Luke 24

Yeisu yana towolouyo

(Madiu 28:1-10; Maki 16:1-8; Yoni 20:1-10)

Ainaena iꞌahubenauyo neta wiki ana ahubena mugamugaina malatomtomwai waiwaihiuwowa woloiwa hiꞌaꞌabinonovaiwa hivai ta hilalawedi magaiyai. Hilaoma ta hiꞌitayaꞌo magaiwa ana gudu gaimawa bada hiveꞌi wahiyenaꞌo. Eeta magaiwa holanai hiluluwune, na hesi Yeisu taunawa nigele hiyaꞌita.

Ainaena magaiwa ainai mayadi nuwayababa himiya ta hiꞌitaꞌita behabehauhi, na hauga habuluna ainai towatowaho bwau adi aleꞌo namanamalina na masemaseledi himahalava ta vahalidiyai hitowotowolo.

Waiwaihiuwowa towatowahowowa hiꞌitadi ta himeheuhi, ainaena hitalupwagogo baleꞌuwai, na towatowahowowa hiwalo, ‘Hava vehabana mwalomwalowoidi yadi tupwai towaho mayawahina ambehabehaeine? Iya nigele teinai, bada itowolouyoꞌo, na hesi yana walo alimiyai amnuwaꞌavivini mugai Galili ainai baidamiu ammiyamiya, haugana iwalo, “Yau Towaho Moihagu mata tauyababao nimadiyai himwauwigau, ta aiwa lagalagana ainai hitutuye patugau, na ahubena tonugana ainai mwalowoiyena yatowolouyoma”.’

Waiwaihiuwowa walo teina hinuwatuwuidi, ainaena magaiwa hilaugabaei ta hiwuyo Yeisu ana taumulitao hitau 11 maꞌadi geluwo aidiyai, ta hiwalo mahalava hava dova magaiwa ainai imamahalavane.

10 Tauꞌaubabadao neta Meli Magidalaena yo Yowana yo Meli iya Yemesa hinana, yo hinage tupwadi waiwaihiu baidadiyao, Yeisu yana towolouyo vehabana ana taumulitao hiwawalo aulidine, 11 na hesi Yeisu ana taumulitaone waiwaihiuwowa yadi walone nigele hiyayemidiyei, yadi nuwatuwu ebeha bada hiꞌaꞌabitalawahi.

Towatowaho hitau bwau yadi velobaloba Yeisu baidadi

(Maki 16:12-13)

13 Ahubena ehebonane ainai Yeisu ana taumulitao bwau hilaulau ehebo dalava ainai, yehana Emeusa. Dalavanane ana daodao Yelusalem ainaena dova mahana hawahawagana bwau ainai tamahalava. 14 Hitaubwauwone hilaulau na yodi hiꞌauꞌaubabada ginauliwowa Yeisu ainai himamahalavawa vehabadi. 15 Hiꞌauꞌaubabada na hilaulau, eena Yeisu aidiyai iwutu mahalava ta baidadi hilaulau. 16 Yeisu bada hiꞌitayaꞌo, na hesi nigele hiyaꞌatai.

17 Ainaena hitau bwauwa ipanivilaedi, iwalo, ‘Ginauli yehana vehabana amlaulau auꞌaubabadane?’

Na hiya aluwagavaiyena mayadi nuwayababa hitowolo benali.
18 Ta ana geluwa yehana Kaliyopasa iwalo Yeisu ainai, iwalo, ‘Nuwana owa taumana teya Yelusalem holanai ta nigele uyahanapui hava imamahalavane ahubena tonuga hiꞌoviꞌo ainai, awa?’

19 Yeisu ipanivilaedi iwalo, ‘Ginauli yehana?’

Na hiya hiwalo, ‘Ginauliwone Yeisu Nasaleti towahona ainai imamahalavane vehabadi. Towahone teina ibom tauwalo mahalava, yo Yaubada na tomowa mehediyai yana walowo yo hinage yana paihowao wahiwahiyaladi.
20 Na yama taupwaoli babadadiyao yo yama taumugaiwo towahonane hiloinaei yana mwalowoi vehabana na mulitai tauꞌalehao hitutuye patune aiwa lagalaga ainai, 21 na ayemidiyei ebeha ibom mata ai Isileli ilivahigai. Ginauli teina ahubena bwau hiꞌoviꞌo aidiyai himahalava na wau ahubena tonugana. 22 Na tupwadi waiwaihiu alimaiyena nuwamai hiꞌabiye pwanopwano, wuwuna wau malatomtom habuluna hilau magaiyai, 23 ta Yeisu tauna nigele hiyaꞌita, na hilau gwaipile ta hava dova Yaubada yana tausagenawasao yadi walo hiwalo mahalava alimaiyai ebeha bada itowolouyoꞌo. 24 Hinage dova tupwadi alimaiyena hilau magaiyai ta hiꞌita dova waiwaihiuwowa yadi walomahalavawa na hesi Yeisu nigele hiyaꞌita.’

25 Ainaena Yeisu aidiyai iwalo, ‘Yauyaulemiu, wuwuna nigele mugai tauwalo mahalavao yadi walowo amyayemidiyedi. 26 Na am hanapui ebeha Besinana towahona teina muyaone ilobaidi ta ainaena abo yana wasawasa ainai iluwu.’ 27 Abo ivetuwuni ta aidiyai ilivalivahi hava dova Buki Veꞌahihi yana walomahalava iya vehabana. Mosese yo tauwalo mahalavao yadi Bukiwo aidiyena ivetuwuni na Buki Veꞌahihi maudoina iveꞌovi, ta ebe ainaena hanapu hilobai.

28 Eena dalava ainai hilaulauwa bada vahalinai himamahalava ta Yeisu aidiyai iwalo, ‘Ammiyamiya na yalalau’. 29 Ta hiya hiwalo, ‘Nigele! Havena ulaulau, teinai taꞌeno, wuwuna bada iboniꞌo.’ Ainaena italam ta iluwu yadi vadai.

30 Yadi hauga ai ainai Yeisu beledi ivai, ta vehabana iꞌawanoi yo iꞌawa yauwedo Yaubada ainai, na mulitai iꞌabitomwahi ta imomohedine. 31 Tenem ainai mehedi imasele ta Yeisu abo hiꞌaꞌataine, na hesi aidiyena isasawaline. 32 Ainaena hitau bwauwa hiꞌaubabada, hiwalo, ‘Moiha haugana talaolaoma na iꞌauꞌaubabada yo Buki Veꞌahihi ilivalivahi alidai ada lausawahiwone vagadi dova aiwa atedai iꞌalaꞌalahi’.

33 Eeta hitowolo mwayamwayau hilau Yelusalem, na nemai adi geluwowa hitau 11 hilobaidi yo tupwadi adi geluwo baidadiyao himiyamiya, 34 na Yeisu vehabana hiꞌauꞌaubabada, hiwalo, ‘Saimoni bada Badane iꞌitayaꞌo, mwalowoiyena itowolouyoꞌo’. 35 Eena hitau bwauwa hinage hiꞌaubabadaei hava dova amwahai aidiyai imamahalavane, yo hinage haugana Yeisu beledi iꞌabi tomwahi na imohedi ta ainaena abo hiꞌaꞌataine.

Yeisu imahalava ana taumulitao aidiyai

(Madiu 28:16-20; Maki 16:14-18; Yoni 20:19-23; Paihowa 1:6-8)

36 Howola adi geluwowa aidiyai hiꞌauꞌaubabada na Yeisu imahalava ta ahiꞌahipudiyai itowotowolo, na hiꞌita ta himeheuhi, yadi nuwatuwu ehebo aluꞌaluwa. Ainaena Yeisu iwalo, aulidi, iwalo, ‘Nuwadaumwali alimiyai! 38 Hava wuwuna amnuwavitai na amnuwanuwatuwu bwaune. 39 Nimagu yo aegu hola amꞌitadi yo amꞌabi sawahidi, wuwuna aluꞌaluwa nigele bunumana yo nigele hilihiliyanao dova yau amꞌitagaune.’ 40 Ainaena nimanawa yo aenawa iveꞌitadi.

41 Tenem ainai hiyaliyaya mwalaꞌina, na hesi tupwana mayadi matauhi wuwuna nigele hiyayemidi moiha, ainaena iwalo, ‘Viha aiꞌai, ammohegau ta yaꞌai?’ 42 Eeta yama tupwana ligaligana himohei, 43 ta mehediyai iꞌaꞌaine.

44 Ainaena iwalo aulidi iwalo, ‘Teina ginauliwone bada yaꞌaubabadaediꞌo alimiyai haugana yau baidamiu, neta hava maudoina vehabagu hilelediꞌo Mosese yana Buki ainai yo tauwalo mahalavao yadi Buki aidiyai yo hinage wali Sam aidiyai, eeta yagu walowowa ana hanapu moiha imahalavaꞌo’. 45 Tenem ainai nuwadi iꞌabiye masele ta Buki Veꞌahihi hihahanapuine.

46 Na aidiyai iwalo, ‘Teina dova hileleyaꞌo, iwalo: Besinana towahona mata muya yo mwalowoi ilobaidi, na ahubena tonugana ainai mwalowoiyena itowolouyo, 47 na mulitai yehanaena wasa namwanamwana, yo nuwabui yo pwanoli adi nuwahamu vehabadi higuguyaei. Yadi guguyane mata hivetuwuni Yelusalem ainai na ilau taꞌiꞌili baleꞌu maudoina.

48 ‘Ginauli teina ainodi omiu ana tauwalo moiha. 49 Na hesi yau mata Tamagu yana waloyemidiwa, neta Aluꞌaluwana yavetamalenama ta alaꞌalawowoli ewaena iꞌatuluma alimiyai, ainaena mata Yelusalem ainai amhaꞌwahaꞌwa vehabana.’

Yeisu yana hae galewai

(Maki 16:19-20; Paihowa 1:9-11)

50 Yeisu yana walo iwalowedi na mulitai ana taumulitaowa ilauvaidi hilau Betani, ta nemai nimana iꞌabihini na iwalo velauwedi. 51 Yana walovelaune ainai itowolo ta ihahaene galewai. 52 Hiya yana abahaewa ainai hitalupwagogo yo hinoꞌonoꞌowei na mulitai mayadi yaliyaya mwalaꞌina hiwuwuyone Yelusalem. 53 Hiwuyo ta vada tapwalolo holanai hauga ehebo ehebo Yaubada hiwalowalo vetuvehaeyei.

Copyright information for `KUD