Galatians 5

Miya namwanamwa vehabadi Besinana ilivahigita ada paiwo aidiyena, eeta amtowolo wahiyala na havena amtalatalamyo Mosese yana loina paipaina ainai.

Besinana yana loina namwanamwana

Yau Paulo yaguguya alimiyai ta ebe Mosese yana loinao aidiyai amtalam na Yudeyao yadi veꞌiveꞌilala ꞌwapimiu hihapi vehulu mata Besinana yana hagu alimiyai iveginauli awaꞌawawa. Wuwuna ebe yaiya alimiyena italam ta ꞌwapina hihapi vehulu, howahowana yo hinage Mosese yana loina maudoidi iꞌawa abiyedi, yo ebe yaiya owa nuwanuwam na Mosese yana loinao adi awaꞌabiyena mata awanamwanamwa ulobai, bada Besinana yana veꞌiꞌila alimwai ugabaenaꞌo, ta utom vehuluyaꞌo.

Na ita Yaubada tayemidiyei mata iꞌawa dumwaluwegita. Teina yada nuwaꞌavivini Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena, na vehabana tahaꞌwahaꞌwa.

Moiha taꞌi, Yeisu Besinana ainai Yudeyao adi veꞌiveꞌilala, neta hapi, nigele iyaꞌabiye dumwalugita, yo hinage ebe hapi tataꞌwataꞌwataei neta nigele ginauli mwalaꞌina. Na hesi ebeha Yeisu tayemidi ainai na tavelawei, ibom ada tauꞌabiye dumwalu.

Omiu mugai amsagena wahiyala yemidi ana amwaha moihana ainaena, na yaiya imwau auhigomiune? Laugagayo teina nigele Yaubada ainaena, wuwuna mugai Yaubada iyogaegomiu ibom yana amwaha ainai, na hesi laugagayo teina vali tomowa aidiyena. Teina dova ehebo ginauli iuꞌiuna na yababana, tahowahowana yo maudoimiu iꞌabiye yababagomiu.

10 Yau yada Bada yayemidiyei ebeha howahowana iꞌabiye nuwamaselegomiu, ta yagu loina aꞌava ammulitaei na ebe yaiya iꞌabiye tapiyagomiu, ana maiha Yaubada ainaena mata ilobai.

11 Tahiguwao, havena amnuwanuwatuwu yagu guguya vehabadi ta ebeha tomowa hapi hivai yo Yudeyao yadi loina himulitaei, na yagu guguya hesi Besinana yana mwalowoi aiwa lagalagana ainai vehabana, na guguya teina vehabana taumiya Yudeya hinuwanuwayababa ta hiveve alehaegau. 12 Moiha taꞌi howahowana yo ami tauꞌabiye tapiyaone hivehapihapiuyoidi hibom.

13 Tahiguwao, Yaubada bada ivesinuwaigomiuꞌo ta livalivahimiu, na havena amnuwanuwatuwui ebeha nigele ami loina teya ta mumuga baleꞌu ammulimulitaedi, na hesi velau namwanamwa ana loinaena amlau ta ambom amvehaguhaguyoigomiu.

14 Wuwuna loina maudoina adi uini, loina ehebo teina, iwalo,

‘Am geluwo uvelau namwanamwaedi dova ubom amvelaune.’
15 Ebe loinane teina amtaugabaei na ambom alimiyai amveveꞌalehauyoigomiu, howola ami boda amvesawali.

Aluꞌaluwa ainona vagana na yada nuwalelewo vagana

16 Alimiyai yawalo, Aluꞌaluwa Veꞌahihi ammulitaei ta havena mumugada ainaena amlaulau.

17 Wuwuna yada nuwalelewo Aluꞌaluwa Veꞌahihi iveꞌaveꞌalehaedi, ainaena hinage Aluꞌaluwa Veꞌahihi yada nuwalelewo iveꞌaveꞌalehaedi. Eeta holadai hiꞌaleꞌaleha, na hava namwanamwana nuwanuwada ebe tapaihowai nigele howahowada tapaihowai. 18 Neta taꞌi ebe Aluꞌaluwa Veꞌahihi imugaiyegomiu, Mosese yana loinao hiꞌoꞌovi alimiyena.

19 Yada nuwalelewo yana paihowa tahanahanapuidi, neta pwanoli, meheꞌayo, aihigani, 20 balau, alawai awapaꞌipaꞌiꞌi, aleha, alonagigili, modiꞌini, aiduma, wahei, vehinahinali, 21 yo hinage abayaliyaya yababana bwahi wahiwahiyalana ana numa ainaena, yo tupwadi mumuga yababadi. Mumugaone teina vehabadi mugai yavenuwamwauꞌo, ta wau hinage yavenuwamwau alimiyai, ebeha adi taupaihowao havena Yaubada yana Abaloina ainai hiluwuluwu.

22 Na Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainona namwanamwana atedai hibom neta, velau, yaliyaya, nuwadaumwali, alamaꞌiꞌita, atemuyamuya, vehaguhagu, nuwaꞌehebo, 23 nuwahegoya, yo tuluhegoya. Na nigele teya loina iyamiyamiya yo mumugaone teina ilaugagayowedi. 24 Na hesi ita Yeisu Besinana iloinaegita, ta yada nuwalelewo yababadi iꞌoiye mwalowoidiꞌo ana aiwala lagalagana ainaena. 25 Na yawahi namwanamwana imohegita Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena, ta howahowana Aluꞌaluwa Veꞌahihi imugaiyegita.

26 Na havena tanuwanuwahae, bo nuwana ada geluwo tataꞌwataꞌwatadi, bo taꞌaloꞌalomagigiliyedi.

Copyright information for `KUD