Luke 5

Yeisu ana taumulitao iyogaedi

(Madiu 4:18-22; Maki 1:16-20)

Ehebo hauga Yeisu itowotowolo leꞌawa Genesaleta papalinai na boda hilaoma ta hitowolo tutuniyama ebeha Yaubada yana walo Yeisu ainaena hibenalei. Tenem ainai tauyamayamao yadi waga bwau iꞌiꞌitadine vahalinai hiniulidi magumaguwai, na tauyamaone bada hiꞌaituluꞌo ta yadi vinaya hiuwauwadi. Eena Yeisu waga ehebo ainai igelu, neta Saimoni yana waga, eeta Saimoni iwalo auli ta ebe tupwana iꞌoidobi, ainaena iꞌoidobi niꞌuwai ta wagane ainai imiya na iveꞌita boda aidiyai.

Na yana veꞌita iꞌovi ta Saimoni iwawalo auline, iwalo, ‘Saimoni tupwana uꞌoidobi niꞌuwai na yami vinayane amyahuwei’.

Na Saimoni iwalo, ‘Taubada, boniyena taꞌi ayama ahubena na nigele teya yama ayaꞌona. Na yam walo vehabana mata ayahuwei.’

Hiyahuwei ta yama ibagibagili alili hiꞌonadi ta vinayawa muhamuhana ilotapulihi. Eeta adi geluwone vali wagaena hiyogaedi ebeha hilaoma hihaguidi, ta hiya yadi wagaena hilaoma na waga bwau hiꞌoiye mwaudi eeta muhamuhana hihanene. Tenem ainai Saimoni Pita iꞌitaꞌita ta Yeisu ainai ipwagogo, ta iwalo, ‘Taubada ulaugabaigau, wuwuna yau tauyababa’.

Walo teina iꞌatai wuwuna maꞌana geluwo nuwadi ipwanopwano alili yamaone hiꞌoꞌonadine vehabadi, 10 na Saimoni ana tauhaguwo Yemesa yo Yoni, hiya Sebedi natunao hinage hiꞌaluwagavai moiha. Na Yeisu Pita iwalo auli, iwalo, ‘Havena umehemeheuhi. Mata ivetuwuni na ilaulau owa mata tomowa uꞌonadi.’

11 Na wagaone hiniulihaedi leꞌawai na ginauli maudoina hitauvehuludi na Yeisu himumulitaeine.

Yeisu ehebo taulepelo iꞌabiye namwanamwa

(Madiu 9:1-18; Maki 2:1-12)

12 Hauga teya ainai Yeisu hinage ehebo dalava ainai imiyamiya. Tupwanane ainai ehebo towaho tauna maudoina lepelo ivai. Eena towahonane Yeisu iꞌita lobai ta ainai italupwagogo na iꞌawanoiyei, iwalo, ‘Taubada, ebe dova yam nuwatuwu, howahowana uꞌabiye namwanamwagau’.

13 Na Yeisu nimanaena towahowa taunane iꞌabitowoi na iwalo, ‘Ehe, nuwanuwagu. Badagi na unamwanamwa.’ Eeta towahowa ana lepelowa iꞌovi.

14 Na Yeisu towahonane ivenuwamwauwei iwalo, ‘Ulau na havena yaiya teya ainai uwalowalo mahalavaegau na hesi udumwalu taupwaoli ainai ta iꞌitago, na upwaoli Yaubada ainai, hava dova ada loina Mosese ainaena, ta ebe tomowa hihanapuigo ebeha bada uyawahaiuyoꞌo’.

15 Na hesi tenem ainai Yeisu wasana imwalaꞌi moiha ta boda bagibagilidi hilaoma ebeha Yeisu yana aubabada hibenalei, na hinage adi lovala ebeha iꞌabiye namwanamwadi, 16 na hesi hauga maudoina boda aidiyena itautauwahi na ibom iꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai.

Yeisu ehebo taupeu iꞌabiye namwanamwa

(Madiu 9:1-8; Maki 2:1-12)

17 Ehebo ahubena ainai Yeisu boda iveꞌiveꞌitadi, na tupwadi Palisiwo yo loina ana tauveꞌitao hiya Galili dalavanao maudoidi yo Yudeya na Yelusalem aidiyena hilaoma na boda baidadiyao himiyamiya na hiꞌauꞌaubabada. Hauga tenem ainai Yaubada yana wahiyalaena Yeisu taulovalao iꞌabiye namwanamwadi. 18 Ainaena bodaone aidiyena ehebo taupeu mahalabina hiꞌavalaiyama na hitowotowoi ebeha hiluwuwei vadai ta Yeisu mehenai himwauwi. 19 Na hesi nigele howahowadi, wuwuna bodane imwalaꞌi alili. Eeta taupeuwa hiꞌavala mwalaeyei vadane ewanai na ana atovine hivaivehulu ta ainaena taupeuwa maꞌana abaꞌavala hivelele dobiyei bodaowa ahipudiyai, ta Yeisu mehenai himwamwauwine.

20 Eena Yeisu tomowaowa yadi yemidi ihanapuiyaꞌo ta towahonane iwalo auli, iwalo, ‘Augelu, mumugam yababa adi nuwahamu bada ulobaiyaꞌo’.

21 Na hesi loina ana tauveꞌitao yo Palisiwowa Yeisu yana aubabadane hibenalenaꞌo ta hibom aidiyai hiꞌauꞌaubabada hiwalo, ‘Towaho teina vedova ta Yaubada iꞌabiꞌabitalawahiyeine wuwuna nigele teya yaiya howahowana tomowa yadi mumuga yababao inuwahamuidi, bada Yaubada ibom howahowana’.

22 Yadi nuwatuwu Yeisu bada ihanapuiyaꞌo eeta iwalo, ‘Hava vehabana neta dova amnuwanuwatuwune? 23 Na hava amnuwatuwui ebe towaho teina ainai yawalowei, “Yam mumuga yababao bada yanuwahamuidiꞌo”, bo yawalo, “Utowolo ulau”? 24 Mata amhanapui yau Tomowa Moihagu mayagu loina baleꞌuwai ebeha tomowa yadi mumuga yababao mata yanuwahamuidi.’ Eeta taupeuwa iwalo auli, iwalo, ‘Yau teina yawalo auligo, utowolo yam halabi uꞌavalai na ulau yam dalavai!’.

25 Na itautowolo ta boda mehediyena yana halabi iꞌavalai ilalaune yana dalavai mayana yaliyaya Yaubada inoꞌonoꞌowei. 26 Tenem ainai boda maudoidi nuwadi ipwanopwano mwalaꞌina, eeta mayadi veꞌahihi Yaubada hiwalo vetuvehaeyei, hiwalo, ‘Wau ehebo abanuwapwanopwano taꞌitayaꞌo’.

Yeisu Livai iyogaei

(Madiu 9:9-18; Maki 2:13-17)

27 Mulitai Yeisu imahalava ta ehebo takesi ana tauvai yehana Livai iꞌita lobai yana vada abapaihowa ainai imiyamiya na iwalo auline, iwalo, ‘Livai umulitaegau’. 28 Ainaena Livai itowolo ta ginauli maudoina itauvehuludi eena Yeisu imumulitaeine.

29 Na Livaiwa aiꞌai mwalaꞌina ipaihowai Yeisu vehabana, eeta boda mwalaꞌina hilaoma Livai yana vadai aiꞌaine vehabana, na takesi ana tauvaiwo bodadi hinage baidanao. 30 Tenem ainai Palisiwo yo loina ana tauveꞌitao hiꞌuluꞌulumiyai Yeisu ana taumulitao aidiyai, hiwalo, ‘Hava wuwuna ta takesi ana tauvaiwo yo hinage tauyababao tupwadi baidamiyao amꞌaiꞌai toyawane?’

31 Na yadi walowone Yeisu iyemaihadi iwalo, ‘Hiya namwanamwadi taulaumulamula nigele nuwadi, na hesi lovalovaladi nuwanuwadi taulaumulamula. 32 Yau yalaoma nigele ebeha taunamwanamwa vehabadi, na hesi taupwanoliwo habi haguidi, ta ebe hinuwabui.’

Yeisu yana walo aiꞌai ana veꞌahihi vehabana

(Madiu 9:14-17; Maki 2:18-22)

33 Militai hinage tupwadi tomowa Yeisu hiwalo auli hiwalo, ‘Yoni ana taumulitao hauga maudoina mavahalidi hiꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai, dova Palisiwone adi taumulitaone yadi paihowa, na vedova ta owa am taumulitaone nigele hiyahudihudine, na hiꞌaiꞌai yo hinumanuma’.

34 Eeta Yeisu iwalo vegevegedi iwalo, ‘Vedova, howahowana na tautawahola towahona ana taumanao hiveꞌahihi ai yo numa ainaena ebe tautawahola towahona baidadi hiyaliyaya? Nigele awa? 35 Na amnuwatuwu avivini ebeha hauga ilalaoma ebe tautawaholawa ilaugabaidi abo hesi hinuwayababa na hiveꞌahihi, aiꞌai yo numa ainaena.’

36 Na hinage ehebo walo vegevegedi iꞌaubabadaei aidiyai, iwalo, ‘Nigele howahowana luwuluwu vauvauna tupwana ta vai na luwuluwu miyamiyana ta bwalui. Nigele! Na ebe dova, neta luwuluwu vauvaunane bada iꞌabiye yababaꞌo na hinage vauvaunawa tupwatupwanane luwuluwu miyamiyanane nigele iyalowoinanei. 37 Na hinage nigele teya yaiya bwahi wahiwahiyalana dova waini vauvauna iyahiwahiwai abahiwa ꞌwapi miyamiyana aidiyai, mata dova ta ilotapulihi ta bwahi yo abahiwa hiyepaipaihedi. 38 Na hesi tahiwai ꞌwapi abahiwa vauvau aꞌavadi aidiyai. 39 Na ebe yaiya waini miyamiyana inuma, mata iwalo ebeha nigele nuwanuwana vauvauna, wuwuna waini miyamiyana hesi inamwanamwa alili.’

Copyright information for `KUD