoi ainai hiluluwuwedine. Hiya teina Paulo baidadi hiꞌadaꞌadau yehadi Gayosi na Alisitako. 30 Na Paulo nuwanuwana tauwuiwone aidiyai ilau, na tauyemidiwone hiꞌauhi. 31 Na tupwana ana geluwo Esiya babadadi walo hivetamaledi na Paulo hiꞌawanoiyei ebeha havena iluwuluwu vada miyagogo ainai.

32 Tauwuiwone tupwadi ginauli vagana hiwuiwuiyei na tupwadi ginauli vagana hiwuiwuiyei. Wuwuna tomowa bodadi hiluwuluwu neta hinuwapwanopwano ta nigele hiyahanapui hava vehabana hiluluwune. 33 Tomowa tupwadi hiwalo Alesana iya maninine ivevetuwunine wuwuna Yudeyaone hiwalo ta ihae boda mehediyai. Na Alesana nimana iꞌabihinidi yo iꞌoiꞌauꞌauhidi ebeha hinobu na iwalo aulidi neta Yudeyaone havena hiveꞌeꞌveꞌewaidi. 34 Na hesi Alesana hiꞌita lobai ebeha iya towaho Yudeyaena ainaena mahana hawahawagana bwau alonai hiwuiwui toyatoyawa hiwalo, ‘Dayana Epesowena ihae alili’.

35 Eeta dalavane adi tauloinao yadi taulaulele tomowaone iꞌabiye nobudi na iwalo ‘Augeluwo omiu Epeso, tomowa maudoida tahanapuiyaꞌo Epeso dalavanane neta Dayana haehae alilina yana vada tapwalolo ana tauꞌita avivini na hinage gaima galewaena ibeꞌu dobima neta iya tauꞌita avivinina. 36 Mata nigele yaiya teya teina ginauliwone iyauvalaedi. Ainaena na ebeha amnobu na havena ampaipaihowa yauyaule. 37 Na amꞌita tomowaone teina amlauvaidimane hiya nigele yada vada tapwalolo ainaena hiyaꞌaivavali, yo yada abapwagogo waihiuna hiyaꞌawa yabayababae? 38 Ainaena na ebe Dimitilo mayana taupaihowao tomowa teya hiveꞌewai, neta abalauvetala himiyamiya yo tauloinao himiyamiya, howahowana tenemai hiveꞌewauyoidi. 39 Na hesi ebe nuwanuwamiu ginauli tupwadi amꞌaubabadaedi mata dalava tomowadiyao yadi miya ahai ainai loinaena hiꞌabiye dumwalu. 40 Na wau yami walo awaꞌawawa vehabana ana ita mata loina talobai, wuwuna nigele yada wuwu. 41 Na yana walo iveꞌovi na boda ivetamaledi ta hiloꞌuhagwaline.

Copyright information for `KUD