Luke 10

Taumulitao bodadi ivetamaledi

Teina tuluhanai, Yeisu tupwadi hinage ana taumulitao ivesinuwaidi, 72 adi bagibagili, na bwau bwau ivetamale mugaiyedi tupwadi dalava aidiyai na taumiya dalava hiꞌatububunidi Yeisu yana lowouhi aidiyai vehabana. Na aidiyai iwalo, ‘Lauꞌeli namwanamwana na hesi taulauꞌeliwone omiu nigele bagibagilimiu, ainaena tanovi ana Bada ainai amꞌawanoi ta taupaihowao ivetamaledi na yana alowai hilauꞌeli. Am lau. Yau yavetamalegomiu omiu dova sipi manamanahamiu amlalau edewa manimaninidi holadiyai. ‘Havena mane amvaivai, nuwana boha, nuwana ami aehumahuma amvaivaidi. Na ebe amlaulau havena amwahai yaiya am velavelauwei.

‘Na ebe ehebo vada ainai amluwu, mugai amwalo, “Nuwadaumwali alimiyai”. Na ebe nuwadaumwali ana taupaihowao himiyamiya yami velau aidiyai imiyaꞌalili. Na ebe nigele, velaunane ilau gwaipilewa alimiyai. ‘Na ebe vadanane ainai ammiyamiya, na hava amiu bo weꞌaha mehemiya himwauwi, amꞌai, wuwuna taupaihowao ilowoinanedi ebe adi maiha hilobai. Na havena amlaulau vali vada aidiyai, na hesi vadawa ainai amluluwu mugaiwa ainai ammiyamiya.

‘Na ebe aiteya dalava ainai mayadi yaliyaya hilauvaigomiu na aidiyai amluwu, na hava mehemiyai himwau mahalavayei amꞌai bada. Na hinage dalavanane ainai ammiyamiyane yadi tauꞌasiyebwao amꞌabiye namwanamwadi, na dalava tanitaniwagadiyao aidiyai, amwalo, “Yaubada yana Abaloina muhamuhana na imahalava alimiyai”. 10 Na ebe aiteya dalava ainai ammahalava, na hisosomanaegomiu, amlau papaliyai na amwalo aidiyai, 11 amꞌita, yami dalava namonamona aemaiyena agoha yehoyeholuyaꞌo, na amhanapui ebeha bada Yaubada yana Abaloina vahalimiya imiyamiya!’ 12 Yawalo moiha alimiyai, howola Yaubada yana loina ana ahubena, mwalaꞌina ainai, hiya dalavaowa hitataꞌwataꞌwataegomiuwa mata muya mwalaꞌi alilina hilobai, na abo Sodoma adi muya.’

Tupwana tupwa aidiyai Yeisu nigele hiyayemidiyei

13 Dalava ana taumiyao iwalo aidiyai, iwalo, ‘Omiu Kolasini yo omiu Bedesaida nuwayababamiu wuwuna abanuwapwanopwano bada yapaihowadiꞌo mehemiyai na hesi nigele amyanuwabui. Na ebe Taya yo Saidoni aidiyai yapaihowai nuwana mwalona bada hinuwabuiꞌo, ta ebe hilaunohiꞌo yo higibaꞌo ta ebe hiveꞌitauyoidi ebeha yadi mumuga yababana aidiyena bada hinuwabuiꞌo. 14 Na hesi omiu nigele aliꞌalili, ainaena Yaubada yana ahubena lauvetala mwalaꞌina ana hauga ainai, mata Yaubada hiya Taya na Saidoni iꞌatemuyamuyaedi na omiu nigele. 15 Na Kapaneum omiu vedova, ebeha amꞌabihinigomiu galewai, awa? Mata nigele! Na hesi mata Yaubada igabae aituluwegomiu bwebweso ainai.’

16 ‘Ebe yaiya yami walo ibenaledi neta yau yagu walo ibenalenaꞌo. Na ebe yaiya itaꞌwataꞌwataegomiu yau hinage itaꞌwataꞌwataegauꞌo, na hinage agu tauvetamalene itaꞌwataꞌwataeinaꞌo.

Taumulitao 72 yadi paihowa ainaena hilau gwaipile

17 Eeta ana taumulitao hitau 72 yadi paihowaena hilau gwaipilema na mayadi yaliyaya Yeisu ainai hiꞌaubabada, hiwalo, ‘Bada, awalo mahalava alimwai neta aluꞌaluwa yababadi hinage yehamwena aloinaedi na himahalava’.

18 Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Tomodulele yaꞌitayaꞌo galewaena ibeꞌubeꞌuma dova namali. 19 Eeta ambenalei, bada alaꞌalawowoli yamohegomiuꞌo ta howahowana weso womawomalidi ewadiyena amlau yo alivai amwutu alatedi yo Tomodulele yana alaꞌalawowoli maudoidi amdiꞌwaidi na mata nigele muya amyaveꞌalodi.’ 20 Na hinage yawalo auligomiu, ‘Havena amyaliyaliyaya, yami paihowa aluꞌaluwa yababadi aidiyai wahiwahiyalana vehabana, na hesi amyaliyaya wuwuna yehamiu bada galewai hilelediꞌo’.

Yeisu yana yaliyaya

(Madiu 11:25-27, 13:16-17)

21 Tenem hauganane ainai Aluꞌaluwa Veꞌahihi Yeisu iꞌabiye yaliyaya na iwalo, ‘Yauwedo Tamagu, owa galewa yo baleꞌu adi tauloina, veꞌitane teina udawani tauhanapu yo taunuwamaselewo aidiyai na hesi taunuwapwanopwanowo aidiyai uveꞌitaenaꞌo. Na moiha Tamagu, yam nuwatuwune teina namwanamwana.’

22 Yo hinage iwalo, ‘Ginauli maudoina bada Tamagu nimaguwai imwaudiꞌo, na Tamagu ibom ihanahanapuigau, na yau hinage yabom Tamagu yahanahanapui, yo hinage yaiyadiwo nuwanuwagu na Tamagu yaveꞌitaei aidiyai, hiya hinage hihanahanapui.’

23 Haugana Yeisu ana taumulitao baidanao hiꞌulewahi na mulitai iꞌita gwaipile ta aidiyai iwalo, ‘Omiu amyaliyaya wuwuna ginauli teina mehemiyena amꞌitaꞌitadi. 24 Yawalo moiha, mwalona tauwalo mahalavao yo tauloinao bagibagilidi nuwanuwadi na ginauli teina hiꞌitadi, yo hinage walowone ambebenaledine, hiya nuwanuwadi ebe hinage hibenaledi, na hesi nigele hiyalobaidi.’

Walo vegevegedi Sameliya ehebo vehabana

25 Ehebo loina ana taumugai ilaoma Yeisu ainai na panivilaena ebeha itowoi na iwalo, ‘Taubada hava mata yapaihowai na yawahi vateyai yalobai?’

26 Na Yeisu iyemaiha iwalo, ‘Loinaone aidiyai Mosese hava ileleleledine. Na hava uvavahiline ana nuwamasele.’

27 Na towahowa iwalo, ‘Ehe loinanane teina dova, “Bada yam Yaubada uvelauwei atem yo aluꞌaluwam yo yam wahiyala yo yam nuwanuwatuwu maudoina aidiyena. Na hinage tomowa vahalimwai taumiya uvelauwedi dova owa ubom amvelaune.”

28 ‘Neta walo moiha. Ainaena dova upaihowai na yawahim vateyai ulobai.’

29 Na towahone inuwatuwuiyoi ebeha iya taudumwalu, ainaena Yeisu hinage ipanivilauyoi, iwalo, ‘Yaiya yede vahaliguwai ana taumiyane?’

30 Eena Yeisu walo vegevegediyena towahone ainai iwalo, ‘Ehebo towaho Yelusalemaena itowolo na ilaulau Yeliko ta amwahai tauꞌaivavali ilobaidi ta hiꞌabi avivini na ana aleꞌo hipulihi igabaedi na hitalai ta hiveyababa moiha, muhamuhana imwalowoi, na hilalaugabaeine. 31 Iꞌenoꞌeno na taupwaoli ehebo imahalava ta tausilahene iꞌiꞌitane na ilau ta amwahane papalinaena ilalaune. 32 Na hinage taupwaoli adi boda Livai ehebo imamahalavane ta towahowa iꞌiꞌitane na hinage ivinunumohilei na ilalaugabaeine. 33 ‘Na mulitai ehebo Sameliya imahalava na towahowa iꞌita ta iꞌatemuyamuyaei, 34 ainaena ilau vahalinai ta woloi na waini imwau mahalavaedi na ana elowone aidiyai ihiwaidi na ipaidi, iꞌovi na yana lagulaguwa ainai ivegelu ta baidana hilalaune ehebo vada taumana ainai, ta nemai iꞌitaꞌita avivini. 35 Malatomtomwai mane siliba bwau ivaidi ta vadane ana tauꞌita avivinine imomoheine, na ainai iwalo, “Tausilahe teina uꞌita avivini vehabagu, na hinage ebe viha mane ewanai umwauwi vehabana, mata yalau gwaipilema abo yayemaiha alimwai”.’

36 Ta Yeisu towahone ipanivilaei, iwalo, ‘Hitautonugane aidiyena yaiya tausilahene ana gelu moiha?’

37 Na towahowa iwalo, ‘Towahone ana tauvelaune’.

Ainaena Yeisu iwalo, ‘Neta walo moiha, ainaena ulau na dova upaihowai’.

Yeisu yana tauboꞌe Meli yo Malida aidiyai

38 Mulitai Yeisu mayana taumulitao hilau ta himahalava ehebo dalava ainai, na waihiu ehebo yehana Malida ilauvaidi ta hilau yana vadai 39 na hinage waihiune tahina imiyamiya, yehanaede Meli. Eena Meli ilaoma ta Yeisu vahalinai imiya, yana walo habi benaleina. 40 Na Malida aiꞌai ipaipaihowai, na yana paihowane bagibagilidi. Ainaena Malida ilaoma Yeisu ainai iwalo, ‘Taubada vedova ta tahigune baidam ammiyamiya na nigele iyahaguigaune. Uwalo ta ilaoma ihaguigau.’

41 Na Yeisu iwalo, ‘Malida, havena ginauli bagibagilidi vehabadi unuwanuwatuwu. 42 Na hesi ehebo taꞌi ginauli mwalaꞌina vehabana unuwanuwatuwu, dova tahimne Meli yana vesinuwane. Meli nuwanuwana na yagu walo ibenaledi, ainaena havena teya paihowa igudugudui.

Copyright information for `KUD