Acts 4

Pita na Yoni yadi lauvetala

Pita na Yoni howola hiꞌauꞌaubabada boda aidiyai na taupwaoliwo yo vada tapwalolo ana tuilala mwalaꞌina, yo hinage Sadusiyao hilaoma, mayadi modiꞌini wuwuna Pita na Yoni boda hiveꞌitadi ebeha Yeisu mwalowoiyena itowolouyoꞌo na ainaena mata tomowa maudoida tatowolouyo. Eeta hiꞌabi avivinidi ta vada paipaiyai himwauwidi na ebeha iꞌahubena abo yadi lauvetala hipaihowai, wuwuna bada iboniꞌo. Na hinage yadi guguya bodaone bada hibenalenaꞌo ta tupwana boda hiyemidi, ainaena tauyemidi maudoidi towatowaho adi vahivahili 5,000.

Iꞌahubena ta Yudeya yadi tauloinao yo yadi babadao yo loina ana tauveꞌitao himiya gogoidi Yelusalem. Na hinage Anasa ibom taupwaoli mwalaꞌina mayana huhuwo yo yana bodao neta Kayapasi yo Yoni yo Alekisana baidadiyao himiya gogoidi.

Ta Pita na Yoni ahiꞌahipudiyai hitowolo na hipanivilaedi, hiwalo, ‘Yami paihowa teina yaiya yana wahiyalaena yo hinage yaiya yehanaena ampaipaihowaine?’

Na Pita Aluꞌaluwa Veꞌahihi iꞌoiye mwau na iwalo aidiyai, ‘Yama tauloinao yo yama babadao, nuwana yamalauvetala wau wuwuna ae peupeunane ahahaguine yo ebeha vedova ta aꞌabiye namwanamwane? 10 Eeta nuwanuwamai omiu yo Isileli maudoimiu amhanapui ebeha towaho teina mehemiyai itowotowolone yana namwanamwa Yeisu Besinana ainaena, ibom towaho Nasaleti, aiwa lagalagana ainai amꞌoiye mwalowoi na Yaubada iꞌabiye towolouyoine. 11 Yaubada yana Buki iwalowalo Yeisu vehabana iwalo:

“Tauꞌabi vada omiu logidi teina amtaꞌwataꞌwataeiwa neta itaugwaipile ta logidi haehae alilina”.
12 Nigele teya yaiya howahowana na ilivahigita. Neta bada Yeisu ibom. Wuwuna nigele ehebo teya dova yeha baleꞌuwai iyamiyamiya na ainaena livahi talobai. 13 Na tauloinaone hiꞌita Pita na Yoni yadi atepatu, na hihanapuiyaꞌo neta hibom bada taumiya dalava na abaseꞌulu mwalaꞌina aidiyai nigele hiyaluwu, ainaena nuwadi ipwanopwano na hinuwatuwu avivini ebeha mwalona Yeisu baidadi himiyamiya. 14 Na hinage ae peupeunane bada inamwanamwaꞌo hiꞌita lau vahalidiyai itowotowolo, ta nigele howahowana ebeha hava hiwalowei. 15 Ainaena Pita na Yoni hivetamaledi ta hiꞌaitulu maseleyai na tauloinaowone hibom hiꞌulewahi. 16 Na hiwalo, ‘Vedova taloina towatowaho teina hitau bwau vehabadi, wuwuna Yelusalem maudoidi hinanapuidiꞌo ilaꞌilala mwalaꞌina bada hipaihowaiyaꞌo na nigele howahowana tauvalaei. 17 Na hesi tatowoi na mumuga teina taꞌauhi na havena idabadabalala boda maudoidi aidiyai, eeta taloina wahiyala aidiyai na havena Yeisu yehanaena tomowa aidiyai hiꞌauꞌaubabada.’ 18 Hiyogaedima na hiluwuyo aidiyai na hiloinaedi ta ebe havena Yeisu yehanaena hiꞌauꞌaubabada yo hiveꞌiveꞌita tomowa aidiyai.

19 Hesi Pita na Yoni yadi walo hiyemaihadi, hiwalo, ‘Omiu ambom amꞌita sipwai aiteya Yaubada mehenai idumwalu, aꞌawa abiye gomiu, bo Yaubada aꞌawa abiyei. 20 Na ai nigele howahowamai na yama walo ilaumwau ginaulidine aꞌitadiꞌo yo abenalediꞌo vehabadi.’

21 Tauyewasaone walo auhi wahiwahiyalana himohedi na hiꞌabigabaedi ta hilalaune. Nigele howahowana ta hipaidi wuwuna hava imahamahalavane vehabana tomowa maudoidi Yaubada hinoꞌowei. 22 Wuwuna ae peupeunane ana bolimai 40 na tupwana bada hiꞌabiye namwanamwayaꞌo.

Tauyemidiwo yadi awanoi

23 Pita na Yoni himahalava na hilau adi geluwo aidiyai na taupwaoliwo mwalaꞌidi yo babadao yadi walo hiwalo mahalavaedi. 24 Na adi geluwone hibenalei ta maudoidi nuwadi ehebo na hitapwalolo Yaubada ainai hiwalo, ‘Bada, owa Tauwasawasa, galewa na baleꞌu yo niꞌu na ginauli maudoina holadiyai himiyamiya tauyemaseledi, 25 ainaena yam taupaihowa neta tubumai Deivida Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana wahiyalaena yam walo iwalo mahalavaei iwalo:

“Hava wuwuna abaloina maudoina Bada ainai hiveꞌaleha.
Na hinage hinuwanuwatuwu awawa?
26 Ainaena baleꞌu yadi tauwasawasao yo yadi tauloinao himiya ahaidi
na hiꞌatububuni habi aleha Bada yo yana Besinana aidiyai.”
27 ‘Walo moiha dalava teina holanaena hilaoma habi aleha yam taupaihowa masemaselena yo Besinana ibom Yeisu ainai. Hibom tauꞌalehaone neta Helodi yo Ponitiyo Pailato yo Yudeya yo hinage nigele Yudeya. 28 Na hipapaihowaine hava dova owa yam alaꞌalawowoli yo yam nuwatuwu mwalona uloina na hipaihowaidiꞌo. 29 Bada ee, yadi walo manimanini yam taupaihowao alimaiyai havena ubenabenaledi na hesi uꞌabiye wahiyalagai, na mayama atepatu yam walo ayewasaei. 30 Na hinage yam wahiyalaena tauꞌasiyebwao uhaguidi, yo uꞌabiye namwanamwadi. Yam taupaihowa Yeisu vesivesinuwana yehanaena veꞌiveꞌilalao yo vedevedede uꞌabiye mahalavadi.’

31 Yadi awanoi teina hiveꞌovidi na vada ainai himiyamiyawa imwahali, na maudoidi Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana wahiyalaena iꞌoiye mwaudi. Na Yaubada yana walo hiwalo mahalavaei.

Yadi tobwatobwa hiꞌaiyauyanedi ehebo ehebo aidiyai

32 Tauyemidi maudoidi yadi nuwatuwu yo yadi velau ehebo. Nigele teya yaiya iyawalo, ‘Yau teina yagu ginauli’. Na hesi yaiya ginauli yehana itanitaniwagaeine neta maudoidi vehabadi. 33 Na hinage Bada Yeisu yana tauyewasao hiwahiyala alili yana towolouyo ana walomahalava vehabana, na maudoidi hivelau toyatoyawa. 34 Na hinage maudoidi maꞌadi yo maꞌadi aleꞌo, wuwuna vewasawasao aidiyena bada yadi baleꞌu yo yadi vadao hivegimwalaediꞌo. 35 Na adi maiha maudoina hivaiyama na himohedi Yeisu yana tauyewasao, aidiyai na hibom hiꞌaiyauya yaiyadiwo himiya vitai aidiyai. 36 Towaho ehebo Saipilosiyena yehana Yosepa na yehana vauvauna tauyewasao himohei Banabasi, neta ana nuwamasele, ‘Tauꞌabiye atepatu’, iya Livai yana huhu ehebo. 37 Na ibom yana tanovi ivegimwalaei na manenane ivaiyama na imohedi Yeisu yana tauyewasao aidiyai.

Copyright information for `KUD