Acts 2

Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana laoma

Mulitai Yudeya yadi guyau yehana Penitikosi ana ahubena ainai Yeisu ana tauyemidiwo maudoidi himiya ahaidi. Maiꞌehebo na galewaena ehebo dagugu dova yaumai mwalaꞌina iꞌaituluma ta vadane iꞌoiye mwaune. Na ehebo ginauli hiꞌiꞌitane ana ita dova aiwa alahawahawalina vahudiyai itotowane ehebo ehebo ewadiyai. Ainaena maudoidi Aluꞌaluwa Veꞌahihi iꞌoiye mwaudi na hivetuwuni ta vali alina yo vali alina aidiyena hiꞌauꞌaubabada neta Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana wahiyalaena.

Ahubena tenem ainai tautapwalolo Yudeya ainai yo vali tupwa aidiyena bada hilaomaꞌo na Yelusalem ainai himiyamiya. Haugana dagugune hibenalei ta boda mwalaꞌina himiya ahaiyama vadane vahalinai ta aluwadi igavai wuwuna tomowa ehebo ehebo alinana ibenali lobai. Yadi aluwagavai yo nuwapwanopwano ainaena ta hiwalo, ‘Teina tomowaone tenem dova hiꞌauꞌaubabadane neta hiya Galili? Na vedova ta ita ehebo ehebo yada dalavao alinadi ta benali lobaidine? Alinane neta Padiya, yo Medi yo Elam yo Mesapotemiya ana taumiyao yo Yudeya yo Kapadosiya yo Ponita yo Esiya yo 10 Piligiya yo Pamipiliya yo Itipita yo Libiya tupwanao Sailini holadiyai himiyamiya yo Lomaena hilaoma. 11 Tupwana Yudeya na tupwana nigele Yudeya na hesi yadi tapwalolo ainai hitalamwedi baidadiyao, na hinage Kiliti yo Alebiya na maudoida alinada vagadi na vagadi aidiyena hiꞌauꞌaubabada Yaubada yana paihowao wahiwahiyaladi vehabadi.’ 12 Ainaena maudoidi mayadi aluwagavai yo mayadi nuwapwanopwano hibom hipanivilauyowedi hiwalo, ‘Hava wuwuna ta yadi paihowa tenem dova?’

13 Na hesi adi geluwo tupwadi hiwalo, ‘Nuwana bwahi wahiwahiyalana hinuma ta hiyayauyaulene’.

Pita yana walo boda aidiyai

14 Pita ana geluwo hitau 11 baidanao hitowolo na Pita ivetuwuni ta alinana mwalaꞌina aidiyai iguguya iwalo, ‘Omiu Yudeya yo Yelusalem ana taumiyao maudoimiu yagu walo ambenalei na amnuwamasele, 15 ebeha yama paihowa teina nigele weꞌaha wahiwahiyalana ainaena, wuwuna howola malatomtom nigele numa yauyaule ana hauga. 16 Na hesi ginauli teina mwalona tauwalo mahalava Yoeli iwalo mugaiyei, iwalo:

17 “Yaubada iwalo:
Howola hauga yana abaꞌovi ainai
Aluꞌaluwagu yaꞌatuhiwai tomowa maudoidi aidiyai,
na natumiyao towatowahodi yo waiwaihiudi hiwalo mahalava
yo yami hevahevaliwo hiꞌeno meheꞌitaꞌita
na yami babadao hiꞌeno nivinivi.
18 Walo moiha hauga teina ainai Aluꞌaluwagu yaꞌatuhiwai
yagu taupaihowao towatowaho yo waiwaihiu aidiyai
na vehabagu hiwalo mahalava.
19 Na yagu paihowao abanuwapwanopwano yaveꞌitaedi galewai
yo hinage ilaꞌilala baleꞌuwai yaꞌabiye mahalavadi
dova ꞌwahina yo aiwa alahawahawawalina yo asu badobadona,
20 yo mahana iguguyou
yo waiꞌena ana ita iyemalaꞌwahina
na mulitai Bada yana ahubena mwalaꞌina na namanamalina imahalava.
21 Na ainaena ebe yaiyadiwo Bada yehanaena hiyogayoga ainai ilivahidi taꞌi.” ’
22 Pita hinage iwalo, aidiyai, ‘Augeluwo omiu Yudeya, teina walowone ambenaledi Yeisu Nasaletiyena, Yaubada yana wahiyala yo yana alaꞌalawowoli yo yana veꞌiveꞌilala mehemiyai iꞌabiye mahalava ta ainaena Yaubada yana vesinuwa iyemala moiha. Ita teina ta hanapuiyaꞌo wuwuna alidai ivetuwuni. 23 Yaubada mwalona Yeisune vehabana iloina na hava baleꞌuwai mata ilobai Yaubada ihanapu mugaiyei na omiu amhuhulaei, ta yami loinaena tomowa tauyababa aiwa lagalagana ainai hiyemwalowoine. 24 Na Yaubada mwalowoi yana tupwa vitaina ainaena ihahaguine na iꞌabiye towolouyoi, wuwuna nigele howahowana na mwalowoi yana tupwa ainai imiya vateyai. 25 Teina vehabana mwalona Deivida Yeisu yana walo iwalo mugaiyei, iwalo:

“Bada yaꞌita meheguwai imiya vateyai
na nimatautuwaguwai imiyamiya, na iꞌabiye wahiyalagau na havena yatapitapiya.
26 Ainaena yayaliyaya mwalaꞌina na yanoꞌowei
yo yanuwatuwu avivini ebeha havena taugu ipwahapwaha.
27 Yau nigele mata bwebweso ainai aluꞌaluwagu umwaumwau vateyai
taumwalowoi yadi dalavai nuwana hinage taugu ipwaha.
28 Na hesi yawahi namwanamwana yana amwaha uveꞌitaei aliguwai.
Ainaena mehemwai uꞌabiye yaliyaya vateyaigau.” ’
29 Na Pita iwalo, ‘Tahiguwao walo teina nigele tubuda Deivida vehabana, wuwuna Deivida tahanapuiyaꞌo ebeha mwalona bada imwalowoiꞌo ta himwauyaꞌo magaiyai na teina taꞌi ana magaine imiyamiya. 30 Deividanane tauwalo mahalava ehebo na Yaubada yana waloyemidi ainai inuwatuwu avivini ebeha howola Deivida tubuna ehebo Deividanane yana abaloina ivai Yaubada ainaena. 31 Ainaena Besinanane yana towolouyo ihanapu mugaiyei na iwalowei ebeha havena Bwebweso ainai imiyamiya alili na hinage tauna havena ipwahapwaha.

32 ‘Teina Yeisunane bada mwalowoiyena Yaubada iꞌabiye towolouyoiyaꞌo na ai maudoimai aꞌitayaꞌo. 33 Ainaena Yaubada iꞌabihini ta nima tautuwanai imiyamiya na ibom Aluꞌaluwa Veꞌahihinane Yaubada mwalona iwalo yemidiyei na teina hauga bada imohegaiꞌo ainaena paihowa teina amꞌitaꞌitadi yo ambenabenaledi ibom ainaena hilalaomane.

34 Wuwuna nigele Deivida iya yana hae galewa vehabana iyawalowalo, na hesi iwalo:

“Yaubada bada iwaloꞌo yagu Bada ainai,
‘Nimatautuwaguwai umiya
35 ana higa am alehao yamwauꞌituluwedi aem ana abamwau ainai’.”
36 ‘Teina wuwuna Isileli maudoimiu amhanapui moiha ebeha Yaubada Yeisu bada iꞌawa Badaenaꞌo ibom Besinana towahona na Yeisunane bada amtutuye patuyaꞌo aiwa lagalagana ainai.’

37 Tomowaone Pita yana walo hibenalei na vehabana hinuwanuwatuwu mwalaꞌina, na Pita maꞌana geluwo aidiyai hipanivila, hiwalo, ‘Tahimaiyao, bada alauhapuliꞌo. Vedova yama paipaihowa?’

38 Na Pita iwalo, ‘Yami paihowa yababadi aidiyena amnuwabui na maudoimiu Yeisu Besinana yehanaena avebapitaisogomiu na yami yababao inuwatuwuhamuidi na Aluꞌaluwa Veꞌahihi imohegomiu. 39 Wuwuna Yaubada yana waloyemidine ebeha omiu vehabamiu, yo natumiyao hinage vehabadi, yo hiya amwaha daodaowai himiyamiya vehabadi yo yaiyadiwo Yaubada iyogaedi ainai.’

40 Pita yana walo yo yana guguya maudoina aidiyena iwalo mahalava iwalo, ‘Augeluwo, yaso teina yababana ainaena amhaguiyoigomiu’. 41 Eeta ahubenanane ainai tupwana tomowa Pita yana walo hibenalei ta hibapitaiso na adi bagibagili dova tausani tonuga.

Tauyemidiwo aidiyai

42 Tauyewasaone yadi veꞌita yo yadi veꞌawaꞌauꞌaugelu aidiyai hitalamweuyoidi. Na pwalawa aitomtomna ainai Yeisu abanuwatuwu avivinina hipaipaihowai na hitapwatapwalolo. 43 Na maudoidi Yaubada hiveꞌahihiyei, na tauyewasao yadi paihowao abanuwapwanopwano na vedevedede maudoidi hipaihowaidi. 44 Tauyemidiwone maudoidi himiyamiya vahaliuyoidi na hivetobwatobwa ehebo. 45 Na ebe yadi abaloina dalavai himiyamiya hivegimwalaedi na ginaulidine adi maihaena hiꞌaiyauyaedi hiya nigele yadi tobwatobwa aidiyai. 46 Ainaena ahubena ehebo ehebo aidiyai mayadi atetalam hitapwatapwalolo Yelusalem yadi vada tapwalolo mwalaꞌina ainai, na hibom yadi vadai mayadi yaliyaya hiꞌaiꞌaitoyawa. 47 Na Yaubada hiwalowalo vetuvehaeyei na hinage boda maudoina tauyemidiwone hiꞌawaꞌawa namwanamwaedi. Na ahubena ehebo ehebo aidiyai Yaubada tupwana tomowa hinage ilivalivahidi, na tauyemidiwo adi boda imwalamwalaꞌi.

Copyright information for `KUD