Acts 27

Paulo yana adau Loma vehabana

Loina bada hiwalowenaꞌo ebeha Itali ainai alau, eeta Paulo yo tupwadi paipaidi baidanao Sisa yana tauꞌalehao adi taumugai nimanai himwauwi yehana Yuliyasi na yama adau ainai iꞌita avivinidine.

Adilamitiyom ainaena wagaena agelu, na ibom waganane ebeha isagena ilalau Esiya leꞌawana tupwanao aidiyai, ta aꞌuꞌe Alisitako baidamai, ibom yana dalava Masidoniya tupwa Tesalonaika ainaena. Iꞌahubena na Saidoni ainai aluwu, na Yuliyasi Paulo iꞌatemuyamuyaei na italamwei ta ilau ana geluwo aidiyai, na yana venuwa hava neta himohei. Tenem ainai na agelu neta yaumai mehena atupatupai eeta Saipilosi bwanabwananane woyonaena alalaune. Na bada Silisiya yo Pamipiliya niꞌunao alaugabaidi, na Maela aluwu, tupwa Lasiya ainai.

Tenem ainai Lasiya wagana Alekisanidelaena ilalau Itali alobai eeta ainai agelu geyoꞌawane. Aꞌuꞌe ta alaulau neta nigele ayasagena ainaena na ahubena viha agabaedi na mulitai Nidosi leꞌawana papalinai adudunane. Yaumaine howola itowatowa eeta nigele dumwaluwena ayalau na Kiliti bwanabwanana woyonaena alalaune ta Salimone yihuna ataꞌiꞌiliyei. Leꞌawa papalinaena aꞌabiꞌabivelolo na alau ta Lasiya dalavana vahalinai alo teya yehana Abaduna Namwanamwana ainai adudunane.

Hauga daodaona agabaei, ta vahali ana hauga iꞌovi, na yaumai ana hauga yababana bada ivetuwuniyaꞌo, eeta Paulo iwalo aidiyai, 10 iwalo, ‘Babada, ilowoinanei na taꞌaiyawasi teina ainai. Havena tatowotowoi na taꞌadaꞌadau mata dova ta tasilahe, na tobwatobwa yo waga tavesilahe, yo ita hinage ta mwalowoi.’

11 Na tauꞌalehao adi taumugai waga taniwagana yo waga ana tauyiu alinadi ibenaledi, ta nigele Paulo yana walo vehabana iyanuwanuwatuwu. 12 Abadunane neta ehive yo hauga yababa haugadi aidiyai nigele iyanamwanamwa ilimani. Ainaena na tomowa hibagibagili alili yadi venuwa ebeha higelu aitutlu na howahowadi mata hiꞌaipate na Pinikisi hivai. Pinikisi neta abaduna teya Kiliti bwanabwanane ainai. Teina abadunane mehena tupwa yalasi ainai eeta mata hiꞌaiyawasi hauga yababa ainai.

Wowoli hilobai

13 Haugana yavana manumanuwana itowatowa yadi nuwatuwu hiwalo bada yaumai namwanamwana hiveꞌaloyaꞌo. Eeta yadi lowom hitabeidi na hiꞌuꞌe ta Kiliti niꞌu papalinaena aꞌabiꞌabiye patu na alalaune. 14 Nigele daona na yaumai bwauli mwalaꞌina itowa dobima oyane ainaena. 15 Yaumaine waga ainai igohagoha ta nigele howahowamai na mehenaena alau eeta aboboyoweine. 16 Na bwanabwana habuluna yehana Kalodiya woyonaena iwoyoigai ta alalaune na aꞌaipate wahiwahiyala ta wagane ana waga habuluna amwau iliꞌilimanine. 17 Na wagane habuluna ana taupaihowao hiniulihini na wagane mwalaꞌina gulawanaena hiꞌwamꞌwam alateine. Saitisi ainai tavali himeheuhei na wolewole mwalaꞌina hiwulihi na ilibaigai ta alalaune.

18 Na wowoli mwalaꞌina waga iꞌoiꞌoi buibui aliliyei, na ana aidoꞌo maudoina hihiwa dobiyedi niꞌuwai. 19 Na ahubena tonugana ainai waga ana tobwatobwao hivaidi, na hivehulu aituluwedi.

20 Na ahubena maudoina aidiyai nigele mahana yo utui ayaꞌitadi, na yaumaine howola imutumutugai eeta yama nuwatuwu mata amwalowoi.

21 Na bada ahubena bagibagilidi hiꞌovi, ta waga ana taugelugeluwo nigele hiyaꞌai, ahubena maudoina aidiyai, na Paulo ahiꞌahipudiyai itowolo ta iwalo, ‘Tahiguwao, ebe yagu walo ambenalei na havena Kilitiyena tagelugeluma, mata nigele vitai tayalobai yo ginauli taya vehuludi. 22 Hesi yawalo auligomiu ebeha amꞌatepatu, na mata nigele teya iyamwalowoi, na hesi waga ibom mata tagabaei. 23 Wuwuna boniyaiyena yagu Yaubada ibom yayemidiyei ta yana tausagenawasa ilaoma vahaliguwai itowolo, 24 na iwalo aliguwai, “Paulo havena umehemheuhi, mata Sisa mehenai utowolo, wuwuna yam awanoi ainaena waga ana taugeluwo maudoidi baidamwao mata Yaubada iyayovigomiu ta mata nigele amyamwalowoi.” 25 Ainaena babadao ebeha amꞌatepatu, wuwuna Yaubada yayemidiyei, na howola ipaihowai alidai dova yana tausagenawasa iwalo auligaune. 26 Na howola bwanabwana ehebo ainai mata taduna.’

Waga iduna

27 Hawahawaga bwau hiꞌovi na niꞌu didigai howola ilibalibaigai. Dova boniyai gamwagamwana na wagane ana taupaihowao hiꞌita lobai ebeha bada leꞌawa atauvahavahaliyaꞌo. 28 Eeta niꞌu hilivetowotowoi ana daodao, na hilobai dova guli ana bagibagili 20 ana dobi. Na tupwana ilibahaiyegai, na hinage hilivetowoi na hiꞌita lobai dova ana dobi 15 guli ana bagibagili. 29 Na himeheuhi gaima vehabana mata ainai hiduna, eeta lowom vehopali higabaedi, waga tuluhanai na hiꞌawaꞌawanoi ahubena vehabana na ebeha iꞌahubena mwayamwayau.

30 Na tupwana waga ana taupaihowao nuwanuwadi ebeha waga hidena gabaei na waga habuluna higabae aituluwei niꞌuwai, na hinage hiꞌoyama na ebeha lowom higabaei waga mehenaena. 31 Na hesi Paulo iwalo tauꞌalehao na aleha ana taumugai aidiyai iwalo, ‘Ebe teina wagane ana taupaihowao nigele wagai hiyamiyamiya mata nigele amyayawahai.’ 32 Eeta tauꞌalehaone wagane habuluna gulawana hitomwutuhi na hivelibai ta ilalaune.

33 Iꞌahubena gabaei ta ilaulau na Paulo tomowa maudoidi iꞌawanoiyedi ebeha hitowoi na hiꞌai. Teina dova iwalo, ‘Amhaꞌwahaꞌwa neta hawahawaga bwau teina wau. Na hawahawaganane ainai neta nigele hava amyaꞌaitowoi. 34 Ainaena na yaꞌawanoiyegomiu ebeha amꞌai wuwuna aiꞌai vahunaena mata amyawahai. Na mata nigele teya yaiya iyamwalowoi.’

35 Iwalo iꞌovi na beledi ivai na vehabana maudoimai mehemaiyai iꞌawa yauwedo Yaubada ainai ta iꞌabitomwahi, na ibom iꞌaꞌai mugaine. 36 Na maudoimai aꞌatepatu ta hinage aꞌaꞌaine. 37 Na ama bagibagili wagane ainai agegelune neta 276. 38 Bada diyamai hisesehaꞌo, na witi waga holanaena hihiwa aituluwei niꞌuwai, ta ebeha waga imalamalai.

39 Iꞌahubena na leꞌawa nigele hiyaꞌatai na hesi leꞌawa namonamona hiꞌita lobai, na hinuwanuwatuwu ebe howahowana wagane hihaeyei maguwai. 40 Eeta lowom hitomwutuhidi ta niꞌuwai himiyamiya na hilalaugabaidine. Na hinage yabiyabi bwau gulawaena hipapaidine neta gulawadine hitomwutuhidine. Abo waga aimehenai dibi hiꞌuꞌei na yaumai iyuviꞌona na ahahaene maguwai.

41 Na aluhi ilibawahiyegai na waga avedunaei namonamo magumaguna ainai, ta waga aimehenai iduna, na nigele howahowana imwahali na hinage dubinai bagodu ilasalasa na iꞌoiꞌoiwowoli ta tupwatupwadi. 42 Ainaena tauꞌalehao hinuwanuwatuwu na ebeha vada paipai ana taumiyao hiꞌoiye mwalowoidi, wuwuna mata hitubahae maguwai na hidena. 43 Na hesi aleha adi taumugaine nuwanuwana na Paulo ihagui, eeta iꞌauhidi ebeha havena hiꞌoiꞌoiye mwalowoidi. Na tomowa maudoidi iwalo aulidi iwalo, ‘Yaiyadiwo tuba hihanapui higavai mugai yo hitubahae magumaguwai. 44 Na yaiyadiwo nigele tuba hiyahanapuine neta aiwa yo wagane tupwatupwadi aidiyena hiꞌabi avivini na hitubahae.’ Teina dova maudoimai manamwanamwamai na ahahaena muguwai.

Copyright information for `KUD