John 10

Sipi adi abwalu walo vegevegedina

Yeisu hinage aidiyai iwalo, ‘Yawalo moiha alimiyai ebe yaiya sipi adi abwalu amwahanaena nigele iyaluwu na vali tupwaena imwalaediꞌwa, iya neta tauꞌaivavali na taulauwunu. Na ebe yaiya sipi yadi amwahaena iluwu iya adi tauꞌita avivini moiha, wuwuna yadi amwahane ana tauꞌita avivini amwahanane mata ihoꞌe ta sipi ana tauꞌita avivinine iluwu na yana sipiwone yehadiyena iyogaedi ta alinana hibenalei na himulitaei ta himahalava maseleyai. Maudoidi himahalava na adi tauꞌita avivinine imugai na himulitaei wuwuna alinana hihanapuiyaꞌo na himanahamwei. Na sipiwone nigele howahowana na vali towaho himulitaei, na hesi mata ainaena hidena, wuwuna alinanane nigele hiyahanapui na hinage nigele hiyamanahamwei.’ Walo vegevegedi teina Yeisu iwalo mahalavaei aidiyai, na ginaulinane vehabana iwalo aulidi nigele iyamasele hibom aidiyai.

Yeisu iya tauꞌita avivini sipi namwanamwana

Yeisu hinage iwalo aulidi iwalo, ‘Yawalo moiha alimiyai, yau sipi yadi awaꞌeda. Na mugamugaidi tauꞌita aviviniwone hilaoma, hiya tauꞌaivavali na taulauwunu eeta sipiwone nigele alinadi hiyabenaledi. Yau hesi sipiwone yadi awaꞌeda na ebe yaiya iya aliguwena iluwuma iya mata namwanamwa ilobai, wuwuna hauga bagibagilina hiluwuluwu yo himahamahalava na awahi namwanamwana hilobalobaidi, 10 na tauꞌaivavali yadi paihowa neta hilaoma hiꞌaivavali yo hiꞌoiye mwalowoidi yo hinage hiꞌabiye yababadi, na yau yalaoma tomowa yawahidi namwanamwana mwaumwauna aliguwena hilobai.

11 ‘Na hinage aidiyai iwalo, ꞌYau sipi adi tauꞌita avivini namwanamwana wuwuna yawahigu yatalamwei ta yagu sipiwone vehabadi yamwalowoi. 12 Na ebe yaiya nigele yana sipiwo na maiha vehabana iꞌitaꞌita avivini, na ebe edewa manimaninina iꞌita ilaolaoma sipiwone ilauvehuludi na idena. Na edewanane sipi tupwadi iꞌoiye mwalowoidi, yo meheuhiyena sipi maudoidi hitaubudebudeyanaedi. 13 Towahonane yana dena wuwuna wau maiha vehabana ipaipaihowa, na sipiwone iya nigele ainaena, eeta vehabadi nigele iyanuwanuwatuwu.

14 ‘Yau sipi adi tauꞌita avivini namwanamwana, wuwuna yagu sipiwone yahanapuidi na hiya hinage hihanapuigau. 15 Dova hinage Tamagu ihanapuigau na yau yahanapuiyaꞌo. Ta yau yawahigu bada yatalamwenaꞌo ta yagu sipiwone vehabadi yamwalowoi. 16 Tupwadi yagu sipiwone himiyamiya, neta hiya teina taꞌi nigele yagu abwaluwai hiyamiyamiya, hiya sipiwone aliguwai yalauvaidima ta ebe alinagu hibenalei na hilaoma aliguwai, na maꞌadi geluwo hiyeboda ehebo, na ebe adi tauꞌita avivini ehebo taꞌi. 17 Tamagu ivelauwegau moiha wuwuna yawahigu yatalamwei ta ebe yamwalowoi, na mulitai yawahigu yalobuyoi. 18 Nigele mata yaiya iyaloinaegau ta yamwalowoi. Yau taꞌi yatalamwegau ta yamwalowoi, eena howahowagu yawahigu yavaiuyoi. Wuwuna teina dova Tamagu yana nuwatuwu na hinage yana loina aliguwai.’

19 Yeisu yana walo teina vehabadi Yudeyaone hibom aidiyai hivetaꞌetaꞌe mwalaꞌina, ta wahei aidiyai imahalava. 20 Na tomowa bagibagilidi hiwalo, ‘Iya viꞌaviꞌa ainai imiyamiya ainaena iꞌabiye buwane. Havena yana walo ambenabenaledi.’

21 Na tupwadi hiwalo, ‘Teina nigele dova viꞌaviꞌa yana walo, wuwuna viꞌaviꞌa nigele howahowana towaho mehegibugibuna mehena iꞌabiye maseledi!’.

Yudeyaone Yeisu hitaꞌwataꞌwataei

22 Bolibolimai haugana ainai na Yelusalem vada tapwalolo mwalaꞌina abiyemaselena hipaihowai. 23 Eena Yeisu vada tapwalolo holanai ilowolowouhi, ehebo biliutuhi ainai neta tauwasawasa Solomoni yana biliutuhi. 24 Tenem ainai Yudeyaone Yeisu hitowolo gwaigwaipileyei na hiwalo auline, ‘Owa hauga maudoina nuwamai uꞌoiꞌoiye pwanopwano na aiteya hauga ainai abo alimaiyai uwalo mahalava moiha ebeha owa Besinana towahona?’

25 Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Bada alimiyai yawalo mahalavaꞌo na hesi nigele amyayemidiyegau. Na hinage paihowadine Tamagu yehanaena yapapaihowaidine aidiyena bada hiveꞌitagauꞌo, 26 na bada taꞌi nigele amyayemidiyegau, wuwuna omiu nigele yagu sipiwo. 27 Na yau yagu sipiwone alinagu hibenabenalei, na hiya hinage yahanapuidiꞌo ta ainaena himulimulitaegau. 28 Na yawahi miyamiya ateyaina yamohedi ta nigele mata hiyamwalowoi, eeta nigele mata yaiya nimaguwena iyaꞌwayaꞌwayaidi. 29 Hiya sipiwone Tamagu imohegau, ainaena nigele teya howahowana na Tamagu nimanaena iꞌwayai, wuwuna iya ginauli maudoina imwalaꞌi gabaedi. 30 Yau na Tamagu ehebo taꞌi.’

31 Eeta Yudeyaone hinage gaima hivaidi na ebeha Yeisu hitalai. 32 Na Yeisu iꞌitadi ta aidiyai iwalo, ‘Paihowa bagibagilidi na namwanamwadi Tamagu ainaena bada yapaihowaidiꞌo alimiyai, na vedova ta amꞌawa yabayababaegaune, ta ebeha gaimaena amtalaigau’.

33 Na Yudeyaone Yeisu yana walowa hiyamaiha, hiwalo, ‘Nigele ebeha yam paihowa namwanamwadi vehabadi atalaigo, na hesi yam walo yaiyai vehabadi atalaigo, wuwuna owa towaho mohili na uwalo ebeha owa Yaubada’.

34 Na Yeisu hinage aidiyai iwalo, ‘Loina lelelelena yami Buki Veꞌahihi holanai iwalo, “Bada yawaloꞌo Ebeha omiu yaubadao”. 35 Na tahanapuiyaꞌo ebeha yana walomahalava maudoina nigele oyama, na Buki Veꞌahihi tenemdova yana walomahalava ebeha hiya Yaubada yana walo imohediꞌo iꞌawa yaubadaedi. 36 Eeta hava wuwuna haugana yawalo, ebeha yau Yaubada Natuna, na yagu walone vehabana amnuwatuwu ebeha walo awawa. Na yau ihanapuigau ta ivetamalegauma baleꞌuwai yalaoma na yana paihowa yapaihowaidi. 37 Eeta am nuwatuwui ebe yau Tamagu yana paihowa nigele yayapaihowaidi havena amyemiyemidiyegau. 38 Na hesi ebe amnuwatuwui paihowadine yapaipaihowaidi na nigele amyayemidiyegau, bada yede paihowadiyaone amyemidiyedi na tenem ainaena hiꞌabiye gwaipilegomiu na amhanapuigau ebeha yau Tamagu aliguwai imiyamiya na yau hinage ainai yamiyamiya.’ 39 Tenem ainai Yudeyaone hitowoi na ebeha hiꞌabi avivini ta nigele howahowadi, eeta Yeisu ilalaugabaidine.

40 Ilau Yolidani bwahi igeyoꞌawauyoi, neta Yoni yana abaꞌabiye bapitaiso mugai tupwanane ainai na tenemai imimiyane, 41 na tenem ainai tomowa bagibagilidi ainai hilaoma na hibom hiwalo, ‘Yoni nigele teya paihowa wahiwahiyalana iyapaihowaidi, na hesi Yoni yana walomahalava towaho teina vehabana moihana imahalavaꞌo’. 42 Eeta tupwanane ainai tomowa bagibagilidi Yeisu hiyemidiyei.

Copyright information for `KUD