John 18

Yeisu ana abimomohi

Yeisu yana awanoi iveꞌoviyaꞌo, ta ana taumulitaone baidanao hilau ta ehebo weꞌaha yehanaede Kidiloni higeyoꞌawai, ta hilau Olibe oyana ainai hiluluwune.

Yudasa iya tauhuhulane dalavanane ihanahanapui, wuwuna hauga maudoina Yeisu mayana taumulitao tupwanane ainai hilaulau. Eeta Yudasa tauꞌalehaone baidanao hilalaune tupwanane ainai, mayadi wodam yo lampa yo hinage mayadi gogoꞌaleha, wuwuna tauꞌalehaone hiya taupwaoliwo yo Palisiwo hivetamaledi Yudasa baidadi.

Na Yeisu bada ihanapuiyaꞌo hava mata imahalavane ainai, eeta ilau ta tauꞌalehaone ipapanivilaedine, iwalo, ‘Yaiya ambehabehaeine?’

Na hiya hiwalo, ‘Ehebo Nasaleti towahona, yehanaede Yeisu.’

Ta Yeisu aidiyai iwalo, ‘Yau teina.’ Yudasa na tauꞌalehawone baidanao hitowotowolo.

Na hauganane Yeisu iwalo, ‘Yau teina,’ maudoidi hitowolo siꞌisiꞌi ta hibebeꞌune baleꞌuwai.

Tauꞌalehaone hitowolouyoma baleꞌuwena na hinage Yeisu ipanivilauyone, iwalo, ‘Yaiya yede ambehabehaeine?’

Na hiwalo, ‘Ehebo Nasaleti towahona, yehanaede Yeisu.’

Na hinage aidiyai iwalouyo, iwalo, ‘Bada alimiyai yawaloꞌo ebeha yau teina, na ebe yau amꞌabi avivinigau agu taumulitaone amtalamwedi ta hilau yadi dalavai’. Yeisu walone teina dova iꞌaꞌataine wuwuna yana awanoiwa ebe imahalava iliꞌilimani, haugana iwalo: ‘Tamagu tomowaowa umomohegauwa nigele teya yayagabaei.’

10 Na Saimoni Pita vahalinai itowotowolo yana aleha elepana iwunihiyama ta ehebo taupwaoli mwalaꞌina yana taupaihowa talina tautuwana itotomvehulune, yehanaede Maki.

11 Na Yeisu iwalo Pita ainai, ‘Yam elepane umwauyoi abamwauwinane ainai, nigele howahowana agu muya vedinane ulaugagayowei. Wuwuna vedi teina Tamagu imohegau ta ebeha yanuma.’

Yeisu hivetowolo Anase mehenai na Pita iuvala

12 Tauꞌalehaone mayadi taumugaiwo yo Yudeyaone mayadi taupaihowao Yeisu hiꞌabi avivini ta nimanane hipaidi. 13 Iꞌovi na hilalaweine Anase yana vadai, Anase iya Kayapasi bwahiyana, bolimai tenem ainai Kayapasi iya taupwaoli adi taumugai mwalaꞌina. 14 Na hinage iya Kayapasi mwalona Yudeyaone aidiyai iwalo. ‘Howahowana teya towaho imwalowoi tomowa maudoidi vehabadi’.

15 Na Yeisu hilauvai yo ana taumulitaone hitau bwau Saimoni Pita na ehebo hinage Yeisu ana taumulita iya taupwaoline mwalaꞌinane ana gelu ta bodaone baidadiyao hiluluwune taupwaoline mwalaꞌinane yana vadai. 16 Pita nigele iyaluwu na hesi awaꞌedane vahalinai itowotowolo, eena taumulitawa iya taupwaoli mwalaꞌina ana geluwa imahalavauyoma ta awaꞌedane ana tauꞌita avivini ehebo waihiu ainai iwalo ebeha Pita hinage iluwu, eeta waihiuwa italam ta Pita iluluwune.

17 Na waihiuwa Pita ipanivilaei iwalo, ‘Owa nuwana ehebo Yeisu ana taumulita, awa?’

Na Pita iuvala iwalo, ‘Yau nigele’.

18 Na hauganane gwaugwau ana hauga, ta taupaihowaone yo tauꞌalehaone aiwa hiyuvi na himwaimwaibwa, eena Pita iluwu aidiyai ta baidanao himwaimwaibwa.

19 Na taupwaoline mwalaꞌinane Yeisu ipanivilaei, ‘Yaiyadiwo amtaumulitaone yo hinage vedova yam veꞌita aidiyai’.

20 Na Yeisu iwalo, ‘Yau yagu veꞌitane maseleyai yo vada tapwalolo holadiyai, yo hinage Yelusalem vada tapwalolo mwalaꞌina holanai, eena hiya Yudeyaone maudoidi hauganane ainai hiluwuluwu ta bada yagu veꞌita hibenalediꞌo, wuwuna nigele aidiyena yayaveꞌita dawani. 21 Na hava wuwuna ta nigele hiya aidiyai uyapanivilane, wuwuna hiya yagu walo maudoina bada hibenalediꞌo na hava yagu walo aidiyai bada hihanapuiyaꞌo.’

22 Hauganane Yeisu yana walo tenem dova iwalo mahalavaei, ehebo tauꞌaleha vahalinai itowotowolo nimanaena Yeisu iꞌoꞌoinavanavavaine na iwalo, ‘Hava vehabana taupwaoli mwalaꞌina uwalowalo mehei’.

23 Towahonane yana walo Yeisu iyemaiha iwalo, ‘Ebe hava yagu walopwano, uwalo mahalava tomowa aidiyai, na ebe yagu walo dumwaluna hava vehabana utatalaigaune?’ 24 Na Anase Yeisu ivetamalei, ta maꞌana pai tauꞌalehaone hilalaweine taupwaoli mwalaꞌina Kayapasi ainai.

25 Na Pita besiwa baidadi hitowotowolo na himwaimwaibwa, ta hipanivilaei, hiwalo, ‘Owa teina towahone ana taumulita teya, bo?’

Na Pita hinage iuvala iwalo, ‘Yau nigele’.

26 Na taupwaoli mwalaꞌina yana taupaihowa teya mwalona Pita talinanane itotomvehulune ana gelu ehebo Pita hinage ipanivilauyoi iwalo, ‘Owa hinage Yeisu baidam alowai yaꞌiꞌitagomꞌune awa?’ 27 Na Pita hinage iuvala, na tenem hauganane ainai amꞌamne idodoune.

Yeisu yana lauvetala Pailato mehenai

28 Eeta Yeisu Kayapasi yana vadaena hilauvai ta hilalaweine tauloina mwalaꞌina, Pailato yana vadai, na bada malane itomyaꞌo, eeta nigele howahowana Yudeyaone hiluwu Pailato yana vadai, wuwuna hauganane ebe Buidiꞌwa guyauna hiꞌai nigele howahowana Loma tomowana yana vadai hiluwu, neta yadi veꞌahihi mwalaꞌina. 29 Ainaena Pailato ibwalenima yana vadaena ta ipapanivilaedine, iwalo, ‘Hava yami veꞌewa teina towahone vehabana?’

30 Na Yudeyaone hiwalo, ‘Ebe teina towahone nigele taupwanoli, mata nigele ayalauvaiyama alimwai’.

31 Na hinage Pailato aidiyai iwalo, ‘Ausala, yede ambom amlauvai amlawei na yami loinaena amlauvetalaei.’

Na Yudeyaone hiwalo, ‘Ai nigele ama talam ebeha towaho teya yana mwalowoi vehabana aloina’.
32 Na Yeisu yana mwalowoi aiwa lagalagana ainai vehabana mwalona bada ibom iwalowediꞌo ta teina haugane ainai walowone hibwabwaleni iliꞌilimani.

33 Ta Pailato iluwuyo yana vadai, na Yeisu iyogaei ta hinage iluluwune ainai, ta ipapanivilaeine, iwalo, ‘Owa Yudeyaone yadi tauwasawasa?’

34 Na Yeisu iwalo, ‘Teina owa yam nuwatuwu ebeha yau Yudeya yadi tauwasawasa, bo nuwana tomowa yadi walo?’

35 Na Pailato iwalo, ‘Yau nigele Yudeya towahona, owa hesi yam tomowao yo yam taupwaoliwo hilalauvaigomane aliguwai, hava yede yam pwanoline?’

36 Na Yeisu iwalo, ‘Yagu abaloina nigele teina baleꞌuwai, wuwuna ebe yagu abaloina moiha teina baleꞌuwai mata yagu hevahevaliwo hiꞌaleha vehabagu na nigele howahowana Yudeyaone hiꞌabi avivinigau, na hesi yagu abaloina hali tupwai’.

37 Hinage Pailato ipanivilaei iwalo, ‘Moiha owa tauwasawasa?’

Yeisu iwalo, ‘Ehe, neta dova yau tauwasawasa. Yalaoma baleꞌuwai hilabahigau ebeha yavetauwasawasa na mumuga dumwadumwaluna yawalo mahalavaei. Ebe yaiyadiwo nuwadi himasele mata walomoiha hiꞌawa abiyei.’

38 Na hinage Pailato ipanivila, ‘walomoiha hava?’ Pailato ibwaleniuyoma na Yudeyaone aidiyai iwalo, ‘Nigele teya pwanoli yayalobai ainai’.

Pailato iloina Yeisu yana mwalowoi vehabana

39 Pailato iwalo Yudeyaone aidiyai, ‘Omiu mumugamiu neta ebe Buidiꞌwa guyauna ana hauga ainai mata teya taupwanoli yalivahi vehabamiu, ainaena vedova, nuwanuwamiu Yudeya yami tauwasawasa yalivahi vehabamiu?’

40 Maudoidi hiwuiwui mwalaꞌina na hiwalowalo, ‘Havena iya na hesi Balabasi ulivahi’. Na Balabasi iya tauꞌaivavali mwalaꞌina.

Copyright information for `KUD