Luke 23

Yeisu yana lauvetala Pailato mehenai

(Madiu 27:1-2, 11-14; Maki 14:1-5; Yoni 18:23-38)

Ainaena maudoidi hitowolo ta Yeisu hilauvai hilawei tauloina mwalaꞌina yehana Pailato mehenai. Na hivetuwuni yo hiveꞌewai hiwalo, ‘Towaho teina yana veꞌitao abenalediꞌo neta alobai tomowa iveꞌiveꞌita pwanolidi iwalo havena Sisa ainai ataketakesi, wuwuna, iwalo iya Besinana towahona yo tauwasawasa’.

Eeta Pailato Yeisu ipanivilaei, iwalo, ‘Uwalo mahalava: owa Yudeya yadi Tauwasawasa, awa?’

Na Yeisu iyemaiha, iwalo ‘Bada neta uwaloꞌo’.

Na mulitai Pailato taupwaoliwo babadadi yo bodao iwalo aidiyai, iwalo, ‘Towaho teina nigele teya yana pwanoli yayalobai’.

Hesi hiya hiwalo hamahamadudu hiwalo, ‘Yana veꞌitaena tomowa gamwagamwanidiyai manini ivetuvetuwuni, Yudeya tupwana maudoina alonai Galili ainai ivetuwuni ilaoma ta wau teina ainai.’

Yadi walo Pailato benaledi na aidiyai iwalo, ‘Vedova teina Galili gamana, awa?’

Na hiya hiwalo, ‘Ehe, neta dova’.

Ainaena Pailato iloinaedi, iwalo, ‘Galili neta Helodi yana abaloina, ainaena Yeisu amlawei Helodi ainai ta ibom iloinaei, wuwuna teina hauga Helodi bada Yelusalem ainai ilaomaꞌo’.

Hilawei Helodi ainai, na haugana Helodi Yeisu iꞌita, iyaliyaya mwalaꞌina, wuwuna hauga daodaona Helodi nuwanuwana Yeisu iꞌita, na wasana ibenalediꞌo ta yana paihowa vedevedede nuwanuwana yo iꞌitadi. Ainaena Helodi Yeisu ipanivilauhei, na hesi nigele teya yana walowone iyayemaiha.

10 Na taupwaoli babadadi yo loina ana tauveꞌitao hihae Helodi ainai ta Yeisu hiveꞌewa hamahamadudui. 11 Eeta Helodi mayana tauꞌalehao Yeisu hiꞌabitalawahiyei yo hiꞌawa yababaei. Na mulitai tauwasawasa adi aleꞌo hiveliꞌwa na hivetamaleuyoi Pailato ainai. 12 Hauga tenem ainai Helodi yo Pailato yadi abiꞌwaunihaniha hauga daodaona ainai hiveꞌauꞌaugelu.

Yeisu yana mwalowoi vehabana

(Madiu 27:15-26; Maki 15:6-15; Yoni 18)

13 Ainaena Pailato taupwaoli babadadiyao yo babadao tupwadi yo taumiya Yudeya iyogagogoidi, 14 ta iwalo, ‘Towaho teina aliguwai amlawenama ta amwalo mahalavaei ebeha tomowa iveꞌiveꞌita pwanolidi, ta bada hinage mehemiyai yalauvetalaenaꞌo na hesi nigele teya yana pwanoli yayalobai yami veꞌewaone aidiyena. 15 Helodi hinage nigele teya lauhapuli iyalobai, eeta aliguwai ivevetamalenamane. Ainaena nigele oiyemwalowoi iyalowoinanei, 16 na hesi sapi aꞌava ammohei na yatalam ebeha imahalava.’

17 Buidiꞌwa abanuwatuwu avivinina ehebo ehebo ainai Pailato taupwanoli ehebo ilivalivahi vada paipaiyena, ebe boda nuwanuwadi.

18 Ainaena bodaone hiwui toyawatoyawa hiwalo, ‘Ibom imwalowoi, na hesi Balabasi ulivahiyama vehabamai’. 19 Balabasi iya oiyemwalowoi vehabana vada paipaiyai himwamwauwine, wuwuna dalavanane ainai mugai Balabasi maꞌana geluwo, taumiya Loma hiloꞌalehaidi ta tupwadi boda hiꞌoiye mwalowoidine.

20 Na hesi Pailato nuwanuwana ebeha Yeisu ilivahi, ainaena bodaone ipanivilaeuyoidi, 21 na hesi hiya taꞌi hiyogauyo, hiwalo, ‘Uveꞌabahi, uveꞌabahi!’.

22 Pailato yana walo tonugana ainai iloinaedi, iwalo, ‘Hava yede yana pwanoli ta ebeha mwalowoi ilobai? Wuwuna nigele teya lauhapuli ainaena yayalobai. Na hesi sapi aꞌava ilowoinanei na mulitai talivahi.’

23 Na bodaowa howola taꞌi hiwuiwui hamahamadudu, hiwalo, ‘Aiwa lagalaga ainai taꞌoiye mwalowoi!’. Eeta yadi wuine iꞌawa abiyei, 24 ainaena Pailato aidiyai italam ta ebeha Yeisu hiveꞌabahi. 25 Na tomowaowa nuwanuwadi ta ebeha Balabasi ilivahi vehabadi, ibom tauꞌoiye mwalowoi teya vada paipaiyai himwamwauwine, mugai iya taumiya Loma adi taumugaiwo iꞌaleꞌalehaidi. Eeta Pailato bodaowa nimadiyai Yeisu imwauwi ta ebe yadi nuwatuwuwa hipaihowai.

Yeisu aiwa lagalaga ainai hitutuye patu

(Madiu 27:32-44; Maki 15:21-32; Yoni 19:17-27)

26 Yeisu hilauvai hilalawei na amwahai ehebo towaho yehana Saimoni hilobai, iya Sailini towahona, dalava tulunaena imahalava ta iluluwu dalava mwalaꞌina ainai. Ainaena tauloꞌalehaone Saimoni hiꞌabiye meheuhi ta Yeisu ana aiwa lagalaga iꞌavalai ta imulimulitaei.

27 Na boda mwalaꞌina Yeisu himulimulitaei, na hinage waiwaihiu bagibagilidi himulimulita na hidoudou mayadi nuwayababa Yeisu vehabana. 28 Na Yeisu iꞌita gwaipile ta waiwaihiwowa aidiyai iwalo, “Omiu Yelusalem waiwaihiuwo, havena vehabagu amdoudou, na hesi ambom vehabamiu yo natumiyao vehabadi amdou, 29 wuwuna hauga ilalaoma ainai vitai mata imahalava na yaiyadiwo omiu yaiyaipoimiu yo nigele natumiyao yo nigele amyavehuvehuhu, mata namwanamwa amlobai. 30 Haugadine aidiyai mata tomowa oya aidiyai hiwalo, ‘Ambeꞌuma ewamaiyai!’, na oya habuludi aidiyai hiwalo, ‘Amhamuigai!’. 31 Wuwuna ebe ginauli teina hipaihowai haugana aiwa maꞌidahina, hava mata imahalavane haugana aiwane ipogi?’

32 Eena towatowaho yababadi bwau hilauvaidi Yeisu baidanao ta ebe hiꞌoiye mwalowoidi. 33 Eeta hilau ehebo tupwa ainai himahalava yehana Uluꞌulu, dalavana ta aiwa lagalaga baleꞌuwai himwauwi na Yeisu ainai hitutuye patu na hivetowolone, hinage towatowahowowa yababadiwa hitau bwauwa adi aiwa lagalaga aidiyai hinage hitutuye patudi, ehebo Yeisu nima tautuwanaena na ehebo Yeisu nima ehaꞌehanaena hivevetowolodine.

34 Na Yeisu iwalo, ‘Tamagu yo, yadi paihowa teina unuwahamuidi, wuwuna nigele hiyahanapui hava hipaipaihowaine’. Na tauꞌalehaowa Yeisu ana aleꞌowa hivai ta vehabana hiꞌaiꞌai opiꞌopi dova kati ta yaiyadiwo himugai aleꞌodine mata hivaidi.

35 Tenem ainai boda hivinuvinunu, na taumiya Yudeya adi taumugaiwo Yeisu hiꞌabiꞌabitalawahiyei, hiwalo, ‘Tomowa vagadi ihaguhaguidi, na hola ebe teina taꞌi ibom ihaguyoi, ebeha iya Besinana towahona Yaubada ainaena’.

36 Tauꞌalehaowa hinage Yeisu hiꞌabitalawahiyei na waini abeꞌabelena hivaiyama ta hiveleleihinine, 37 na hiwalo, ‘Ebe owa Yudeya yadi tauwasawasa ulivahiuyoigo’.

38 Yo hinage ana aiwa lagalaga vahunai yana mwalowoi wuwuna hilele hiwalo: TEINA YUDEYA YADI TAUWASAWASA.

39 Aiwa lagalaga aidiyena ehebo taupwanoliwa Yeisu ainai iwalo yaiyai, iwalo, ‘Moiha owa Besinana towahona? Owa yo ai ulivahigita.’

40 Na vehaunawa ana geluwa iwalowei, iwalo, ‘Hava ta Yaubada nigele uyamehuheine? Na uꞌita maihana ita tavaivaine ehebonane iya hinage ivaivaine, 41 ta loinanane owa na yau ilowoinanegita, wuwuna ita mayada pwanoliwo, na hesi towahone teina nigele teya yana lauhapuli.’

42 Eena Yeisu ainai iwalo, ‘Yeisu, Howola abo yam Abaloina ana haugai, howahowana ebe unuwatuwuigau?’

43 Na Yeisu iwalo, ‘Yawalo moiha alimwai owa na yau mata Abamiya haehaena ainai tamiya’.

Yeisu yana mwalowoi

(Madiu 27:45-56; Maki 15:33-41; Yoni 19:28-30)

44 Ahubena ilauꞌahiꞌahipuwi ainai mahana iguguyou, ta dalava maudoina iguguyou ana higa lavilaviyena dalava imaseleuyo. 45 Na aleꞌo vada tapwalolo mwaliꞌina ainaena hivebiliwutuhiyeine hauganane ainai ipupulihi bwauwine. 46 Eena Yeisu alinana mwalaꞌina iyoga, iwalo, ‘Tamagu yo, aluꞌaluwagu nimamwai yamwamwauwi’. Yana walo teina iꞌataidi na yawahina iꞌoꞌovine.

47 Tenem ainai tauꞌalehao adi taumugai iꞌita bada Yeisu yawahina iꞌoviꞌo, ainaena Yaubada iwalo vetuvehae, iwalo, ‘Moiha towaho teina towaho dumwadumwaluna’.

48 Na hinage tauvinunu maudoidi hitauꞌahaiyama Yeisu hiꞌitayaꞌo ebeha bada imwalowoiꞌo, ainaena mayadi nuwayababa hiwuyo yadi dalavai. 49 Na Yeisu ana geluwo yo hinage waiwaihiuwowa mugai Galiliyena himumulitaenama, hiya amwaha daodaowai hitowotowolo na Yeisu yana mwalowoi hiꞌitaꞌitayama.

Yeisu ana mwau magaiyai

(Madiu 27:57-61; Maki 15:42-47; Yoni 19:38-42)

50 Towaho ehebo yehana Yosepa, Yudeya towahona, yana dalava habuluna Alimatiya, ibom towaho namwanamwana yo hinage mayana yemidi mwalaꞌina. Towahonane ibom ihaꞌwahaꞌwa Yaubada yana Abaloina vehabana. Towahonane ibom ehebo taumiya Yudeya yadi tauꞌulewahi teya na hauganane tauꞌulewahiwone nuwanuwadi yo Yeisu hiꞌoiye mwalowoi Yosepa nigele nuwanuwana. 52 Towahonane Pailato ainai ilau ta Yeisu tauna iꞌawanoiyei ta ebe magaiyai imwauwi. 53 Ainaena Pailato ainai italamwei, ta Yosepa Yeisu tauna aiwa lagalagana ainaena iꞌavala aituluwei, ta ihuma aleꞌo hewahewana ainaena, na mulitai magaiyai imwamwauwine. Magaine hilapai dova duluva gaima holanai na nigele teya hauga taumwalowoi ainai hiyamwauwi.

54 Ahubena tenem ainai taumiya Yudeya yadi hauga atububuni yadi Tapwalolo vehabana. 55 Na waiwaihiuwowa mwalona Galiliyena Yeisu himumulitaenamawa hiya hilau ta Yeisu magaina hiꞌitayaꞌo yo hinage tauna ana abamwauwina hiꞌitayaꞌo. 56 Ainaena hiwuyouyoma dalavai ta woloi namwanamwana hiꞌabinonovai Yeisu tauna ana yewoloi vehabana. Vali ahubena nigele hiyalau na hesi hiꞌaiyawasi, wuwuna Tapwalolo yana loina.

Copyright information for `KUD