Luke 14

Tapwalolo ana loina

Tapwalolo ehebo ainai Yeisu ilau habi ai Palisi yadi taumugai ehebo yana vadai. Vadanane ainai iluwuluwu na boda hivinuvinunui, wuwuna tenem ainai ehebo taulovala imiyamiya, tauna maudoina hiseseha. Eena Yeisu taulovalane vehabana ipanivila loina ana tauveꞌitao yo Palisi aidiyai, iwalo, ‘Vedova yami nuwatuwu? Howahowana ebe taulovala ahubena Tapwalolo ainai taꞌabiye namwanamwa bo nigele?’ Na yana walone nigele hiyayemaiha na mulitai Yeisu taulovalane nimanai iꞌabi na ana lovalawa iꞌabiye namwanamwane. Eena ivetamalei ta ilalaune yana dalavai.

Ilaulau na Yeisu iꞌita gwaipile aidiyai iwalo, ‘Yaiya ebe mayana lagulagu dova hosi bo bulumakau na ebe teya lagulagune ahubena Tapwalolo ainai ibeꞌu guda ainai, mata vedova? Howahowana iniulihini bo nigele? Na hiya bada nigele teya yadi walo.’

Nuwadobi na veꞌawaꞌauꞌaugelu

Aine holanai Yeisu tomowa iꞌitadi nuwanuwadi abamiya namwanamwana ainai himiyamiya, eeta ehebo walo vegevegedi imohedi, iwalo, ‘Ebe yaiya yana dalavai iyogaego tawahola guyauna vehabana havena abamiya namwanamuwana ainai umiyamiya wuwuna mata dova ta teya towaho mwalaꞌina ilaoma, na guyaune taniwaganane iwalo alimwai na ulau papaliyai na yam abamiyane ainai towahowa mwalaꞌinawa imiya. Na owa mata mayam hinimaya umiya aitulu. 10 Ainaena ebe hiyogaego na ululuwu aidiyai abamiya papaliyai uvesinuwaei ta ainai umiya, na ebe haugana guyau taniwagana ilaoma iꞌitago mata alimwai iwalo, “Augelu umiyahae ahipuwai, eeta maꞌam walo vetuvehae tomowa mehediyai”. 11 Teina ainaena tahanapui ebeha yaiya iꞌabihiniuyoi mata howola himwau aituluwei na ebe yaiya imwau aituluweuyoi mata himwauhini ewai.’

12 Ainaena Yeisu Palisinane iyogaei na ainai iwalo, ‘Ebe aiꞌai upaihowai, havena am geluwo yo tahimwao yo yam bodao yo tauwasawasao uyogayogaedi aine ainai, wuwuna hibom howola abo hiyogaego habi yemaiha alimwai. 13 Na hesi ebe aiꞌai upaihowai hiya wewelohewo yo yabayababadi yo peupeudi yo hiya taumehegibugibu uyogaedi, 14 ta ebe awanamwanamwa moiha ulobai, wuwuna hiya nigele howahowadi na yam velaune hiyemaiha. Na hesi Yaubada ainaena mata ammaiha ulobai, haugana taunamwanamwa mwalowoiyena iꞌabiye towolodi.’

Taubada ehebo aiꞌai mwalaꞌina ipaihowai

(Madiu 22:1-10)

15 Eeta baidanao hiꞌaiꞌai na ehebo aidiyena walo teina ibenalei ta Yeisu iwalo auli iwalo, ‘Ehe dova! Ebe yaiyadiwo hiluluwu Yaubada yana Abaloina ainai na hiꞌai mata hiyaliyaya mwalaꞌina.’

16 Ainaena Yeisu towahonane yana walo iyemaiha iwalo, ‘Ehebo towaho aiꞌai mwalaꞌina ipaihowai na tomowa maudoidi iyogaedi. 17 Na aiꞌai iꞌatububuni ta yana hevali ivetamalei tomowa aidiyai na iwalo, “Bada aiꞌai hiꞌatububuyaꞌo ainaena amlaoma talau na aiꞌainane amꞌai”.

18 ‘Na maudoidi nigele nuwadi, eeta vali walo yo vali walo himohei. Ehebo iwalo, “Bada tanovi vauvauna yagimwalaiyaꞌo ainaena nuwana yalalau na yatauboꞌeyei. Na yauwedo mwalaꞌina, mata nigele yayalaowa.”

19 ‘Na ehebo hinage iwalo, “Yauwedo mwalaꞌina, na yau hinage mata nigele yayalaowa wuwuna bulumakau 10 na hinage abatudai 5 bada yagimwalaidiꞌo ainaena yalalau ebeha yayepaihowadi”.

20 ‘Na hinage ehebo iwalo, “Yau vauvaugu yatatawaholane ainaena nuwana mata nigele yayalaowa”.

21 ‘Ainaena hevaliwa ilau gwaipile yana taubadawa ainai iwalo, “Maudoidi nigele nuwadi”. Na vadane taniwaganane imodiꞌini ta yana taupaihowane ainai iwalo, “Ulau mwayamwayau dalava mwalaꞌina adi amwahao maudoidi aidiyai na viha tomowao ulobaidi wewelohedi yo tapitapiyadi yo mehegibugibudi yo yabayababadi besiwa ulauvaidima maudoidi ta hiꞌai”.

22 ‘Eeta hevaliwa ipaihowai dova na mulitai ilaoma na iwalo, “Taubada, tomowaone yayogaedimaꞌo na hesi yam vadane nigele hiyaꞌoiye mwau?”

23 ‘Hinage Taubadawa iwalo, “Amwaha maudoidi aidiyai ulau na tomowa ulauvaidi ta hilaoma yo yagu vadane hiꞌoiye mwau. 24 Na hesi tomowaowa yayoyogamugaiyediwa mata nigele teya aidiyena yagu aiꞌaine iyaꞌaisawahi.” ’

Vedova Yeisu ana mulita

(Madiu 10:37-38)

25 Boda mwalaꞌina baidanao hilaulau ta Yeisu iꞌita gwaipile na iwalo, 26 ‘Yaiya ebe nuwanuwana na imulitaegau mugai inuwaleleyegau na tamana yo hinana yo natunao yo tahinao yo nuhunao na hinage ibom itaꞌwataꞌwatauyowei. Na ebe nigele, iya nigele agu taumulita. 27 Na ebe yaiya yawahina nigele iyatalamwei na imwalowoi aiwa lagalagana ainai, iya nigele howahowana na imulitaegau.

28 ‘Na yaiya inuwanuwatuwu ebeha vada haliyana daodaona iꞌabi? Ginauli mugaimugaina mata imiya na maiha vehabana inuwanuwatuwu: Ebe mane howahowana mata paihowa iveꞌovi bo nigele? 29 Ebe nigele yana mane mata logidi aꞌava ivetowolo, na nigele howahowana iveꞌovi. Tomowa maudoidi hiꞌita ta himaluwei, 30 hiwalo, “Towaho teina dova wahiwahiyalana ta logidi ivetowolodi na nigele vadanane maudoina iyaꞌabi?”.

31 ‘Hinage dova ebe ehebo tauwasawasa mayana tauꞌalehao 10,000 hilalau habi aleha teya tauwasawasa mayana bodao 20,000 adi bagibagili aidiyai, vedova tauwasawasane yana nuwatuwu? Mata mugai imiya na inuwatuwu howahowana hiwahiyala adi alehao aidiyai bo nigele? 32 Na ebe nigele, yana tausagenawasao ivetamaledi na hisagena auhidi, ta vali tauwasawasane mayana tauꞌalehao howola amwaha daodaowai, na baidanao hiꞌaubabada nuwadaumwali vehabana.’

33 Iꞌovi na Yeisu iwalo aulidi iwalo, ‘Tenem dova agu mulita ana amwaha ebe yaiya owa nuwanuwam na umulitaegau mugai yam tobwatobwa maudoina ulaugabaidi’.

Yagahu walo vegevegedina

(Madiu 5:13; Maki 9:50)

34 ‘Yagahu ginauli namwanamwana. Na ebe amnana iꞌovi, nigele howahowana na iꞌamnauyo. 35 Nigele hinage ilowoinanei na baleꞌu iꞌabiye namwanamwa, na hesi bada tataꞌwataꞌwataei. Ebe matalinamiu walo teina ambenalei.’

Copyright information for `KUD