Luke 8

Waiwaihiu Yeisu hiꞌwayabui

Mulitai Yeisu itowolo na ilau dalava mwalaꞌidi yo habuludi aidiyai Yaubada yana Abaloina wasa namwanamwana iguguyaei, na ana taumulitaowa hitau 12 baidanao. Na hinage tupwadi waiwaihiu baidanao, neta hiya mwalona lovala yo aluꞌaluwa yababadi aidiyena Yeisu abiye namwanamwadi. Waiwaihiuwone neta Meli Magidalaena iya mwalona ainaena aluꞌaluwa yababadi maudoina 7 Yeisu iheusili mahalavaedi, na hinage Yoana iya Kusa mwanena, Kusanane Helodi yana taupaihowa, na hinage Susana yo tupwadi waiwaihiu baidadiyao. Waiwaihiuwone hiya yadi tobwatobwaena Yeisu maꞌana geluwo hiꞌiꞌita avivinidi.

Patu ana walovegevegedi

(Madiu 13:1-9; Maki 4:1-9)

Tomowa maudoidi dalava bagibagilidi aidiyena hitaugogoiyama Yeisu ainai, eena Yeisu walo vegevegediyena iveꞌitadi, iwalo, ‘Tauꞌuma ehebo ilau yana oyai patu ivehulubudebudeyanaedi. Tupwadi patu amwahai hibeꞌu ta tomowa aediyena hiwutuꞌalatedi yo lowolowo hiꞌitadi ta hiꞌaitulu hiꞌaꞌaidine. Na tupwadi patu malagaigaimana ainai hibeꞌu ta hiꞌini na mulitai hiwewelaine, wuwuna toputopunane nigele gwagwamana. Na tupwadi patu haihaili aidiyai hibeꞌu ta hiꞌini mwalomwalowoi wuwuna haihailine iwahiyala ta iꞌoiye mwalowoidi. Na hesi tupwadi patu toputopu namwanamwana ainai hibeꞌu ta himwalaꞌi na hiꞌaino, ta aidiyena aino namwanamwana ilobai.’

Iꞌovi na Yeisu bodaone ivenuwamwauwedi, iwalo ‘Ebe matalinamiu walo teina ambenaledi’.

Patu walo vegevegedina ana livahi

(Madiu 13:10-23; Maki 4:10-20)

Mulitai ana taumulitaowowa Yeisu hipanivilaei, hiwalo, ‘Yam walo vegevegedine hava ana hanapu?’ 10 Na iya iwalo, ‘Omiu Yaubada alimiyai italam ta yana loina holana moiha ana tauhanapuwo, na hesi bagibagilidi walo vegevegedi aꞌava hibenalei.

“Na adi nuwamasele nigele hiyahanapui,
yo hinage ana hanapu hibehabehaei na hesi nigele hiyalobai.”
11 ‘Na walo vegevegedinane ana livahi teina dova: Patune neta Yaubada yana walo. 12 Na patuwowa amwahai hibebeꞌune hiya neta tomowa walo hibenali mohilei, na hesi Tomodulele ilaoma ta atediyena walowa ivaivehulune, ta nigele howahowana hiyemidi ebeha Yaubada howahowana ihaguidi. 13 Na patuwowa hibebeꞌune toputopu malagaigaimana aidiyai neta tomowaowa hiya Yaubada yana walo vehabana hiyaliyaya, na hesi nigele lamlamdi hiyayaiyai wuwuna yadi yemidi nigele mwalaꞌina, ta ebe abatowoi aidiyai himahalava mata hibeꞌu. 14 Na patuwowa haihaili aidiyai hibebeꞌune neta tomowaowa hiya walowa hibenalei, na yadi nuwatuwu maudoina hilaulau nuwatuwu bagibagili yo wasawasa yo baleꞌu yaliyayanao aidiyai. Ainaena Yaubada yana walo aidiyai nigele ainona iyamahalava. 15 Na patuwowa toputopu namwanamwana aidiyai hibebeꞌune neta hiya tomowao mayadi atetalam Yaubada yana walo hibenaledi, yo mayadi alamaꞌiꞌita ainaena Yaubada yana walo aidiyai iꞌaino moiha.’

Masele ana walo vegevegedi

(Maki 4:21-25)

16 Yeisu hinage aidiyai iwalo, ‘Nigele teya yaiya lampa iyagabu na gaeba ainaena iyaꞌoihamui bo abaꞌeno elauhanai iyamwauwi na hesi abamwau ewanai imwauwi ta ebe tomowa maselene hiꞌita haugana hiluwuluwu. 17 Hava dawadawanina mata imiya mahalava ta tomowa hibenalei. Na hava oiꞌoihamuina mata hilobai na hivaiyama maseleyai ta tomowa hiꞌita. 18 ‘Eeta amꞌita avivini yami benabenali aidiyena. Wuwuna yaiya ainai hava namwanamwana imiyamiya mata Yaubada ilauhepoiyei iya ainai. Na hesi ebe yaiya ainai nigele na yana nuwatuwu ebeha hava habuluna ainai imiyamiya, mata Yaubada ivaivehulu.’

Yeisu hinana yo tahinao

(Madiu 12:46-50; Maki 3:31-35)

19 Mulitai Yeisu hinana yo tahinao hilaoma habi itana na hesi boda imwalaꞌi alili, eeta nigele howahowana hiluwu Yeisu ainai. 20 Ta walo aꞌava hivetamalei, hiwalo, ‘Taubada, hinam yo tahimwowa tenem maseleyai hitowotowolo, ebeha nuwanuwadi owa’.

21 Na Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Nigele hibom, na hesi ebe yaiyadiwo Yaubada yana walo hibenalei na hiꞌawa abiyedi hiya neta hinaguwao yo tahiguwao’.

Yeisu wowoli iꞌabiye daumwali

(Madiu 8:23-27; Maki 4:35-41)

22 Ehebo hauga Yeisu mayana taumulitao higelu na aidiyai iwalo, ‘Taꞌuꞌe tageyoꞌawa vali tupwai’. Eeta hiꞌuꞌe, 23 hisagesagena na Yeisu iꞌenoꞌeno ta iꞌeno iꞌiwahine. Na yaumai mwalaꞌina itowa ta bagodu mwalaꞌina ihiwahiwadiꞌwa wagai na muhamuhana hihanene.

24 Eeta ana taumulitaowa Yeisu hivanoi hiwalo, ‘Taubada, Taubada, utowolo, mata tahanene!’

Eeta Yeisu itowolo ta yaumai yo bagodune iꞌahonedi, iwalo, ‘Amlaumwau!’ Eeta hilaumwau na idadaumwaline.
25 Ainaena Yeisu ana taumulitaowa iwalo aulidi, iwalo, ‘Vedova? Nuwana nigele amyayemidiyegau awa?’

Na hiya mayadi meheuhi hiꞌaluwagavai na hibom aidiyai hiwalo, ‘Towaho yehana teina? Ta yaumai yo bagodu alinana hiꞌaꞌawa abiyeine.’

Ehebo towaho aluꞌaluwa yababadi bagibagilidi holanaena himahalava

(Madiu 8:28-34; Maki 5:1-20)

26  Galili vali tupwanai higeyoꞌawaꞌo ta hiluwu Gelasiwone yadi gadowai. 27 Eena Yeisu iꞌaitulu leꞌawai na ehebo taumiya dalava imahalavama ainai. Towahonane aluꞌaluwa yababadi hiluwu holanai ta ainai himiyamiya. Na towahonane hauga daodaona aleꞌo nigele iyaliꞌwaliꞌwa, na vada aidiyai nigele iyamiyamiya na hesi magai gudadi aidiyai imiyamiyane.

28 Ta towahowa Yeisu iꞌita, na ilohagali ta ibeꞌu ainai na iwui mwalamwalaꞌi, iwalo ‘Yeisu yo, owa Yaubada Ewa aliliyai Natuna, hava ebeha upaihowai? Badagi! Havena uꞌabiꞌabiye muyagau.’ 29 Walo teina iꞌaꞌataine wuwuna Yeisu bada iwalo auliyaꞌo, ta ebeha aluꞌaluwa yababana towahone iꞌaitulu gabaei. Towahonane hauga bagibagilina aluꞌaluwane iꞌabiye yeyauyaule eeta hiꞌabiꞌabi avivini na nimana yo aena hipaipaidi pwawati aidiyena, na hesi pwawatine iwutuwutuhidi na towahonane ilawelawei nuꞌula awawai.

30 Eeta Yeisu towahonane ipanivilaei, iwalo, ‘Vedova yeham?’

Na towahowa iwalo, ‘Yehaguwede Bagibagilimai’, wuwuna aluꞌaluwa bagibagilidi holanai himiyamiya.

31 Na aluꞌaluwaowa Yeisu ainai hiꞌawaꞌawanoi, hiwalo, ‘Havena ugabagabae aituluwegai guda abasilahe ainai.

32 Na hesi uvetamalegai ta aluwu maheyaone bagibagilidine tenem hidumudumuline oyane aidiyai. Eeta Yeisu italam. 33 Ta towahowa ainaena himahalava ta maheyaowa aidiyai hiluluwune. Tenem ainai maheyaowa maudoidi hiyauyaule ta hisagena tapatapana ainai hibeꞌu ta niꞌuwai hihahanenene.

34 Na maheyaowa adi tauꞌita aviviniwowa hiꞌita na hidena ta hilalaune hiyewasa hava dova hiꞌiꞌitane, dalava mwalaꞌidi yo dalava habuludi tomowadiyaone aidiyai. 35 Eeta tomowa bagibagilidi hilaoma ta ebe hiya mehediyena hiꞌita hava imamahalavane. Ta Yeisu ainai hilaoma ta towahowa hiꞌita mwalona aluꞌaluwa yababadi holanai himiyamiya bada inamwanamwaꞌo ta aleꞌo iliꞌwa na Yeisu vahalinai imiyamiya. Tenem ainai maudoidi himeheuhi. 36 Eena tauyewasaowa tomowa aidiyai hiꞌaubabada vedova towahonane yana namwanamwa. 37 Eeta Gelasinewowa maudoidi himeheuhi mwalaꞌina ta Yeisu hisosomanaei ebe ilaugabaidi. Ainaena Yeisu wagai idodobi habi gelu.

38 Ta towahowa iꞌabiye namwanamwawa iwalo atemuyamuya Yeisu ainai iwalo, ‘Uwalo ta owa na yau talau?’

Na Yeisu iwalo,
39 ‘Nigele. Hesi ulau gwaipile dalavai ta hava Yaubada alimwai ipaihowaiyaꞌo uꞌaubabadaei.’ Eeta towahowa ilau dalavai na Yeisu yana paihowa iꞌaubabadaei taumiya dalava maudoidi aidiyai.

Yeisu waiwaihiu bwau iꞌabiye namwanamwadi

(Madiu 9:18-26; Maki 5:21-43)

40 Yeisu mayana taumulitao higeyoꞌawauyo na boda mwalaꞌina mayadi yaliyaya hivevedunane. Wuwuna iya vehabana hihaꞌwahaꞌwane. 41 Eena ehebo towaho iluwu mahalava, yehana Yailo, iya yadi vada tapwalolo ana tauꞌita avivini. Ilaoma ta Yeisu ainai italupwagogo na iwalo, ‘Taubada talau yagu vadai, 42 ta natugu ilovala mwalaꞌina uꞌabiye namwanamwa. Iya bada ehebo mohimohili natugune, ana bolimai 12 na vadai iꞌeꞌeno na hauga habuluna na imwalowoi.’ Eeta baidana hilalaune.

Hilaulau amwahai na boda mwalaꞌina himulimulitaedi, ta hiveveduidui.
43 Na bodaone holadiyai ehebo wahiu baidadi, maꞌana lovala. Lovalanane neta ꞌwahina isagesagenaei bolimai 12 hiꞌoviꞌo, na besiwa isagesagena. Hauga bagibagilina taulaumulamula hitowotowoi ebeha hiꞌabiye namwanamwa na hesi nigele howahowadi. 44 Eena wahiunane Yeisu tuluhanaena ilaoma ta ana aleꞌo papalinane iꞌabitowoine na wahinawa yana sagena ilalaumwaune. 45 Ainaena Yeisu itautowolo, ta iwalo, ‘Eei! Yaiya iꞌaꞌabitowoigaune?’

Na maudoidi hiuvala. Na hesi Pita iwalo auli, iwalo, ‘Bada, nuwana bodaone hiveveduidui ta hitatautupane alimwai’.

46 Na Yeisu iwalo, ‘Nigele. Teya yaiya agu aleꞌo iꞌabitowoine, wuwuna yalautowoi aliguwena wahiyala imahalavaꞌo na tauꞌabitowoigaune ainai igeyoꞌawaꞌo.’

47 Na waihiuwa ilautowoiyaꞌo ebeha Yeisu bada yana paihowane ihanapuiyaꞌo, ainaena ilaoma na mayana batutuli ibeꞌu aitulu Yeisu aenai, na boda mehediyai yana paihowawa wuwuna iwalo mahalavaei, iwalo, ‘Taubada, nuwanuwagu na yanamwanamwa, ainaena amꞌaleꞌone yaꞌaꞌabitowoine, ta yananamwanamwane’.

48 Eeta Yeisu waihiunane iwalo auli, iwalo, ‘Natugu, yam yemidi ainaena unamwanamwaꞌo. Utowolo na mayam yaliyaya ulau.’

49 Hauganane Yeisu iwalowalo waihiuwa ainai Yailo yana vadaena yana taupaihowa ehebo wasa ilawenama Yailo ainai, iwalo, ‘Taubada, natum bada imwalowoiꞌo na havena tauveꞌitane yana hauga igabagabaei.’

50 Wasa teina Yeisu ibenalei ta Yailo iwalo auli, iwalo, ‘Havena umehemeheuhi na hesi uyemidiyegau ebeha natum mata inamwanamwa’. 51 Ainaena hilau ta dalavai himahalava, eena Yeisu boda maudoidi iꞌauhidi ta ebe vadanane ainai havena hiluwuluwu, bada nuwanuwana Pita na Yoni yo Yemesa na hinage gamahinewa hinana yo tamana baidanao hiluwu.

52 Na boda vadai howola hidoudou na hinage hiwoewoe gamahinewa vehabana. Ainaena Yeisu iꞌauhidi iwalo, ‘Badagi! Dou amlaumwau, wuwuna gamahinene nigele iyamwalowoi, na hesi iꞌenoꞌeno mohili.’

53 Na maudoidi Yeisu himaluwei wuwuna hihanapuiyaꞌo gamahinene bada imwalowoiꞌo. 54 Eena Yeisu hedawa nimanai iꞌabi na iwalo auli, iwalo, ‘Gamahine utowolo’. 55 Na gamahinewa yawahina iwuyoma ta itotowolone. Eena Yeisu gamahinewa hinana yo tamana aidiyai iwalo, ‘Aiꞌai ammohei na iꞌai’. 56 Tenem ainai tamana yo hinana nuwadi ipwanopwano moiha. Na Yeisu hinage ivenuwamwauwedi iwalo, ‘Havena teya yaiya ainai amwalowalo mahalava yagu paihowa teina vehabana’.

Copyright information for `KUD