Galatians 4

Ebe yaiya yana hauga gama ainai na tamana yana abaloina imohei, gamanane mata nigele iyavetauloina, na hesi ivetaupaihowa, na yana tauveꞌitao alinadi iꞌawa abiyedi, ana higa aiteya hauga tamana italam na natunane ivetauloina.

Ita dova, wuwuna mugai yada yemidi mugamugaidi vehabadi tavetaupaihowa. Ainaena Yaubada Natuna yana hauga ana lowainana ainai ivetamalenama, na hinana ilabahi ta ivetomowa alidai, neta ita Mosese yana loinao hipaipaigita, ta aidiyena ivavai vehulugitane. Teina ainaena Yaubada maudoida iꞌawa natuguwegita. Eeta Yaubada Natuna aluꞌaluwana atedai imwauwiyaꞌo ta Yaubada iꞌawa tamanaei, iwalo, ‘Tamagu!’ Ainaena, omiu nigele ebeha yana taupaihowao, na hesi natunao, howola abo yana abaloina imohegomiu, dova yana waloyemidi.

Taumiya Galetiyao Paulo nuwanuwana

Omiu mugai Yaubada nigele amyahanapui, ta yami abayemidiwo baleꞌu ginaulidi aidiyai, hibom dova yaubada oyaꞌoyamao. Na teina hauga Yaubada amhanapuiyaꞌo, nuwana tawalo Yaubada ihanapuigomiuꞌo. Ainaena havena Yaubada amtaꞌwataꞌwataei, na amwuyowuyo yami abayemidiwo tapitapiyadi vehabadi ampaipaihowa. 10 Yami nuwatuwu pwano vehabadi na tupwana ahubena, bo waiꞌena, bo nuwana bolimai, bo vali hauga na vali hauga vehabadi yami paihowaone ampaipaihowaidi. 11 Teina vehabadi yaꞌatehawawali, ta nuwana mata yagu paihowao alimiyai amveginauli awaꞌawawaedi.

12 Tahiguwao, bada ami boda ainai yaluwuꞌo ta yau dova omiu, eeta ilowoinanegomiu ebe omiu yagu mumugao amvaidi.

Nigele teya yababana aliguwai amyapaihowai.
13 Na amnuwatuwu avivini mugai yalaowa alimiyai maꞌagu lovala, na besiwa wasa namwanamwana yaguguyaei alimiyai. 14 Ta nigele amyasosomanaegau taugu yana tapiya vehabana, na hesi amtalam aliguwai ta amlauvaigau dova Yaubada yana tausagenawasa ehebo bo nuwana Yeisu Besinana dova. 15 Na hinage amveꞌauꞌaugeluwegau moiha, ebe howahowana mehemiu amvaivehuludi ta ammohegau mehegu yababadi adi miyalae. Na teina hauga vedova yada veꞌauꞌaugeluwa? 16 Ana ita dova bada amveveꞌalehaegau, wuwuna walo moiha bada yamohegomiuꞌo.

17 Yami nuwabui wuwuna yami tauveꞌitao vauvaudi bada hiꞌaiꞌaipate vehabamiu, na hesi hiꞌoyaꞌoyamaegomiu. Hibom nuwanuwadi ta yagu loina amtaꞌwataꞌwataei na yadi loinao nuwamiu hivaidi.

18 Yagu loina teina ebe yau baidamiu tamiyamiya, bo nuwana ebe alimiyena yamiya daodao, yagu loina ehebo taꞌi, neta howahowamiu ta amꞌaipate paihowa namwanamwana vehabana.

19 Natuguwao, vehabamiu ategu imuyamuya hauga maudoina yami nuwabui vehabana, na ana higa Besinana alimiyai imahalavauyo, ta atemiyai imiya, ta ainaena yagu abayaliyaya yalobauyoi.

20 Ebe dova yau baidamiu tamiyamiya, na ainaena amnuwabui ta agu lautowoi hinamwanamwa, na hesi bada yanuwanuwatuwu mwalaꞌina yami yababao vehabadi.

Heiga yo Sela aubabadadi

21 Omiu nuwanuwamiu ta Mosese yana loinao ammulitaedi, na hesi adi hanapuwo nigele amyahanapuidi. 22 Amnuwatuwu avivini Abelaham aubabadana hilelediꞌo, natunao towatowahodi bwau, ehebo yana vahala ainaena, na bwaunane mwanena moiha ainaena. 23 Yana vahalane yehana Heiga, na mwanenane yehana Sela, ta Heiga yana hiuma mumuga baleꞌu ainaena, na Sela yana hiumane Yaubada yana waloyemidi ainaena, ta natuna yehana Aisake.

24 Na teina waiwaihiuwone auꞌaubabadadi aidiyena waloyemidi bwau taꞌita lobaidiꞌo. Waiwaihiu hitau bwau adi nuwamasele teina: Heiga dova Yaubada yana loina tomowa imohemohedi oya Sainai ainaena. Eeta natunao ilabahidi hiya taupaihowa paipaidi. 25 Na yadi tupwa Alebiya holanai, oya Sainai ainai, na Heiga ana ꞌita dova hibom taumiya Yelusalem wuwuna wau hiya paipaidi Mosese yana loinao aidiyena.

26 Na Sela ana ita dova ita Yelusalem galewaena tomowada wuwuna ita natunao livalivahida.

27 Ginauli teina vehabana Buki Veꞌahihi ainai hileleyaꞌo, iwalo:

‘Waihiu owa yaiyaipoim uyaliyaya.
Mugai nigele uyalabalaba,
na hesi uyaliyaya mwalaꞌina natumwao boda mwalaꞌina vehabana,
na waihiune iya mamwanena himiyamiya
manatudiyao, nigele adi boda.’
28 Tahiguwao, ita Aisake dova, wuwuna Aisake hinana yaiyaipoina, na mulitai Yaubada yana waloyemidi vehabana ta ilalabalabane.

29 Na Isimeli Aisake iveꞌalehaei. Abaꞌita teina, ibom mumuga baleꞌu ainaena hilalabahine iveꞌalehaei iya waloyemidiyena hilalabahine. Mugai hiya hitau bwauwone dova wau teina hinage tomowa, adi geluwo aidiyai hipaipaihowai.

30 Na Buki Veꞌahihi holanai loina lelelelena iwalo:

‘Vahalane manatuna uheusili mahalavaedi. Havena vahala natuna na natum moiha hiloiloina eheꞌehebo. Na hesi Aisake ibom abaloinane ivai.’
31 Ita nigele Isimeli dova, wuwuna Isimeli taupaihowa paipaina natuna, na hesi ita Aisake dova, ta yada miya namwanamwana.

Copyright information for `KUD