John 12

Yeisu ana yewoloi vehabana

Ahubena 6 hihaꞌwahaꞌwana na Buidiꞌwa guyauna hipaihowai, na Yeisu ilau Betani Lasalo yana dalavai, iya mwalona mwalowoiyena Yeisu iꞌabiye towolouyoine. Na nemai aiꞌai hilauliga Yeisu vehabana, na Malida ilauhuwa, ta Lasalo yo Yeisu mayana bodao himiyagogoi ta hiꞌaiꞌai. Na Meli woloi dova oiwaga, ana maiha mwalaꞌina, ivai ta Yeisu aenai ihihiwaine. Mulitai abo Meli ipwagogo ta vahunaena Yeisu aena ibabaꞌilidine. Na woloiwa panena mwalaꞌina ainaena vadane ilauꞌauhi.

Eena Yudasa Isakaliyota, ibom ehebo Yeisu ana taumulita yo hinage iya mata mulitai Yeisu iꞌalomagigiyei inuwanuwatuwu ta iwalo, ‘Hava vehabana ta woloine nigele iyagimwalaei ta ana maiha dova 300 kina iyavai ta tauwewelohe iyahaguidine?’ Yudasa yana walo nigele teina walo moiha ebeha tauwewelohe vehabadi, na hesi ibom vehabana, wuwuna iya tauꞌaivavali ehebo, na hinage Yeisu mayana taumulitao yadi mane ana tauꞌita avivini, na manenane ainaena iꞌaiꞌaivavali.

Eeta Yeisu iwalolau Yudasa ainai iwalo, ‘Badagi, havena waihiu teina uꞌuluꞌulumiyanei. Wuwuna hava teina aliguwai ipapaihowaine neta agu mwau magai vehabana. Na tauwewelohe uwawalowedine hauga maudoina vahalimiwai mata himiyamiya, na yau hesi nigele hauga daodaona mata baidamiu tayamiyamiya.’

Ta Yudeya bodadi Yeisu wasana hibenalei ebeha Betani ainai imiyamiya, ta dalavanane ainai hilalaune. Yadi lau wuwuna ebeha nuwanuwadi Yeisu hiꞌita, yo hinage Lasalo hiꞌita, ibom mwalowoiyena Yeisu yana walowena iꞌabiye towolone. 10 Tenem ainai Lasalo hiꞌiꞌitane na Yudeya bagibagilidi yadi taumugaiwo yadi loina hitaꞌwataꞌwataedi na Yeisu ibom hiyemidiyei, eeta taupwaoli mwalamwalaꞌidi hiloina toyawa ta ebeha Lasalo hiꞌoiye mwalowoi.

Yeisu yana luwu Yelusalem

12 Iꞌahubena na boda mwalaꞌina hilaoma Buidiꞌwa guyauna ainai ta Yeisu wasana hibenalei ebeha ilalaoma Yelusalem. 13 Eeta luwuluwu hivaidi ta himahalava habi lauvaina na hiwuiwui alinadi mwalaꞌina hiwalo:

‘Hosana!
Anoꞌowego Bada!
Yaubada yehanaena ulaoma
uvetauloina mwalaꞌina Isileli alimaiyai.’
14 Na Yeisu lagulagu yehana ase ainai igelu ta ilaulau, dova mwalo Buki Veꞌahihi ainai iwalo mahalava iwalo:

15 ‘Saiyoni dalava didigana tomowamiu havena ammehemeheuhi.
Teina hauga yami tauwasawasa bada iluluwuwa alimiyai,
lagulagu ase yauyaubona ainai igelu.’
16 Hauganane tenem ainai ana taumulitao nigele walone vehabana hiyanuwamasele, na hesi Yeisu yana towolouyo wasawasana abo nuwadiyena ihae neta Buki Veꞌahihi hilelelelewa ainona imamahalavane.

17 Eena tupwadi mwalona mehediyai Yeisu Lasalo magaiyena iyogaei na mwalowoiyena itowolouyo, bada hilaoꞌo adi geluwo aidiyai, ta wasanane hiwalo mahalavaei amwaha daodaowai. 18 Tenem ainai Yudeya bagibagilidi Yeisu yana paihowa wahiwahiyalana wasana hibenalei, Eeta hilaoma habi itana. 19 Eeta Palisiwone hibom aidiyai hiwalo, ‘Amꞌita, yada wahiyala bada iꞌoviꞌo, wuwuna tomowa maudoidi Yeisu yana boda aidiyai hilaulau’.

Tupwadi Gilisi nuwanuwadi na Yeisu hiꞌita

20 Guyaune ainai tupwadi Gilisiwone ahiꞌahipudiyai himiyamiya na hiya habi tapwalolo ta hihae Yelusalem Buidiꞌwane guyauna ainai. 21 Na taumiya Gilisi mayadi panivila hilau Pilipi ainai. Na Pilipi iya Bedesaida towahona, neta Galili tupwanai. Eeta hilau hipanivilaei ebe Yeisu hiꞌita. 22 Na Pilipi ilau ta Andulu ainai iwalo mahalava ta hitau bwau Yeisu ainai hilaoma ta taumiya Gilisi yadi nuwatuwu hiwawalo mahalavaeine.

23 Ta Yeisu Gilisiwone yadi walo iyemaiha iwalo, ‘Hauga bada imahalavaꞌo na Tomowa Moihagu yagu wasawasa yalobai. 24 Yawalo moiha alimiyai, ebe patu baleꞌu ainai taꞌumai, mulitai baleꞌu holanai ipwaha, na holanaena mata iꞌini yo iꞌaino namwanamwa yo mwalaꞌidi. 25 Omiu dova hinage patu ebe yawahimiu amnuwavidi mata amvetaudawanidi na ebe yawahimiu amtalamwedi, hauga ilalaoma ainai yawahi miyamiya vateyaina mata amlobai. 26 Ainaena ebe yaiya nuwanuwana na aliguwai ivetaupaihowa, mugai imulitaegau, yo hinage ebe yaiya vehabagu ivetau paihowa Tamagu iꞌawa namwanamwaei.’

Yeisu yana mwalowoi vehabana iwalo mahalava

27 ‘Hauga teina ainai nuwagu ivitai mwalaꞌina, ta vedova mata yagu awaꞌawanoine? Ta vitai teina ainai Tamagu ivaivehulugau. Nuwana havena tenem dova yaꞌawaꞌawanoi, wuwuna vitai teina iya vehabana yalalaomane. 28 Na hesi yaꞌawanoi na Tamagu ainai yawalo, ‘Tamagu, yeham uꞌabihini!’.

Eena ehebo alina galewaena hibenalei, iwalo, ‘Yehagu bada yaꞌabihiniyaꞌo na mulitai abo yaꞌabihiniyoi’.
29 Na bodaone tenem ainai hitowotowolo, alinane hibenalei ta hiwalo, ‘Tutu idagudagugune’.

Tupwadi hiwalo, ‘Nigele, tausagenawasa hesi ainai iꞌauꞌaubabadane’.

30 Mulitai Yeisu aidiyai iwalo, ‘Alinane ambebenaleine nigele yau vehabagu na hesi omiu vehabamiu. 31 Hauga teina bada imahalavaꞌo yo tauyababa baleꞌuwai himiyamiya Yaubada iloinaedi, yo hinage baleꞌu teina ana tauloina Tomodulele mata igabaei aituluwei. 32 Na yau baleꞌuwena hiꞌabihinigau aiwa ainai, ta tomowa maudoidi yaniulidima aliguwai.’ 33 Eeta tenem dova Yeisu iveꞌitadi, vedova yana mwalowoi.

34 Bodaone yana walo hibenalei ta hiyemaiha, hiwalo, ‘Yama Buki Veꞌahihi iwalo mahalava ebeha Yaubada yana Besinana miyamiya vateyaina, na vedova ta uwalo mata Towahonane hiꞌabihini? Yaiya teina Towaho?’

35 Yeisu iwalo, ‘Hauga ubwaꞌubwana ainai masele alimiyai imiyamiya ta teina hauga maselene ainai amlau. Wuwuna ebe yaiya guguyou ainai ilau mata nigele amwaha iyaꞌita lobai. 36 Teina haugane masele alimiyai imiyamiya, ta maselene amyemidiyei, omiu masele natunao.’ Yeisu yana walo teina iꞌataidi na ilaugabaidi ta aidiyena iꞌaꞌaidawanine.

37 Yeisu bada veꞌiveꞌilala bahudi iveꞌitadiꞌo na bada taꞌi nigele hiyayemidi. 38 Ainaena dova tauwalo mahalava Aisaya mwalona Buki Veꞌahihi ainai iwawaloweiwa, iyemala moihaꞌo, haugana iwalo:

“Bada, wasanane awalo mahalavaenaꞌo, na nigele teya yaiya iyayemidiyedi? Yam wahiyala bada hiꞌitayaꞌo na nigele hiyayemidi.”
39 Na hibom nigele hiyayemidi wuwuna Aisaya hinage Buki Veꞌahihi ainai iwalo mahalava, iwalo:

40 ‘Yaubada bada mehedi iꞌabiye gibudiꞌo,
yo hinage yadi nuwatuwu iꞌabi auhidiꞌo,
Eeta nigele howahowana ta mehediyena hiꞌitadi,
na nigele howahowadi yadi nuwatuwu ainaena hanapu hivai,
na nigele howahowadi hiꞌita gwaipilema aliguwai
ta ebe yaꞌabiye namwanamwadi.’
41 Aisaya walo iꞌataidi wuwuna Besinana yana wasawasa iꞌita mugaiyediꞌo, eeta vehabana iwalo mahalavaedi.

42 Tenem ainai Yudeyaone adi taumugaiwo tupwana bagibagilidi Yeisu hiyemidiyei, na nigele hiyawalo mahalava, wuwuna Palisiwone himeheuhedi, mata dova vada tapwalolowena hivaivehuludi. 43 Hiya nuwanuwadi hinoꞌowedi ainaena Yaubada nigele nuwadi.

44 Yeisu boda aidiyai iwalo mahalava iwalo, ‘Ebe yaiyadiwo omiu amyemidiyegau, agu tauvetamale hinage amyemidiyei. 45 Na yaiyadiwo omiu amꞌitagauꞌo, agu tauvetamalene bada amꞌitayaꞌo. 46 Yau maseleyede teina yalaoma baleꞌuwai ta ebe yaiyadiwo amyemidiyegau nigele hinage guguyou ainai amyamiyamiya.

47 ‘Na ebe yaiya alinagu ibenalei na nigele iyamulitaedi, nigele mata yababa vehabana yayalauvetalaei. Wuwuna yau yalaoma nigele habi lauvetala na hesi tomowa habi livahidi. 48 Eeta ebe yaiya owa utaꞌwataꞌwataegau yo hinage yagu walo utaꞌwataꞌwataedi, hauga yana abaꞌovi ainai loina ulobai, nigele aliguwena na hesi yagu walowo aidiyena mata ulobai. 49 Wuwuna walowone nigele yagu nuwatuwuwena, na hesi agu tauvetamalene hava dova ivenuwamwauwegauwa yawalo mahalava alimiyai. 50 Na yana venuwamwau yahanapuiyaꞌo yawahi miyamiya vateyaina ainai imiyamiya. Ainaena hava Tamagu yana venuwamwau aliguwai teina dova yawalowalowedine.’

Copyright information for `KUD