Acts 8

Na Saulo bodaone iꞌawa namwanamwaedi Sitiveni ana oiyemwalowoi vehabana.

Saulo tauyemidiwo iꞌalehaidi

Ahubena tenem ainai tauyemidiwo tupwa Yelusalem ainai adi alehao hivetuwuni na hiꞌaleha, ainaena hilouhagwali Yudeya yo Sameliya tupwanao aidiyai, na Yeisu yana tauyewasao hitau 12 Yelusalem ainai himiyamiya.
Na tupwana tomowa Yaubada ana tauyemidiwo Sitiveni hivai ta hidoudouwi iꞌovi na abo higagaliyaunaeine. Na hesi Saulo itowoi na tauyemidiwo yadi boda iꞌoiye sawali. Vada ehebo ehebo iluwuluwuidi na tauyemidiwo towatowahodi yo waiwaihiudi ilaulaugogoidi na vada paipaiyai imwaumwauluwuwedi.

Pilipi iguguya Sameliya ainai

Tauyemidiwo hiloꞌuhagwali, ta ebeha tupwa teya ainai wasana namwanamwana higuguyaei tomowa aidiyai. Ainaena Pilipi idobi Sameliya tupwanane ainai, na tenemai Besinana Tomowana wasana iguguyaei aidiyai. Na maudoidi Pilipi yana walo hibenalei, na yana paihowa wahiwahiyalana hiꞌitadi, Ebe yaiyadiwo hiꞌasiyebwa, aluꞌaluwa yababana aidiyena mata imwau mahalavaedi, mayogayogadi yo hinage taubelubelu, yo taulepelowo iꞌabiye namwanamwadi. Ainaena bodaone hitalatalam toyatoyawa Pilipi yana guguya ainai. Na ainaena abayaliyaya mwalaꞌina dalavanane ainai.

Na taumiya dalava ehebo yehana Saimoni, iya Pilipi yana walo iyemidiyei. Saimoninane mwalona tauꞌobaꞌoba na oyamaena iwalo mahalavaeuyowei ebeha iya teya towaho mwalaꞌina. 10 Tomowa maudoidi, tomowa mohili yo tomowa mwalaꞌidi ainai hibenabenali ta hiwalo, ‘Teina tomowane dova Yaubada. Owa uwahiyala alili.’ 11 Eeta Saimoni yana walowone hibenaledi wuwuna yana obaena iꞌabiye nuwapwanopwanodi hauga maudoina aidiyai. 12 Na mulitai Pilipinane imahalavama na wasana namwanamwana Besinana Yeisu yehana yo Yaubada yana loina vehabadi, iguguya, na hiyemidiyei, na hibapitaiso, towatowaho yo waiwaihiu. 13 Na Saimoni hinage Yaubada iyemidiyei, na yana bapitaiso tuluhanai Pilipi baidana himiyamiya. Na Saimoninane Pilipi yana alaꞌalawowoli yo yana veꞌiveꞌila ipaihowaidi wahiwahiyaladi iꞌitadi, na inuwapwanopwano moiha.

14 Ainaena Yeisu yana tauyewasao Yelusalem ainai himiyamiya, wasa hibenalei ebeha bada Sameliya hitalamꞌo Yaubada yana walo ainai, eeta Pita na Yoni hivetamaledima. 15 Na hitau bwaune hidobi Sameliya ainai, na tauyemidi vauvaudi vehabadi hiꞌawaꞌawanoi, na Aluꞌaluwa Veꞌahihi aidiyai iluwu. 16 Wuwuna howola nigele teya yaiya Aluꞌaluwa Veꞌahihi iyaꞌoiye mwau na bapitaiso ibom Bada Yeisu yehanaena hivaiyaꞌo. 17 Ainaena Pita na Yoni nimadi aidiyai himwauwi na Aluꞌaluwa Veꞌahihi aidiyai iluwu.

18 Na Saimoni paihowa teina iꞌita ebeha Yeisu yana tauyewasao nimadi himwau tomowa aidiyai na Aluꞌaluwa Veꞌahihi aidiyai iluwu, ainaena mani ivai ta ebeha Pita na Yoni imohedi. 19 Na iwalo, ‘Teina alaꞌalawowoline ammohegau ta ebe yaiya nimagu ainai yamwauwi mata Aluꞌaluwa Veꞌahihi iluwui’.

20 Ta Pita Saimoni iwalowei, iwalo, ‘Yam mane baidam amsilahe vateyai, wuwuna ebeha Yaubada yana velau yam mane ainaena uyemaiha. 21 Owa nigele yama boda, na atem imumuga yababa Yaubada mehenai. 22 Eeta ilowoinanego na yam yababa ainaena unuwabui, na uꞌawaꞌawanoi Bada ainai, na ebe inuwahamuigo. 23 Na yahanapui atem paipaina alomagigili, yo mumuga yababana aidiyena.’

24 Na Saimoni iwalo, ‘Amꞌawaꞌawanoi Bada ainai ta ginauline yababadine amwalo mahalavaediꞌo, havena aliguwai himiyamiya yo hilaolaoma’.

25 Mulitai Pita na Yoni yadi Bada vehabana hiwalowalo mahalava na yana walo higuguyaei, na hiwuyo Yelusalem ainai, na yadi wuyone ainai wasa namwanamwana hiwalo mahalavaei Sameliya tupwanao aidiyai.

Pilipi towaho Itiyopiya ehebo iꞌabiye bapitaiso

26 Na Bada yana tausagena wasa Pilipi iwalo, ainai ‘Uꞌatububuni na ulau tupwa yavana amwaha Yelusalem yo ilau Gasa ainai’. Amwahane ilaulau balabala awawa ainai. 27 Eeta Pilipi itowolo ta ilalaune. Tenem hauganane tauloina mwalaꞌina, Itiyopiyaena ilaulau gwaipile yana dalavai. Iya Itiyopiya yadi alawata yehana Kanidesi yana mane iꞌitaꞌita avivini. Iya ilau Yelusalem ta Yaubada iwalo vetuvehaeyei na iwuyowuyoma. 28 Igelu ta ilaulau na waloyemidi bukina Aisaya ainai ilaulauvahili. 29 Ainaena Aluꞌaluwa Veꞌahihi Pilipi iwalo ainai, ‘Ulau mwayamwayau waga niuniuli vahalinai’.

30 Eeta Pilipi isagena ilau ainai ta ibenabenali na towahone ilaulauvahili Aisaya yana buki ainaena. Na Pilipi ipanivilaei iwalo, ‘Uhanapuiyaꞌo hava uvahivahiline?’

31 Na towahonane iwalo, ‘Nigele, wuwuna nigele teya yaiya na ebe iꞌaubabada iliꞌilimani aliguwai’. Na iwalo ta Pilipi imwalae taohani ta waga niuniuline ainai baidana himimiyane.

32 Yaubada yana Buki ivahivahili iwalo:

‘Ibom dova sipi mata hiwunui,
ta dova sipi natuna ebe hiwunuwunui, na ana tautomne mehenai itowotowolo,
nigele alinana yo nigele teya hava iyawalowei.
33 Na hinage yana lauvetala ainai nigele hiya abiye dumwaluyana ililimani, na ihinimaya.
Ainaena nigele teya natunao ta ebe hiwalo mahalavae,
wuwuna yawahina baleꞌuwai iꞌoꞌovi.’
34 Na towaho Itiyopiyaenane Pilipi iwalo ainai, ‘Yaiya vehabana tauwalo mahalava teina iwalowalone? Ibom vehabana nuwana vali towaho vehabana?’ 35 Ainaena Pilipi ivetuwuni vahilinane ana livahi ainai, na Yeisu wasana iveꞌitaei.

36 Eeta amwahanane hilaulau, na bwahi hiꞌita lobai, ta towahonane iwalo, ‘Tenem weꞌahane! Vedova howahowana ainaena uvebapitaisogau?’ 38 Ta yana taupaihowa iloinaei na waga niuniuli ilaumwauwi, na hitau bwau Pilipi baidana hiꞌaitulu bwahiyai, na Pilipi towahone iꞌabiye bapitaisone. 39 Ainaena bwahiyena hihaema na Bada Aluꞌaluwana Pilipi ilauvai, na towahone Pilipi nigele iyaꞌitauyoi, ainaena mayana yaliyaya ilalaune yana dalavai. 40 Na Pilipi hilobai dalava Asotosi ainai ilaulau na wasa namwanamwana iguguyaei dalava ehebo ehebo aidiyai, na ana higa imahalava Sisaliya ainai.

Copyright information for `KUD