John 4

Yeisu yo Sameliya waihiuna yadi velaulobaloba

Yeisu yana abiye bapitaisowena ana taumulitao bagibagilidi ilolobaidine na Yoni ana taumulitaone nigele bagibagilidi. Na Yeisu nigele iyaꞌabiꞌabiye bapitaiso, na ana taumulitaone hibom hipaipaihowaine. Eeta Yeisu bada ihanapuiyaꞌo ebeha Palisiwone bada Yeisu yana paihowaone wasana hibenalenaꞌo, ta Yudeya ilaugabaei habi wuyouyo Galili ainai.

Na yana hauga wuyouyo ainai, Sameliya dalavanaone ahiꞌahipudiyena ilalaune, ta Sameliya dalavana ehebo yehanaede Saika ainai ibwabwalenine. Saika ainaena baleꞌuwa mwalona Yakobo natuna Yosepa imomoheiwa nigele amwaha daodao. Dalavane ainai ehebo weꞌaha eli imiyamiya, iya Yakobo ana eliꞌeli, na Yeisu ilau ta mahana alaꞌalapwahiyai ibwabwalenine tupwanane ainai, na amnanane hiyababa ta imiya gabaei habi aiyawasi.

Hauga muhamuhana ainai na ehebo Sameliya waihiuna ibwabwalenine habi weꞌaha goi na Yeisu waihiunane iꞌita ta ainai iꞌaꞌawanoine iwalo, ꞌWaihiu weꞌaha umohegau ta yanumaꞌ. Tenem hauganane ainai Yeisu ibom imiyamiya wuwuna ana taumulitaone bada hilaoꞌo dalava mwalaꞌina ainai adi tamahina habi gimwala.

Tenem ainai waihiune iwawalone Yeisu ainai, iwalo, ‘Uꞌita, owa Yudeya towahona na yau Sameliya waihiuna na hava wuwuna ta uꞌaꞌawa weꞌahane aliguwai?’ (Wuwuna Yudeya na Sameliya nigele hiyaꞌawa heliheliyam.)

10 Eeta Yeisu iwawalone waihiune Sameliyaenane ainai iwalo, ‘Ebe uhanapui Yaubada yana velaune alimwai yo hinage ebe uhanapuiyaꞌo ebeha yau yaiya ilowoinanego na uꞌawanoiyegau ta weꞌaha yawahim vehabana yamohego’.

11 Ainaena waihinane iwalo, ‘Taubada nigele yam vedigolo na hinage weꞌaha eline idobi alili. Na havaena mata weꞌahane umohegaune yawahi vehabana? 12 Moiha owa tubudane Yakobo umwalaꞌi gabaei? Yakobo iya weꞌaha eline teina ipapaihowaine ta mwalona natunaone yo yadi lagulaguwone weꞌahanane yadi abanuma.’

13 Na Yeisu iwawalone waihiune ainai iwalo, ‘Ebe yaiya teina weꞌahane ainaena inuma mata gadona imaguniuyo, 14 na ebe yaiya teina weꞌahane aliguwena inuma nigele howahowana mata gadonane iyamaguniuyo. Wuwuna ebe weꞌahanane yamohei iya atenai ivebidala ta ebe yawahi miyamiya vateyaina ilobai ainaena.’

15 Na waihiune Yeisu ainai iwalo, ‘Taubada, weꞌahanane umohegau, ta ebe havena gadogune imagumaguni yo havena yawuyouyoma teina weꞌahane ainai habi goiuyo’.

16 Na Yeisu iwalo, ‘Ulau, mwanemne ulauvaiyama’.

17 Na waihiune iwalo, ‘Yau nigele teya mwanegu’.

Yeisu hinage iwalouyo, iwalo, ‘Neta walo moiha ebeha nigele teya mwanem,
18 na hesi owa mwanemwone adi bagibagili 5, na towahone utatawaholaine ta baidam ammiyamiyane dalavai nigele mwanem moiha. Na hava uwawaloweine neta walo moiha.’

19 Tenem ainai waihiune Yeisu yana walo iyemaiha ta iwalo, ‘Taubada bada yahanapuigoꞌo owa teya tauwalo mahalava. 20 Eeta uwalo moiha aliguwai aiteya tupwa ainai Yaubada ana walovetuvehae ilowoinaneine? Wuwuna ai tubumaiyaone aidiyena ta wau teina, Sameliya oyanane ainai atapwatapwalolone, na omiu Yudeyaone amwalo ebeha Yelusalem abatapwalolo moiha.’

21 Eeta Yeisu waihiune yana walone iyemaiha iwalo, ‘Waihiu, yagu walone uyemidiyei wuwuna hauga ilalaoma ainai mata tomowao nigele howahowana Yaubada ainai hitapwalolo teina Sameliya oyanane ainai bo Yelusalem ainai. 22 Howahowana uhanapui ebeha omiu Sameliyaone nigele amyahanapui yaiya ainai amtapwatapwalolone, na ai Yudeyaone hesi ahanahanapui yaiya ainai atapwatapwalolone wuwuna Taulivahine alimaiyena ibwabwalenimane. 23 Na hauga teina bada ibwalenimaꞌo ta hiya Tamadane ana tautapwalolo moihadi ainai hitapwalolo ta yadi tapwalolone aluꞌaluwadi maudoina ainaena yo hinage walomoiha ainaena. Yaubada tomowa teina dova ibehabehaedi. 24 Yaubada iya aluꞌaluwa na yaiyadiwo hiya ainai hitapwalolo, aluꞌaluwadi maudoina yo hinage walomoiha ainaena hitapwalolo.’

25 Na waihiune Yeisu ainai iwalo, ‘Bada yahanapuiyaꞌo ebeha howola mata Besinana towahona ilaoma, iya hiyoyogaeine Keliso, na ebe ilaoma iya hanapu maudoina mata iwalo mahalavae alidai’.

26 Na Yeisu waihiune ainai iwalo, ‘Yau Besinanaede teina yawalowalowane’.

27 Tenem hauganane ainai Yeisu ana taumulitaone hiwuyoma ta yadi taubadane hiꞌiꞌitane waihiu baidana hiꞌauꞌaubabada, ta aluwadine igagavaine, na hesi nigele teya yaiya iyawalo, ‘Hava nuwanuwam?’ bo ‘Hava wuwuna waihiune baidam amꞌauꞌaubabadane?’

28 Eeta waihiunane yana abagoi ilaugabai ta ilau dalavai ta tomowaone aidiyai iwawalone, 29 iwalo, ‘Amlaoma na towahonane amꞌita, iya mumugagune maudoina vehabana aliguwai iwalo mahalavediꞌo. Eeta teina iya Besinana towahona.’ 30 Ta tomowaone dalava mwalaꞌina ainaena hibwalenima ta Yeisu ainai ilalaomane. 31 Hauganane ainai Yeisu ana taumulitaone hiveveꞌiꞌimanei hiwalo, ‘Tauveꞌita, teina aiꞌaine uꞌai’.

32 Ta yadi walone iyemaiha na iwalo, ‘Agune nigele amyahanapui.’

33 Ta ana taumulitaone hibom hiꞌauꞌaubabada, hiwalo, ‘Nuwana yaiya ana ilawenamaꞌo?’,

34 Na Yeisu aidiyai iwalouyo na iwalo, ‘Agu wede neta agu tauvetamalene yana nuwatuwu yaꞌabigabaedi’. 35 Na hinage aidiyai iwalo, ‘Yami walo ehebo imiyamiya ebeha waiꞌena vehopali hiꞌovi na abo laulau eli, na yawalo moiha alimiyai amꞌita gwaipile na tanovine ana itane amꞌita bada aiꞌaine ihunaꞌo ta ana lowoinane laulau eli ana hauga. 36 Yaiyadiwo hiya hilaulauꞌeli adi maiha hilobai, na laulauꞌeline tomowa yawahidi miyamiya vateyaina vehabana. Eeta yaiyadiwo hiya hilalaupeliwa na yaiyadiwo hiya hilalauꞌeline hiyaliyaya oviꞌovi. 37 Teina walone walo moiha ebeha towaho ehebo taulaupeli na towaho ehebo taulauꞌeli. 38 Yau yavetamalegomiu laulauꞌeli vehabana ta tomowa amtanoidi. Tomowa tupwadi mwalona hilaupeli na hiꞌabiye masele na omiu amlauꞌeli.’

39 Tenem dalavanane ainai Sameliyaone bagibagilidi Yeisu hiyemidiyei wuwuna waihiunane aidiyai iwalo mahalava iwalo, ‘Mumugagu maudoina iwalo mahalavaedi’. 40 Eeta Sameliyaone hilaoma Yeisu ainai ta hiꞌawanoiyei ebeha baidadi himiyamiya ta Yeisu nemai ahubena bwau aidiyai imiyamiya. 41 Na hinage tomowa bagibagilidi Yeisu hiyemidiyei yana walone vehabana.

42 Na waihiunane ainai hiwalo, ‘Yam walone ainaena aꞌawa moihaꞌo, nigele ebeha yam walo aꞌava vehabadi na hesi ai ibom yana walone abenalenaꞌo na ainaena ahanapui iliꞌilimaniyaꞌo ebeha iya Taulivahinaede taumiya baleꞌu maudoida vehabada’.

Yeisu ehebo tauloina natuna iꞌabiye namwanamwa

43 Ahubena bwau hiꞌovi ta Yeisu tenem tupwane ilaugabaei ta ilalaune Galili. 44 Ta Yeisu yana aubabada tenem dova iwalo, ‘Tauwalo mahalavaone nigele teya adi veꞌahihi ebe hibom yadi tupwai higuguguguya’. 45 Hauganane ibwaleni Galili ainai, Galiliwone hiyaliyaya yana bwalenine vehabana, wuwuna Buidiꞌwa guyauna Yelusalem ainai hilau ta Yeisu yana paihowa bada hiꞌitayaꞌo guyaune holanai ipapaihowaidine.

46 Ta ainaena Yeisu iwuwuyone Kena dalavanane holanai neta Galili tupwanane ainai. Mwalona tupwanane ainai weꞌaha mohili ipaihowai ta iyemala wainine. Tenem ainai ehebo tauloina mwalaꞌina natuna towahona ilovala Kapaneum ainai. 47 Hauganane ibenalei ebeha Yeisu tupwa Yudeyaena ilaoma ta Galili ainai imiyamiya, tauloinanane ilau na Yeisu ainai iꞌawanoi iwalo, ‘Howahowana talau Kapaneum na natugu ilovala uꞌabiye namwanamwa, wuwuna muhamuhana na yana hauga iꞌovi’.

48 Na Yeisu towahonane ainai iwalo, ‘Omiu alimiyena nigele teya towaho iya yemidiyegau na ebe yagu paihowa wahiwahiyalana ana veꞌiveꞌilala amꞌita, abo amyemidiyegau’.

49 Na tauloinane Yeisu ainai iwalo ‘Bada, umwayamwayau ta talau mata dova ta natugune imwalowoi’.

50 Na Yeisu iwalo, ‘Uwuyouyo yam vadai ta natumne uꞌita bada inamwanamwaꞌo’.

Na towahonane Yeisu yana walone iyemidiyei ta ilau gwaipileuyone.
51 Hauganane yana laugwaipilene ainai yana taupaihowaone ilobaidi ta wasa himomoheine, hiwalo, ‘Natumwa bada ana lovala iꞌoviꞌo’. 52 Ta aidiyai ipapanivilane mahana viha ainai natunane ana lovalane iꞌoꞌovine. Na hiya hiwalo, ‘Lavi mahana alaꞌalapwahiyai ana alaꞌalawowoline isasawaline’.

53 Ta tauloinawa inuwatuwui tenem hauganane ainai Yeisu iwalo, ‘Natumne bada inamwanamwaꞌo’. Eeta towahonane yana huhuwone baidanao Yeisu hiyeyemidiyeine.

54 Teina Yeisu yana paihowa wahiwahiyalana ana veꞌiveꞌilala bwauna hauganane Yudeyaena ilaoma ta Galili ainai ipaipaihowa.

Copyright information for `KUD