James 4

Baleꞌu ana nuwalele

Hava vehabana aleha yo awapaꞌipaiꞌi himahamahalavane alimiyai? Nuwana ana wuwu teina, ehebo ehebo amnuwanuwalele dawani.

Tupwana hauga nuwanuwamiu na ami geluwo yadi tobwatobwa amvaidi, na nigele howahowamiu, eeta amꞌoiyemwalowoidi na ginaulidine amhaloidi. Tomowa nigele howahowana yadi tobwatobwa amvaidi ainaena manini amvetuwuni. Na ginaulidine nigele amyalobalobaidi wuwuna nigele Yaubada ainai amyaꞌawaꞌawanoi vehabadi. Na ebe amꞌawaꞌawanoi vehabadi na nigele adi maiha amyalobaidi yami awanoine nigele namwanamwana, wuwuna ginaulidine vehabadi amꞌawaꞌawanoine neta ambom yami yaliyaya vehabana.

Omiu tauyemidi oyaꞌoyamao amhanapui ebe baleꞌu mumugana amvelauwei, Yaubada bada amꞌabiye ꞌwaunihanihayaꞌo, wuwuna ebe yaiya inuwalele baleꞌu mumugana ainai iya neta Yaubada ana aleha.

Ainaena havena Buki Veꞌahihi yana walomahalava amwalowalo dobidobiyei hauganane iwalo:

‘Aluꞌaluwa Yaubada imwamwauwiwa alidai nuwanuwana mwalaꞌina ita.’
Ainaena Yaubada yana hagu alidai imwalaꞌi iꞌalili, wuwuna Buki Veꞌahihi ainai iwalo mahalava iwalo:

‘Yaubada taugagasa aidiyai iꞌauhi na hesi taunuwayababa aidiyai italam na ihaguidi.’
Eeta Yaubada ainai amtalamwegomi na Tomodulele amsosomanaei, eena idena gabaegomiu. Na amlaoma Yaubada vahalinai ta ebe iya ilaowa vahalimiyai na omiu tauyababao nimamiu amꞌuwadi yo omiu taunuwatuwu bwaubwau atemiu amꞌabiye maseledi. Na yami mumuga yababadi vehabadi amdou taꞌetaꞌe mayami nuwayababa na yami maluwone amyemiya buidi ta amdou, yo hinage yami yaliyaya amyemiya buidi ta amnuwayababa. 10 Na amnuwadobi yada Bada mehenai eeta ibom iꞌabihinigomiu.

Vetalapili vehabana

11 Tahiguwao, havena ami geluwo amvetavetalapiliyedi, wuwuna ebe yaiya, iya tahina ivetalapiliyei, nuwana iloinaei, iya nigele Yaubada yana loina iyamulitaei. Hinage ebe yaiya loinaone iwalo dobidobiyei neta towahone iya tauꞌawa paꞌipaꞌiꞌi na nigele tauꞌawa abi. 12 Na amhanapui ebeha Yaubada ibom loina ana taumohe, na hinage tauloina, ibom howahowana ilivahigo yo iyemwalowoigo. Ainaena omiu havena ami geluwo amꞌawaꞌawa yababaedi.

Havena amwalowalo haehae

13 Ambenali iliꞌilimani, ebe yaiyadiwo omiu amwalowalo gagasa na amwalo, ‘Mata bo iꞌahubena alau vali tupwa dalava mwalaꞌidi aidiyai na nemai bolimai ehebo amiyamiya, na abom yama paihowa apaihowaidi, na ebe ayemala wasawasa’. 14 Na hesi nigele amyahanapui yawahimiu yana lau iꞌahubena vehabana, wuwuna ita tomowa dova malagau, imahalava hauga habuluna, na hinage isawaliuyo.

15 Na hesi ilowoinanegita ebe teina dova amwalo, ‘Ebe yada Bada italam, neta amiyamiya na ginaulidine nuwanuwamai apaihowaidi’. 16 Na teina mayami gagasa amwalowalo haehae, na amnuwatuwui ebeha walo haehae ginauli yababana.

17 Ainaena ebe yaiya ginauli namwanamwadi ihanapuidi na nigele iyapaihowaidi neta yana pwanoli.

Copyright information for `KUD