Acts 9

Saulo yana nuwabui

Saulo howola iꞌaleꞌaleha Bada ana taumulitao aidiyai. Eeta ilau taupwaoli mwalaꞌina ainai, nuwanuwana yana letao ileleledi na ilawedi Yudeya yadi miyagogoi Damasiko aidiyai. Na letaone aidiyena ebe Yeisu yana amwaha adi taumulitao ilobaidi, towatowaho yo waiwaihiudi iꞌabi avivinidi na ivaidima Yelusalem ainai habi lauvetalaedi. Eeta letadine ivaidi na ilau. Na Saulo ilaulau ta Damasiko ainai muhamuhana imahalava, na masele galewaena imasele ta iꞌiꞌiliyei. Ta ibeꞌu baleꞌuwai na ehebo alina ibenalei, iwalo, ‘Saulo, Saulo, hava vehabana uꞌabiꞌabiye muyagaune?’

Saulo iwalo, ‘Bada, yaiya owa?’

Na alinane iwalo, ‘Yau Yeisu, uꞌabiꞌabiye muyagaune.
Na hesi utowolo na uluwu dalavai na tenemai amvenuwamwau ubenalei, yo hava mata upaihowaine.’

Na tomowaone Saulo baidanao hilaulau hitautowolo na tomowa alinana hibenalei na hesi nigele teya hiyaꞌita. Ainaena Saulo baleꞌuwena itowoloma na nuwanuwana ta mehena imasele, na hesi nigele howahowana hava iꞌita, eeta Saulo hiꞌabinimai na hiluwuwei Damasiko ainai. Na nemai ahubena tonuga aidiyai nigele hava teya iyaꞌita, na hinage nigele iyaꞌai yo iyanuma.

10 Na Damasiko ainai Yeisu ana taumulita ehebo imiyamiya, yehana Ananayasi, na yana eno niviniviyena Bada iwalo ainai, iwalo, ‘Ananayasi’.

Ta Ananayasinane iwalo, ‘Bada, Yau teina’.

11 Eeta Bada iwalo, ‘Utowolo na ahiꞌahipuwena ulau amwaha yehana Dumwadumwaluna ainai, yo Yudasa yana vadai ehebo towaho upanivilae, ibom towaho Tasosiyena na yehana Saulo, na hauga teina ainai iꞌawaꞌawanoi. 12 Na enoꞌitaꞌitaena iꞌitaꞌita na ehebo towaho yehana Ananayasi iluwu ta nimana uluꞌulunai imwauwi na ebe ivinunuyo.’

13 Na Ananayasinane iwalo, ‘Bada, towahonane wasana tomowa maudoidi hibenalenaꞌo ebeha towaho yababana, na yam tauyemidiwo Yelusalem ainai bada iveꞌaleha aliliyedi. 14 Na hinage taupwaoliwo mwalaꞌidi hitalamwei na hauga teina ilaoma ta ambodao maudoina Damasiko ainai habi paigai ebe yehamwena awaꞌawanoi.’

15 Na Bada iwalo ainai, ‘Badagi, ulau ainai. Wuwuna iya bada yavesinuwaiyaꞌo na wasagu iwalowei tomowa tupwa vehopali alodiyai, yo tauloinao mwalaꞌidi mehediyai yo Isileli hinage aidiyai. 16 Na hinage yaveꞌitae yana muyamuyao mwalaꞌidi mata ilobaidi, yau agu walomahalava vehabana.’

17 Ainaena Ananayasi ilau, na Yudasa yana vadai iluwu, na nimana imwauwi Saulo uluꞌuluna ewanai iwalo, ‘Tahigu Saulo, Bada Yeisu imahalava alimwai, ibom ivetamalegauma mehem yaꞌabiye masele, yo hinage Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena iꞌoiye mwaugo’. 18 Eeta Saulo mehenaena dova yama onavidi hibeꞌu na iꞌitauyone. Ainaena itowolo na ibapitaiso, 19 na hinage aiꞌai ivai na iꞌai ta yana wahiyala ilolobauyoine.

Saulo iguguya Damasiko ainai

Tupwana ahubena aidiyai Saulo Yeisu ana taumulitao baidanao himiyamiya Damasiko ainai.
20 Na Yudeya yadi vada tapwalolo aidiyai Saulonane iguguya, ‘Ebeha Yeisu ibom Yaubada Natuna moiha’.

21 Na taubenaliwo hinuwapwanopwano mwalaꞌina, na hiwalo, ‘Yana guguya teina ambenalei ibom mwalona Yeisu ana taumulitao Yelusalem ainai iveꞌaveꞌalehaedi. Na hinage yana laoma teina wuwuna ebeha Yeisu ana taumulitao teinai himiyamiya iꞌabi avivinidi na ipaidi ta ilawedi Yelusalem, taupwaoliwo mwalaꞌidi aidiyai, bo?’ 22 Na hesi Saulo yana guguya iꞌalaꞌalawowoli, ana moiha ebeha Yeisu iya Yaubada yana Besinana neta wuwuna ivenuwavaivai moiha ainaena ta Yudeyaone himiyamiya Damasiko nigele howahowana yana walo hiyemaiha.

Saulo Yudeya idena gabaedi

23 Saulo Damasiko ainai imiyamiya, na Yudeya hiloiloina ebeha hiꞌoiye mwalowoi. 24 Na hesi yadi loina dawani bada Saulo ihanapuidiꞌo. Boniyai yo ahubena dalavane alina ana awaꞌeda hivinuvinunui ebeha yana aitulu ainai na hiꞌoiye mwalowoi. 25 Na hesi boniyai ehebo ainai Saulo ana taumulitao boha ainai hiyemiya, na hivedawedawe dobiyei aline hawahawagana ainaena.

Saulo yana laoma Yelusalem

26 Eeta Saulonane iwuyo Yelusalem na itowoi ta ebeha iluwu Yeisu ana taumulitao aidiyai, na himeheuhei, wuwuna nigele hiyayemidiyei ebeha bada inuwabuiꞌo. 27 Na Banabasi ibom Saulo ihagui, na ilauvaiyama Yeisu yana tauyewasao aidiyai, na iꞌauꞌaubabada vedova Saulo amwahai Bada ilolobaine ta alinana ibebenaleine. Na vedova Saulo iguguya atepatu Damasiko ainai Yeisu yehanaena hinage iꞌaubabadanei. 28 Eeta hitalam Saulo baidadi himiyamiya. Na Yelusalem maudoina itaꞌiꞌiliyei mayana wahiyala Bada yehanaena iguguguguya. 29 Na Yudeya hibom tauꞌalina Gilisi Saulo baidadi hiveꞌawa paꞌipaꞌiꞌi, na hiloiloina vedova na hiꞌoiye mwalowoi. 30 Na Yeisu ana taumulitao hibenalei, ta Saulo hilawei Sisaliya, na tenem ainai hivetamalei ta ilau Tasisi ainai.

31 Ainaena tautapwalolo Yudeya yo Galili yo Sameliya dalavadi maudoidi himiya iliꞌilimani. Na Bada hiveꞌahihiyei, na Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana wahiyala yo yana vehaguhagu aidiyai na himiyamiya, ta yadi boda imwalamwalaꞌi.

Pita yana taꞌiꞌili Lida yo Yopa aidiyai

32 Pita itaꞌiꞌili Yaubada yana tomowa masemaseledi aidiyai, na ilaoma ehebo dalava yehana Lida ainai. 33 Na ehebo towaho taubelubeluna ilobai, yehana Eniyasi ibom bolimai 8 yana abaꞌeno ainai iꞌenoꞌeno, nigele howahowana ilowouhi. 34 Eeta Pita iwalo ainai, ‘Eniyasi, Yeisu Besinana iꞌabiye namwanamwago. Ainaena utowolo na yam halabi uꞌavalai na ulau, ta itowolo mwayamwayau.’ 35 Na tomowaone Lida yo Saloni adi taumiyaone hiꞌita na ainaena Bada Yeisu ainai hinuwabui.

36 Na dalava Yopa ainai Yeisu ana taumulita ehebo waihiuna imiyamiya, yehana Tabita, na ana bui Dokasa, na Dokasa ana bui neta lagulagu teya yehana, na waihiunane velau wuwuna ta tauwewelohe ihaguhaguidi. 37 Tenem hauganane ainai iꞌasiyebwa yo imwalowoi, na wagawagana hivai ta hivehuguvi, na hevala ehebo ewanai himwamwauwine. 38 Yopa neta Lida vahalinai ainaena haugana Yeisu ana taumulitao Pita wasana hibenalei ta tomowa bwau hivetamaledi Lida ainai Pita vehabana. Tomowaone wasa hilawei Pita ainai hiwalo, ‘Ulau mwayamwayauma taꞌulaoma alimaiyai’.

39 Eeta Pita itowolo na tomowaone baidanao hilalaune, haugana himahalava neta hilauvai ta hihae vadane ana hevala ewanai. Na hiwahiwapewone maudoidi Pita hitowolo gwaigwaipileyei na luwuluwu yo abalauliꞌwa Dokasa mwalona ipapaihowaidiwa hiꞌabiye mahalavadi na hidoudou.

40 Na Pita iloinaedi ta vadaena himahalava, na ibom imiyamiya, na aetutulina iꞌatuwomalei yo iꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai, eena iꞌita gwaipile na tauna iwalo lau ainai iwalo, ‘Tabita utowolo’. Na waihiune mehena iꞌitanei na Pita iꞌitane, ta enoꞌenowena itowolo imimiyane. 41 Na Pita nimanai iꞌabi na iꞌabiye towolone. Na tauyemidiwo yo hiwahiwapewo iyogaedima, na Tabita mayawahina iveꞌitae aidiyai. 42 Na wasane iyewasaei tupwa Yopa maudoina ainai, ainaena tomowa maudoidi Bada Yeisu ainai hiyemidi. 43 Na Pita Yopa ainai imiya daodao, towaho yehana Saimoni yana vadai, ibom yana paihowa lagulagu ꞌwapidiyena tobwatobwa ipaipaihowaidi.

Copyright information for `KUD