Colossians 1

Paulo yana leta Kolosewone aidiyai

Yau Paulo, Yaubada yana vesinuwaena yavetauyewasa Yeisu Besinana ainai. Na tahidane Timoti ihaguigau ta yami leta teina aleleyawa omiu Kolosewone Yaubada yana bodao na hinage Besinana ana tauyemidiwo alimiyai. Yaubada tamada yana veꞌiꞌila na yana nuwadaumwali alimiyai.

Paulo iꞌawa yauwedo Kolosewone aidiyai

Yaubada iya Yeisu Besinana Tamana, na hauga maudoina yama awanoiyena, anuwanuwatuwu avivinigomiu na vehabamiu aꞌawaꞌawa yauwedo, wuwuna wasamiu abenalei ebeha Yeisu Besinana amyemidiyei na Yaubada yana bodao maudoidi amvelauwedi, eena amnuwatuwu avivini ebeha yami abayaliyaya howola abo galewai amlobai, dova mwalona wasa namwanamwana, neta walomoiha, bada ambenalenaꞌo.

Wasane ambebenaleine imwalamwalaꞌi na hinage iꞌaiꞌaino, teina hauga tupwa maudoina aidiyai. Dova omiu hauganane ainai Yaubada yana veꞌiꞌila ambenali mugaiyei Epapilasi ainaena na amꞌawa moiha.

Moiha, adage Epapilasi towaho namwanamwana. Wasane iveveꞌita mugaiyegomiune, iya aiꞌaivelahemai ipaipaihowa Besinana vehabana alimiyai. Na Epapilasi Aluꞌaluwa Veꞌahihi ana velau atemiyena bada iwalo mahalavaenaꞌo aliguwai.

Besinana yana paihowa

Hauganane wasamiu abenali mugaiyei ana higa wau, nigele awanoi ayalaumwauwi vehabamiu, na hesi Yaubada ainai aꞌawaꞌawanoi na ebe Aluꞌaluwa Veꞌahihi nuwamiu iꞌabiye maseledi, ta amhanapui moiha hava yana nuwatuwu vehabamiu, 10 na hinage yami paihowaena yada Bada amꞌabiye yaliyaya yo hinage mumugamiu namwanamwana iꞌaiꞌaino, ta Yaubada ana hanapu atemiyai ebe imwalaꞌi, 11 yo hinage ibom ana wahiyala mwalaꞌinaena iꞌabiye wahiyalagomiu, na yami paihowa maudoidi aidiyena, amꞌalamaꞌiꞌita, na amtowolo wahiyala, 12 na hinage mayami yaliyaya, amꞌawa yauwedo Tamada ainai, iya ibom yana talamwena wau teina tamiyamiya tupwa masemaselena ainai, yana tomowa baidadao.

13 Iya tupwa guguyou ainaena ilauvaigita ta imwaulawegita Natuna namwanamwana yana Abaloina ainai. 14 Wuwuna iya igimwalaigita, ta yada pwanoli aidiyena iꞌabiye maselegita.

15 Ita nigele howahowada Yaubada taꞌita, na hesi ana ita dova Natunane, na Besinana Yeisu yemaselewo maudoidi aidiyena inamwanamwa gabaedi, ta iya ihae alili.

16 Wuwuna iya ginauli maudoidi galewai yo baleꞌuwai ibom wuwudi, ginauli taꞌitaꞌitadi yo ginauli nigele tayaꞌitaꞌitadi, yo hinage tausagenawasao yo tauloinao yo tauwahiyalao yo aluꞌaluwao, hiya maudoidi Yaubada iyemaseledi Natuna yana paihowaena, na Natunane vehabana.

17 Mulitai abo yana yemaselewo himahalava iya imiyamiya, na yana wahiyalaena ginauli maudoina hipaipaihowa.

18 Ita Yaubada yana bodao dova taunao, hinage iya ibom uluꞌuluda yo ibom abavetuwuni na iya ibom mwalowoiyena itowolo mugai, eeta ginauli maudoidi adi taumugai.

19 Yaubada yana nuwatuwuwena na yana wahiyalaena yo mumugana maudoina aidiyena Yeisu iꞌoiye mwau.

20 Na Yeisu aiwa lagalagana ainai ꞌwahinana yana sagenaena ginauli maudoidi baleꞌuwai yo galewai himimiyawahiwa, bada ivaidimaꞌo Yaubada ainai habi awaheliheliyamyo.

21 Omiu hinage mwalona ammiyawahi alili na yami nuwanuwatuwu aidiyena Yaubada ainai amꞌaleha na ammumuga yababa. 22 Na Yeisu tauna mwalowoiyena ivaigomiuma ta iꞌabiye veꞌahihigomiuꞌo na hinage iꞌabiye maselegomiuꞌo ta ebe imwau hinigomiu Yaubada mehenai madumwadumwalumiu. 23 Neta ebe yami yemidi havena hitapitapiya, na hinage amtowolo wahiyala wasana namwanamwana ambebenaleiwa ana yemidi ainai, ta havena amlaulaugabaei. Wasanane ana guguya tomowa maudoidi baleꞌuwai hibenalenaꞌo, na yau Paulo ana tauguguya teya.

Paulo yana paihowa Yaubada yana bodao vehabadi

24 Teina hauga yagu muya yalobalobai omiu vehabamiu, na hesi mayagu yaliyaya. Yau taugu yana muya na Besinana yana muya ilauhepoiyedi na imwalaꞌiꞌo Yaubada yana bodao vehabamiu, wuwuna omiu neta Besinana taunao.

25 Yau hinage Yaubada yana loinaena yavetauvepaihowa omiu Yaubada yana bodao vehabamiu, ta ebeha Yaubada yana walo maudoina yaꞌauꞌaubabadaedi.

26 Walonane mwalona tomowa mugamugaidi ita tubudao aidiyena imwau dawanidi, na teina hauga imwau mahalavaedi Yaubada yana bodao ita alidai. 27 Wuwuna Yaubada ana hanapu mwalona dawadawanina, na inamwanamwa alili, eeta nuwanuwana iꞌabiye mahalava omiu nigele Yudeya alimiyai, hanapunane ebeha Besinana imiyamiya atemiyai, yo ainaena amnuwatuwu avivini ebeha tupwa wasawasa holanai mata amluvu.

28 Ibom Besinanane awalowaloweiwa na mayama nuwamasele moihaena aguguya na aveꞌita tomowa maudoimiu alimiyai, na omiu Besinana ana taumulitao ebeha aꞌabiye mahalavaegomiu mayami mumuga maudoina namwanamwana yo hunana. 29 Teina vehabana yapaipaihowa na yawahiwahiyala ibom yana wahiyala mwalaꞌina aliguwai ainaena.

Copyright information for `KUD