Luke 15

Sipi ꞌwadaꞌwadalelena ana walo vegevegedi

(Madiu 18:12-14)

Ehebo hauga takesi ana tauvaiwo na hinage tupwadi tauyababao hilaoma Yeisu habi benaleina. Eena Palisiwo yo loina ana tauveꞌitao hiꞌuluꞌulumiyai hiwalo, ‘Towaho teina tauyababao iꞌawa heliheliyamwedi yo hinage baidanao hiꞌaiꞌai’.

Eeta yadi walone Yeisu iyemaiha walo vegevegediyena iwalo, ‘Vedova ebe ehebo alimiyena yana sipi adi bagibagili 100 na ehebo iꞌwadalele, mata 99 nuꞌulai ilaugabaidi na sipiwa ꞌwadaꞌwadalelenane ibehaei ana higa ilobai’. Na ebe ilobai mayana yaliyaya iꞌavalai nimanai na ilau gwaipile yana dalavai, na ana geluwo iyoga ahaidi na iwalo, “Sipiwa ꞌwadaꞌwadalelenawa bada yalobaiyaꞌo, ainaena vehabana tayaliyaya”. Eeta dova hinage ebe ehebo tauyababa inuwabui mata taumiya galewa vehabana hiyaliyaya mwalaꞌina na hesi taunamwanamwa hitau 99 vehabadi yadi yaliyaya bada tupwana.

Kina ꞌwadaꞌwadalelena ana walo vegevegedi

‘Dova hinage ebe waihiu yana mane ana bagibagili 10 kina na ehebo iveꞌwadalele mata hava ipaihowai na manenane ilobai? Lampa igabu na vada maudoina iseꞌili na ibeha iliꞌilimani ana higa ilobai. Na ebe ilobai ana geluwo iyogaedima na aidiyai iwalo, “Yagu kinawa ꞌwadaꞌwadalelenawa bada yalobaiyaꞌo, ainaena vehabana tayaliyaya”. 10 Dova hinage ebe ehebo tauyababa inuwabui, mata Yaubada yana tausagenawasao vehabana hiyaliyaya mwalaꞌina.’

Taubada natuna ꞌwadaꞌwadalelena

11 Hinage Yeisu iwalo vegevegediyedi iwalo, ‘Ehebo taubada natunao towatowahodi bwau baidanao himiyamiya, 12 na habulune tamana ainai iwalo, “Tamagu, nuwanuwagu teina hauga agu veguveguyau umohegau”. Ainaena taubadawa ginauli maudoina iwahei natunao aidiyai.

13 ‘Ahubena tupwana hiꞌovi na habalunane yana ginauli ivegimwalaedi. Na ana maihaowa ivai, ta ilalaune amwaha daodaowai ta tenemai yaliyaya awaꞌawawa aidiyai yana manewa iveveꞌovine. 14 Yana mane maudoina iꞌovi na nimaꞌaꞌavana imiyamiya, na hauga tenem ainai vahali mwalaꞌina tupwanane ainai imahalava. 15 Eeta towahowa paihowa ibehabeha ta ehebo dalava ana taubada ilobai, ta ivetamalei yana maheyao iꞌitaꞌita avivinidi. 16 Na towahonane nuwanuwana na maheya adiyena iꞌai, wuwuna nigele ana.

17 ‘Eena tenem ainai, nuwana imasele na ibom ainai iwalo, “Moiha, tamagu yana taupaihowaone maꞌadi, na yau teinai vahali iwunuwunuigau. 18 Ainaena mata yatowolo na yalau tamagu ainai, yawalo, ‘Tamagu bada yalauhapuliꞌo Yaubada mehenai, na hinage owa mehemwai. 19 Ainaena nigele agu lowoinane ebe uꞌawa natuguwegau na hesi ebeha uꞌawa taupaihowaegau.’”

20 ‘Teina dova inuwanuwatuwu, iꞌovi na itowolo ta tamanawa vehabana iwuwuyone, na amwaha daodaowena tamanawa iꞌitayama ilaolaoma na mayana atemuyamuya isagena iꞌatuhapwali ta inihoi na baidana hidoudou.

21 ‘Eeta iꞌovi na tamanawa iwalo auli, iwalo, “Tamagu bada yalauhapuliꞌo Yaubada mehenai yo hinage owa mehemwai, ainaena nigele iyalowoinanegau ebe uꞌawa natuguwegau”.

22 ‘Na hesi tamanawa yana taupaihowao iyogaedi na iwalo, “Mwayamwayau aleꞌo namwanamwana amvaiyama, na natugu amveliꞌwa yo hinage nimana ana pasapasa amvaiyama ta nimanai ammwauwi yo hinage aehumahuma aenai ammwauwi, 23 na mulitai amlau bulumakau yauyaubona na tubutubuina amwunuiyama ta taꞌai toyawa na tayaliyaya.” 24 Wuwuna natugune teina mwalona imwalowoiꞌo, na teina hauga mayawahina talobauyoiyaꞌo, eeta hivetuwuni ai hihagahagani mayadi yaliyaya.

25 ‘Na hesi natunawa mwalaꞌinawa howola oyai ipaipaihowa, na haugana dalavai imahamahalava wali yo selo ibenaledi. 26 Ainaena ehebo yadi taupaihowa iyogaei na ipanivilaei iwalo, “Hava wuwuna hiyaliyaliyayane?”. 27 Na taupaihowawa iwalo, “Tahimwa bada iwuyomaꞌo eeta tamamne iwalo ta bulumakau yauyaubona tubutubuina hiwunui ta baidamai ayayaliyaya, wuwuna natunane mayana namwanamwa ilobauyoiyaꞌo”.

28 ‘Walo teina ibenalei na imodiꞌini mwalaꞌina eeta nigele nuwanuwana iluwu vadai. Na tamanawa imahalava ta natunane mwalaꞌinawa iwalo auli ebeha baidana hiluwu vadai. 29 Na towahonane itaꞌwataꞌwata, wuwuna imodiꞌini mwalaꞌina ainaena tamanawa ainai iwalo, “Tamagu, viha bolimai hiꞌoviꞌo vehabam yapaipaihowa ta yam veꞌabei maudoina yapaipaihowaidi, na nigele teya hauga uyavelauwegau, hinage nigele teya lagulagu uyamohegau na maꞌaugeluwo ayaꞌai na ayayaliyaya. Moiha nigele! 30 Na natumne teina yam tobwatobwa maudoina iyepaipaihiyei taumeheꞌayo aidiyai, na hava vehabana uvelavelauweine ta bulumakau yauyaubona na tubutubuina uwuwunuine vehabana?”

31 ‘Na taubadawa natunawa ainai iwalo, “Natugu, uhanapuiyaꞌo neta owa hauga maudoina vahaliguwai umiyamiya ta hava yagu abaloinao maudoina nimamwai himiyamiya. 32 Inamwanamwa na taꞌai ovi yo tayaliyaya wuwuna tahimne teina imwalowoi na hesi iyayawahaine, iꞌwadalele na iwuwuyomane.” ’

Copyright information for `KUD