John 13

Yeisu ana taumulitao aedi iuwadi

Bada hauga iuꞌiuna na Buidiꞌwa guyauna ana ahubena ebe hipaihowai, ta Yeisu ihanapuiyaꞌo bada yana hauga imamahalava na baleꞌu teina ilaugabaei na iwuyo Tamana ainai. Hesi Yeisu yana bodao iꞌatemuyamuyaedi mwalaꞌina, hauga yana abavetuwuni ta ilaoma yana abaꞌovi.

Na Tomodulele bada Yudasa ainai iluwuꞌo ta ivenuwamwauwenaꞌo ebeha Yeisu ihuhulaei. Yudasa iya Saimoni Isakaliyota natuna. Eeta yadi ai ainai Yeisu bada ihanapuiyaꞌo ebeha Yaubada ginauli maudoidi imohenaꞌo ta ibom iloina, yo hinage ihanapuiyaꞌo iya Yaubada ainaena ilaoma yo hinage mata Yaubada ainai ilau gwaipile. Ainaena yadi abaꞌaiyena Yeisu itowolo ta ana luwuluwu ivai vehuludi na tawelo ivai ta ilau tulituliyei. Na bwahi ihiwai gaeba mwalaꞌina ainai na ivetuwuni ta ana taumulitao aedi iuwadi na mulitai tawelowa ilalau tulituliyeiwa ainaena aedi ibaꞌilidi.

Na haugana Yeisu ilaoma Saimoni Pita ainai, Pita iwalo, ‘Bada, havena aegu uwuwawuwadi’.

Na Yeisu iwalo, ‘Nigele uyahanapui hava wau yapaipaihowaidi alimwai na hesi howola abo uhanapuidi’.

Na Pita Yeisu ainai iwalo, ‘Havena hinage teya hauga aegu uuwauwadi.’

Eena Yeisu Pita yana walo iyemaiha, iwalo, ‘Ebe nigele aem yayauwadi owa nigele augelu’.

Eeta Saimoni Pita italam, iwalo, ‘Bada, ausala. Na hesi havena aeꞌaꞌavagu, na nimagu yo vahugu uwuwadi’.

10 Na Yeisu iwalo, ‘Ebe yaiyadiwo omiu bada amhuguꞌo, howahowana aeꞌaꞌavamiu amꞌuwadi na ainaena taumiu maudoina imasele. Bada omiu ammaseleꞌo, na hesi nigele maudoimiu.’ 11 Yeisu bada ihanapu mugaiyenaꞌo yaiya iya howola abo ihuhulaei, eeta iwalo, ‘Nigele maudoimiu amyamasele’.

12 Eeta aedi iuuwadiꞌo ta ana luwuluwu iliꞌwauyoi ta imiyauyo na aidiyai iꞌaubabada, iwalo, ‘Amhanapuiyaꞌo hava yapaipaihowaine alimiyai? 13 Omiu amyogaigauꞌo ebeha yau Tauveꞌita, na hinage yami Bada, ta neta walo moiha. 14 Yau yami Bada yo hinage Tauveꞌita na bada aemi yauwadiꞌo, ainaena omiu amveꞌaoꞌaonaegau ta hinage ami geluwo aedi amuwadi, 15 dova hava teina yaveꞌiveꞌitaedi alimiyai amveꞌaoꞌaonaedi ta ampaihowaidi ami geluwo aidiyai. 16 Na yawalo moiha alimiyai mata nigele teya taupaihowa yana taubada iyadiꞌwai, yo nigele mata teya tauyewasa ana tauvetamale iyataudiꞌwai. 17 Ainaena veꞌitao teina amhanahanapuidi na ebe ampaipaihowaidi mata awanamwanamwa amlobaidi.

18 ‘Ginauli teina nigele ebeha maudoimiu vehabamiu yayawalowalo, na hesi hiya yavesinuwaediꞌo vehabadi yawalowalone, na Buki Veꞌahihi yana walomahalava teya towaho vehabana iwalo:

“Towaho teina iya aiꞌai yamohei, itaugwaipile ta iveꞌalehaegau.”
19 ‘Ginaulidine teina alimiyai yawalo mahalavaediꞌo mulitai abo himahalava, ta ebe haugana himahalava amyemidiyegau taꞌi. 20 ‘Moiha, mulitai abo yavetamalegomiu boda aidiyai na ebe yaiya iꞌabiye yaliyayagomiu, neta yau iꞌabiye yaliyayagau na ebe yaiya iꞌabiye yaliyayagau agu tauvetamalene iꞌabiye yaliyaya.’

Yeisu ana huhula vehabana iwalo mahalava

21 Yeisu ginauliwone teina iwalowediꞌo ta nuwana ivitai mwalaꞌina, eeta ana taumulitao aidiyai iwalo mahalava iwalo, ‘Yawalo moiha alimiyai ehebo alimiyena mata ihuhulaegau’. 22 Na ana taumulitao maudoidi hibom hivinuvinunuyoidi, ta nuwadi ipwanopwano mwalaꞌina. Wuwuna yana walo ana maselene nigele hiyahanapui. 23 Na ehebo ana taumulita, ibom Yeisu ana gelu moiha iduivahali Yeisu ainai, 24 na Saimoni Pita nimanaena iwalo, ‘Upanivilaei yaiya vehabana iwalowalone’.

25 Eeta iduivahali iliꞌilimani Yeisu ainai na talinanai iwalohimhim, iwalo, ‘Bada, yaiya vehabana uwalowalone?’

26 Ta Yeisu iwalo auli, iwalo, ‘Mata beledi yatomwahi ta yayebuta na yamohei, iya neta towahonaede’. Eeta Yeisu beledine iuꞌiuna ivai ta iyebuta ta Yudasa imomoheine, Yudasa iya Saimoni Isakaliyota natuna. 27 Hauganane Yudasa beledi ivai Tomodulele iluwu ainai.

Ta Yeisu Yudasa iwalo auli, ‘Umwayamwayau ta yam nuwatuwu upaihowai.’
28 Na hiya Yeisu baidanao hiꞌaꞌaine nigele teya yaiya aidiyena iyahanapui hava Yeisu vehabana iwalowalone. 29 Yudasa iya yadi mane ana tauꞌitaꞌita avivini, eeta yadi nuwatuwu ebeha Yeisu iwalo auli ta Yudasa ilalau yadi guyau pwalawana iyemaihadi, bo ilalau tupwana mane tauwewelohe imohedi. 30 Eeta Yudasa belediwa iꞌai, na mwayamwayauwena imahalava maseleyai. Neta bada imasigiliꞌo.

Loina vauvauna Yeisu ainaena

31 Yudasa bada ilaugabaidiꞌo, na Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Yagu hauga bada imahalavaꞌo na mata yau Tomowa Moihagu yagu wasawasa imahalava yo Yaubada yana wasawasa hinage yayemahalava. 32 Na ebe aliguwena Yaubada yana wasawasa iꞌabiye mahalava, yau hinage Natuna mata iꞌabiye wasawasaegau ta yagu wasawasane iꞌabiye mahalava mwayamwayauwei.

33 ‘Natuguwao, hauga iuꞌiu alilina ainai yau baidamiu, na mulitai ambehaegau, dova mwalona Yudeyaone aidiyai yawalo mahalavaꞌo, yawalo, tupwanane ainai yalaulaune omiu nigele howahowamiu na ainai amlaowa.

34 ‘Ainaena omiu hinage teina hauga loina vauvauna yamohegomiu, neta atemiyena amvelau ehebo ehebo ainai, dova yau yavevelauwegomiune, 35 ta yami velau ainaena tomowa bodadi hihanapui ebeha omiu agu taumulitao.’

Pita yana uvala Yeisu iwalo mahalavaei

36 Ainaena Saimoni Pita Yeisu ipanivilaei, iwalo, ‘Bada, havaidova mata ulalau?’

Ta Yeisu iwalo, ‘Nigele howahowam na hauga teina ainai umulitaegau, na hesi howola abo umulitaegau tupwanane ainai’.

37 Eena Pita Yeisu ipanivilaei, iwalo, ‘Bada, hava wuwuna teina hauga havena yamulimulitaego? Bada yatalamꞌo ta vehabam howahowana yamwalowoi.’

38 Ta Yeisu Pita ainai iwalo, ‘Yam walo aliguwai nigele yayaꞌawa moihayei, na yawalo moiha alimiwai ebeha mata masigili teina ainai uuvalaegau mai tonuga, na mulitai amꞌam idou’.

Copyright information for `KUD