Hebrews 10

Howola abo abanamwanamwa moiha imahalava, na hesi Mosese yana loina neta maꞌamaꞌayau aꞌavana, na nigele abanamwanamwa moiha. Mosese yana loinane ebeha bolimai ta bolimai lagulagu hiwunuwunuidi na Yaubada ainai hipwaopwaoliyedi, na paihowanane nigele howahowana yo iꞌabiye dumwaludi. Wuwuna ebe paihowanane howahowana na iꞌabiye maseledi, maiꞌehebo taꞌi hipaihowai na adi lautowoi inamwanamwa vateyai, eeta ebe havena bolimai ehebo ehebo hipaipaihowaiyoi, awa? Nigele! Na hesi bolimai ehebo ehebo hipaipaihowai abanuwatuwu avivini yadi mumuga yababadi vehabadi, ainaena adi lautowoine nigele howahowana inamwanamwa. Wuwuna bulumakau na gouti ꞌwahinadi nigele howahowana na pwanoliwo hivaivehuludi.

Na haugana Besinana baleꞌuwai ilaoma, Besinanane Yaubada ainai iwalo:

‘Pwaoli yo velau nigele nuwanuwam, ainaena taugu umohegau yam paihowa vehabana.
Hinage nigele nuwam lagulagu gabugabudi ebe tomowa hipwaoliyedi yadi mumuga yababadi vehabadi.

Eeta yawalowalo alimwai, yawalo, Yatalamwegau, owa Yaubada alimwai ta bada yalaomaꞌo, yam nuwatuwu yapaihowai, dova mwalona Buki youyouna ainai vehabagu hilelelelewa.’

Yana walowa amnuwatuwu avivini, iwalo, ‘Nigele nuwanuwam velau pwaoli, bo nuwana lagulagu higabugabudi, bo nuwana hava hipwaoliyei yadi mumuga yababana vehabadi, mata nigele uyayaliyaya paihowaowa Mosese yana loinaena vehabadi’. Na hinage iwalo, ‘Bada yatalamwegauꞌo alimwai na ebe yam nuwatuwu yapaihowai’. Neta ebeha loina mugamugaina ivaivehulu na loina vauvauna imwauwi. 10 Na Yaubada yana nuwatuwuwena Yeisu Besinana tauna ipwaoliyei ta iꞌabiye maselegita yana mwalowoi maiꞌehebo ainaena. 11 Na taupwaoliwo maudoidi vada tapwalolo ainai hitowotowolo na ahubena ehebo ehebo yadi pwaoliwone himohemohei Yaubada ainai, na hesi pwaoliwone nigele howahowana yo mumuga yababadi hivaivehuludi.

12 Na Besinana hesi maiꞌehebo aꞌava ipwaoli mumuga yababana vehabana, na yana pwaoline hauga maudoina howahowana mata iveꞌalo ta yana pwaoline tuluhanai Yaubada nimatautuwanai imimiyane. 13 Na ihaꞌwahaꞌwa aiteya hauga ana alehao Yaubada imwau aituluwedi aena elauhanai. 14 Wuwuna yana pwaoli maiꞌehebo taꞌi, ainaena howahowana ta hauga maudoina aidiyai iꞌabiye maselegita yo iꞌabiye namwanamwagita. 15 Abiye masele teina vehabana Aluꞌaluwa Veꞌahihi hinage Buki Veꞌahihi ainai iveꞌitagita Bada yana walo neta mwalona haugana vehabada iwalo mahalavaei, iwalo:

16 ‘Howola abo waloyemidi vauvauna yamohedi yo yagu loinao nuwadiyai yamwauwi na atediyai yaleledi’. 17 Na hinage iwalo,
‘Yadi yababao yo yadi pwanoliwo mata yanuwapwanopwanowedi’.
18 Teina vehabana havena hinage tapwaopwaoli yada mumuga yababadi vehabadi, wuwuna Yaubada bada inuwahamuigitaꞌo.

Ita tavehaguhaguyoigita

19 Tahiguwao, Yeisu ꞌwahinana vehabada bada isagenaꞌo, ainaena mayada atepatu taluwu Yaubada yana tupwa veꞌahihi aliꞌalilina ainai. 20 Neta amwaha vauvauna yawahida vehabana, mwalona Yaubada yana tupwa veꞌahihi aleꞌo ainaena hibiliutuhine na Yeisu ihohoꞌene ibom tauna yana mwalowoi ainaena ta howahowana na taluwu Yaubada ainai. 21 Na hinage yada taupwaoline ihae alili ta Yaubada yana vada vehabana ipaipaihowa. 22 Ainaena Yaubada tatauvahali mayada atetalam yo mayada yemidi moiha na ainaena tauda taꞌabiye maseledi bwahi namwanamwana ainaena, na hinage yada nuwatuwu himasele, wuwuna Yeisu yana lauhiuhiuli ainaena yada nuwatuwu yababadi iꞌabiye maselediꞌo. 23 Eeta Yeisu taꞌabi avivini, yo tawalo mahalava tomowa aidiyai, ta tatowolo wahiyala yada yemidi ainai, wuwuna iya iwalo yemidiyegita ta mata iyemala moiha.

24 Ilowoinanegita hinage na ita tavelauyoigita yo tavehaguhagu yo paihowa namwanamwadi tapaihowaidi. 25 Tupwadi ada geluwo tapwalolo ana miyaꞌahai hinuwapwanopwanowediꞌo, na havena omiu dova, na hesi hauga maudoina amꞌabiye wahiyalagomiu ta ebe aiteya hauga amhanapui ebeha Yeisu yana laugwaipilema ilalau tebitebini amvehaguhagu mwalaꞌina, yami miyagogoi aidiyai. 26 Na ebe tanuwamasele Yaubada wasana moihana ainai, na mulitai tatalamwegita mumuga yababana ainai, mata nigele teya hinage pwaoli iyamiyamiya ta ebe iꞌabiye maselegita, 27 na hesi mayada meheuhi neta mata lauvetala talobai, neta aiwa alaꞌalahina ainaena igabu veꞌovigita. Teina Yaubada iꞌabi nonovaiyaꞌo ana alehao vehabadi. 28 Mwalona ebe yaiya teya Mosese yana loinao idiꞌwaidi na tauwalo mahalava bwau nuwana tonuga yana mumuga hiwalo mahalavaei, mata nigele hiyaꞌatemuyamuyaei na hesi mata hiꞌoiye mwalowoi. 29 Ainaena ebe yaiya Yaubada Natunane isosomanei, na waloyemidi ꞌwahinanaowa iꞌabiꞌabiye maselewa iꞌawa yababaei, na hinage Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana veꞌiꞌila iꞌawa yababaei muya mata mwalaꞌi alilina ilobai Yaubada ainaena. 30 Wuwuna bada tahanapuiyaꞌo ada Tauloina mwalaꞌina iwalo auligitaꞌo, iwalo:

‘Yau yagu loina ainaena tauyababao yayemaihadi muya ainaena’.
Na hinage iwalo,

‘Yau yami Bada, na omiu yagu tomowao mata yaloinaegomiu’.
31 Ainaena Yaubada Mayawahina tameheuhei mata dova ta iloinaegita.

32 Mwalona masele yana mugaima alimiyai, amnuwatuwu avivini haugana yami miya vitai aidiyena amtowoi wahiyala, 33 neta tupwadi hauga tomowa hiꞌabiye hinimayagomiu na hitaꞌwataꞌwataegomiu yo tupwadi hauga ami geluwo baidamiyao ammuyamuya toyatoyawa. 34 Na hinage tupwadi vada paipaiyai himwauwidi vehabadi amꞌatemuyamuya, na hinage haugana tomowa yami paulao alimiyena hiꞌaluhewaidi amyaliyaya moiha, wuwuna amhanapuiyaꞌo ebeha galewai yami paulao namwanamwa alilidi na miyamiya vateyaidi himiyamiya.

35 Ainaena yami yemidine amꞌabi avivini na havena amtaꞌwataꞌwata wuwuna howola abo yami yemidine ana maiha namwanamwa alilina amlobai. 36 Eeta amꞌalamaꞌiꞌita na Yaubada yana nuwatuwu ampaihowai, na yana waloyemidi ainona amvai.

37 Wuwuna hauga muhamuhana na taulaomawa imahalavama, nigele mata iyabweda. 38 Ainaena yaiyadiwo hiya taudumwalu yadi yemidiyena yawahidi namwanamwana hilobai na ebe hiꞌatehawawali na hitaugwaipile Yaubada mata nigele iyayaliyaya vehabadi. 39 Na ita nigele tayaꞌitaꞌita gwaipile, wuwuna neta abasilahe. Bada taꞌi mayada yemidi na aluꞌaluwada himiya namwanamwa.

Copyright information for `KUD