Mark 11

Yeisu yana luwu Yelusalem ainai

(Madiu 21:1-11; Luke 19:28-40; Yoni 12:12-19)

Haugana hihaehae Yelusalem vehabana na dalavao habuludi Betani na Bedipegi vahalidiyai himahamahalava, neta oya Olibe elauhanai, na Yelusalem mehediyai tupwana amwaha daodaona. Eeta Yeisu ana taumulitao bwau ivetamalemugaiyedi dalavaowa habuludi aidiyai, na aidiyai iwalo, ‘Amlau dalava tenem mehedaine ainai, na ebe ammahalava dalavanane ainai, lagulagu ehebo amꞌita lobai aiwa ainai hilauhipwaiyaꞌo, neta doniki vauvauna, iya nigele tomowa ainai hiyagelugelu, lagulagunane amlivahi yo amlawenama. Na ebe yaiya ipanivila alimiyai na iwalo, “Hava vehabana neta lagulagune amlivalivahine?” Towahonane amwalo auli amwalo, “Taubada nuwanuwana, na hauga ahuꞌahubalina taꞌi abo mulitai ivetamaleuyowenama”.’

Eeta hitau bwauwa hilau dalavanane ainai ta lagulagu doniki hilobai vada meheꞌawanaena, na aiwa ainai hilauhipwaine, eeta hivetuwuni yo hilivahi. Hilivalivahi na tupwana tomowa hitowotowolo vahalidiyai hiwalo, ‘Hava vehabana neta lagulagune amlivalivahine?’

Hitaubwauwa hiwalo, ‘Taubada nuwanuwana, yo hauga ahuꞌahubalina taꞌi abo ivetamaleuyowenama’. Ta aidiyai hitalamweine. Ta lagulagunane hilauvai ta hilalaweine Yeisu ainai, na adi ꞌwamaena dagelana hivevehene, eeta Yeisu igelu taohani, ta ilalaune.

Na boda bagibagilidi hinage adi aleꞌowo amwahai hivehedi, na tupwadi aiwa lagalagadi malugulugudi higuladi amwaha ana yepasa vehabana.

Na tupwana boda adi mugai na tupwana boda adi mulita, na maudoidi Yeisu hinoꞌonoꞌowei na hiwuiwui, hiwalo, ‘Awalo vetuvehaeyego Taubada, Yaubada yehanaena ulaoma habi haguigai. 10 Abaloina tubumaiyao Deivida ainaena imahalavauyoma. Teina vehabana Yaubada ewaꞌaliliyai anoꞌonoꞌowei.’

11 Ta Yeisu bada Yelusalem ainai imahalavaꞌo ta vada tapwalolo mwalaꞌina ainai iluwu, ta ginauli bahudi vada tapwalolo holanai iꞌiꞌitadine, na bada ilavilaviꞌo, eeta mayana taumulitao hitau 12 baidanao hiwuyo Betani ta nemai hiꞌeꞌenone.

Yeisu aiwa iwalo yagai

(Madiu 21:18-19)

12 Iꞌahubena na hitowolo ta Betaniyena hiwuyouyo Yelusalem vehabana, ta Yeisu ivahali, 13 na amwaha daodaowena aiwa ana ita dova damaya maluguna iꞌiꞌitane, eeta ilau vahalinai yo nuwanuwana ebeha ainona iꞌai, na hesi iꞌitayawa lugu aꞌavana, wuwuna aiwa aiꞌaino howola yadi hauga. 14 Eeta Yeisu aiwanane iwalo yagai, iwalo, ‘Havena hinage uꞌaiꞌainouyo yo tomowa alimwena hiꞌaiꞌai’. Ta yana walo teina ana taumulitao hibebenaleine.

Yeisu taugimwala iheusilidi vada tapwalolo holanaena

(Madiu 21:12-17; Luke 19:45-48; Yoni 2:13-22)

15 Haugana Yelusalem ainai hilaoma, na vada tapwalolo mwalaꞌina holanai iluwu, na tauvegimwalao yo taugimwalao holanaena iheusili mahalavaedi, na mane ana tausenisiwo yadi tebeli iꞌoibuiyedi, na gabubu adi tauvegimwala yadi abamiya hinage iꞌoibuiyedi. 16 Na hinage vada holana ilaugagayowei yo havena tomowa mayadi maketi hilaulau vada holanaena. 17 Na iveꞌitadi iwalo, ‘Buki Veꞌahihi ainai Yaubada yana walo hilelelene amhanapuiyaꞌo, iwalo, “Yagu vada mata hiyogaei vada abaꞌawanoi tomowa maudoidi vehabadi”, na omiu amꞌabigwaipile yami abaꞌaivavali’.

18 Na taupwaoliwo mwalaꞌidi yo loina ana tauveꞌitao Yeisu yana paihowa teina wasana hibenalei, na himodiꞌiniyei, ta hinuwanuwatuwu vedova na hiꞌoiye mwalowoi, na hesi nigele howahowadi wuwuna himeheuhei na hinage Yeisu yana veꞌita tomowa maudoidi nuwadi ivai.

19 Na bada imasigiliꞌo, ta Yeisu mayana taumulitao Yelusalem hilaugabaei, ta Betani ainai hilalaune.

Aiwawa Yeisu iwawalo yagaiwa iwelai

(Madiu 21:20-22)

20 Iꞌahubena na hitowolo habi wuyo Yelusalem, ta amwahai hilaulau, na Yeisu aiwawa iwawalo yagaiwa hiꞌitayaꞌo bada iwelaiꞌo. 21 Eeta Pita Yeisu yana walo yagaiwa inuwatuwui ta iwalo, ‘Taubada uꞌita aiwawa uwawalo yagaiwa bada iwelaiꞌo’.

22 Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Ebe yami yemidi ammwauwi Yaubada ainai, omiu hinage paihowa wahiwahiyaladi ampaihowaidi. 23 Hinage yawalo moiha alimiyai ebe yaiya owa nigele uyavenuwabwau na hesi uyemiyemidi yo hava uwalowei mata imahalava taꞌi, ebe oya tenem uloinaei yo uwalo, “Umiyadobi uhanene niꞌuwai,” yam walone iꞌawa abiye taꞌi.

24 ‘Eeta yawalo alimiyai ebe hava amꞌawanoiyei Yaubada ainai amyemidi taꞌi, ta howola abo amlobai. 25 Hinage ebe amꞌawanoi Yaubada ainai ami geluwo yadi pwanoliwo amnuwahamuidi ebe hava yadi mumuga alimiyai, yo teina ainaena Tamada galewai omiu hinage yami pwanoliwo inuwahamuidi.’

Yeisu yana loina vehabana

(Madiu 21:23-27; Luke 20:1-8)

27 Hinage hiwuyoma Yelusalem, ta Yeisu vada tapwalolo mwalaꞌina holanai ilowolowouhi, ta taupwaoliwo mwalaꞌidi yo loina ana tauveꞌitao yo hinage babadao hilaoma, 28 ta Yeisu hipanivilaei, hiwalo, ‘Towaho, yaiya yana loinaena ta teina dova upaipaihowaine?’

29 Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Mugai yapanivila alimiyai na ebe amyemaiha, yau hinage yawalo auligomiu yagu loina vehabana. 30 Yagu panivila teina: Yaiya yana loinaena ta Yoni tauꞌabiye bapitaiso ipaipaihowane? Yaubada? bo nuwana ehebo tomowa?’

31 Na hibom aidiyai hiꞌawa paꞌipaꞌiꞌiuyowedi, hiwalo, ‘Yana walo vedova mata tayemaihane? Ebe tawalo, “Yaubada ainaena”, mata iwalouyoma yo iwalo, “Abo! Hava yede vehabana ta Yoni nigele amyayemidiyei?” 32 Na ebe tawalo, “Tomowa ainaena”, mata boda hiꞌwaunihanihaegita.’ Wuwuna tomowa bagibagilidi Yoni hiyemidiyei ebeha iya tauwalo mahalava moiha.

33 Eeta Yeisu yana walo hiyemaiha hiwalo, ‘Nigele ayahanapui’.

Yeisu hinage aidiyai iwalo, ‘Yau havena hinage alimiyai yawalowalo mahalava yaiya yana loinaena ta teina dova yapaipaihowaine’.

Copyright information for `KUD