Luke 9

Yeisu ana taumulitao ivetamaledi habi paihowa

(Madiu 10:5-15; Maki 6:7-13)

Yeisu ana taumulitao hitau 12 iyoga ahaidi na adi loina yo wahiyala imohedi ta ebe howahowadi aluꞌaluwa yababadi tomowa aidiyena hiheusili mahalavaedi, yo hinage adi lovalao hiꞌabiye namwanamwadi. Eeta ivetamaledi ebeha Yaubada yana Abaloina tomowa aidiyai higuguyaei, yo hinage taulovalao hiꞌabiye namwanamwadi. Na hinage yana aubabada ainai iloinaedi iwalo, ‘Havena teya hava amvaivai. Havena digona nuwana boha nuwana aiꞌai nuwana mane, nuwana ami aleꞌo bwauna. Na ebe aiteya vada ainai hiyogaegomiu na amluwu, vadanane ainai amvetaumana ana higa tupwanane amlaugabaei. Na ebe aiteya dalava ainai nigele hiyalauvaigomiu yadi vadai, dalavanane gawalanane aemiyena amꞌoiyeholudi na amlaugabaidi, eena ainaena amveꞌitadi ebeha mata vitai aidiyai imahalava.’

Eeta ana taumulitaone hilau ta tupwa maudoina aidiyai hitaꞌiꞌili na wasa namwanamwana higuguyaei, na hinage taulovala tupwa ehebo ehebo aidiyai hiꞌabiye namwanamwadi.

Helodi nuwana ipwanopwano Yeisu vehabana

(Madiu 14:1-12; Maki 6:14-29)

Helodi iya Galili ana tauꞌita avivini, ginauli teina himahamahalava wasadi ibenaledi na nuwana ipwanopwano mwalaꞌina wuwuna tupwadi tomowa hiwalo, ‘Yoni taubapitaiso ebeha mwalowoiyena itowolouyoꞌo’. Na tupwadi hiwalo, ‘Nigele, Elaitiya imahalavaꞌo’, na hinage tupwadi hiwalo, ebeha ‘Ibom ehebo tauwalo mahalava mwalona imwalowoi na teina hauga itowolouyoꞌo’.

Ainaena Helodi iwalo, ‘Yoni yau yagu loinaena ta gadona hitotomne. Na aiteya yede towaho teina hiwalowaloweine.’ Tenem ainai Helodi iꞌaiꞌaipate mwalaꞌina ebe Yeisu iꞌita.

Yeisu tomowa bagibagilidi iveꞌaidi

(Madiu 14:13-21; Maki 6:30-44; Yoni 6:1-14)

10 Yeisu yana tauyewasao yadi taꞌiꞌiliyena hiwuyo ta yadi paihowa maudoina hiꞌaubabadaei Yeisu ainai. Mulitai yadi taubadane ilauvaidi ta baidanao hilau ehebo dalava yehana Bedesaida ainai, ta ebe hibom nemai himiyamiya. 11 Na nigele howahowadi, wuwuna boda wasa hibenalenaꞌo ta Yeisu himulitaei hilaoma ainai. Eena Yeisu iyaliyayaidi ta aidiyai Yaubada yana Abaloina vehabana iveꞌita, na hinage adi lovalao iꞌabiye namwanamwadi.

12 Himiyamiya ee mahana ihugu, na hitau 12 hilaoma Yeisu hiwawalo auline, hiwalo, ‘Taubada, boda teina uvetamaledi ta hiwuyo dalavao vahalidai aidiyai, ta nemai aiꞌai yo abaꞌeno hibeha, yo hiꞌaiyawasi. Wuwuna teina bada balabala awawa.’

13 Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Omiu aiꞌai ammohedi ta hiꞌai?’

Na hiya hiwalo, ‘Vedova mata teina aveꞌaidine? Wuwuna amaine nigele mwalaꞌina. Beledi nima eheꞌehebo na yama bwau hitutupwane. Nuwanuwam ebeha alau na bodaone adi agimwala, awa?’

14 Na bodaone aidiyena towatowaho aꞌava adi bagibagili dova 5,000. Ainaena Yeisu ana taumulitao iwalo aulidi, iwalo, ‘Tomowaone amwaheidi na yadi boda aidiyai ammwauwidi, dova 50 boda ehebo ehebo aidiyai, himiya’. 15 Eeta yana loinaone maudoina dova hipaihowaidi, ta yadi boda aidiyai himimiyane.

16 Eena Yeisu beledi nima eheꞌehebo na hinage yama bwauwa ivaidi, na galewai iꞌita hae na aiꞌaiwone vahabadi iꞌawa yauwedo. Abo mulitai iꞌabitomwahidi na ana taumulitao imohedi na hiveguyau tomowa aidiyai. 17 Na maudoidi hiꞌai ta hiꞌai iꞌiwahi, na aiꞌai tupwatupwadi hitanoꞌahaidi, neta boha 12 hiꞌoiye mwaudine.

Pita yana walomahalava ebeha Yeisu iya Besinana towahona

(Madiu 16:13-19; Maki 8:27-29)

18 Yeisu ana taumulitaone hilaoꞌo hilowolowouhi na Yeisu ibom imiyamiya, Yaubada ainai iꞌawaꞌawanoi. Iꞌawanoi iꞌovi na ana taumulitaowa hilaoma ta ipanivilaedi iwalo, ‘Vedova tomowa yadi walo vehabagu, ebeha yau yaiya?’

19 Na ana taumulitaowa hiwalo, ‘Tomowa tupwadi hiwalo, ebeha owa Yoni tauꞌabiye bapitaiso, na tupwadi hiwalo ebeha owa Elaitiya, na tupwadi hiwalo ebeha owa tauwalo mahalava mugamugaina mwalowoiyena itowolouyoma’.

20 Hinage ipanivilaedi iwalo, ‘Na omiu vedova yami nuwatuwu ebeha yau yaiya?’

Eeta Pita iwalo, ‘Owa Besinana towahona, Yaubada ainaena’.

21 Tenem ainai Yeisu ana taumulitao ivenuwamwauwedi ebeha havena hiwalowalo mahalavaei tomowa aidiyai. 22 Yo hinage iwalo aulidi, iwalo, ‘Yau Tomowa Moihagu howola abo muya mwalaꞌina yalobai. Wuwuna babadao yo taupwaoli mwalaꞌidi yo hinage loina ana tauveꞌitao mata hisosomanaegau na hiꞌoiye mwalowoigau, na ahubena tonugana ainai Yaubada iꞌabiye towolouyoigau.’

Yeisu ana mulita vehabana

(Madiu 16:20-28; Maki 8:30, 9:1)

23 Mulitai maudoidi aidiyai iwalo, ‘Ebe yaiya owa nuwanuwam umulitaegau, havena ubom vehabam unuwanuwatuwu. Na hesi ubom yam aiwa lagalagana uꞌavalai ahubena ehebo ehebo, na umulitaegau. 24 Ebe yaiya yawahina inuvavi howola abo yawahinane iveꞌwadalele. Na ebe yaiya yawahina vehabagu italamwei na imwalowoi, ibom mata yawahi namwanamwana ilobai. 25 Ebe yaiya yana tobwatobwa mwalaꞌina, mata Yaubada yana mumuga inuwapwanopwanowei, eeta hava mata namwanamwana ilobaine?

26 ‘Ebe yaiya tomowa vehabagu ihinimaya na yagu veꞌita vahabadi ihinimaya mata yau Tomowa Moihagu yagu hauga laoma ainai mata yahinimayaei. Haugana yalaolaoma yagu wasawasa ainaena na Tamagu yo yana tausagenawasao veꞌaveꞌahihidi yadi wasawasa namanamalinaena. 27 Yawalo moiha alimiyai tomowa tupwamiu teina mata nigele amyamwalowoi ana higa Yaubada yana Abaloina amꞌita.

Yeisu ana ita igwaipile

(Madiu 17:1-8; Maki 9:2-8)

28  Walowone teina hiꞌovi na dova wiki ehebo tuluhanai, Pita yo Yoni yo Yemesa Yeisu ilauvaidi ta baidanao hihae ehebo oya ainai habi awanoi Yaubada ainai. 29 Eeta howola Yeisu iꞌawaꞌawanoi na maninane ana oleya maudoina igwaipile yo hinage ana aleꞌone iwadaheya moiha dova namali. 30 Eena towatowaho bwau himahalava, ta Yeisu baidadi hiꞌauꞌaubabada, hiya neta Mosese na Elaitiya. 31 Hiya hinage aidiyena masele ihinahinadi, na Yeisu baidadi hiꞌauꞌaubabada vedova mata Yeisu yana mwalowoi Yelusalem ainai Yaubada yana nuwatuwu ana yemala moiha vehabana. 32 Na Pita maꞌana geluwo bada hiꞌeno iꞌiwahiꞌo, na mulitai hiꞌeno towolo, ta masele mwalaꞌina hiꞌita Yeisu maꞌana geluwo aidiyai. 33 Na mulitai hitau bwauwowa Yeisu hilaugabaei, na Pita iꞌapuhini iwalo, ‘Taubada, inamwanamwa baidadao teinai tamiyamiya na yami gwau tonuga aꞌabidi, ehebo owa vehabam, ehebo Mosese vehabana, na ehebo Elaitiya vehabana’. Pita bada iwalowalo awawa.

34 Pita yana aubabadane howola nigele iyaveꞌovi, na ewadiyena hogahoga iꞌaituluma iꞌoihamuidi, ainaena taumulitaowa himeheuhi. 35 Na hogahogane ainaena ehebo alina hibenalei, iwalo, ‘Teina Natugu. Iya yavesinuwai na amꞌawa abiyei.’ 36 Ta alinawa iꞌovi, na Yeisu ibom hiꞌiꞌitane itowotowolo. Hauga tenem ainai hava dova mehediyena hiꞌiꞌitane nigele teya yaiya ainai hiyawalo mahalavaei.

Yeisu gama iꞌabiye namwanamwa

(Madiu 17:14-18Maki 9:14-27)

37 Iꞌahubena ta Yeisu mayana taumulitao oyaena hiꞌaitulu dalavai na boda mwalaꞌina baidadiyao hivelaulobaloba. 38 Na ehebo towaho bodaone aidiyena Yeisu iꞌita na iyoga, iwalo, ‘Tauveꞌita, nuwanuwagu natugu uꞌabiye namwanamwa, natugune ehebo mohimohili. 39 Na hauga bagibagilina ebe aluꞌaluwa yababana gamanane iꞌabi avivini, iwuiwui mwalaꞌina na awanaena gwalagwalabuho himahamahalava. Hauga bagibagilina dova iꞌabiꞌabiye muya. 40 Na amtaumulitaone yaꞌawanoiyedi ebeha aluꞌaluwa yababanane higabae mahalavaei, na hesi nigele howahowadi.’

41 Ainaena Yeisu iyemaiha iwalo, ‘Omiu teina yasone nigele yami yemidi ta tomowa yababamiu? Hauga daodaona maiviha mata yamiya vahaligomiu yo yanuwatuwuigomiu?’ Ainaena towahonane ainai iwalo, ‘Natumne ulawenama aliguwai’. 42 Na gamawa ilaoma Yeisu ainai, ta aluꞌaluwa yababanawa gamawa ibuiyei baleꞌuwai ta itataine. Eena Yeisu iloina ta aluꞌaluwawa imahalava na gama inamwanamwane. Abo mulitai Yeisu gamanane ilawei tamanawa ainai.

Yeisu iꞌaubabadauyo yana mwalowoi vehabana

(Madiu 17:22-23; Maki 9:30-32)

43 Hauga tenem ainai tomowa maudoidi Yaubada yana wahiyala bada hiꞌitayaꞌo, ainaena nuwadi ipwanopwano mwalaꞌina.

Na tomowadine howola mayadi nuwanuwapwanopwano, na Yeisu ana taumulitao iwalo aulidi,
44 iwalo, ‘Yagu walone teina mata yawalo mahalavaeine alimiyai amnuwatuwu avivini, neta Tomowa Moihagu mata hihuhulaegau na agu alehao aidiyai himwaugeyoꞌawahegau’. 45 Tenem ainai iꞌabiye nuwapwanopwanodi, ainaena nigele howahowadi yo ginauli teina vehabadi nuwadi imasele, ta Yeisu ainai nigele hiyapanivila na ebe iꞌabiye masele aidiyai, wuwuna himeheuhi.

Taumugai himulita

(Madiu 18:1-5; Maki 9:33-37)

46 Mulitai ana taumulitaowa hiveꞌawa paꞌipaꞌiꞌi yaiya aidiyena adi taumugai.

47 Na Yeisu hesi bada yadi nuwatuwu ihanapuiyaꞌo. Ainaena ehebo gama ilauvaiyama ta vahalidiyai ivetowolo, na iwalo aulidi iwalo, 48 ‘Gama teina amꞌita. Ebe yaiya gama teina yehaguwena ivelauwei, neta bada ivelauwegauꞌo, na hinage agu tauvetamalene bada ivelauwenaꞌo. Eena ebe yaiya alimiyena idobi alili iya mata ihae alili.’

Ebe yaiya iya nigele iyaꞌaleꞌalehaegita iya ihaguhaguigita

(Maki 9:38-40)

49 Yoni iꞌapuhini iwalo, ‘Taubada, ehebo towaho aꞌitayaꞌo yehamwena aluꞌaluwa yababadi igabagabae mahalavaedi. Ainaena alaugagayowei, wuwuna towahonane nigele yada boda holanai.’

50 Na Yeisu iwalo, ‘Havena amꞌauꞌauhi! Wuwuna ebe yaiya iya nigele iyaveꞌaveꞌalehaegomiu iya ami tauhagu.’

Sameliya tupwadi Yeisu hitaꞌwataꞌwataei

51 Bada ahubena ilautebitebiꞌo na Yeisu ilau gwaipile galewai, ainaena yana nuwatuwu imwauwi ebeha ilau Yelusalem. Eeta itowolo na mayana taumulitao hilalaune. 52 Hilaulau ta Yeisu ana taumulitao tupwadi ivetamalemugaiyedi, Sameliya yadi dalavai ta ebe yana abaꞌaiyawasi vehabana hiꞌatububuni. 53 Na taumiya dalavaone nigele hiyatalam, wuwuna hihanapuyaꞌo Yeisu ilalau Yelusalem. 54 Na Yemesa yo Yoni walo teina hibenalei, ta Yeisu ainai hiwalo, ‘Taubada, vedova? Nuwanuwam aiwa alaꞌalahina galewaena ayogaei ta iꞌaituluma na iꞌalayesawalidi?’

55 Na Yeisu iwalowedi, ‘Havena neta dova’. 56 Eeta vali dalavai hilalaune.

Tomowa hitau tonuga nuwanuwadi ebe Yeisu himulitaei

(Madiu 8:19-22)

57 Hilaulau, na ehebo towaho ilaoma ta Yeisu ainai iwalo, ‘Yau nuwanuwagu yamulitaego. Aiteya tupwa ainai ulalau yau yamulitaego.’

58 Ainaena Yeisu towahonane iwalo auli, iwalo, ‘Lagulagu nuꞌula mayadi guda yo hinage lowolowo mayadi noi, na hesi yau Tomowa Moihagu nigele yagu abaꞌeno’.

59 Eena bwauna hinage ilaoma ta Yeisu towahonane ainai iwalo, ‘Umulitaegau’.

Na iya iwalo, ‘Taubada, utalamwegau ta mugai yawuyo tamagu yahaꞌwahaꞌwai yana mwalowoi vehabana na yamwaumagaiyei abo mulitai yamulitaego’.

60 Na Yeisu iwalo, ‘Badagi tamamne. Hiya taumwalomwalowoi yadi taumwalowowo himagaiyedi. Na owa hesi yam paihowa ebeha uvetauwalo mahalava Yaubada yana Abaloina vehabana.’

61 Na tonugana hinage ilaoma, iwalo, ‘Taubada, inamwanamwa yamulitaego, na hesi utalam mugaiyegau ta yawuyo yagu bodao aidiyai, yaꞌawa yauwedo na mulitai abo yamulitaego’.

62 Ainaena Yeisu hinage iwalo auline, iwalo, ‘Ebe yaiya owa nuwanuwam upaihowa na hesi mayam nuwatuwu bwau, nigele iyalowoinanego ta Yaubada yana Abaloina vehabana upaihowa’.

Copyright information for `KUD