Luke 17

Yababana ana veꞌita

(Madiu 18:6-7; Maki 9:42)

Yeisu ana taumulitao aidiyai iwalo, ‘Tomowa tupwadi mata abatowoi hipaihowaidi alimiyai ebeha hiꞌabiye beꞌugomiu, na ebe yaiya abatowoine ipaihowaidi iya atemuyamuyana! Ilowoinanei na gaima mwalaꞌina hihipwai gadonai na niꞌu didigai higabaei, ta ebe havena tautapitapiya himulimulitaei.’

Nuwahamu vehabana

(Madiu 18:21-22)

‘Ebe am gelu alimwai ipaihowai yababana, uwalowei yana lauhapuline eeta ebe inuwabui unuwahamui. Ta ebe tahimne ahubena ehebo ainai, na mai 7 ipaihowa yababana alimwai, na ehebo ehebo lauhapuline ainai iꞌawaꞌawanoi alimwai nuwahamu vehabana howahowana maudoina unuwahamuidi.’

Yemidi vehabana

Eeta Bada yana tauyewasao hiwalo auli hiwalo, ‘Yama yemidi uꞌabiye wahiyala’.

Na Bada iwalo, ‘Ebe yami yemidi ana wahiyala dova haiyala patuna, howahowamiu aiwa teina mwalaꞌina ainai amwalo, “Uhuluviyoigo na udobi gabwwai umaiuyoigo”; mata yami walone imulitaei.’

Taupaihowa yana paihowa

Hinage adiyai iwalo, ‘Ebe yaiya owa mayam taupaihowa nuwana tautudai bo lagulagu ana tauꞌita avivini, na ebe haugana hevalinane paihowaena imahalava, mata nigele uyaloinaei ta iyaꞌai mugai, na hesi uwalo, “Agu uꞌatububuni ta uꞌita avivinigau na yaꞌai, abo owa mulitai uꞌai na unuma”. Eeta hevalinane yana paihowa vehabana mata yana taubadane nigele iyaꞌawa yauwedowei, wuwuna iya taꞌi yana taupaihowa. 10 Na omiu hinage dova, ebe haugana ginauli maudoina ampaihowaidi hava dova yaloinaei, amwalo, “Ai taupaihowa taꞌi hava dova ama loina ta dova apapaihowaine, neta hesi ama lowoinana moiha”.’

Yeisu taulepelo 10 iꞌabiye namwanamwadi

11 Yeisu bada ilalau Yelusalem vehabana, na Sameliya yo Galili ahiꞌahipudiyai imahamahalava. 12 Na ehebo dalava ainai ilaoma na taulepelo 10 ilobaidi yana amwahaena hitowotowolo, 13 na hiyogayoga alinadi mwalaꞌina, na hiwalo, ‘Taubada Yeisu, uꞌatemuyamuyaegai’.

14 Ainaena iꞌita gwaipile na iwalo, ‘Amlau na taupwaoliwo aidiyai amveꞌitaegomiu’. Ta hilaulau amwahai na adi lepelo hiꞌoꞌovine, 15 na ehebo towaho aidiyena Sameliya towahona iꞌita ebeha bada inamwanamwaꞌo ta iwuyouyo na alinana mwalaꞌina Yaubada inoꞌowei, 16 na Yeisu aenai ibeꞌu aitulu na ainai iꞌawa yauwedo.

17 Ainaena Yeisu towahonane ainai iwalo, ‘Wau amtau 10 yaꞌabiye namwanamwagomiune na havaidova hitau 9? 18 Hava ta nigele hiyawuyoma na Yaubada ainai hiyaꞌawa yauwedone? Na owa taumana nigele Yudeya ainaena, na hesi ulaoma habi awayauwedo. 19 Ainaena yam yemidiyena livahi ulobai. Inamwanamwa utowolo na ulau.’

Yaubada yana Abaloina hauga ilalaoma vehabana

(Madiu 24:23-28, 37-41)

20 Palisiwo tupwadi hilaoma na Yeisu hipanivilae aiteya hauga ainai mata Yaubada yana Abaloina imahalava. Eeta Yeisu yadi panivilane iyemaiha teina dova iwalo. ‘Nigele howahowana na Yaubada yana Abaloina veꞌiveꞌilalana taꞌita. 21 Na hinage nigele howahowana na hiwalo, “Amꞌita teina”, bo “Tenem”, wuwuna Yaubada yana Abaloina gamwagamwanimiyai imiyamiya.’

22 Ainaena ana taumulitao aidiyai iwalo, ‘Howola abo yalaugabaigomiu, na mulitai nuwanuwamiu mwalaꞌina na yau Tomowa Moihagu baidamiu tamiyamiya ahubena ehebo taꞌi vehabana, na hesi mata nigele amyaꞌitagau. 23 Na ebe tomowa hiwalo, “Besinana tenem”, o nuwana, “Teina”, havena ammulimulitaedi. 24 Wuwuna hauganane ebe yalaoma, galewa ana ita masele aꞌava dova namali mwalaꞌina yana masele.

25 ‘Mulitai na ginaulidine himahalava, mugai yaso teina hitaꞌwataꞌwataegau na aidiyena muyamuya yalobaidi. 26 Yagu laugwaipilema ana hauga ainai Nowa yana hauga dova. 27 Wuwuna Nowa yana haugai tomowa hiꞌaiꞌai na hinumanuma yo hinage hitawatawahola ana higa Nowa yana wagai igelu na abaꞌita imahalava ta ainaena tomowa maudoidi imumutudine. Yau Tomowa Moihagu yagu laugwaipileuyoma dova.

28 ‘Na hinage Lota yana haugai dova, hauganane ainai tomowa maudoidi hiꞌaiꞌai na hinumanuma, yo hinage hipaipaihowa oyai, yo higimwagimwala na hivegivegimwala yo hiꞌabiꞌabi vada, 29 ana higa Lota Sodoma ilaugabaei na aiwa alaꞌala hawahawawalina yo gaima alaꞌalawowolidi galawaena hibeꞌuma dova ꞌwesu, na tomowa maudoidi iꞌoiye mwalowoidi. 30 Ginauli hava himamahalavane aidiyai, hinage mata dova tomowa aidiyai himahalava, hauganane yau Tomowa Moihagu yalau gwaipilema ainai.

31 ‘Na ahubenanane ainai ebe yaiya vatavatai imiyamiya mata nigele howahowana iluwu vadai ta ebeha yana ginauli iꞌavala, hinage ebe yaiya oyai ipaipaihowa, nigele howahowana isagena dalava vehabana. 32 Eena amnuwatuwu avivini hava dova Lota mwanena ainai imamahalavane. 33 Neta ebe yaiya yawahina vehabana ipaipaihowa mata yawahinane iveꞌwadalele na ebe yaiya yawahina italamwei na iveꞌwadalele howola abo ilobauyoi. 34 Na yawalo moiha alimiyai boniyainane ainai ebe tomowa bwau abaꞌeno ehebo ainai hiꞌenoꞌeno, ehebo yalauvai na ehebo imiyamiya. 35 Dova hinage ebe waiwaihiu bwau hiꞌehaꞌehalo, ehebo yalauvai na ehebo imiyamiya.’

37 Eeta ana taumulitao hipanivilaei, hiwalo, ‘Taubada, havaidova ainai?’

Na Yeisu iwalo, ‘Havaidova ainai mwalowoi imiyamiya neta ainai aoꞌao hiyauyaugogoi’.

Copyright information for `KUD