John 3

Yeisu yana aubabada tubuiuyo vehabana Nikodimo ainai

Ehebo towaho yehana Nikodimo, iya teya Palisi yo hinage Yudeyaone adi taumugai, na boniyaiyena ilaoma Yeisu ainai ta iwawalone, iwalo, ‘Bada yahanapuigoꞌo ebeha owa tauveꞌita Yaubada ainaena, wuwuna nigele teya yaiya yana paihowa wahiwahiyalana dova owa ebe Yaubada nigele baidana’.

Na Yeisu iyemaiha iwalo, ‘Yawalo moiha alimwai, ebe nigele uyatubuiuyo, nigele howahowana Yaubada yana Abaloina uꞌita’.

Ta Nikodimo Yeisu ipanivilaei, iwalo, ‘Vedova ta yau towaho mwalaꞌigu na ebeha yatubuiuyo? Moiha nigele howahowana na hinagu diyanaena yaluwuyo na yatubuiuyo.’

Na Yeisu iwawalouyone, ‘Yawalo moiha alimwai ebe nigele weꞌahaena yo Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena uyatubuiuyo, nigele howahowana Yaubada yana Abaloina ainai uluwu. Hinadaone aidiyena tatubuima tomowa mohili. Na Aluꞌaluwa yana tubuiuyo Yaubada Aluꞌaluwana ainaena. Havena unuwanuwapwanopwano wuwuna yawalo alimwai ebeha utubuiuyo. Dova bada yaumai yana towa tupwa vagana yo vagana ainai daguguna tabenabenalei, na nigele tayahanapui havaena yaumai ilaolaomane yo havaidova ilalau. Dova hinage hiya Aluꞌaluwa ainaena hitubuiuyo.’

Na Nikodimo Yeisu ipanivilaei, iwalo, ‘Teina yam walone vedova ana nuwamaselene?’

10 Na Yeisu iwalo, ‘Owa Isileli yadi tauveꞌita mwalaꞌina, na teina yagu walone vehabana nigele uyanuwamasele. 11 Yawalo moiha alimwai neta ginauliwone bada yaꞌitadiꞌo yo yahanapuidiꞌo ainaena yawalowalo mahalavaedine alimwai, na nigele yagu walowone uyayemidiyedi. 12 Ebe baleꞌu ginaulidi alimiyai vehabadi yawalowalo mahalavaedi na nigele amyayemidiyedi, vedova mata ginauliwone galewa vehabana yaveꞌitaei amhanapuine. 13 Wuwuna nigele teya iyahae galewai, na hesi yau Tomowa Moihagu, wuwuna yau galewaena yaꞌaꞌaitulumane. 14 Dova mwalona hauganane Isileliwone hilaulau balabala awawai, ta Mosese weso pwawati ainaena ipaihowai ta aiwa ainai iꞌabiye patu na iꞌaꞌabihinine, dova yau mata hiꞌabihinigau. 15 Ta ebe yaiyadiwo hiyemidi aliguwai, yawahidi miyamiya vateyaina hilobai.

16 ‘Yaubada tomowa maudoidi baleꞌuwai ivelauwedi ta Natuna ibom italamwei ta ebe yaiyadiwo hiyemidiyei mata nigele hiyamwalowoi na hesi yawahidi miyamiya vateyaina hilobai. 17 Na Yaubada Natunane baleꞌuwai ivetamalenama nigele ebeha omiu taumiya baleꞌu iyaveꞌewaigomiu na hesi habi lauyeyawahaigomiu. 18 Ebe yaiya Yaubada Natuna iyemidiyei nigele howahowana lauvetala ilobai, na ebe yaiya nigele iyayemidiyei, iya bada lauvetala ainai iluwuꞌo. Wuwuna nigele Yaubada Natuna moiha ainai iyayemidi. 19 Tomowa yadi lauvetala wuwuna teina maselene bada baleꞌuwai ilaomaꞌo na yadi paihowa yababadi imiya mahalava na hesi tomowaone guguyoune nuwanuwadi, ta maselene hitaꞌwataꞌwataei wuwuna mumugadine hiyababa. 20 Ainaena yaiyadiwo ebe mumugadi yababadi, tomowadine maselene hitaꞌwataꞌwataei ta nigele ainai hiyalaoma, ta mata maselene iꞌabiye mahalavaedi ebeha hiya mumugadi yababadi. 21 Na ebe yaiyadiwo hiya mumugadi dumwadumwaludi howahowana maselene ainai hibwaleni ta ebe maselene iꞌabiye mahalavadi ebeha hiya yadi paihowa namwanamwana Yaubada ainaena.’

Yoni yana walomahalava Yeisu vehabana

22 Mulitai Yeisu mayana taumulitao hilau dalava mwalaꞌina Yudeya ainai, ta nemai tupwana ahubena himiyamiya, na Yeisu tomowa iꞌabiꞌabiye bapitaisowedi. 23 Yoni hinage tomowaone iꞌabiꞌabiye bapitaisowedi Ainoni tupwanane ainai neta Salim vahalinai, wuwuna tupwanane ainai weꞌaha mwalaꞌina. Ainaena tomowa maudoidi hilaulau ainai na iꞌabiꞌabiye bapitaisowedi. 24 Tenem hauganane ainai Yoni nigele vada abapaiyai hiyamwauwi. 25 Na Yoni ana taumulitaone yo ehebo Yudeya towahona baidadi walowena hiꞌawa paꞌipaꞌiꞌi abiye bapitaiso vehabana, ebeha yaiya yana abiye bapitaiso namwanamwana ta tomowaone iꞌabiye maseledi. 26 Eeta tauꞌawa paꞌipaꞌiꞌiwone hilau ta Yoni ainai hiwawalone, hiwalo, ‘Taubada, unuwatuwu avivini towahowa mwalona Yolidani vali geyoꞌwanai baidam, eena alimaiyai uwawalo mahalavane towahonane vehabana, iya bada teina haugane tomowa iꞌabiꞌabiye bapitaisowedi, na maudoidi yana abiye bapitaisone nuwanuwadi, ta ainai hilaulau’.

27 Ta Yoni aidiyai iwawalone, iwalo, ‘Nigele teya yaiya howahowana iyemala towaho mwalaꞌina, ebe nigele Yaubada ainai iyatalam, wuwuna ginauli maudoina Yaubada ibom ainaena hilalaomane. 28 Omiu bada alimiyai yawaloꞌo ta ambenalenaꞌo ebeha yau nigele Yaubada yana Besinana towahona, na hesi yau Yaubada ivetamale mugaiyegauma abo Besinana towahona imulitama. 29 Yeisu bada iya dova tautawahola towahona na ita ana geluwo, ainaena wasanane yabenalei ta mayagu yaliyaya mwalaꞌina. Dova bada tautawaholane towahonane mwanena ilobai, yo ebe tautawaholane alinana teya ana gelune ibenalei, ana gelune vehabana iyaliyaya. 30 Ainaena Yeisu mata imwalaꞌi na yau mata yaꞌiuꞌiu.’

Iya galewaena ilalaomane

31 Towahonane galewaena ilaoma, tomowa maudoida imwalaꞌi gabaegita, na hesi yaiya iya baleꞌuwena ilaoma iya baleꞌu tomowana, yo baleꞌu ginaulinao vehabadi iꞌauꞌaubabada. Na towahonane galewaena iꞌaꞌaitulumane tomowa maudoida imwalaꞌi gabaegita. 32 Ginaulidine bada iꞌitadiꞌo, vehabadi iwalowalo mahalava na nigele teya yaiya iyabenaledi na iyayemidiyei yana walomahalavaone vehabadi. 33 Na ebe yaiyadiwo yana walomahalavane hiyemidiyei tenem ainai hiꞌawa moiha ebeha Yaubada iya taudumwalu. 34 Towahonane iya Yaubada ivetamalenama iya Yaubada yana walo iwalowalo mahalavaei, wuwuna Yaubada Aluꞌaluwana iꞌoiye mwau moiha. 35 Badane Natunane ivelauwei eeta ginauli maudoina nimanai imwamwauwine, 36 ta ebe yaiya iya iyemidiyei yawahina miyamiya vateyaina ilobai, na ebe yaiya iya itaꞌwataꞌwataei mata nigele yawahina miyamiya vateyaina iyalobai, na hesi Yaubada yana modiꞌini ainai mata nigele iyaꞌovi.’

Copyright information for `KUD