Luke 4

Tomodulele Yeisu itowoi

(Madiu 4:1-11; Maki 1:12-13)

Aluꞌaluwa Veꞌahihi Yeisu iꞌoiye mwau na Yolidaniyena ilaulau gwaipile ta Aluꞌaluwa Veꞌahihi ilalaweine balabala awawai. Eena ahubena 40 aidiyai Tomodulele itowotowoi yo ebeha Yeisu iꞌabiye beꞌu, na ahubenadine aidiyai Yeisu nigele iyaꞌai, ta ivahali mwalaꞌina.

Na Tomodulele Yeisu iwalo auli, iwalo, ‘Ebe owa Yaubada Natuna, gaima teina uloinaedi na hiyemala aiꞌai vehabam’.

Eena Yeisu iwalo, ‘Yaubada yana Buki holanai loina imiyamiya ebeha: “Tomowa yawahidi nigele aiꞌai aꞌava ainaena hiyalobalobai”.’

Iꞌovi na Tomodulele Yeisu ihaeyei ewai na baleꞌu yana abaloinao maudoidi iveꞌita mwayamwayauwei, na iwalo, ‘Teina abaloinao maudoidi yamohego ebe aliguwai upwagogo. Wuwuna maudoidi bada yagu abaloina. Na ebe yaiya nuwanuwagu na yamohei, yamohei taꞌi.’

Na Yeisu iwalo, ‘Yaubada yana Buki holanai loina imiyamiya iwalo:

“Yam Yaubada ibom ainai upwagogo na ibom yana walo umulitaedi”.’

Iꞌovi na Tomodulele Yeisu ilauvai ilalaweine Yelusalem vada tapwalolo mwalaꞌina ewa alilinai imwamwalaeyeine na ainai iwalo, ‘Ebe owa Yaubada Natuna, teina ainaena ugavai na havena usilasilahe, 10 wuwuna Yaubada yana Buki bada iwalo mahalavaꞌo, iwalo:

“Yaubada yana tausagenawasao mata iloinaedi ta hiꞌita avivinigo”.
11 Na hinage ehebo yana walo, iwalo mahalava:

“Mata yana tausagenawasa hiꞌavalaigo ta havena aem hisilasilahe gaima aidiyai”.’
12 Ta Yeisu walonane iyemaiha iwalo, ‘Yaubada yana Buki ainai ehebo walo imiyamiya iwalo, “Havena Bada yam Yaubada utowotowoi”.’

13 Eeta Tomodulele yana towoiwowa maudoina bada Yeisu ainai iveꞌovidiꞌo, na ilalauvehulune hauga ahuꞌahubalina aꞌava vehabana.

Yeisu yana paihowa Galili ainai ivetuwuni

(Madiu 4:12-17; 13:53-58; Maki 1:14-15; 6:1-6)

14 Yeisu Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana wahiyalaena ilau gwaipile Galili. Na tenem ainai Yeisu wasana hiꞌauꞌaubabadaei Galili tupwanao aidiyai. 15 Na Galili yadi vada tapwalolowo aidiyai iguguya, na maudoidi hiꞌawa namwanamwaei.

16 Na mulitai Yeisu ilaoma Nasaleti, iya yana dalava moiha. Na ehebo Tapwalolo ainai Yeisu iluwu vada tapwalolowai, mumugana dova. Eeta itowolo Yaubada yana Buki habi vahilina, 17 tauwalo mahalava Aisaya yana lele ainaena, eena iꞌala ta ivahili, iwalo:

18 ‘Bada Aluꞌaluwana aliguwai imiyamiya.
Ibom ivesinuwaegau ta tauwewelohe aidiyai wasa namwanamwana yaguguyaei.
Yo paipaidi hinage aidiyai ivetamalegau ta adi livahi vehabana aidiyai yawalo mahalava.
Yo mehedigibugibudi hinage hivinunuyo.
Na hinage ivetamalegau taumiya vitai yaꞌabiye yaliyayadi.
19 Na aiteya bolimai mata Bada ihaguigomiune vehabana yawalo mahalavaei.’
20 Ta Yeisu Bukine ivahili iꞌovi na iyou, ta buki ana tauꞌita avivini imoheuyoi, na imimiyane. Na hesi taubenaliwo maudoidi bada nuwadi ivaiyaꞌo, ta himiyamiya na hivinuvinunui. 21 Eeta iwalo aulidi iwalo, ‘Aubabadane yavavahiline ambenalenaꞌo, mwalona hiꞌaubabada mugaiyei, na wao bada himahalavaꞌo’.

22 Na hiya nuwadi ipwanopwano moiha, ainaena yana aubabadao maudoina vehabadi hinoꞌowei mwalaꞌina, hiwalo, ‘Towaho teina Yosepa natuna, awa? Na hesi vedova?’

23 Eena iwalo aulidi, iwalo, ‘Bada yahanapuigomiuꞌo mata walo vegevegediyena amwalo auligau amwalo, “Owa tauꞌabiye namwanamwa taꞌi, ainaena ubom uꞌabiye namwanamwago”. Na hinage mata yami walo teya ainaena amwalo auligau amwalo, “Paihowaowa wahiwahiyaladi dalava Kapeneum ainai upapaihowaidiwa, dova hinage upaihowaidi teina yada dalavane ainai”.

24 ‘Na hesi yawalo iliꞌilimani alimiyai neta nigele teya tauwalo mahalava yana bodao aidiyena ana veꞌahihi iyalobalobai. 25 Na amnuwatuwu avivini neta mwalona tauyewasa Elaitiya yana haugai hiwahiwape bagibagilidi Isileli ainai himiyamiya, na Yaubada nigele teya Isileli waihiuna iyavesinuwaei ta iyaꞌita avivini hauga vahali ainai, neta bolimai tonuga na tupwana aidiyai nigele dohi, na hesi hiwape Salepati ivesinuwaei Elaitiya ta iꞌita avivinine iya Saidoni tupwanaena. 27 Na hinage tauwalo mahalava Elaisa yana haugai taulepelo bagibagilidi Isileli ainai himiyamiya, na nigele teya yaiya aidiyena iyaꞌabiye namwanamwa, na hesi ehebo mohimohili towaho Siliya iꞌabiye namwanamwane, yehana Nemani.’

28 Yeisu yana aubabadaone teina aidiyena hiya vada tapwalolowo holanai iꞌabiye modiꞌinidi, 29 hitowolo ta Yeisu hiꞌabi avivini na dalavaena hilauvai himahalavaei ta hihahaeyeine yadi dalavane oyana ainai, ta oya ewanai himwauwi ebeha hiꞌoipeiyei tapatapai. 30 Na iya bodaone iwaheidi ta ilalaune.

Yeisu ehebo towaho iꞌabiye namwanamwa viꞌaviꞌa ainaena

(Maki 1:21-28)

31 Mulitai idobi Kapaneum, neta Galili tupwanai ta nemai Tapwalolowai tomowa iveꞌitadi. 32 Na tomowa maudoidi nuwadi ipwanopwano wuwuna yana veꞌita maudoina wahiwahiyalana.

33 Na vada tapwalolone ainai ehebo towaho imiyamiya, na towahonane alonai viꞌaviꞌa imiyamiya, na alinana mwalaꞌina iwui, iwalo, 34 ‘Ya! Owa towaho Nasaleti, hava wuwuna ulalaomane alimaiyai? Nuwanuwam na ebeha umutugai awa? Na owa bada yahanapuigoꞌo, owa Yaubada ainaena Veꞌaveꞌahihim.’

35 Eena Yeisu iloinaei, iwalo, ‘Ulaumwau na towahone ainaena umahalava’. Eeta boda mehediyai viꞌaviꞌawa towahowa igabaei baleꞌuwai na ainaena imahalava, na nigele teya havana tomowanane iyaꞌabiye yababa.

36 Ainaena maudoidi hiꞌaluwagavai ta hibom hipanivila, hiwalo, ‘Vedova teina? Ta walo yana wahiyala ainaena viꞌaviꞌa iloinaedi ta himahamahalava.’ 37 Tenem ainaena Yeisu wasana hivetala auꞌaubabadaei Galili dalavanao aidiyai.

Yeisu taulovala bagibagilidi iꞌabiye namwanamwadi

(Madiu 8:14-17; Maki 1:29-34)

38 Yeisu vada tapwalolo ainaena imahalava ta Saimoni yana vadai iluwu. Eena Saimoni lawana ilovala tauꞌalaꞌalawowoli ainaena, na Yeisu hiꞌawanoiyei ebe iꞌabiye namwanamwa. 39 Eeta Yeisu iluwu yana abaꞌeno vahalinai itowolo, na tauꞌalaꞌalawowoline iwalowei na tauꞌalaꞌawawowoline iꞌoꞌovine, na wahiuwa itowolo ta adi ipapaihowaine.

40 Na bada mahana ihuguꞌo na taumiya dalavao taniwagadi yadi taulovalao adi lovala vagadi vagadi hilauvaidima Yeisu ainai, ta maudoidi, iꞌabitowoidi ta hinanamwanamwane. 41 Na hinage bagibagilidi aidiyena viꞌaviꞌa himahalava ta hitautau wuiwui, hiwalo, ‘Moiha taꞌi owa Yaubada Natuna!’. Na hesi Yeisu ilaugagayowedi havena dova hiꞌauꞌaubabada, wuwuna bada hihanapuiyaꞌo ebeha iya Besinana towahona.

Yeisu iguguya taꞌiꞌili

(Maki 1:35-39)

42 Bada mala itomtom ta Yeisu dalavanane ilauvehulu na ibom ilau balabala awawai. Na tomowa bagibagilidi hivetuwuni Yeisu hibehabehaei, na hauganane hilobai hiwalo auli, hiwalo, ‘Havena ulaulau. Teinai tamiyamiya.’ 43 Na iwalo aulidi, iwalo, ‘Tupwadi hinage dalava aidiyai yalau ta Yaubada yana Abaloina wasana yaguguyaei. Teina wasane vehabana Yaubada ivetamalegaune.’ 44 Eeta imahalava ilalaune Yudeya dalavanao maudoidi aidiyai, na yadi vada tapwalolo holadiyai iguguya taꞌiꞌili.

Copyright information for `KUD