John 5

Yeisu taulovalao iꞌabiye namwanamwadi

Hauga teina tuluhanai Yudeyaone ehebo abanuwatuwu avivini hipaihowai Yelusalem ainai, eeta Yeisu ihahaene Yelusalem guyaune vehabana. Na Yelusalem ainai neta sipiwone yadi awaꞌedane ainai ehebo weꞌaha niꞌuniꞌuna imiyamiya. Weꞌahanane Yudeyaone alinadiyena hiwalo Bedesaida. Na tupwanane ainai vada abaꞌaiyawasi 5 hiꞌabidi ta himiyamiya weꞌahane papalinai. Na vadaone aidiyai taulovala bagibagilidi himiyamiya, taumehe gibugibu yo daladaladi yo tapitapiyadi na hihaꞌwahaꞌwa weꞌahane yana mwahali vehabana. Wuwuna hauga maudoina Yaubada yana tausagenawasa ilaolaoma na weꞌahanane inuꞌunuꞌuvi na ebe yaiya taulovala teya imwayamwayau na idalahugu mugai mata ana lovalane iꞌovi ainaena. Na taulovalaone aidiyena ehebo towaho ilovalovala neta bolimai 38. Na Yeisu ibwaleni ta towahonane iꞌiꞌitane na hinage ihanapuiyaꞌo ebeha bolimai bagibagilidi lovala ainai imiyamiya, eeta Yeisu towahonane ipanivilaei, iwalo, ‘Nuwanuwam unamwanamwa?’

Na taulovalane iwalo, ‘Taubada, nigele teya agu tauhagu ta teina weꞌahane ainai imwau aituluwegau ebe weꞌahane yana hauga mwahali. Hauga maudoina yatowoi ebeha yabom yaꞌaitulu na nigele howahowagu, vali taulovalao hilaoma ta hiꞌaitulu ta hinamwanamwa na yau bada agu itaede.’

Na Yeisu towahonane ainai iwalo, ‘Utowolo na yam halabine uꞌavalai ta ulau’. Tenem ainai towahone inamwanamwa ta yana halabine iꞌavalai ta ilalaune.

Tenem hauganane ainai tapwalolo ana ahubena.
10 Na Yudeyaone adi taumugaiwone towahonane hiꞌita ta ainai hiwawalone, hiwalo, ‘Hava wuwuna tapwalolo udiꞌwai na yam halabine uꞌavaꞌavalauheine?’

11 Na yadi walone iyemaiha iwalo, ‘Towahone agu tauꞌabiye namwanamwane aliguwai iwalo, “Yam halabine uꞌavalai ta ulau” ’.

12 Na hinage hipanivilaei hiwalo, ‘Aiteya towaho neta dova alimwai iwawalone?’

13 Eeta towahowa lovalaena inamwanamwawa nigele iyahanapui yaiya towaho. Wuwuna Yeisu bada ilaoꞌo tomowa alodiyai ta nigele iyaꞌita lobai.

14 Hauga mulitai Yeisu towahonane ilolobaine vada tapwalolo mwalaꞌina holanai, ta ainai iwawalone iwalo, ‘Uꞌita bada unamwanamwaꞌo, na havena hinage yababana upaipaihowai, mata dova ta ginauli yababa alilina ibwaleni alimwai’. 15 Na towahonane ilau ta Yudeyaone aidiyai iwalo mahalavane ebeha ana tauꞌabiye namwanamwane iya Yeisu.

16 Teina ainaena Yudeyaone Yeisu hiveꞌalehaeine wuwuna paihowanane ahubena tapwalolo ainai ipapaihowaine. 17 Tenem ainai Yeisu Yudeyaone aidiyai iwawalone iwalo, ‘Tamagu ahubena maudoidi aidiyai ipaipaihowa ainaena yau hinage dova’. 18 Yudeyaone yana walone hibenalei ta hitowotowoi vedova na hiꞌoiye mwalowoi. Wuwuna tapwalolo ana loina idiꞌwai yo hinage iwalo ebeha iya Yaubada Tamana moihana, yo ebeha Yaubada baidana hivetoyatoyawa.

Yaubada Natuna yana loina

19 Yeisu tomowaone aidiyai iwalo, ‘Yawalo moiha alimiyai, yau nigele howahowagu yabom paihowa hava yapaihowai. Na Tamagu yana paihowa, yaꞌitadi ta dova hinage yapaipaihowaidine. 20 Tamagu ivelauwegau mwalaꞌina ainaena yana paihowa maudoidi ipaipaihowaidi iveꞌitagau, ta yana paihowa yapaihowaidi. Na mata aluwamiu higavai wuwuna paihowa mwalaꞌi alilidi iveꞌiveꞌitagau. 21 Dova Tamagu taumwalowoiwone iꞌabiye towolodi ta yawahidine imohemohedine, yau hinage dova yawahi vauvauna yamohe tomowa aidiyai, yaiyadiwo hiya ivesinuwaidiꞌo. 22 Nigele hinage teya Tamagu yana loina tomowa adi lauvetala vehabana, wuwuna lauvetala ana loina maudoina bada imohegauꞌo ta yabom yapaihowaidi. 23 Eeta maudoimiu amveꞌahihiyegau bada dova Tamagu amveꞌaveꞌahihiyeine. Na yaiyadiwo hiya nigele hiyaveꞌahihiyegau, hiya hinage Tamagu tauvetamalegaumane nigele hiyaveꞌahihiyei.

24 ‘Yawalo moiha alimiyai ebe yaiyadiwo yagu walowone hibenaledi na iya ivetamalegaumane hiyemidiyei yawahi miyamiyavateyaina hilobai. Na ebe lauvetala ana hauga ainai omiu mata nigele loina amyalobai, wuwuna bada mwalowoi yana tupwa amlaugabainaꞌo ta amgeyoꞌawaꞌo yawahi vauvauna ainai. 25 Na hinage yawalo moiha alimiyai ebeha hauga ilalaoma na bada teina ilaomaꞌo ta ebe taumwalowoiwo Yaubada Natuna alinana hibenalei, neta yau alinagu. Na ebe yaiyadiwo alinagu hibenalenaꞌo yawahidi vauvauna hilobai. 26 Tamagu iya yawahi moiha wuwuna, italamꞌo aliguwai na yau hinage yawahi wuwuna. 27 Na hinage lauvetala ana loina imohegauꞌo ta yau yapaihowaidi wuwuna yau Tomowa Moihagu.

28 ‘Eena havena amꞌaluꞌaluwagavai teina ginauliwone vehabadi. Hauga ilalaoma ainai taumwalowoi maudoidi alinagune mata hibenalei, 29 na magaiyena hibwalenima, ta hiya mumugadi namwanamwadi yawahi namwanamwana hilobai, na hiya mumugadi yababadi lauvetala hilobai. 30 Yau nigele howahowagu yabom paihowa yapaihowaidi, wuwuna yagu loina lauvetala vehabana Yaubada iveꞌitagauꞌo, ainaena yagu loina dumwaluna. Wuwuna yau nigele yatowotowoi na yagu nuwatuwu yabom yapaihowaidi, na hava dova iya ivetamalegaumane yana nuwatuwu yapaihowaidi.’

Yeisu ana tauwalo mahalavao

31 ‘Ebe yabom vehabagu yawalo mahalava neta nigele walomahalava moiha. 32 Na hesi vali tomowa iya vehabagu bada iwalo mahalavaꞌo ta yahanapuiyaꞌo hava dova yana walomahalavane vehabagu neta walo moiha. 33 Mwalona omiu tauyewasa tupwadi amvetamaledi towahonane Yoni ainai, ta iya walomoiha ainaena vehabagu iwawalone, ta alimiyai hiwalo mahalavane.’

34 Hinage Yeisu aidiyai iwalo, ‘Yau nigele tomowa yadi walomahalava vehabana yayanuwanuwatuwu, na vehabamiu yawalowalo mahalava Yoni yana aubabada vehabana, ta ebeha amnuwamasele ta livahi amlobai. 35 Yoni dova lampa masemaselena, ta omiu mwalona hauga iuꞌiuna ainai nuwanuwamiu, ta yana maselene ainaena amyaliyaliyaya.

36 ‘Yoni yana walomahalavane vehabagu neta ginauli mwalaꞌina, na hesi ehebo ginauli mwalaꞌi alilina imiyamiya, neta abaꞌitao teina Tamagu ainaena yapaipaihowaidine. Ebe paihowadine vehabadi amnuwatuwu iliꞌilimani mata amnuwamasele ebeha Tamagu iya ivetamalegaumane. 37 Na Tamagu hinage iya iwalo mahalavaegau, na omiu nigele teya hauga alinanane amyabenalei bo maninane amyaꞌita. 38 Na hinage yana walowone alimiyai nigele atemiyai hiyamiya. Wuwuna nigele amyayemidiyegau ebeha yau Yaubada ainaena yalalaomane. 39 Hauga maudoina Buki Veꞌahihi amvahivahili na yami nuwatuwu ebeha howola mata yawahi miyamiya vateyaina amlobai, na nigele amyanuwamasele ebeha Buki Veꞌahihine iwalowalo mahalavaegau. 40 Ainaena nigele nuwanuwamiu yawahi miyamiya vateyaina vehabana amlaoma aliguwai.

41 ‘Yau nigele yayanuwanuwatuwu yabom agu walo vetuvehae vehabana tomowa aidiyena. 42 Na omiu bada yahanapuiyaꞌo ebeha nigele teya Yaubada ana velau atemiyai iyamiyamiya. 43 Am ita yau Tamagu yehanaena yalalaomane na nigele vehabagu amyayaliyaya, na ebe yaiya ibom yehanaena na ilaoma alimiyai, iya vehabana mata amyaliyaya. 44 Omiu nuwanuwamiu tomowa aidiyena walo vetuvehae ambenalei, na hesi ami walo vetuvehae Yaubada ainaena nigele nuwanuwamiu. Eeta neta wuwuna nigele amyayemidi.

45 ‘Havena amnuwanuwatuwu ebeha yau mata yaveꞌewaigomiu Tamagu mehenai. Hesi Mosese mata howola abo iveꞌewaigomiu. Yami nuwatuwu ebeha Mosese yana laugagayo ihaguigomiu, mata nigele. 46 Na ebe omiu Mosese amyemidiyei moiha, yau hinage amyemidiyegau, wuwuna iya mwalona Buki Veꞌahihi ainai vehabagu iwalo mahalava ta ilelelene. 47 Na yana walomahalavane nigele amyayemidiyei ainaena nigele howahowana yagu walone amyemidiyei.’

Copyright information for `KUD