Luke 13

Nuwabui

Hauganane ainai tupwadi tomowa hilaoma ta Yeisu ainai hiꞌaubabada, taumiya Galili vehabadi, hiwalo, ‘Taubada, taumiya Galili tupwadi hitapwatapwalolo Yaubada ainai na Pailato yana tauꞌalehao iloinaedi ta tomowadine hiꞌoiye mwalowoidiꞌo na ꞌwahinadi lagulagu ꞌwahinadi baidana iyeyebweline’.

Eena Yeisu iwalo, ‘Yami nuwatuwu ebaha hibom tauyababao moiha, ainaena hiꞌoiye mwalowoidine, awa? Nigele! Taumiya Galili maudoidi yadi yababao bada dova. Na omiu mata ammwalowoi bada dova hibom, ebe yami mumuga yababa aidiyena nigele amyanuwabui. Na vedova yami nuwatuwu Siloamao hitau 18 vehabadi, haugana vada haliyana daodaona iguli taꞌiꞌohamuidine, ebeha hibom yadi mumuga yababa alilina taumiya Yelusalem maudoidi aidiyena, eeta mwalowoinane hilolobaine? Nigele taꞌi! Omiu hinage ebe nigele yami mumugao aidiyena amyanuwabui, mata ammwalowoi hitau 18 dova.’

Aiwa nigele ainona

Mulitai ehebo hinage walovegevegedi imohedi, iwalo, ‘Ehebo towaho yana oyai aiwa dova mawiho iꞌumai. Na hauga bagibagilina ilaolaoma aiwanane ainai ta ebe ainona igigi, na hesi nigele teya hauga ainona iyalobai. Ainaena yana oyane ana tauꞌita avivinine iwalo auli, iwalo, “Bada uhanapuiyaꞌo ebeha bolimai tonuga yalaolaoma teinai mawiho ainona habi gigina, na hesi nigele teya ainona yayalobai. Teina hauga ugohavehulu wuwuna baleꞌu namwanamwana iniꞌini awawai!”

‘Na tauꞌita aviviniwa yana taubadane iwalo auli, iwalo, “Taubada, badagi! Havena yagohagoha vehulu, na hesi yana yababa yabehaei na gawala ainai yamwauwi na vali bolimaine ainai taꞌita, na ebe iꞌaino, bada taꞌi itowotowolo; na ebe nigele iyaꞌaino, abo tagoha vehulu.” ’

Tapwalolowai Yeisu waihiu iꞌabiye namwanamwa

10 Ehebo tapwalolo ainai Yeisu vada tapwalolo ainai iluwu ta iveꞌiveꞌita. 11 Na ehebo waihiu imiyamiya, na bolimai 18 holanai aluꞌaluwa yababana ainai imiyamiya, ainaena ilovalovala, na yana lau neta ilaulau pwagopwagogo, na nigele howahowana itowolo ta ilau dumwadumwalu. 12 Ta Yeisu waihiunane iꞌita ta iyogaei, iwalo, ‘Waihiu, ulaoma’. Ilaoma na iwalo auli, iwalo, ‘Aihale, amlovala ainaena yalivahigo’. 13 Mai ehebo na itowolo dumwadumwalu ta Yaubada iwalo vetuvehaeyeine.

14 Teina ainai vada tapwalolo ana tauꞌita aviviniwa Yeisu yana paihowane iꞌita, na ana modiꞌiꞌini wuwuna tapwalolowai taulovala iꞌabiye namwanamwa, ainaena towahowa boda aidiyai iwalo mahamahalava iwalo, ‘Maudoida, laugagayo tahanahanapui neta ahubena 6 aidiyai yada paihowao tapaipaihowaidi. Teina nigele ana itane iyanamwanamwa ebe tapwalolowai taulovalao hilawedima na adi lovalao habi abiye namwanamwadi.’

15 Eeta yana walo Bada iyemaiha iwalo, ‘Omiu ita oyaꞌoyama ampaipaihowai. Nigele teya yaiya yana bulumakau bo yana doniki tapwalolowai iya livahi ta iya numanuma, bo? 16 Na vedova waihiune yami nuwatuwune ta ebeha havena yana miyavitai ainaena yalivalivahi na hagu ilobai dova yami lagulaguwone. Teina waihiune iya Abelaham yana boda ehebo, na hesi Tomodulele bolimai 18 holanai iꞌabiꞌabi avivini.’

17 Yeisu yana walo teina ainaena tauꞌawa ulumwowa ivehinimayadi, na hesi boda ibagibagili alili hiyaliyaya mwalaꞌina Yeisu yana paihowa wahiwahiyaladi vehabana.

Yeisu iwalo vegevegedi Yaubada yana Abaloina vehabana

(Madiu 13:31-33; Maki 4:30-32)

18 Mulitai bodaone aidiyai hinage iwalo, ‘Vedova mata Yaubada yana Abaloina yayemaselene alimiyai. Nuwana tenem dova, ehebo aiwa ainaena yalivahi. 19 Towaho ehebo haiyala patuna ivai ta maseleyai iꞌumai ta imwalaꞌi, na mulitai lowolowo hilaoma ta yadi noi lagalaganaone aidiyai hiꞌaꞌabidine.’

20 Iꞌovi na iwalo aulidi, iwalo, ‘Walo vegevegedi teina vedova mata yayemaselene ta ebe ainaena Yaubada yana Abaloina amhanapui? 21 Nuwana tenem dova: Waihiu ehebo pwalawa ana abaꞌabiye seseha habuluna taꞌi ivai ta pwalawa mwalaꞌina baidana ivivilaine, ainaena pwalawawa maudoina iseseha.’

Amwaha dinodinona

(Madiu 7:13-14, 21-23)

22 Haugana Yeisu ilaulau Yelusalem na amwahai tupwadi dalava mwalaꞌidi yo habuludi aidiyai imahalava ta aidiyai iveꞌiveꞌita yo iguguguguya. 23 Na ehebo towaho Yeisu ipanivilaei, iwalo, ‘Taubada, vedova? Nuwana mata tomowa vihavihadi livahi hilobai, awa?’

24 Na Yeisu iwalo, ‘Ehe, dova, na hesi amtowoi wahiyala ta amluwu amwahanane dinodinona ainaena. Wuwuna bagibagilidi hitowotowoi na ebeha hiluwu ta hiꞌaipate ahaya. 25 Na mata hinage vadane taniwaganane amwaha igudui na omiu maseleyai amtowotowolo na awaꞌedai amꞌaigohagoha, na amdoudou, amwalo, “Taubada, awaꞌedane uhoꞌe na aluwuwa.”

‘Na mata taubadanane yami walo iyemaiha na alimiyai iwalo, “Havanaena amlalaomane? Nigele yayahanapuigomiu!”

26 ‘Na ebe omiu amyemaiha amwalo, “Ai mugai baidamwao taꞌaiꞌai, yo tanumanuma toyawa. Na hinage yama dalavai alimaiyai uveꞌiveꞌita”.

27 ‘Eena mata taubadanane iwalo, “Moiha, nigele yayahanapuigomiu. Havanaena amlalaomane? Amlau gwaipile na havena amluwuluwuma wuwuna omiu yababamiu!”

28 ‘Na mulitai mata Abelaham yo Aisake yo Yakobo yo hinage tauwalo mahalavao maudoidi baidadiyao amꞌitadi Yaubada yana Abaloinai himiyamiya na omiu mayami dou yo mayami sala tauꞌalahe hauganane ainai mata tulutuluhai ammiyamiya. 29 Na dalava maudoina aidiyena boda hilaoma ta yadi abamiya namwanamwadi hivaidi Yaubada yana Abaloinai. 30 Eeta ebe yaiyadiwo teina taꞌi himugamugai howola abo himulita, na yaiyadiwo himulimulita howola abo himugai.’

Yeisu yana nuwayababa Yelusalem vehabana

31 Tenem haugane ainai tupwadi Palisiwo hilaoma na Yeisu hiwalo auli, hiwalo, ‘Teina taꞌi umwayamwayau na udena, mata dova ta Helodi iꞌoiye mwalowoigo!’.

32 Eena Yeisu aidiyai iwalo, ‘Amlau na taumaninine amwalo auli mata teina taꞌi aluꞌaluwa yababadi tomowa aidiyena yavehulu mahalavaedi, na taulovalao yaꞌabiye namwanamwadi, na iꞌahubena hinage dova, na iꞌahubenauyo yagu paihowa maudoina yaveꞌovi.

33 ‘Na yau howola yalalau Yelusalem, mata yo iꞌahubena yo iꞌahubenauyo yamahalava, na nemai yamwalowoi, wuwuna tauwalo mahalavao maudoimai yama abamwalowoi Yelusalem’.

Ainaena Yeisu nuwanane iyababa ta Yelusalem vehabana idodoune, iwalo,
34 ‘Oo kaiyoni Yelusalem, kaiyoni Yelusalem, vedova ta tauwalo mahalavao oiyemwalowoidine, na hinage Yaubada yana tauyewasao ulau gaimaidine? Hauga bagibagilina nuwanuwagu na yam bodao yayoga ahaidima dova amꞌam natunao pepenaena iꞌoiꞌauꞌauhidi, na bada hitaꞌwataꞌwataegauꞌo! 35 Ainaena mata Yaubada yam vada tapwalolo mwalaꞌina ilaugabaei, na yawalo auligo mata nigele hinage uyaꞌitauyoigau ana higa yam bodao hitalam aliguwai na hiwalo, “Iya Yaubada yehanaena ilalaomane tawalo vetuvehaeyei”.’

Copyright information for `KUD