Mark 1

Yoni tauꞌabiye bapitaiso yana guguya

(Madiu 3:1-12; Luke 3:1-9, 15-17; Yoni 1:19-28)

Teina wasa namwanamwana Besinana Yeisu vehabana, iya Yaubada Natuna, wasana ana abavetuwuni. Mwalona tauwalo mahalava Aisaya Yeisu wasana vehabana ileleyaꞌo, neta Yaubada yana walo iwalo mahalavaenaꞌo, iwalo:

‘Teina yagu tausagenawasa yavetamale mugaiyei na vehabam yam amwaha isepa,
na balabala awawai alinana mwalaꞌina ainaena iwalo mahalava na iwalowalo,
“Yada Bada yana amwaha amsepa yo amꞌabiye dumwalu”.’
Yoni tauꞌabiye bapitaiso imahalava balabala awawai ta iguguya tomowa aidiyai, iwalo, ‘Yami mumuga yababadi aidiyena amnuwabui na ambapitaiso ta ebe Yaubada yami mumugaone inuwahamuidi’.

Na tomowa maudoidi tupwa Yudeya ainaena yo hinage dalava Yelusalem ainaena hihoꞌeyama Yoni yana guguya habi benaleina, ta yadi mumuga yababadi hiwalo mahalavaedi ta iꞌabiye bapitaisowedi bwahi Yolidani ainai. Yoni ana aleꞌone lagulagu kameli wiyawiyana na ana tulituline kameli ꞌwapina, na anane bilolo yo mwagagau bada.

Na Yoni iguguya ta iwalo, ‘Iya dagelaguwena ilalaoma imwalaꞌi gabaegau, na nigele howahowana aenai yapwagogo na aena ana huma yalivahi. Yau weꞌahaena teina yaꞌabiye bapitaisogomiu, na iya Aluꞌaluwa Veꞌahihiyena howola abo iꞌabiye bapitaisogomiu.’

Yeisu ana abiye bapitaiso

(Madiu 3:13-17; Luke 3:21-22)

Hauga tenem ainai Yeisu dalava Nasaleti ilaugabaei, neta tupwa Galili ainaena, ta ilalaomane bwahi Yolidani ainai, ta Yoni Yeisu iꞌabiye bapitaiso. 10 Na Yeisu bada bwahiyena igayogayo taohanima na iꞌitamayahi ta galewa iꞌita ilotahoꞌe na Aluꞌaluwa Veꞌahihi ana ita dova gabubu iꞌaituluma ainai. 11 Na hinage ehebo alina galewaena iwalo, ‘Owa natugu moiha vehabam yayaliyaya mwalaꞌina’.

Tomodulele Yeisu itowoi

(Madiu 4:1-11; Luke 4:1-13)

12 Ainaena Yaubada Aluꞌaluwana Yeisu ivetamalei ta ilau balabala awawai, 13 ta ahubena 40 tenem ainai imiyamiya, na hauganane aidiyai Tomodulele itowotowoi, nuwanuwana Yeisu iꞌabiye beꞌu, na tupwanane ainai lagulagu manimaninidi hinage himiyamiya, na tausagenawasao Yeisu hiꞌitaꞌita avivini.

Tauyama hitau vehopali Yeisu iyogaedi

(Madiu 4:12-22; Luke 4:14-15, 5:1-11)

14 Hauganane ainai Wasawasa Helodi iloina ta Yoni vada paipaiyai himwauluwei. Himwau iꞌovi na mulitai Yeisu imahalava Galili ta wasa namwanamwana Yaubada ainaena iguguyaei, 15 iwalo, ‘Hauga bada imahalavamaꞌo ta Yaubada ebe ivetauloina alidai. Ainaena yami paihowa yababadi aidiyena amnuwabui na wasa namwanamwana amyemidiyei.’

16 Ehebo hauga Yeisu Galili leꞌawanai ivasavasane ta tauyamao hitau bwau matahina iꞌitadi Galili niꞌuwai yadi vinaya hiyahuyahuwei, hiya Saimoni yo Andulu. 17 Ta Yeisu iyogaedima iwalo, ‘Amulitaegau na tomowa amꞌonadi’. 18 Eeta yadi vinayawa hilaugabaei na Yeisu himumulitaeine. 19 Ivasanelau tupwana ta Yemesa yo Yoni hiya Sebedi natunao iꞌitadi, yadi vinaya hiꞌabiꞌabinonovaidi, 20 ta iyogaedima eena tamadiwa mayana taupaihowao hilaugabaidi wagai na Yeisu himumulitaeine.

Yeisu ehebo towaho ainaena aluꞌaluwa yababana ivai vehulu

(Luke 4:31-37)

21 Mulitai hilaoma dalava yehana Kapeneum ainai, ta Tapwalolowai Yeisu vada tapwalolo ainai iluwu ta iveꞌita. 22 Na tomowa maudoidi nuwadi ipwanopwano yana veꞌita vehabana, ta hiwalo, ‘Veꞌita teina moihana na wahiwahiyalana, ita hesi yada loina ana tauveꞌitao yadi veꞌita itapiya.’

23 Na vada tapwalolone ainai ehebo tomowa imiyamiya na towahonane holanai aluꞌaluwa yababana imiyamiya, eeta towahonane Yeisu ainai ilohagali, 24 iwalo, ‘Yeisu, owa towaho Nasaleti hava wuwuna ulalaomane alimaiyai? Nuwanuwam ta ebeha umutugai awa? Na owa hesi bada yahanapuigoꞌo owa taꞌi Yaubada Natuna.’

25 Ta Yeisu iloinaei iwalo, ‘Ulaumwau, na towahone neta ainaena umahalava’.

26 Eeta aluꞌaluwa yababanawa towahone iꞌabiye tai ta ibatubatutuli na ilohagali mwalaꞌina, na mulitai towahowa ainaena imamahalavane.

27 Na tomowa maudoidi hinuwapwanopwano, na hibom hipanivilauyowedi hiwalo, ‘Veꞌita vauvauna teina vedova? Teina towahone howahowana aluꞌaluwa yababadi iloinaedi na hiꞌawa abiyei.’ 28 Hauganane ainai Yeisu wasana hiyewasaei Galili tupwanao maudoidi aidiyai.

Yeisu taulovala bahudi iꞌabiye namwanamwadi

(Madiu 8:14-17; Luke 4:38-41)

29 Iꞌovi na Yeisu vada tapwalolo ainaena imahalava, ta Yemesa na Yoni baidanao hilalaune Saimoni yo Andulu yadi vadai. 30 Na Saimoni lawana ilovala, tauna hiꞌalaꞌalawowoli, eeta Yeisu hiwalo auli taulovalane vehabana. 31 Ta Yeisu iluwu ainai, nimanai iꞌabi ta iꞌabiye towolo, eena ana lovala itatalune. Na waihiunane imahalava ta adi iꞌaꞌatububuine. 32 Lavilaviyena mahana bada ihuhugu ta tomowaone yadi taulovalao yo hiya aluꞌaluwa yababadi aidiyena hilolovalane maudoidi hilauvaidima Yeisu ainai, 33 yo hinage dalava ana taumiyao maudoidi hilaugogoima ta vadanane mehenaena hitowotowolo. 34 Na taulovalao bahudi yo hiya aluꞌaluwa yababadi iꞌabiye yauyauledi maudoidi Yeisu iꞌabiye namwanamwadi, na ebe aluꞌaluwa yababadi iheusilidi himahalava mata iꞌauhidi na havena hiwalowalo mahalavaei, wuwuna iya bada hihanapuiyaꞌo.

Yeisu Galili tupwanane ainai iguguya

(Luke 4:42-44)

35 Malatomtom iuꞌiuna Yeisu itowolo ta vadaena imahalava ta ibom ilau balabala awawai, ta iꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai.

36 Na Saimoni maꞌana geluwo hinage himahalava ta Yeisu hibehabehaei, 37 ta hilobai na ainai hiwalo, ‘Bodaowa nuwanuwadi owa’.

38 Ta Yeisu iwalo, ‘Talau tupwana hinage dalava aidiyai yo yaguguya. Teina vehabana yalalaomane.’

39 Eeta Galili tupwana maudoina hitaꞌiꞌiliyei ta yadi vada tapwalolo aidiyai iguguya na hinage aluꞌaluwa yababadi tomowao aidiyena iheusili mahalavaedi.

Yeisu taulepelo ehebo iꞌabiye namwanamwa

40 Taulepelo ehebo Yeisu ainai ilaoma, ta ipwagogo na iꞌawanoi iwalo, ‘Ebe yam nuwatuwu dova howahowana yo uꞌabiye namwanamwagau’. 41 Eeta Yeisu iꞌatemuyamuyaei, ta nimanaena towahonane ꞌwapinai iꞌabi ta iwalo, ‘Ehe ausala, unamwanamwa!’ 42 Ta towahonane ana lepelo isawali mwayamwayau, ta inamwanamwauyone.

43 Na Yeisu towahonane walo yaiyaina imohei, 44 iwalo, ‘Ee, ulau, na havena yaiya ainai uwalowalo mahalavaegau, na hesi udumwalu ulau taupwaoli ainai yo iꞌitago, ta ebe yam velau umwauwi Yaubada ainai, hava dova ada loina Mosese ainaena, eeta tomowa hihanapuigo ebeha bada uvauvauyoꞌo’.

45 Ta taulepelowa nigele Yeisu yana loina iyamulitaei, na hesi tomowa bagibagilidi aidiyai iwalo mahamahalava, na boda mwalaꞌina hilaoma. Teina vehabana Yeisu nigele howahowana imahalava dalavanane ainai, eeta ilau balabala awawai ta nemai imiyamiya, na tomowa dalava bagibagilidi aidiyena hilalaune ainai.

Copyright information for `KUD