Mark 10

Vinawahe vehabana

(Madiu 19:1-12)

Yeisu tupwanane itauvehulu, ta Yudeya yana tupwaena ilalaune, ta igegeyoꞌawane bwahi Yolidani hali tupwanaena, ta boda mwalaꞌina hitauꞌahaiyama ainai, na hinage mumuganawa dova iveꞌita aidiyai.

Na Palisiwone hilaoma ta nuwanuwadi yo Yeisu hitowoi, eeta ainai hipanivila hiwalo, ‘Taubada vedova yada loina vinawahe vehabana? Howahowana yo towaho mwanena ivinawaheyei?’

Na Yeisu iwalo, ‘Vedova Mosese loina imomohegomiune?’

Na Palisiwone hiwalo, ‘Mosese italam yo ebe towaho nuwanuwana ivinawahe, mugai pepa ainai yana taꞌwataꞌwata iwalo mahalava, eena mwanena imohei ta ebe ivinawaheyei’.

Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Mosese loina neta ilelelene omiu yami nuwapwanopwano vehabana. Na hesi amnuwatuwu avivini Yaubada yana yemasele mugai ainaena tomowa bwau iyemaseledine towahona na waihiuna. Teina wuwuna towaho tamana yo hinana ilauvehuludi na asolena baidana himiyabwau, yo hitau bwauwone taudi ehebo taꞌi. Mwalona hitau bwau himiya wahiwahi na teina hauga bada hiveꞌeheboꞌo. Yaubada bada imwaubwauwediꞌo, eeta nigele howahowana yaiya teya iyemiya wahiyedi.’

10 Na mulitai Yeisu mayana taumulitao hiwuyoma vadai ta taumulitaone hipanivilauyowei vinawahe vehabana. 11 Na Yeisu iwalo aulidine, ‘Ebe yaiya towaho asolena ivinawaheyei na itawahola geyoꞌawa vali waihiu ainai, towaho teina mwanena mugamugaina ainai ipaihowai yababana, wuwuna ipwanoli. 12 Na hinage ebe waihiu asolena ivinawaheyei na itawahola geyoꞌawa vali towaho ainai, waihiunane ipwanoliꞌo.’

Yeisu hedaheda iwalo velauwedi

(Madiu 19:13-15; Luke 18:15-17)

13 Tomowa hedaheda hilawedima Yeisu ainai ta ebe iꞌabi aidiyai. Na hesi ana taumulitaone hedahedaone hiꞌauhidi. 14 Na Yeisu ana taumulitao iꞌitadi ta ihinahinabodaidi iwalo, ‘Havena hedaheda amlaulaugagayowedi, na hesi amtalamwedi yo aliguwai hilaoma, wuwuna hedaheda teina dova Yaubada yana Abaloina ilowoinanedi moiha. 15 Moiha taꞌi ebe yaiyadiwo nigele dova teina hedahedaone yadi yemidine, nigele mata Yaubada yana Abaloina ainai hiyaluwu.’

16 Eeta Yeisu hedahedaone iꞌavalaidi ta nimana imwau aidiyai, na iwalo velauwedine.

Wasawasa vehabana

(Madiu 19:16-30; Luke 18:18-30)

17 Yeisu itowolo ta ebeha ilau, na ehebo towaho isagenama ta ipwagogo Yeisu mehenai na iwalo, ‘Taubada, yahanapuiyaꞌo ebeha owa tauveꞌita namwanamwana, eeta hava mata yapaihowai ta ebe yawahi miyamiya vateyaina yalobai?’

18 Na Yeisu towahonane iwalo auli iwalo, ‘Vedova ta uꞌawa namwanamwaegaune? Nigele teya yaiya namwanamwana; neta bada Yaubada ibom. 19 Na Yaubada yana loinao bada uhanapuidiꞌo, neta ebeha: Havena yemwalowoi, havena pwanoli, havena aivavali, havena veꞌewa oyaꞌoyama, havena oyamaena tomowa yadi tobwatobwa uvaivaidi. Na hinage tamam yo hinam uveꞌahihiyedi.’

20 Na towahonane iwalo, ‘Taubada, yagu hauga heda ainaena na teina wau loinaone teina yamulitaedi moiha’.

21 Eeta Yeisu mayana yaliyaya towahonane ivinunui, na iwalo, ‘Neta taꞌi ehebo ginauli iꞌabiye beꞌugone. Uwuyo yam dalavai, yo yam tobwatobwa maudoina uvegimwalaedi, yo adi maiha uꞌaiyauyanei wewelohe aidiyai, na ulaoma umulitaegau, ta mulitai yam wasawasa galewai ulobai.’

22 Walo teina towahonane ibenalei na yana wasawasa mwalaꞌina inuwavi, ainaena nuwana iyababa moiha, ta iwuwuyone na Yeisu yana walo nigele iyamulitaei.

23 Eeta Yeisu iꞌita gwaipile ta ana taumulitao aidiyai iwalo, ‘Ebe yaiyadiwo hiya mayadi wasawasa mwalaꞌina yadi luwu Yaubada yana Abaloina holanai ivitai’.

24 Na ana taumulitao nuwadi ipwanopwano yana walo teina vehabana. Ta Yeisu aidiyai iwalo, ‘Natuguwao, Yaubada yana Abaloina ana luwu ivitai alili. 25 Moiha taꞌi kameli iya lagulagu mwalaꞌina, eeta tupwana vitaina yo kameli nidili gudana holanaena iluwu, na hesi wasawasao yadi luwu Yaubada yana Abaloina ainai ivitai aliꞌalili.’

26 Yeisu yana walo teina vehabana, ana taumulitao hinuwapwanopwano moiha ta hiwalo auline, ‘Ebe dova, yaiya yede howahowana na awanamwanamwane ilobai?’

27 Eeta Yeisu ivinunuidi na iwalo, ‘Ginauli teina vitai aliꞌalilina tomowa aidiyai, na hesi nigele iyavitai Yaubada ainai, wuwuna Yaubada ainai ginauli maudoina malamalaina’.

28 Na Pita iwalo, ‘Taubada, ai vedova? Wuwuna yama tobwatobwao maudoidi bada atauvehuluidiꞌo na amumulitaegone.’

29 Na Yeisu iwalo, ‘Moiha, ebe yaiyadiwo omiu yami vadao, yo tahimiyao yo nuhumiyao yo hinamiyao yo tamamiyao yo natumiyao yo yami toputopu amtauvehuluidi, na hinage muya amlobai vehabagu na wasa namwanamwana ana walomahalava vehabana, 30 ami maiha teina taꞌi amlobai dova 100 vadao yo tahimiyao yo nuhumiyao yo hinamiyao yo natumiyao yo yami toputopuwo, yo hinage howola abo galewai yawahimiu miyamiya vateyaina amlobai. 31 Na teina taꞌi taumugaiwone bagibagilidi howola abo himulita, na hiya taumulita howola abo himugai.’

Yeisu yana mwalowoi ana walomahalava tonugana

(Madiu 20:17-19; Luke 18:31-34)

32 Howola amwahai hihaehae Yelusalem vehabana, na Yeisu imugamugai, na ana taumulitao himulimulita, na mayadi nuwapwanopwano, na tupwana tomowa hinage mayadi meheuhi amwahai himulimulitaedi. Eeta ana taumulitaone hitau 12 iyogaꞌahauyowedi, na ivetamaledi hava mata imahalava ainai, 33 iwalo, ‘Teina taꞌi tahahae Yelusalem. Yau Tomowa Moihagu na agu tauhuhulane ihuhulaegau taupwaoliwo mwalaꞌidi yo loina ana tauveꞌitao aidiyai, yo yagu mwalowoi vehabana hiloina, yo mulitai abo himohegeyo awaegau nigele Yudeya aidiyai, 34 yo hitalawahiyegau na hihowaigau ta balavaiyena hisapigau, yo mulitai hiꞌoiye mwalowoigau, na ahubena tonuga abo yatowolouyoma.’

Yemesa yo Yoni yadi awanoi Yeisu ainai

(Madiu 20:20-28)

35 Yemesa yo Yoni, hiya Sebedi natunao, Yeisu ainai hilaoma yo ainai hiwalo, ‘Taubada, alaoma habi awanoi alimwai’.

36 Na Yeisu iwalo, ‘Hava nuwanuwamiu yo yapaihowai vehabamiu?’

37 Na hiwalo, ‘Nuwanuwamai na yam abaloina ainai vahalimwai amiya, ehebo nima tautuwamwena na ehebo nima ehaꞌehamwena’.

38 Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Omiu yami awanoi teina vehabana nigele amyahanapui. Muya vedina ainaena mata yanuma, omiu howahowana amnuma? Na hinage mwalowoi ana bapitaiso vitainane abo yalobai, omiu hinage howahowamiu yo ambapitaiso?’

39 Na hiwalo, ‘Howahowamai’.

Yeisu iwalo, ‘Moiha, vedinane ainaena mata yanumane, omiu hinage ainaena mata amnuma, yo hinage bapitaisonane ainaena abo yabapitaiso omiu hinage dova ambapitaiso,
40 na hesi nigele howahowagu yavesinuwa yaiyadiwo howola abo yagu vetauloina ainai nima tautuwaguwena yo nima ehaꞌehaguwena himiya, wuwuna Yaubada iya yana abaloina na ivesinuwa?’

41 Taumulitao hitau nima bwaubwau Yemesa yo Yoni yadi awanoi vehabana hibenalei ta adi modiꞌiniyedi. 42 Ta Yeisu maudoidi iyoga ahaidima na iwalo aulidine, ‘Omiu amhanapuiyaꞌo hiya baleꞌuwai hiyogaedi ebeha babadao yadi tomowao hiloiloina yaiyaiyedi. 43 Na omiu hesi havena hinage dova hiya ampaipaihowai. Na hesi ebe yaiya owa ebe nuwanuwam yo alimiyena uvetauloina ilowoinanego yo am geluwo vehabadi uvetaupaihowa. 44 Yaiya hinage ebe owa nuwanuwam yo alimiyena uvetaumugai ilowoinanego yo am geluwo maudoidi vehabadi uvetaupaihowa.

45 ‘Na yau Tomowa Moihagu yalaoma baleꞌuwai nigele ebeha tomowa vehabagu hipaihowa, na hesi habi paihowa tomowa vehabadi, na hinage yatalamwegau yo yamwalowoi tomowa bagibagilidi adi livahi vehabana.’

Batimiyo mehena inamwanamwa

(Madiu 20:29-34; Luke 18:35-43)

46 Mulitai hilalau Yeliko ainai, na hauganane Yeisu mayana taumulitao Yeliko hilauvehulu, boda mwalaꞌina hinage himulitaedi, ta taumehe gibugibu yehana Batimiyo hilolobaine, iya Timiyo natuna, na hauga maudoina amwaha papalinai imiyamiya ta iꞌawaꞌawanoi mane yo tobwatobwa vehabadi.

47 Na Batimiyo wasa ibenalei ebeha Yeisu towaho Nasaleti ilalau, eeta Yeisu ainai iyoga, iwalo, ‘Ae Yeisu, owa Deivida tubuna, uꞌatemuyamuyaegau!’

48 Eeta tomowa maudoidi Batimiyo hiꞌauhi, hiwalo, ‘Ulaumwau! Havena wui!’

Na bada iwui mwalamwalaꞌi, iwalo, ‘Owa Deivida tubuna, uꞌatemuyamuyaegau’.

49 Eena Yeisu itowolo ta iwalo, ‘Amyogaenama’.

Na boda hinage hiwalo, ‘Ausala, Yeisu iyogayogaego’.

50 Eeta ana abobo ivaivehuludi, na itowolo mwayamwayau ta Yeisu ainai ilalaune.

51 Ta Yeisu ainai iwalo, ‘Hava nuwanuwam yo vehabam yapaihowai?’

Na taumehegibugibuwa iwalo, ‘Taubada, howahowana yo mehegu uꞌabiye maseledi?’

52 Ta Yeisu iwalo, ‘Ausala! Teina taꞌi yam yemidiyena bada mehem hinamwanamwaꞌo.’ Tenem ainai mehena himaseleuyo, ta amwahai Yeisu imumulitaeine.

Copyright information for `KUD