Luke 16

Ehebo tauꞌita avivini yababana

Yeisu hinage walo vegevegedi ehebo ana taumulitao imohedi iwalo, ‘Wasawasa ehebo mayana tauꞌita avivini yana ginauliwo iꞌita avivinidi. Na tomowa wasawasane ainai, hiwalo, “Taubada, yam tauꞌita avivinine yam tobwatobwaowa iyeyepaipaihedi”. Ainaena wasawasawa yana tauꞌita avivinine iyogaenama na ainai iwalo, “Tupwadi walo yababana vehabam yabenalei, eeta teina hauga yagu tobwatobwa adi peipao umoheuyoigau na aliguwena uꞌovi?”.

‘Ainaena tauꞌita aviviniwa inuwanuwatuwu, iwalo, “Vedova mata yapaihowane wuwuna bada yagu taubada isosomanegauꞌo? Eeta nigele howahowagu yatudai, na hinage abahinimaya ebe yalau tomowa aidiyai na aiꞌai vehabana yaꞌawaꞌawanoi.” Inuwanuwatuwu, eeta ehebo amwaha inuwatuwu lobai, iwalo, “Ehe teina dova yapaihowai na ainaena augeluwo bagibagilidi yalobaidi ebe paihowa teina ainaena yamahalava”.

‘Ainaena tauꞌita aviviniwa hiya maꞌadi vagavagao maudoidi iyogaedi na ehebo ehebo aidiyai ipanivila. Towaho mugamugaina ainai iwalo, “Viha am vagavaga teinai?”.

‘Na iwalo, “Woloi adi bagibagili 100 agu vagao”.

‘Na tauꞌita avivinine iwalo, “Peipane teina ainai amvagavagane ulele 50 aꞌava umwau”.

‘Na ehebo hinage iluwu na ipanivilaei iwalo, “Na owa, viha am vagavaga?”

‘Na iwalo, “Aiꞌai adi bagibagili 100 yavaidiꞌo agu vagavagaone”.

‘Na hinage iwalo, “Peipa ainai ulele am vagaone 80 aꞌava”.

‘Na maudoidi dova adi vagao himwau aituluwedi.

‘Ainaena yana taubadawa yana paihowa teina wasana ibenalei na inoꞌowei yana hanapu vehabana. Walo vegevegedi teina ainaena iveꞌita moiha neta taumiya baleꞌu hiwahiyala yadi wasawasa ana paihowa vehabana, na hesi Yaubada yana bodao yadi paihowao masele vehabana nigele hiyawahiyala.’

Eena Yeisu iwalo, ‘Baleꞌu wasawasanao na ebe wasawasaone aidiyena ami geluwone amvelauwedi mata howola hiya hivedunagomiu abamiya vateyai ainai, hauganane wasawasaone hiꞌovi.

10 ‘Wuwuna ebe yaiya ginauli habuluna ainai iꞌawa abi, mata hinage ginauli mwalaꞌidi aidiyai iꞌawa abi. Na ebe habuludi aidiyai iꞌoyama hinage mwalaꞌidi aidiyai iꞌoyama. 11 Omiu hinage ebe nigele baleꞌu wasawasanao vehabadi amyapaihowa iliꞌilimani, mata Yaubada nigele wasawasa moiha iyamohegomiu. 12 Na ebe ami geluwo yadi wasawasa vehabadi nigele amyapaihowa iliꞌilimani, nigele howahowana hinage Yaubada yami wasawasane imohegomiu.

13 ‘Ainaena taupaihowa nigele howahowana na ivetaupaihowa tautaubadao bwau aidiyai, ehebo mata itaꞌwataꞌwataei na ehebo vehabana ipaihowa, yo hinage ehebo iꞌawa namwanamwaei na ehebo iꞌawa yababaei, eeta nigele howahowana Yaubada yana paihowa na wasawasa baleꞌu taꞌabibwauwedi.’

Palisiwo yadi mumuga

(Madiu 11:12-13, 5:31-32, Maki 10:11-12)

14 Palisiwone walone hibenalei ta Yeisu hiꞌabi talawahiyei, wuwuna hibom mane nuwanuwadi mwalaꞌina. 15 Eeta Yeisu Palisiwone aidiyai iwalo, ‘Omiu amnuwatuwui ebeha mumugamiu namwanamwana tomowa mehediyai na hesi yababana maudoina atemiyai Yaubada ihanahanapuidi, wuwuna ginaulidine tomowa nuwadi ivai Yaubada ainai ginauli awaꞌawawa. 16 Na moiha Mosese yo tauwalo mahalavao yadi laulelewo alimiyai imiyamiya ana higa Yoni tauꞌabiye bapitaiso ilaoma, na hauga tenem ainaena ta wau, wasa namwanamwana Yaubada yana Abaloina vehabana howola awalowalo mahalavaedi, na abaloinane vehabana tomowa bagibagilidi mayadi wahiyala hiluwuluwu. 17 Galewa na baleꞌu yadi sawali malamalaina, na hesi Mosese yana loinao bwagana iuꞌiuna, mata nigele hiyaꞌovi.’

18 Na Yeisu hinage aidiyai iwalo, ‘Ebe yaiya towaho mwanena ivinawaheyei, na itawahola geyoꞌawa vali waihiu ainai, bada ipwanoliꞌo. Na hinage ebe waihiu vinavinawahena itawahola vali towaho ainai, towahonane hinage ipwanoliꞌo.’

Wasawasa ehebo na Lasalo

19 Hinage Yeisu iwalo, ‘Ehebo hauga wasawasa ehebo na Lasalo himiyamiya. Wasawasane ana aleꞌowo namwanamwadi na hinage anao maudoidi namwanamwadi, ahubena ehebo ehebo aidiyai mayana yaliyaya imiyamiya. 20 Na Lasalo hesi wewelohena yo bonubonuna, eeta wasawasawa yana vada awaꞌedanai imiyamiya, 21 na ebeha wasawasane ana tupwatupwadi ainaena iꞌai. Na Lasalonane hauga bagibagilina bonunaone edewa hilemlemhidi. 22 Haugana Lasalo imwalowoi tausagenawasao hilauvai ta Abelaham vahalinai himwau hiya taudumwaluwo yadi tupwai. Na mulitai hinage wasawasawa imwalowoi na hiye magaiyei, 23 na iya mayana muya mwalaꞌina taumwalomwalowoi yadi tupwa ainai iꞌita hae ta Lasalo iꞌita Abelaham baidana himiyamiya. 24 Na iyoga mwalaꞌina iwalo, “Tamagu yo! Uꞌatemuyamuyaegau na Lasalo uvetamalenama ta weꞌaha gwagwamana nimanaena memenagu iꞌabiye gwagwama, wuwuna teina hauga yamuyamuya mwalaꞌina, aiwa alaꞌala hawahawawalina ainai.”

25 ‘Na Abelaham iwalo, “Natugu, uhanapuiyaꞌo ebeha mwalona yawahim maudoina yaliyaya aꞌava, na hesi Lasalo nigele teya abayaliyaya iyalobai, ainaena teina haugane iya mayana yaliyaya na owa umuyamuya. 26 Na hinage uhanapui ebeha ahiꞌahipudai hawahawaga mwalaꞌina imiyamiya itomgitaꞌo ainaena nigele howahowana teina ainaena ageyoꞌawawa alimiyai, omiu hinage nigele howahowana amgeyoꞌawama alimaiyai.”

27 ‘Wasawasawa iwalo, “Oo, yede yaꞌawanoiyego nuwanuwagu na Lasalo uvetamalei yagu bodao aidiyai, 28 na tahiguwao hitau 5 nuwadiyai imwauwi ta havena hibom hinage hilaolaoma muya teina ainai”.

29 Eeta Abelaham wasawasawa iwalo auli iwalo, “Tahimwone adi tauvenuwamwauwo himiyamiya, hibom neta Mosese yo tauwalo mahalavao yadi walowo Buki Veꞌahihi ainai. Walowone holanaine howahowana na tahimwone hibenalei iliꞌilimani.”

30 Na hesi wasawasawa iwalo, “Tamagu, neta nigele howahowana. Hesi ebe yaiya mwalowoiyena itowolouyo na ilau aidiyai, na iya hiꞌita, abo hinuwabui iliꞌilimani.”

31 Na Abelaham iwalo, “Ebe Mosese yo tauwalo mahalavao yadi walo nigele hiyayemidiyei, nigele howahowana teya yaiya hiyemidiyei, bwagana ebe ehebo mwalowoiyena itowolouyo na ilau alidiyai”.’

Copyright information for `KUD