Hebrews 9

Vada veꞌahihi vauvauna

Waloyemidi mugamugaina holanai loina bagibagilidi himiyamiya miyagogoi vehabana, na hinage vada veꞌahihi baleꞌuwai vehabana. Na vadanane lagulagu wapidiyena hipapaihowaine, na aleꞌo ainaena hibiliutuhi bwauwi, na biliutuhi mwalaꞌina hiyogaei tupwa veꞌahihi na biliutuhi habuluna holanai moiha hiyogaei tupwa veꞌahihi moiha. Biliutuhi mwalaꞌina holanai lampa adi abamwau na ehebo gwalatau ainai pwalawa himwaumwauwi Yaubada mehenai. Na tupwa veꞌahihi moiha holanai abagabu imiyamiya dova gadoꞌa vehabana neta goula ainaena hipapaihowaine, na hinage loina ana dedewaga imiyamiya, neta goula hinage ainaena hipapaihowaine, dedewaganane holanai gaeba goula imiyamiya, na gaebanane holanai tubudao adiwa yehana mana, tupwana imiyamiya. Ta hinage dedewagane holanai Eloni yana digona imiyamiya neta mwalona iꞌiꞌinine, yo waloyemidi gaimadiyaowa Yaubada yana loina ilelelediwa himiyamiya. Na dedewagane ewanai tausagenawasa pigapigabudi bwau hipaihowadi ta dedewaganane hitowolo logulogui, neta Yaubada yana abamiya tomowa yadi yababao adi nuwahamu vehabana, na hesi nigele howahowada na hauga teina tanuwanuwatuwu tobwatobwadiyaone vehabadi.

Ebeha tobwatobwa maudoidi hiꞌatububunidi, abo taupwaoli hiluwu tupwa veꞌahihi holanai ta yadi paihowa hipaipaihowaidi hauga maudoina. Na hesi tupwa veꞌaveꞌahihina moiha ainai taupwaoli mwalaꞌina ibom iluwu, na bolimai ehebo holanai maiꞌehebo taꞌi. Ta hauganane iluwuluwu ꞌwahina ivai na ꞌwahinane iꞌoihiuhiuli, ta ebe ipwaoli Yaubada ainai yana mumuga yababadi vehabadi na hinage tomowa maudoidi yadi yababao vehabadi.

Teina abaꞌita ainaena Aluꞌaluwa Veꞌahihi iveꞌitagita nigele teya yaiya howahowana tupwa veꞌaveꞌahihina moiha iluwui haugana vada veꞌahihi mugamugaina hiyepayepaihowa. Neta veꞌiveꞌilala teina haugane vehabana, ta ainaena ta ita lobai ebeha velauwo yo pwaoliwo aidiyena mata nigele abiyemasele tayalobai ateda ainai,. 10 Wuwuna loinaone tomowa himulimulitaedi aiꞌai yo numanuma yo vehuguvi vehabadi. Neta mwalona loinadine miyamiyadi Yaubada imwauwidi ta himiyamiya taudao vehabadi ana higa Yeisu Besinana imahalavama ta loina ibubuine.

Besinana yana pwaoli

11 Besinana iya taupwaoli mwalaꞌina eeta miya namwanamwana moiha imohegita, ta vali vada veꞌahihi ainai iluwu, na vadanane namwanamwana na mwalaꞌina, neta tomowa nigele baleꞌuwai hiyaꞌabi. 12 Ainaena Yeisu tupwa veꞌahihi moiha ainai iluwu maiꞌehebo, ta ꞌwahina ainaena ipwaoli, na ꞌwahinane nigele lagulagu ꞌwahinadi, goti nuwana bulumakau habuludi ꞌwahinadi, na hesi iya ꞌwahinana ainaena yawahi vateyai talolobaine.

13 Ebe ginauli biꞌibiꞌidi taꞌabi towoidi mata aidiyena tauda taꞌabiye biꞌidi na goti ꞌwahinana nuwana bulumakau ꞌwahinana ainaena taꞌoihiuhiuligita, nuwana bulumakau yauyaubona tagabu na ainaena tapwaoli Yaubada ainai, neta tauda ana abiyevauvau vehabana. 14 Na Besinana ꞌwahinana abaꞌabiye masele moiha, wuwuna ateda iꞌabiye maseledi na ebe paihowaone mwalowoi vehabana tataꞌwataꞌwataedi wuwuna Aluꞌaluwa Veꞌahihi miyamiya vateyaina Besinana iꞌabiye wahiyala ta ainaena iya mumugana maudoina dumwadumwaluna na nigele teya hinage yababana ainai. Eeta iya ipwaoliuyowei Yaubada ainai, neta imwalowoi ita ada abiyemasele vehabana ta ebe Yaubada Mayawahina vehabana tavetaupaihowa. 15 Eeta Besinana waloyemidi vauvauna ivaiyama ta ainaena talaoma Yaubada baidada taveꞌauꞌaugelu na ebe ivesinuwaigita mata yawahi miyamiya vateyaina iwalo yemidiyenaꞌo imohegita. Wuwuna ita waloyemidi mugamugaina tahoꞌeyaꞌo ainaena ilowoinanei ta tamwalowoi, na hesi Besinana bada vehabada imwalowoiꞌo habi haloigita.

16 Amhanapuiyaꞌo mwalona ebeha yaiya mulitai na imwalowoi mugai loina imwauwi nuwana ilele yana tobwatobwa maudoina ana veguyai vehabadi na ebe haugana imwalowoi, mata loinanane yana huhu himulitaei. 17 Na ebe howola mayawahina mata nigele loinanane hiyamulitaei. Neta bada ebe imwalowoi, loinane iwahiyala na himulitaei. 18 Hinage dova loina mugamugaina Mosese ainaena, mugai tupwadi lagulagu hiꞌoiye mwalowoidi, na ꞌwahinadine ainaena waloyemidi hiꞌabiye dumwalu. 19 Wuwuna loina maudoina iwalo mahalavaedi tomowa aidiyai, eeta bulumakau habuludi yo gouti ꞌwahinadi bwahi baidana iyebwelidi na ivai ta sipi wiyawiyana hawahawawalina na aiwa yehana isopa mehenai iwomalei ta ꞌwahina yo bwahi ainaena iyebuta, na ainaena buki yo tomowa ihiulidi, 20 na Mosese iwalo, ‘Waloyemidi Yaubada imwau vehabamiu, ana veꞌiveꞌilala ꞌwahina teina eeta amꞌawa abiyei’. 21 Hinage dova vada veꞌahihi yo gaeba vada veꞌahihinane ainai ꞌwahinaena ihiulidi. 22 Wuwuna Mosese yana loina aidiyai ebeha ꞌwahina ainaena ginauli maudoidi mata himasele. Na mumuga yababana ana nuwahamu hinage ꞌwahina ainaena. Na ebe nigele ꞌwahina iyasagena, nigele howahowana nuwahamu talobai.

23 Vada veꞌahihi ana tobwatobwao galewai himiyamiya, na adi maꞌamaꞌayau baleꞌuwai Mosese ipaihowaidi, ainaena ilowoinanei na ꞌwahina ana paihowaena ipwaoli Yaubada ainai ta iꞌabiye maseledi, na hesi ginauliwone galewai adi pwaoli namwanamwa alilina ainaena, neta Besinana ꞌwahinanaena. 24 Na Besinana nigele iyaluwu vada veꞌahihi abiꞌabina ainai, neta vada moiha ana maꞌamaꞌayau taꞌi, na hesi galewai iluwu Yaubada mehenai imiyamiya na ihaguhagu vehabada.

25 Besinana mata nigele hauga bagibagilina iyapwaoliuyowei Yaubada ainai dova bolimai ehebo ehebo tupwa veꞌahihi moiha holanai taupwaoli mwalaꞌina iluwuluwu na ꞌwahina ainaena ipwaopwaoli, neta ꞌwahinane iya nigele ꞌwahinana. 26 Moiha ebe Besinana yana paihowane dova taupwaoliwone mwalaꞌidi, mata imwalomwalowoiuyo baleꞌu ivetuwuni ta wau, na hesi maiꞌehebo taꞌi, hauga yana abaꞌovi teina ainai, tauna ibom ipwaoliyei, mumuga yababadi adi nuwahamu vehabadi.

27 Tomowa ita ada loina imiyamiya ebeha maiꞌehebo tamwalowoi na mulitai abo Yaubada yana lauvetala talobai. 28 Dova hinage Besinana yana mwalowoiyena iya ipwaoliuyowei maiꞌehebo taꞌi, na bagibagilida mumugada yababadi iboho vehuludine. Na howola abo ilau gwaipilema, nigele ebeha mumuga yababadi iboho vehuluyoidi na hesi habi livahigita ebe mayada nuwalele tahaꞌwahaꞌwa.

Copyright information for `KUD