Acts 25

Paulo iꞌawanoi na Sisa ainai ilauvetala

Pesitosinane ilaoma Sisaliya, na ivetuwuni yana vetauloina, ta ahubena tonuga hiꞌovi na ihae Yelusalem. Na taupwaoliwo mwalaꞌidi yo Yudeya yadi babadao hilaoma, ta yadi veꞌewa Paulo vehabana hiwalo mahalavaei. Na Pesitosi ainai hiꞌawanoi wahiwahiyala hiwalo, ‘Howahowana na Paulo uvetamalenama Yelusalem, na teinai alauvetalai?’ Na yadi nuwatuwu moiha, neta ebeha Paulo hiꞌoiye mwalowoi amwahai, hauganane ebe ilaoma. Eeta Pesitosi iyemaiha iwalo, ‘Havena yatalatalam, na hesi Paulo Sisaliya vada paipaiyai bada imiyamiya, na yau abo yawuyowa Sisaliya, na ebe nuwanuwamiu yami tauloinao baidaguwao adobi, na hava yami veꞌewa Paulo vehabana tenemai amlau vetala.’

Hawahawaga ehebo na tupwana aidiyai imiyamiya, ta ainaena idobi Sisaliya, na iꞌahubena, ta lauvetala ana abamiya ainai imimiyane, na iloina ta Paulo hilalauvaiyamane. Paulo ilaoma na Yudeyaone hiya Yelusalemaena hidobima, na hitowolo taꞌiꞌiliyei, na yadi veꞌewa Paulo vehabana hiwalowedi, mayadi modiꞌini, na maudoidi yadi walomahalava nigele moiha.

Na Paulo ibom iwalolau Pesitosi ainai iwalo, ‘Yau nigele Yudeya yadi loina yo vada tapwalolo mwalaꞌina ana loina, yo Sisa yana loina yayahoꞌehoꞌe’.

Na Pesitosi hesi nuwanuwana ta Yudeyaone iꞌabiye yaliyayadi, ainaena Paulo ainai iwalouyo iwalo, ‘Vedova, nuwanuwam na Yelusalem ainai uhae, na amveꞌewaone teina vehabadi ulauvetalaedi?’

10 Na Paulo iwalo, ‘Nigele nuwagu yagu lauvetala vehabana Yudeya hiloinaegau, wuwuna nigele teya hava aidiyai yayaꞌabiye yababa, na owa bada uhanapuiyaꞌo na hesi Loma yami abalauvetala ainai yatowotowolo, na teina ilowoinanegau. 11 Ebe loina yehana bada yadiꞌwayaꞌo na lauhapuli yapaihowayaꞌo inamwanamwa yo yamwalowoi. Nigele ebeha mwalowoi yadena gabaei. Na ebe teina veꞌewaone oyama mata nigele teya yaiya imohe geyoꞌawahegau teina tomowaone aidiyai. Yagu awanoi ebeha Sisa yada tauwasawasa mwalaꞌina mehenai yalauvetala.’

12 Ainaena Pesitosinane imahalava na yana tauhanapuwone baidanao hiꞌauꞌaubabada, ta iwuyoma mayana yemaiha, iwalo, ‘Inamwanamwa, nuwanuwam Sisa yana lauvetala, ainaina Sisa yana lauvetala ainai yavetamalego.’

Agalipa mamwanena himahalavama

13 Ahubena viha iꞌovi, na tauwasawasa Agalipa mamwanena Benisi baidana Sisaliya ainai himahalava, Pesitosi habi walovelauweina. 14 Na yadi miyamiya ahubena bagibagilina ainai Pesitosi tauwasawasa Agalipa ainai Paulo ana veꞌewao iwalo mahalavaedi, na hiꞌauꞌaubabada, ‘Towaho ehebo teina vada paipaiyai Pilikesa ilaugabaei. 15 Iya towahonane vehabana mwalona Yelusalem ainai yamiyamiya, na Yudeya yadi taupwaoli mwalaꞌidi yo yadi babadao aliguwai hiwalo, na hiꞌawanoiyegau ebeha yaloinaei yo hiꞌoiye mwalowoi.

16 ‘Hesi yawalo aulidi yawalo, ‘Loma yama mumuga neta nigele howahowana ta lauhapuli taupaihowaina awalo ta hiꞌoiye mwalowoi awawai, ana higa tauveꞌewanane baidana hilauvetala. Na lauhapuline ana taupaihowane yana hawahawaga amohei yo ibom vehabana iꞌaubabada.’ 17 Eeta hilaoma teina ainai, na nigele yayabweda, na iꞌahubena na abamiya lauvetala ainai yamiya, na yawalo ta towahonane hilalauvaiyamane. 18 Na ana tauveꞌewao hitowolo, ta yagu nuwatuwu mata hava yana yababa vehabana hiwalowei. Na hesi nigele. 19 Hava maudoina hiwawalowedina neta hiya hibom yadi yemidi yo yadi miyamiya vehabadi. Na towaho ehebo yehana Yeisu hiwalowalowei hiwalo, Bada imwalowoiꞌo, na Paulo iwalo, “Nigele, howola mayawahina imiyamiya. 20 Na yau yanuwanuwatuwu bwaubwau, vedova na ginauli teina vehabana yaloina, eeta Paulonane yapanivilaei ebeha howahowana hihae Yelusalem na tenemai ilauvetala. 21 Na Paulonane itaꞌwataꞌwata, na Sisa yana lauvetala vehabana iꞌawanoi. Eeta vehabana yatalamwei na vada paipaiyai imiyamiya, howola ana higa amwaha alobai, na yavetamalei Sisa ainai.’

22 Na Agalipa Pesitosi iwalo ainai, ‘Yau hinage nuwanuwagu na towahonane yana walo yabenalei’.

Na Pesitosi iwalo, ‘Inamwanamwa, ahubena mata yana walo ubenalei’.

23 Ainaena iꞌahubena ta Agalipa yo Benisi hilaoma yadi wasawasa aleꞌona hiꞌaupasaedi na vada abamiya gogoi ainai hiluwu, na aleha ana tauloinao yo dalavanane ana babadao hiꞌabiye dunadi mayadi veꞌahihi, na Pesitosi iloinaedi na Paulo hilauvai vada holanai. 24 Eeta Pesitosi iwalo, ‘Owa tauwasawasa Agalipa, yo omiu amlaoma maudoimiu, towaho teina amꞌita. Ibom vehabana Yudeya maudoidi Yelusalemaena yo hinage tupwa teina ainaena hiꞌawanoiyegau, na hiwalo wahiyala aliguwai hiwalo, ‘Towaho teina mwalowoi ibom ilowoinanei. 25 Na nigele teya yana lauhapuli yayalobai, na vehabana imwalowoi, na ibom nuwanuwana na yada tauwasawasa mwalaꞌina Sisa ainai ilauvetala, ainaena yaloina na yavetamalei Sisa ainai. 26 Na nigele teya yana lauhapuli vehabana, na yada Bada Sisa ainai yalaulele. Teina ainaena yalauvaiyama mehemiyai omiu maudoimiu, na ana dumwalu owa tauwasawasa Agalipa mehemwai. Na lauvetala teina tuluhanai yana lauhapuli ehebo talobai, na vehabana yalaulele Sisa ainai. 27 Wuwuna nigele iyadumwalu ebeha tomowa vada paipai ana taumiya yavetamalei, na nigele teya hava veꞌewa vehabana yayamwau yemahalava.’

Copyright information for `KUD