John 6

Yeisu boda mwalaꞌina iveveꞌaidine

Yeisu Galili leꞌawanane imiyamiya, na leꞌawanane yehana bwauna neta Taibiliya. Ta Yeisu igelu na igegeyoꞌawane vali geyoꞌawai. Na hinage boda mwalaꞌina Yeisu himulimulitaei, wuwuna bada yana paihowa wahiwahiyalana taulovala aidiyai hiꞌitayaꞌo. Eeta Yeisu ana taumulitaone baidanao hihae oyai ta hitalumiyahiwa. Hauganane ainai bada hauga ilautebitebiniyaꞌo ta Yudeyaone yadi Buidiꞌwa guyauna hipaihowai.

Eeta Yeisu iꞌita gwaipile ta boda mwalaꞌina iꞌiꞌitadine hilaolaoma ainai. Ta Yeisu Pilipi ainai iwalo, ‘Pilipi havaena mata aiꞌai tagimwala ta teina tomowaone taveꞌaidine?’ Teina panivilane ainaena Yeisu Pilipi itotowoine, na bada ihanapuiyaꞌo hava mata ipaihowai tomowaone vehabadi.

Eeta Pilipi Yeisu ainai iwawalone iwalo, ‘Teina boda imwalaꞌi alili, na ebe 200 kina ainaena beledi tagimwalai na taguyauwei aidiyai, mata nigele howahowana maudoidi hilautowo’.

Na hinage teya Yeisu ana taumulita Andulu, iya Saimoni Pita tahina ainai iwawalone, iwalo, ‘Ehebo gama teina yalobaiyaꞌo maꞌana beledi nima eheꞌehebo na yama bwau ainai, na nuwana teina bodane nigele howahowadi’.

10 Ta Yeisu ana taumulitaone aidiyai iwalo, ‘Tomowaone maudoidi aidiyai amwalo ta awahine ainai himiya’. Wuwuna tupwanane tenem iꞌawahi ta tomowa himimiyane ainai. Na towatowaho hibom hivavahilidine ta adi bagibagili dova tausani 5. 11 Na Yeisu belediwa ivaidi ta vehabadi iꞌawa yauwedo Yaubada ainai, na mulitai tomowaone himimiyane aidiyai higuguyauweine. Na hinage yamaone bwau dova aidiyai hipapaihowaine, ta maudoidi hiꞌai ta howahowadi?

12 Hiꞌai iꞌovi na Yeisu ana taumulitaone aidiyai iwalo, ‘Beledi tupwatupwadine amtanoꞌahai. Havena teya tupwa amgabagabaei.’ 13 Eeta beledi 5 ainaena tomowaone hiꞌaꞌaine, na taumulitaone tupwawa hitanoꞌahaidi ta boha 12 hiꞌoiye mwaudine.

14 Tenem hauganane ainai tomowaone Yeisu yana paihowa wahiwahiyalana ana veꞌiveꞌilala hiꞌita ta hiwalo, “Moiha teina tauwalo mahalavanaede hiwalo yemidiyeiwa ebeha baleꞌuwai mata ilaoma”. 15 Ta tenem ainai Yeisu tomowaone ihanapuidi ebeha muhamuhana na hiꞌabi avivini ta aidiyai ivetauwasawasa. Na Yeisu ibom nigele nuwanuwana eeta ibom ilau ta ihahaene oyai.

Yeisu yana lau niꞌu ewanaena

16 Iꞌimwaꞌimwaꞌauhi na ana taumulitaone hidodobine Galili leꞌawanane ainai, 17 na yadi wagane ainai higelu ta ebeha higeyoꞌawauyo Kapeneum tupwanane ainai. Gabwai hiwohewohe ta iguguyouꞌo na Yeisu nigele aidiyai iyalaoma. 18 Hauganane ainai yaumai yo bagodu mwalaꞌina hilolobaine. 19 Na bada hiwohe ta muhamuhana amwaha daodaowai, na Yeisu niꞌune ewanaena ilaolaoma yadi wagane vahalinai hiꞌiꞌitane ta maudoidi himeheuhi. 20 Eeta aidiyai iwalo, “Havena ammehemeheuhi. Yau taꞌi.” 21 Eena taumulitaone hiwalo ta Yeisu igegelune wagai. Na wagane itaumwayaumwayau ta hidunahaene Kapeneum leꞌawanai.

Yeisu iya aiꞌai moiha mayawahina

22 Iꞌahubenama ta vali geyoꞌawai Galili leꞌawanai ana taumiyao hihanapuiyaꞌo hiya Yeisu ana taumulitao hibom waga higelui ta hilalaune, Yeisu nigele baidadi. 23 Ahubenanane ainai Taibiliyaena waga tupwadi hilaoma ta tupwanane ainai Yeisu bodaowa belediyena iveveꞌaidiwa vahalinai hiluluwune. 24 Ta tenem ainai tomowa maudoidi Yeisu mayana taumulitao hibeha ahayaidi, eeta higelu ta higegeyoꞌawane Kapeneum wagaena Yeisu habi behaeina.

25 Higeyoꞌawa ta hilobai na ainai hipanivila hiwalo, ‘Bada, maivihana ulalaomane?’

26 Na tomowaone aidiyai iwalo, ‘Yawalo moiha alimiyai omiu nigele amyabehabehaegau yagu paihowa wahiwahiyaladi adi veꞌiveꞌilala vehabadi, na hesi yami beha wuwuna neta belediwone amꞌaidi ta amꞌaiꞌiꞌiꞌwahine vehabana. 27 Omiu havena aiꞌai oviꞌovina vehabana ampaipaihowa na hesi aiꞌai yawahi miyamiya vateyaina vehabana ampaihowa. Yau Tomowa Moihagu teina aiꞌainane yamohemohegomiu, wuwuna Yaubada Tamagu iya ivesinuwaigau teina yana paihowane vehabana.’

28 Na hiya ainai hiwawalone, hiwalo, ‘Hava mata aidiyena Yaubada yana paihowane apaihowaine?’

29 Na Yeisu aidiyai iwawalone, iwalo, ‘Yaubada yana paihowa teina, ebeha amyemidiyegau yau Tomowa Moihagu ivetamalegaumane’.

30 Ta ainai hiwalo, ‘Yede veꞌiveꞌilala upaihowai ta ebe ayemidiyego. 31 Mwalona dova tubumaiyaone nuꞌulu awawai na aiꞌainane hiꞌaiꞌai, yehanaede mana, dova Buki Veꞌahihi yana walo, aiꞌai galewaena imohedi ta hiꞌaꞌaine. Eeta owa havaidova hinage yam veꞌiveꞌilala upaihowai, na aꞌita.

32 Na Yeisu tomowaone aidiyai iwalo, ‘Yawalo moiha alimiyai neta Mosese iya nigele aiꞌai galewaena iyamohegomiu, na hesi Tamagu iya aiꞌai moiha galewaena imohemohegomiu. 33 Na aiꞌainane neta Yaubada ainaena iya bada ilaomaꞌo baleꞌuwai ta tomowa yawahidi imohemohedi.’

34 Na hiya hinage Yeisu ainai hiwawalone, hiwalo, ‘Taubada teina aiꞌaine umohegai hauga maudoina’.

35 Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Yau aiꞌai yawahi vehabana ta ebe yaiya ilaoma aliguwai, mata nigele iyavahali, na hinage ebe yaiya iyemidiyegau mata nigele gadonane iyamaguni. 36 Bada yawaloꞌo alimiyai ebeha amꞌitagauꞌo na hesi nigele amyayemidiyegau. 37 Tomowaone hiya Tamagu imomohegaune mata hilaoma aliguwai na nigele mata yayasosomanedi. 38 Wuwuna yau galewaena yalaoma nigele yabom yagu nuwatuwu habi paihowaina, na hesi iya ivetamalegaumane yana nuwatuwuwena. 39 Agu tauvetamalene yagu tomowa imohegauꞌo, na teina yana nuwatuwu ta ebeha havena teya aidiyena yavesavesawali, na hesi hauga yana abaꞌovi ainai mwalowoiyena yaꞌabiye towolouyowedi. 40 Teina Tamagu yana nuwatuwu dova, ebe yaiyadiwo hiya, yau natunane hiꞌitagau yo hinage hiyemidiyegau yawahi miyamiya vateyaina hilobai, na hauga yana abaꞌovi ainai yau mwalowoiyena yaꞌabiye towolouyowedi.’

41 Tenem ainai Yudeyaone yana walone hibenalei ta hiꞌuꞌulumiyaneine, wuwuna yana walone ainai iwalo, ‘Yau aiꞌainaede galewaena yaꞌaꞌaitulumane’. 42 Na hinage hiya hiwalo, ‘Teina towahone Yosepa natuna, iya Yeisu, awa? Na tamanane yo hinanane tahanahanapuidi, na vedova ta iwalo ebeha iya galewaena iꞌaꞌaitulumane?’

43 Na Yeisu aidiyai iwawalone, iwalo, ‘Havena abom alimiyai amꞌuluꞌulumiyai vehabagu. 44 Nigele howahowana yaiya ibom nuwanaena ilaoma aliguwai na hesi ebe yaiyadiwo hiya Tamagu iniulidi na aliguwai hilaoma, hiya hauga yana abaꞌovi ainai mwalowoiyena yaꞌabiye towolouyowedi. 45 Teina walone bada mwalona tauwalo mahalavao hileleyaꞌo Buki Veꞌahihi ainai, hiwalo, ꞌTomowa bagibagilidi adi veꞌita hilobai Yaubada ainaena, na ebe yaiyadiwo hiya Tamagu yana veꞌita hibenalei yo hihanapui hiya mata aliguwai hilaoma. 46 Na omiu nigele teya alimiyena Tamadane iyaꞌita, bada yabom, wuwuna yau ainaena yalalaomane. 47 Yawalo moiha alimiyai ebeha yaiyadiwo hiya hiyemidiyegau yawahi miyamiya vateyaina hilobai. 48 Wuwuna yau yawahimiune ana. 49 Mwalona nuꞌula awawai tubumiyaone aiꞌai yehanaede mana hiꞌaiꞌai na hesi nigele yawahi miyamiya vateyaina ainaena hiyalobai na bada himwamwalowoine. 50 Ta teina aiꞌaine galewaena iꞌaꞌaitulumane ebe yaiya iꞌai mata nigele iyamwalowoi. 51 Yau yawahimiune ana galewaena yaꞌaꞌaitulumane ta ebe yaiya aiꞌainane iꞌai yawahina miyamiya vateyaina ilobai, na aiꞌainane yamohegomiu neta yau taugu, wuwuna taugune yatalamwei taumiya baleꞌu bagibagilimiu yawahimiu vehabana.’

52 Ta tenem ainaena Yudeyaone hivetuwuni na hibom hivetaꞌetaꞌe, hiwalo, ‘Vedova ta teina towahone ebeha taunane imohegita taꞌai?’

53 Eeta Yeisu aidiyai iwawalone, iwalo, ‘Yawalo moiha alimiyai, yau Tomowa Moihagu, na ebe taugu nigele amyaꞌai yo hinage ꞌwahinagune nigele amyanuma, mata nigele yawahimiu amyalobai. 54 Na ebe yaiya taugune iꞌai yo ꞌwahinagune inuma, yawahi miyamiya vateyaina ilobai, na hauga yana abaꞌovi ainai mwalowoiyena yaꞌabiye towolouyowei. 55 Na amnuwatuwu avivini ebeha taugune aiꞌai moiha, na ꞌwahinagune abanuma moiha. 56 Ainaena ebe yaiya iya taugune iꞌai yo ꞌwahinagune inuma iya aliguwai imiyamiya na yau hinage ainai yamiyamiya. 57 Tamagu iya mayawahina ivetamalegauma ta iya hauga maudoina ainaena yawahigune yavaivaine. Yau hinage dova, ebe yaiya iꞌaigau mata yawahina aliguwena ilobai. 58 Teina aiꞌaine galewaena ilalaomane nigele dova aiꞌaiwa tubumiyaone hiꞌaꞌaiwa, balabala awawai wuwuna mwalona aiꞌaiwa hiꞌaꞌaine nigele ainaena yawahidi miyamiya vateyaina hiyalobai, na bada himwamwalowoine. Eeta teina aiꞌaine aliguwena ebe yaiya iꞌai yawahi miyamiya vateyaina mata ilobai.’ 59 Teina ginauliwone maudoina iwalo mahalavaedi hauganane iveꞌiveꞌita vada tapwalolo holanai tupwa Kapaneum ainai.

Yawahida miyamiya vateyaina aubabadana vehabana

60 Ana taumulitaone bagibagilidi Yeisu yana walone teina hibenalei ta hibom aidiyai hiwalo, ‘Teina walone ana benaline ivitai. Yaiya mata ibenaleine?’

61 Na Yeisu iya ihanapu mugaiyenaꞌo ebeha teina walone vehabadi hiꞌuluꞌulumiyaine, ta aidiyai iwalo, ‘Teina walone vehabana nuwamiune iyababa. 62 Yau Tomowa Moihagu mwalona galewaena yadobima na howola abo yawuyo. Na ebe yagu wuyone amꞌita, mata amyemidiyegau? 63 Na Yaubada Aluꞌaluwana iya yawahimiu ana taumohe ta nigele howahowana na tomowa hibom yadi wahiyalaena. Yagu walo teina bada yamohegomiuꞌo, na aidiyena Yaubada Aluꞌaluwana ainaena yawahimiu imohegomiu. 64 Hesi tupwamiu nigele amyayemidiyegau.’ Yeisu teina walowone iwalowedine, wuwuna ihanapu mugaiyenaꞌo, yaiyadiwo hiya nigele hiyayemidiyei na hinage ihanapuiyaꞌo yaiya ana tauhuhulane. 65 Na hinage aidiyai iwawalone, iwalo, ‘Teina vehabana mwalona yawawalo mugaine alimiyai, ebeha nigele howahowana na yaiya ibom ilaoma aliguwai na hesi yaiyadiwo hiya Tamagu aidiyai italam’.

66 Teina ainaena Yeisu ana taumulitaone bagibagilidi hitaꞌwataꞌwataei ta hilalaugabaeine.

67 Na hitau 12 aꞌava hitutupwane, na Yeisu aidiyai iwawalone, iwalo, ‘Omiu hinage nuwanuwamiu na amlau, awa?’

68 Eena Saimoni Pita iwawalone Yeisu ainai, iwalo, ‘Bada, yaiya ainai mata alaune? Wuwuna owa ubom yawahi miyamiya vateyaina ana walo alimwai imiyamiya. 69 Na ai bada ayemidiyegoꞌo yo ahanapuigoꞌo ebeha owa Besinana Veꞌaveꞌahihina Yaubada ainaena.’

70 Na Yeisu iwalo, ‘Moiha, amtau 12 yavesinuwaigomiu, na hesi ehebo alimiyena iya Tomodulele yana boda’. 71 (Yeisu teina iwalowalone Yudasa vehabana, iya Saimoni Isakaliyota natuna. Na Yudasanane iya teya Yeisu ana taumulita na hesi howola abo iya ihuhulaei.)

Copyright information for `KUD