John 8

Ehebo waihiu hilobai ipwanoli

Yeisu Olive oyanane ainai ihae. Na malatomtomwai Yeisu ilau gwaipileuyoma vada tapwalolo mwalaꞌina holanai na tomowa maudoidi himiya gwaigwaipileyei na iya hinage italumiyahiwa ta iveveꞌitadine. Na loina ana tauveꞌitao yo hinage Palisiwo waihiu ehebo hilauvaiyama, wuwuna iya hilobai ipwanoli eeta waihiunane tomowa ahiꞌahipudiyai hivetowolo, na Yeisu hiwalo auline, hiwalo, ‘Tauveꞌita, waihiu teina bada alobaiyaꞌo ipwanoli. Na ita yada loina Mosese ainaena ebe waihiu teina dova talobai, gaimaena tagohayeꞌiꞌiwahi ta imwalowoi. Na owa vedova yam nuwatuwu waihiu teina vehabana?’ Walo teina hiꞌaꞌataine ebeha Yeisu yana walo pwano hilobai na hiveꞌewai.

Eeta Yeisu nigele teya yadi walone iyayemaiha na hesi imiyanobu na ipwagogo ta nimagiginaena namonamowai ilaulaulele,
na hibom bada howola hipanipanivilaei. Eeta Yeisu itowolo ta iwalo aulidine iwalo, ‘Ehe, ausala, ebe alimiyena nigele teya yaiya yana yababa, mata iya gaima utuwu mugaiyei waihiune tenem ainai’. Eena hinage ipwagogo ta namonamowai ilaulauleleuyo.

Tenem ainai Yeisu yana walo hibenalei ta yadi pwanoliwo hinuwatuwuidi eeta ehebo ehebo ilaulau. Hiya Tautaubadao hilau mugai na maudoidi tuluhadiyena ta hitau bwau hitutupwane Yeisu na waihiuwa ibom itowotowolo. 10 Yeisu itowolo ta waihiuwa iwalo auli, iwalo, ‘Towatowahowa havaidova hilaoꞌo? Nigele teya iyatupwa ta iyaveꞌewaigo?’

11 Na waihiuwa iwalo, ‘Taubada, nigele teya yaiya’.

Eena Yeisu iwalo, ‘Ehe, yau hinage mata nigele yayaveꞌewaigo. Ausala, ulau, na hesi havena upwanopwanoliuyo.’]

Yeisu iya tomowa yadi masele

12 Yeisu aidiyai iwalouyo, iwalo, ‘Yau tomowa yadi masele, na ebe yaiya iya imulitaegau maselegu yawahina ainai ihinali, na mata nigele hinage guguyou ainai iyalaulau’.

13 Na Palisiwone Yeisu hiwalo auli hiwalo, ‘Owa ubom vehabam uwalowalo, ainaena nigele ayayemidiyego’.

14 Na Yeisu hinage iwalouyo aidiyai iwalo, ‘Moiha yabom vehabagu yaꞌauꞌaubabada na hesi hava dova yagu walomahalava, neta walo moiha, wuwuna tupwanane ainaena yalalaomane yo hinage mulitai abo ainai yawuyo yahanapuiyaꞌo. Na hesi omiu tupwanane ainaena yalalaomane na hinage howola mata ainai yalau gwaipile nigele amyahanapui. 15 Na omiu yami veꞌewa, taumiya baleꞌu yadi nuwatuwuwena amveꞌeveꞌewaigau na yau nigele teya yaiya yayaveꞌeveꞌewai. 16 Ebe tomowa yaveꞌewaidi, teina loina dumwadumwaluna, wuwuna loina teina nigele yau yagu loina na hesi Tamagu iyaꞌivetamalegaumane baidagu yama loina. 17 Na hinage yada loinaone leleledi ainai hiwalo mahalava ebeha tauwalo mahalava hitau bwau yadi walo eheꞌehebona, neta walomahalava moiha. 18 Neta dova yau vehabagu yawalowalo na hinage Tamagu iya ivetamalegauma vehabagu iwawalo mahalavamane.’

19 Eena hipanivilaei, hiwalo, ‘Haidova tamamne?’

Na Yeisu iwalo, ‘Nigele amyahanapuigau ainaena Tamagu hinage nigele amyahanapui. Na omiu ebe amhanapuigau neta Tamagu amhanapui.’
20 Yeisu yana veꞌitao teina vada tapwalolo mwalaꞌina holanai iveꞌiveꞌitadi neta velau dedewaganane vahalinai na tenem ainai nigele teya yaiya Yeisu iyaꞌabi avivini wuwuna yana hauga nigele iyalobai.

Tupwanane ainai yalalau omiu mata nigele ainai amyalaowa

21 Yeisu hinage aidiyai iwalo, ‘Mata yalauvehulugomiu na omiu ambeha ahayaigau ta mayami mumuga yababa ammwalowoi. Wuwuna tupwanane ainai yalalau omiu nigele howahowamiu amyalaowa.’

22 Eena Yudeyaone hibom aidiyai hiwalo, ‘Yana walone hola ambenalei haugana iwalo, “Tupwanane ainai yalalau omiu nigele howahowamiu na ainai amlaowa”. Yana walo teina ana nuwamasele ebeha ibom iꞌoiye mwalowoiuyo, awa?’

23 Na Yeisu iwalo aulidi iwalo, ‘Omiu duyaena amlalaomane na yau ewaena yalalaomane. Ana nuwamasele ebeha omiu baleꞌuwena na yau hesi nigele baleꞌuwena yayalaoma. 24 Eena yawalo auligomiu ebeha mumuga yababadi aidiyena mata ammwalowoi ebe nigele amyayemidiyegau, neta ainaena yawalo alimiyai ebeha ammwalowoi mayami mumuga yababa.’

25 Eena hipanivilaei, ‘Yaiya owa?’

Na hinage iwalo aulidi, iwalo, ‘Teina dova mwalona yawalo mahalava alimiyaiꞌ.
26 Ginauli bagibagilidi vehabamiu howahowana na yaveꞌewaigomiu, na hesi mata nigele wuwuna iya ivetamalegaune yana mumuga dumwaluna, eeta hava dova ainaena yabebenalediwa teina vehabadi taumiya baleꞌu alimiyai yawalo mahalavaedi.’

27 Na yana walo Tamana vehabana nigele hiyanuwamasele. 28 Ta Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Howola mata yau Tomowa Moihagu amꞌabihinigau abo neta ainai amhanapuigau yaiya yau, ta amhanapui ebeha yau nigele yagu nuwatuwuwena yayapaihowa na hesi hava dova Tamagu iveꞌitagaune aidiyena yaꞌauꞌaubabadaedine. 29 Na tauvetamalegaune nigele iyalaulaugabaigau na hesi baidagu apaipaihowa ta hauga maudoina yagu paihowa ainaena yaꞌabiꞌabiye yaliyaya.’ 30 Tenem ainai tomowa maudoidi Yeisu yana walo hibenaledi na ainai hiyemidi moiha.

Abelaham yana huhuwo

31 Yudeyaowa Yeisu hiyemidiyeiwa iwalo aulidi, iwalo, ‘Ebe yagu veꞌita ammulitaedi omiu agu taumulitao moiha. 32 Na ainaena hanapu moiha amlobai, na hanapunane ainaena livahi amlobai.’

33 Na hibom Yeisu hiwalo auli hiwalo, ‘Ai Abelaham yana huhu, ainaena nigele teya yaiya yana loina ainaena iyatauꞌauhigai. Na hava yam walo ana nuwamasele haugana uwalo, “Livahi amlobai”?’

34 Yeisu iwalo, ‘Yawalo moiha alimiyai ebe yaiyadiwo mumugadi yababana, hibom yababanane ipaipaidi, yo yababa yana tupwa ainai himiyamiya. 35 Wuwuna yana taupaihowa mohili mamaihana nigele yana huhuwone aidiyai iyamiya vateyai, na hesi towaho natuna huhu holanai imiya vateyai. 36 Omiu hinage dova ebe Yaubada Natunane ilivahigomiu, mata teina taꞌi ilivahigomiu moiha. 37 Yahanapuigomiuꞌo ebeha omiu Abelaham yana huhuwo, na hesi amtowotowoi ebeha amꞌoiye mwalowoigau, wuwuna nigele yagu veꞌita atemiyai amyamwauwidi. 38 Yau hava dova Tamagu iveꞌitagau teina alimiyai yawalowalowedine, na omiu hesi hava dova tamamiu ainaena ambebenalediwa hinage ampaipaihowaidine.’

39 Ta Yeisu yana walo hiyemaiha hiwalo, ‘Ai tubumai Abelaham’.

Na hinage Yeisu iwalo, ‘Ebe omiu Abelaham tubunao moiha, mumuganane ammulitaedi.
40 Na hesi omiu yami nuwatuwu vagadi ainaena ebeha amtowotowoi ta amꞌoiye mwalowoigau, yau Yaubada yana walo moihadi adi tauwalo mahalava. Na amꞌita Abelaham mumugana nigele teya tenem dova. 41 Omiu tamamiu yana paihowa ammulimulitaedi.’

Na hibom hinage hiwalo, ‘Aee, ai nigele tama budabuda. Ai tamamai ehebo bada, Yaubada.’

42 Yeisu hinage aidiyai iwalo, ‘Ebe Yaubada ibom tamamiu moiha amvelauwegau wuwuna yau Yaubada ivetamalegauma ta tupwa teina ainai yalalaomane, yau nigele yabom yagu nuwatuwuwena yayalaoma na hesi iya ivevetamalegaumane yana nuwatuwu ainaena. 43 Hava wuwuna yagu walo alimiyai nigele hiyamasele? Yahanapuiyaꞌo wuwuna nigele yagu walomahalava amyabenale iliꞌilimani. 44 Yahanapuigomiu omiu Tomodulele natunao, ainaena nuwanuwamiu na tamamiu yana nuwatuwu ampaihowaidi. Wuwuna hauga yana abavetuwuni ilau ana higa wau ibom tauꞌoiye mwalowoi na nigele teya amwaha dumwaluna ainai iyamiyamiya. Hauga maudoina oyamaena iꞌauꞌaubabada ta iya yana amwaha moihana eeta iya tauꞌoyamao tamadi. 45 Na yau hesi walo moiha alimiyai yawalowalo mahalavaedi, na nigele amyemidiyegau. 46 Vedova, howahowamiu alimiyena ehebo yaiya mumugagu yababadi iwalo mahalavaedi? Nuwana nigele howahowamiu awa? Na ebe walo moihaena yaꞌauꞌaubabada alimiyai, hava vehabana nigele amyayemidiyegaune? 47 Wuwuna ebe yaiya iya Yaubada ainaena ilaoma, iya Yaubada yana walo ana taubenali iliꞌilimani. Na omiu nuwana nigele Yaubada ainaena amyalaoma, neta wuwuna nigele Yaubada yana walowone amyabenaledine.’

48 Tenem ainai Yudeyao yadi tautaubadaone Yeisu ainai hiwalo, ‘Yama walo mugai ainona moiha bada imahalavaꞌo, wuwuna awalo, owa ehebo tomowa Sameliya, na viꞌaviꞌa alimwai imiyamiya’.

49 Na Yeisu tautaubadaone iwalo aulidi iwalo, ‘Yau yabom nigele teya viꞌaviꞌa aliguwai, wuwuna Tamagu yaveꞌahihiyei moiha, na omiu hesi nigele amyaveꞌahihiyegau. 50 Yau nigele yabom yehagu yayaꞌabiꞌabihini, na hesi ehebo Tauloina iya yehagu ana tauꞌabihini iya iꞌawa moihaegau. 51 Yawalo moiha alimiyai ebe yaiya yagu walo imulitaedi moiha iya mata nigele iyamwalowoi.’

52 Ta Yudeyaone Yeisu hiwalo auli, hiwalo, ‘Ahanapuigoꞌo moiha ebeha viꞌaviꞌa alimwai imiyamiya, wuwuna Abelaham ahanapuiyaꞌo ebeha iya bada imwalowoiꞌo, na hinage tauwalo mahalava ahanapuidi ebeha bada himwalowoiꞌo, na uwalo ebe yaiya yam walo imulitaedi moiha mata nigele iyamwalowoi. 53 Yaiya towaho yede owa? Tubumai Abelaham bada imwalowoiꞌo, ainaena havena utowotowoi ta ebeha umwalaꞌi gabaei. Na hinage tauwalo mahalavao bada himwalowoiꞌo, na yam nuwatuwu ebeha umwalaꞌi gabaedi awa?’

54 Eeta Yeisu aidiyai iwalo, ‘Ebe yau yabom yawalo vetuvehaegau, agu walovetuvehaene neta ginauli awaꞌawawa, na Tamagu iya iwalowalo vetuvehaegaune, iya amwalo ebeha yami Yaubada. 55 Omiu nigele Yaubada amyahanapui, na hesi yau yahanapuiyaꞌo, ebe yawalo, “Nigele, yayahanapui”, mata yaꞌoyama, dova omiu yami oyamaone. Na hesi yahanapuiyaꞌo ta yana walo yaꞌawa abiyei. 56 Na tubumiune Abelaham yana yaliyayane ebeha yagu hauga iꞌita ta bada iꞌitayaꞌo ainaena iyaliyaya mwalaꞌina.’

57 Na Yudeyaone ainai hiwalo, ‘Owa howola nigele ambolimai 50 uyalobai, na uwalo ebeha Abelaham uꞌitayaꞌo’.

58 Na Yeisu iwalo aulidi iwalo, ‘Yawalo moiha alimiyai, ebeha mulitai abo Abelaham itubui na yau bada yamiyamiya’. 59 Eeta Yudeyaone gaima hivaidi ebeha hiꞌoiye mwalowoi, na Yeisu aidiyena iꞌaidawanedi na vada tapwaloloyena imamahalavane.

Copyright information for `KUD