Acts 23

Eeta Paulo Yudeya yadi tauꞌulewahiwo iꞌitadi, na iwalo aidiyai, iwalo ‘Tahiguwao mwalona ta wau yagu nuwalele ebeha Yaubada yana loina yamulitaei moiha’. Na Ananayasi iya taupwaoli mwalaꞌina, na hiya Paulo vahalinai hitowotowolo iwalo aidiyai na Paulo awana hisapi. Ainaena Paulo iwalo Ananayasi ainai iwalo, ‘Owa amꞌita namwanamwana, na hesi atemwai yababa mwalaꞌina, Yaubada mata italaigo. Neta ainai umiya na ebeha loinaena ulauvetalaegau na hesi tomowa uwalo ta hitatalaigaune neta loina udiꞌwai?’

Na hiya hitowotowolo Paulo vahalinai hiwalo, ‘Vedova ta Yaubada yana taupwaoli mwalaꞌina ainai uwalo sebasebaine?’

Na Paulo iwalo, ‘Yauwedo tahiguwao! Nigele yayahanapui ebeha neta taupwaoli mwalaꞌina. Buki Veꞌahihi yana walo dova, iwalo, ‘Havena yam tauloina ainai uwalo sebasebai.’

Teina hauga Paulo iꞌita ebeha taumiya dalavaone yadi boda bwau, ehebo Sadusiyao na ehebo Palisiwo, eeta aidiyai iyoga mahalava, iwalo, ‘Tahiguwao, yau ehebo Palisi yadi boda, wuwuna tamagu hinage iya Palisi yadi boda, na yagu lauvetala teina wuwuna yayemidi, ebeha taumwalowoi mwalowoiyena mata hitowolouyoma.’ Paulo yana walo teina vehabana Palisiwo, yo Sadusiyao, hiveꞌawa paꞌipaꞌiꞌi, na ainai boda hiwahei. Wuwuna Sadusiyao hiwalo taumwalowoi nigele howahowana hitowolouyo, na hinage hiwalo ebeha tausagenawasa yo aluꞌaluwa yababadi nigele ehebo iyamiyamiya, na hesi Palisi hiyemidi ebeha taumwalomwalowoi mata hitowolouyo, na hinage tausagenawasao yo aluꞌaluwa yababadi himiyamiya.

Eeta taꞌetaꞌe mwalaꞌina imahalava, ta tupwana loina adi tauveꞌitao hiya Palisi yadi boda aidiyena hitowolo, na hiwalo wahiyala, hiwalo, ‘Teina towahone nigele howahowana hava yababana alobai ainai. Nuwana aluꞌaluwa bo Yaubada yana tausagenawasa moiha Paulo ainai iwawalo laune.’ 10 Yadi vetaꞌetaꞌe mwalaꞌina ilaulau ta aleha ana tauloina bodao imeheuhedi, wuwuna mata Paulo hiꞌabi avivini na hiꞌoiye mwalowoi. Eeta tauꞌalehaone iloinaedi na hidobi, ta Paulo ahiꞌahipudiyena hivavaiyamane vadai.

11 Boniyaiyena Bada Paulo vahalinai itowolo, na iwalo, ‘Paulo uꞌatepatu. Bada uwalo mahalavaegauꞌo Yelusalem ainai, yo dova hinage mata Loma aidiyai uwalo mahalavaegau’.

Paulo oiyemwalowoina hiꞌulewahiyei

12 Iꞌahubena, ta Yudeyaone tupwadi hiꞌulewahi yo hiwalohae ebeha mata nigele hiyaꞌai bo hiyanuma ana higa Paulo hiꞌoiye mwalowoi. 13 Tomowa ana bagibagili 40 idiꞌwai neta hiya ulewahine hipapaihowaine. 14 Eeta hilau taupwaoli mwalaꞌidi yo babadao aidiyai, na hiwalo, ‘Ai bada awalo haeꞌo, ta ebeha havena teya aiꞌai alaulautowoi ana higa Paulo aꞌoiye mwalowoi. 15 Eeta omiu yo tauꞌulewahiwo baidamiyao amlau aleha ana tauloina ainai, na amꞌoyamaei ta Paulo ilauvaiyama ta ebeha yana lauhapuli habi behaei moiha. Na ai aꞌaꞌatububuni ebe hauganane alidai ilalaoma bada aꞌoiye mwalowoi.’

16 Paulo yana gama tauꞌoiye mwalowoiwone yadi ulewahi ibenalei, na tauꞌaleha yadi abamiya iluwui na Paulo ainai iwalo mahalava.

17 Na Paulo tauꞌalehao yadi taumugai ehebo iyogaenama, na iwalo ainai, ‘Hevali teina ulawei aleha ana tauloina ainai, na hava yana nuwatuwu iwalo mahalava ainai.’

18 Ta ilauvaiyama tauloinane ainai, na iwalo ainai, ‘Paulo vada paipaiyai imiyamiya iyogaegau na iwalo aliguwai ebeha hevaline teina yalauvaiyama, na hava yana nuwatuwu iwalo mahalava alimwai.’

19 Ainaena tauloinane hevalinane iꞌabinimai na tupwana hilau, hibom, na ipanivilaei, iwalo, ‘Hava ebeha uwalowei aliguwai?’

20 Na hevalinane iwalo, ‘Yudeya yadi tauꞌulehiwo hiꞌawanoiyego ebeha iꞌahubena Paulo ulauvai na udobiyei yadi abamiya gogoi ainai yo ebeha yana lauhapuli yadi tupwai hibehaei. 21 Na yadi awanoi havena ubenabenalei, wuwuna hitau 40 idiꞌwai hiꞌeno dawani amwahai Paulo vehabana, na bada hiwalo yemidiꞌo ebeha havena hiꞌaiꞌai yo hinumanuma ana higa Paulo hiꞌoiye mwalowoi mugaiyei. Maudoidi hihaꞌwahaꞌwa ebeha talam hilobai Paulo vehabana.’

22 Ainaena tauloinane iwalo, ‘Ulau na havena teya yaiya ainai uwalowalo mahalava neta bada yadi nuwatuwu dawani aliguwai uwalowenaꞌo.

Paulo hivetamalei Sisaliya ainai

23 Ainaena aleha ana tauloina yana taumugaiwo bwau iyogaedi na iwalo, mata taꞌalehao 200 amꞌabinonovaidi, na hosi adi taugeluwo 70 adi bagibagili na gita adi tauꞌavala adi bagibagili 200 baidamiyao amlau Sisaliya ainai. Amꞌatububuni ta boniyena dova eno ana mahana ainai amtowolo yo amlau. 24 Na hosi tupwadi amvaidi na ainaena Paulo igelu, na mayana namwanamwa amlawei gabana Pilikesa ainai.’

25 Na hinage leta ilele tenem dova iwalo:

26 ‘Yauwedo owa gabana mwalaꞌina Pilikesa alimwai, yau Kalodiyosi Lisiyasi aliguwena.
27 Towaho teina Yudeya hiꞌabi avivini na mata hiꞌoiye mwalowoi, na wasana yabenalei ebeha ibom Loma towahona eeta tauꞌalehao baidaguwao alau aidiyai, na nimadiyena ahahaguine. 28 Na nuwanuwagu yadi veꞌewane wuwuna yahanapui, eeta yadi tauꞌulewahi, ainai yawawalone. 29 Na yaꞌita lobai nigele teya hava yana yababa ta ebe imwalowoi bo vada paipaiyai amwauwi. Tomowaone hiveveꞌewaine neta hiya hibom yadi loinaena. 30 Bada yadi ulewahi yabenalenaꞌo Paulo ana oiyemwalowoi vehabana, eeta yamwayamwayau na yavetamalenawa alimwai, ta ana tauveꞌewaone hinage yawalo aidiyai, na hilaowa alimwai, na netai hiwalo mahalava hava yadi veꞌewa wuwuna towaho teina vehabana.’
31 Tauꞌalehao walo himulitaei ta Paulo boniyaiyena hilauvaiyama Anitipatili ainai. 32 Na iꞌahubena ta tupwana tauꞌalehaone hilau gwaipile yadi tupwai, na taugelu hosi hibom Paulo hilalaweine. 33 Paulo hilauvai ta hidobi Sisaliya ainai ta letane gabana Pilikesa himohei na Paulo hilauyemiyaine ainai. 34 Na gabana yana leta ivahili iꞌovi, na Paulo ainai ipanivila, ‘Havaidova yam dalava?’

Na Paulo iwalo, ‘Yagu dalava Silisiya holanai.’

35 Eeta gabana iwalo, ‘Amtauveꞌewaone hilaoma abo yam lauvetala yapaihowai’. Na tauꞌalehao iloinaedi na Paulo hiꞌita avivini vada wasawasa mwalona Helodi yana vada ainai.

Copyright information for `KUD