John 16

Yeisu ana taumulitao aidiyai iwalo, ‘Bada ginauli teina yawalo mahalavaediꞌo alimiyai ainaena nigele mata aidiyena amyabeꞌu. Wuwuna howola vada tapwalolowena hiheusiligomiu yo hinage howola hauga ilalaoma ta ebe yaiya iꞌoiye mwalowoigomiu, iya yana nuwatuwu ebeha teina Yaubada yana awanamwanamwa. Yadi paihowa teina yababadi mata alimiyai hipaihowaidi, wuwuna Tamagu yo yau nigele hiyahanapuigai. Ginauliwone tenem dova bada yawalo mahalavaediꞌo alimiyai eeta haugana ebe himahalava amnuwatuwu avivinidi.’

Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana mahalava

Yo hinage aidiyai iwalo, ‘Ginauliwone teina dova nigele mugai yayawalo mahalavaedi alimiyai, wuwuna yau baidamiu.
Muhamuhana na yalau iya ivetamalegaumawa ainai, ainaena mata yalaugabaigomiu na nigele teya yaiya alimiyena iyapanivilaegau yo iya walo, “Havaidova ulalau?”. Yagu walo vehabadi nuwamiu hiyababa mwalaꞌina. Na hesi yawalo moiha alimiyai neta inamwanamwa alili ebe yalaugabaigomiu, wuwuna ebe nigele yayalaugabaigomiu Tauhagune mata nigele iyalaoma. Na ebe yalaugabaigomiu na yalau mata Tauhagune yavetamalenama alimiyai. Ebe ilaoma, baleꞌuwai mata yadi paihowa yababana iꞌabiye mahalavadi na Yaubada yana paihowa namwanamwana yo yana lauvetala iꞌabiye mahalavadi. Paihowa yababadi iꞌabiye mahalavadi wuwuna tomawa nigele hiyayemidiyegau. 10 Paihowa dumwadumwaluna iꞌabiye mahalavadi wuwuna yau bada yalalau Tamagu ainai na nigele mata amyaꞌitaꞌitauyoigau. 11 Na lauvetala iꞌabiye mahalavadi wuwuna Yaubada Tomodulele baleꞌu loinana bada ilauvetalaenaꞌo ta yana yababa maihana iveꞌaloyaꞌo.

12 ‘Na veꞌita bahudi himiyamiya, na hesi nigele mata maudoina hauga teina yawalo mahalavaedi alimiyai, wuwuna nigele howahowamiu amhanapuidi. 13 Howola mata Aluꞌaluwa Veꞌahihi ilaoma abo iya imugaiyegomiu ginauli dumwadumwaludi maudoidi aidiyai. Na iya mata nigele yana nuwatuwuwena iyawalowalo, na hesi hava ibebenalediwa, iwalowedi, yo hinage iwalowalo ginauli mehemiyai vehabadi. 14 Eena yagu hanapuwena alimiyai iveꞌita ta ainaena yagu wasawasa iꞌabiye mahalava. 15 Hinage hava Tamagu yana ginauli maudoina yau aliguwena mata iꞌabiye mahalava. Neta vehabana yawalo auligomiu yawalo Aluꞌaluwana mata iveꞌitagomiu yau vehabagu.’

Nuwayababa tuluhanai yayaliyaya

16 Yeisu iwalouyo, iwalo, ‘Hauga muhamuhana ainai mata nigele amyaꞌitagau, na hinage hauga muhamuhana ainai abo amꞌitagau’.

17 Na tupwadi ana taumulitaowa adi geluwo aidiyai hiwalo, ‘Hava yana walo teina ana hanapu? Wuwuna alidai iwalo, “Hauga muhamuhana ainai nigele mata amyaꞌitagau, na hauga muhamuhana ainai abo amꞌitauyoigau. Wuwuna yalalau Tamagu ainai”, 18 eeta hava “Hauga muhamuhana ana hanapu”?’ Na hiwalo, ‘Taꞌiꞌita! Nigele tayahanapui hava vehabana iwalowalone’.

19 Na Yeisu ana taumulitaowa yadi nuwatuwu bada ihanapuidiꞌo ebeha ainai hipanivila, eeta aidiyai iwalo, ‘Hava vehabana ambom ampanipanivilauyowegomiune?’ Eena iwalo, ‘Hauga muhamuhana mata nigele amyaꞌitagau, na hauga muhamuhana mulitai abo amꞌitauyoigau, awa? 20 Yawalo moiha alimiyai mata howola mayami nuwayababa amdoudou, na hesi taumiya baleꞌu maudoidi hiyaliyaya. Na omiu howola abo yami nuwayababane ibui ta yaliyaya. 21 Dova haugana ebe waihiu yana hauga labalaba ainai mata muya ilobai, na yana labalaba tuluhanai, muya maudoina inuwavehuludi, wuwuna gama bada iꞌavalaiyaꞌo ta mayana yaliyaya. 22 Omiu dova hinage, wuwuna nuwayababa alimiyai, hauga teina, na howola yalau gwaipilema na amꞌitagau, na vehabagu amyaliyaya moiha. Na yaliyayane mata nigele teya yaiya alimiyena iyavai vehulu. 23 Ta ebe hauganane ilaoma, omiu havena hava aliguwai vehabana ampanipanivila. Na yawalo moiha alimiyai ebe yehaguwena Tamagu ainai hava vehabana amꞌawanoi, imohegomiu taꞌi. 24 Mwalona ta wau nigele teya hava vehabana yehaguwena amyaꞌawaꞌawanoi. Ainaena teina hauga ebe hava nuwanuwamiu vehabana amꞌawanoi mata imohegomiu, na ainaena amyaliyaya moiha.

25 ‘Bada walo vegevegediyena ginauli teina yawalo mahalavaediꞌo alimiyai. Na howola hauga ilalaoma mata nigele walo vegevegediyena yayawalo auligomiu, na hesi Tamagu vehabana yawalo mahalava moiha alimiyai. 26 Hauga howola ainai omiu yehaguwena amꞌawanoi Yaubada ainai, na mata nigele yau vehabamiu yayaꞌawaꞌawanoi, 27 wuwuna Tamagu iya bada ivelauwegomiuꞌo. Na yana velauwegomiune wuwuna omiu amveluwegau, yo hinage amyemidiyegau ebeha Yaubada ainaena yalalaomane. 28 Yau Tamagu ainaena yalaoma ta baleꞌuwai yamiyamiya, ainaena teina hauga baleꞌu yalalaugabaei ta yawuwuyo Tamagu ainai.’

29 Eena ana taumulitao hibenalei ta hiwalo auli, hiwalo, ‘Bada, teina hauga bada uwalo mahalavaꞌo moiha alimaiyai, na havena walo vegevegediyena. 30 Teina ainaena ebe ahanapu iliꞌilimanigo neta owa ginauli bagibagilidi uhanahanapuidi. Ainaena nigele mata ayapanivilaego, wuwuna bada yama nuwatuwu maudoidi uhanahanapuidi. Na bada ayemidiyegoꞌo ebeha owa Yaubada ainaena ulalaomane.’

31 Eeta Yeisu iwalo aulidi iwalo, ‘Bada amyemidiyegauꞌo, awa? 32 Na howola abo hauga imahalava, nuwana tawalo, bada hauga imahalavamaꞌo, na maudoimiu amtaubudebudeyanaei yami dalava aidiyai, na yau yabom yamiyamiya. Ta nigele ebeha yau yabom, na hesi Tamagu baidagu.

33 ‘Walo teina yawalo mahalavaediꞌo alimiyai ta ebe mayami nuwadaumwali ammiyamiya, wuwuna yau baidamiu. Hinage howola abo baleꞌu ainai vitai amlobai na hesi amꞌatepatu, wuwuna yau baleꞌu maudoina ana loina yawahiyala gabaenaꞌo.’

Copyright information for `KUD