Luke 7

Yeisu tauꞌalehao adi tauloina yana hevali ehebo iꞌabiye namwanamwa

(Madiu 8:5-13)

Yeisu yana walo tomowa aidiyai iꞌoviꞌo, ta imahalava na ilau Kapaneum. Dalavanane ainai tauꞌalehao hiya Loma adi taumugai ehebo mayana hevali himiyamiya. Na yana hevaline ivelauwei iliꞌilimani. Na hauga tenem ainai ilovala mwalaꞌina ta habi imwalowoina. Na tauloinanane Yeisu yana laoma wasana ibenalei, eeta Yudeya yadi babadao tupwadi ivetamaledi Yeisu ainai habi awanoiyei ebe Yeisu ilaoma na yana hevaline iꞌabiye namwanamwa. Ta babadaowa hilau Yeisu ainai hiꞌawanoi, hiwalo, ‘Bada, nuwanuwamai ebe talau teina towahone awalowaloweiwa ana dumwalu ebeha uhagui. Wuwuna iya towaho namwanamwana, na Yudeya maudoida ivelauwegita, ta yada vada tapwalolo iꞌaꞌabine.’

Eeta Yeisu baidadi hilalaune. Hilau ta dalavanane ainai himahamahalava, eena tauloinawa ana geluwo tupwadi hinage ivetamaledi Yeisu habi auhina. Na hilau Yeisu ainai ta hiwalo, ‘Bada, yama taumugai iwalo ebeha owa towaho mwalaꞌina ainaena nigele iyalowoinanego ebe uluwu yana vadai. Na hinage nigele iyalowoinanego na baidam amwahai amvelobaloba. Na hesi nuwanuwana ebe uwalo mohili na yana hevaline inamwanamwa. Na hinage alinana teina dova iwalo, “Yau loina yahanahanapui na agu tauloina yadi walo ana tauꞌawa abi, na hinage yagu tauꞌalehao yaloiloinaedi, na ebe teya ainai yawalo, ‘Ulau’ bada ilau taꞌi; na ebe ehebo ainai yawalo, ‘Ulaoma’ bada taꞌi ilaoma, na ebe yagu taupaihowa ehebo ainai yawalo, ‘Teina upaihowai’, bada ipaihowai”.’

Teina walowone Yeisu ibenaledi na iꞌaluwagavai moiha na iꞌita gwaipile ta bodaowa himulimulitaeine iwalo aulidi, iwalo, ‘Moiha taꞌi nigele teya yaiya Isileli alimiyena yayalobai yana yemidi dova teina towahone’. 10 Eena tauloinawa yana hevahevaliwone hilau gwaipile yana vadai, ta nemai yana hevaliwa hilobai bada inamwanamwaꞌo.

Hiwape ehebo natuna towahona Yeisu mwalowoiyena iꞌabiye towolo

11 Nigele hauga daodaona tuluhanai Yeisu ilau ehebo dalava ainai, yehana Naini. Na ana taumulitao yo hinage boda mwalaꞌina hiꞌwaꞌwayabuine. 12 Ilaoma dalavanane ainai ta taumwalowoi himahamahalavaenama dalavanane ainaena. Na taumwalowoine neta hiwape ehebo natuna, bada ehebo mohimohili, ainaena hiwapenane boda mwalaꞌina baidana hilaulau habi mwauwina magaiyai.

13 Tenem ainai Yeisu hiwapene iꞌiꞌitane na iꞌatemuyamuyaei ta iwalo, ‘Havena udoudou’. 14 Na iwutu lau ta mwalowoiwa ana huma iꞌabitowoi eena tauꞌavalaowa hitowotowolo.

Na Yeisu iwalo, ‘Hevali, utowolo’.
15 Ta hevaliwa imiya towolo ta iꞌauꞌaubabada, na Yeisu hevaliwa ilauvai ta hinanawa imomoheine.

16 Ainaena tomowaowa himeheuhi na Yaubada hiwalo vetuvehae, hiwalo, ‘Tauwalo mahalava mwalaꞌina bada imahalavamaꞌo. Teina Yaubada yana tauboꞌe ita yana tomowao alidai.’ 17 Eeta Yeisu wasana hiyewasaei Yudeya maudoina, na hinage dalavao vahalinai aidiyai.

Yoni taubapitaiso yana panivila Yeisu vehabana

(Madiu 11:2-6)

18 Na mulitai Yoni ana taumulitao wasa teina hiwalo mahalavaei ainai. 19 Ainaena ana taumulitao hitau bwau iyogaedima na iwalo aulidine, iwalo, ‘Amlau na ampanivilaei, ebe iya Besinanawa vehabana yaꞌauꞌaubabadane, bo vali towaho hinage tahaꞌwai?’

20 Na hilaoma ta Yeisu hiwalo auli, hiwalo, ‘Yoni taubapitaiso ivetamalegai alaoma habi panivilaego ebe owa Besinanawa, bo vali towaho ahaꞌwahaꞌwai?’

21 Hauga tenem ainai Yeisu howola taulovalao adi lovala yo adi muya yo viꞌaviꞌa aidiyena iꞌabiꞌabiye namwanamwadi yo hinage taumehegibugibu mehedi iꞌabiye maseledi. 22 Eeta iꞌovi na mulitai yadi panivilawa iyemaiha, iwalo, ‘Amwuyo ta Yoni ainai amꞌaubabada ginauliwone aliguwena hava bada amꞌitadiꞌo yo ambenalediꞌo, neta: taumehegibugibu mehedi bada himaseleꞌo, taupeu bada hinamwanamwaꞌo ta hilaulau, taulepelo taudi hinamwanamwauyoꞌo, tautalina tui bada talinadi hinamwanamwaꞌo, taumwalowoi hitowolouyo na hinage tauwewelohe bada wasa namwanamwana hibenalenaꞌo. 23 Eeta amlau na Yoni amwalo auli havena vehabagu inuwanuwatuwu bwaubwau, wuwuna ebe yaiya yana yemidi aliguwai nigele iyatapitapiya, mata iyaliyaya.’

Yeisu yana walomahalava Yoni vehabana

(Madiu 11:17-19)

24 Haugana Yoni ana taumulitaowowa hilaulau gwaipile, na Yeisu ivetuwuni boda aidiyai Yoni vehabana iwalo mahalava, iwalo, ‘Mwalona maudoimiu tupwa balabala awawai amlau Yoni habi benaleina, na hava nuwanuwamiu ebeha amꞌita? Bo ebeha ehebo awahi mwalaꞌina yaumai iguhuguhui amꞌita? 25 Bo ehebo towaho ana aleꞌo wasawasa habi itana? Nigele, awa? Wuwuna hiya adi aleꞌo namwanamwadi moiha tauloina mwalaꞌidi yadi tupwai himiyamiya na hiyaliyaliyaya.

26 ‘Na hava yede vehabana amlalaune balabala awawai? Bo yami nuwatuwu ebeha ehebo tauwalo mahalava amꞌita, awa? Moiha taꞌi towahonane amꞌiꞌitane tauwalo mahalavao imwalaꞌi gabaedi. 27 Yoni vehabana mwalona Yaubada yana Buki ainai teina dova iwalo mahalava mugaiyei iwalo:

“Teina yagu tausagenawasa yavetamale mugaiyei na yam amwaha isepa”.’
28 Na Yeisu hinage iwalo, ‘Yoni iya taumiya baleꞌu maudoina imwalaꞌi gabaedi, na hesi maudoidi hiya Yaubada yana Abaloina holanai Yoni himwalaꞌi gabaei’.

29 Eena bodaone yo takesi adi tauvaiwo Yeisu yana aubabada teina hibenaledi ta Yaubada hiwalo vetuvehaeyei, wuwuna hiya mwalona Yoni iꞌabiye bapitaisodi. 30 Na hesi Palisiwone yo loina ana tauveꞌitao Yaubada yana nuwatuwu hitaꞌwataꞌwataei, ainaena nigele nuwadi na Yoni iꞌabiye bapitaisodi.

31 Eeta Yeisu iwalo, ‘Omiu yaso teina vedova ebe yayepategomiu? 32 Nuwana yawalo, omiu bada dova hedaheda abagimwala holanai hiꞌaiꞌaiꞌopiꞌopi na adi geluwo aidiyai hiyogayoga, hiwalo, “Ama geluwo vedova ta aꞌabiꞌabi sinaha na nigele amyasobune, na hinage ayebwayebwasa na nigele amyadoune”. 33 Waloyepatu teina ana hanapu neta, Yoni tauꞌabiye bapitaiso ilaoma ta ihudihudi yo waini nigele iyanumanuma, ainaena amwalo ebeha aluꞌaluwa yababana Yoni iꞌabiye yauyauleyaꞌo? 34 Yau Tomowa Moihagu yalaoma yaꞌaiꞌai na yanumanuma na hinage vehabagu amꞌuluꞌulumiya, amwalo, “Towaho teina taunuma yo tauꞌaiꞌalaꞌalabili, na hinage takesi ana tauvaiwo yo tupwadi yabayababadi iveꞌauꞌaugeluwedi”. 35 Na hesi hiya tauhanapu moiha mata yadi paihowa namwanamwadi aidiyena hanapu moiha imahamahalava.’

Tauyababa ehebo Yeisu aena iyewoloi

36 Ehebo hauga Palisi ehebo yehana Saimoni Yeisu iyogaei ta baidana habi ai. Eeta Yeisu iluwu vadai ta imiya habi ai. 37 Na dalavanane ainai wahiu ehebo tauyababa imiyamiya. Iya bada ihanapuiyaꞌo ebeha Palisine yana vadai Yeisu iꞌaiꞌai. Ainaena woloi namwanamwana maꞌana abahiwa namwanamwana ivaiyama, 38 ta Yeisu vahalinai itowolo na idoudou na mehelinonaena Yeisu aena iyebuta, na waihiunane vahuna daodaona ta vahunaena aena ibaꞌilidi, yo hinage Yeisu aena inihoidi yo woloiwa ihiwai Yeisu aenai.

39 Eena Palisiwa ibom inuwanuwatuwu iwalo, ‘Towaho teina, ebe iya tauwalo mahalava, ihanapui waihiune teina tauyababa, ta havena ainai iꞌabiꞌabi’.

40 Na Yeisu iꞌapuhini iwalo, ‘Saimoni, nuwanuwagu ehebo ginauli yawalo mahalavaei alimwai’.

Eeta Saimoni iwalo, ‘Ehewa, aiteya ginauli? Uwalowei aliguwai’.

41 Ta Yeisu iwalo, ‘Ehebo tauwasawasa na tomowa bwau adi vagavaga imwauwi, ehebo ana vagavaga dova 50 kina, na ehebo dova 5 kina. 42 Na hitau bwauwone nigele howahowadi na hiyemaihadi. Ainaena tauwasawasawa hitau bwauwowa adi vagavaga inuwahamuidi. Na yapanivilaego. Hitaubwauwone aidiyena yaiya yadi taubadane ivelauwei mwalaꞌina?’

43 Ta Saimoni Yeisu alinana iyemaiha, iwalo, ‘Towahone iya ana vagavaga mwalaꞌinane ivelauwei mwalaꞌina’.

Eena Yeisu iwalo, ‘Ehe, moiha’.

44 Na iꞌita gwaipile waihiuwa ainai, na iwalo, ‘Saimoni, waihiune teina yana paihowa vehabagu uꞌitayaꞌo, nigele dova owa. Wuwuna yam vadai yaluwuma na bwahi aegu anauwa vehabana nigele uyamohegau na hesi waihiune teina mehelinonaena aegu iuwadi na vahunaena ibaꞌilidi. 45 Na owa yagu mahalava ana niho nigele uyapaihowai aliguwai, na hesi iya yagu mahalava vauvauwai aegu inihoidi. 46 Nigele hinage woloiyena vahugu uyayewoloi, na iya hesi yana woloiyena aegu iyewoloidi. 47 Iya yana pwanoliwo bagibagilidi bada yanuwahamuidiꞌo, ainaena ivelauwegau mwalaꞌina, na hesi ebe yaiya yana pwanoliwo habuludi na yanuwahamuidi, yana velau aliguwai hinage habuluna.’

48 Iꞌovi na Yeisu waihiuwa iwalo auli, iwalo, ‘Yam pwanoliwo bada yanuwahamuidiꞌo’.

49 Na tomowaowa Yeisu baidanao hiꞌaiꞌaine, Yeisu yana walo hibenalei ta hibom aidiyai hiꞌuluꞌulumiyaei, hiwalo, ‘Yaiya yede teina ta ebeha pwanoliwo inuwahamuidi?’

50 Eena Yeisu waihiuwa ainai iwalo, ‘Yam yemidi ainaena bada livahi ulobaiyaꞌo, ta mayam yaliyaya ulau’.

Copyright information for `KUD