Mark 12

Taubada yana tanovi ana taupaihowao

(Madiu 21:33-46; Luke 20:9-19)

Yeisu iwalo vegevegediyedi, iwalo, ‘Ehebo towaho yana tanovi iꞌumai gileipa aꞌava na abwalu ipaihowai, ta gileipa yana abatam ipaihowai, na vada tanovi holanai iꞌaꞌabine, eena yana taupaihowao iloinaedi ta hiꞌitaꞌita avivini, na iya ilauꞌo hali tupwai.

‘Na bada aiꞌaino ana hauga, ta taubadanane yana hevali ehebo ivetamalei ta ebeha gileipa ainona tanovi ana tauꞌita aviviniwo aidiyena ivaidima. Ilaulau ta nigele hiyamohei, na hesi hiꞌabi avivini ta hiꞌaitutuwei, na nimanima aꞌavana hivetamalei ta iwuwuyone.

‘Taubadanane yana hevali bwauna hinage ivetamalei, ta hinage ilau aidiyai, ta hitalai vahunai, na mayana hinimaya ilalau gwaipilene.

‘Hinage tonugana ivetamalei aidiyai ta hiꞌoiye mwalowoi. Na hinage bagibagilidi ivetamaleidi aidiyai, ta tupwadi hitalaidi na tupwadi hiꞌoiye mwalowoidi, na hinage dova bagidagilidi hiꞌabiye yababadi.

‘Tenem ainai ehebo taꞌi imiyamiya, iya natuna moiha, dova hinage ivetamalei aidiyai, yana nuwatuwu iwalo, “Iya taꞌi natugu, mata hiveꞌahihiyei”.

‘Ta natunawa imahalava aidiyai, na tauꞌita aviviniwo hibom aidiyai hiwalo, “Taubada teina natuna ilalaoma, na ebe taꞌoiye mwalowoi, mata tanovi teina maudoina taloina”. Eeta hiꞌabi avivini ta hiꞌoiye mwalowoi, na tanovi ainaena higabae mahalavae.’

Yeisu iꞌaubabada iꞌovi, na ipanivila aidiyai iwalo, ‘Hava mata taubadanane ipaihowai? Moiha taubadanane mata ilaoma yo taupaihowaowa iꞌoiye mwalowoidi, eena tanoviwa tauꞌita avivini vagadi imohedi.’

10 Yeisu hinage walo vegevegedi Buki Veꞌahihi ainaena iwalo mahalavaei iwalo, ‘Amnuwatuwu avivini Buki Veꞌahihi iwalo mahalava teina dova:

“Logidiwa mwalona tauꞌabi vada hitaꞌwataꞌwataeiwa, na teina hauga bada hivetowoloyaꞌo yo ivelogidi mugai, na logidi maudoidi inamwanamwa gabaedi.
11 Teina Yaubada yana paihowa abanuwapwanopwano alidai.” ’
12 Yeisu yana walo vegevegedi teina taupwaoliwone mwalaꞌidi yo Palisiwone hibenalenaꞌo ta hihanapuiyaꞌo ebeha hiya taꞌi vehabadi iꞌauꞌaubabadane, ainaede tupwana amwaꞌamwaha hibehebeha yo ebeha hiꞌabi avivini, na hesi nigele hiyaꞌabi avivini wuwuna himeheuhi boda aidiyai. Ta hilauvehulu ta hilalaune.

Sisa yana takesi

(Madiu 22:15-22; Luke 20:20-26)

13 Eeta tautaubadaone tupwadi Palisiwone yo hinage Helodi yana bodao hivetamaledi Yeisu ainai yo ebeha panivilaena hiꞌoyamaei ta yana lauhapuli hilobai.

14 Hilaoma Yeisu ainai ta hiwalo, ‘Taubada, bada ahanapuiyaꞌo ebeha owa tauveꞌita moiha, na tomowa yadi wahiyala vehabana nigele uyameheuhi, na hesi walomoiha uwalo mahalava ehebo ehebo tomowa maudoidi aidiyai, neta Yaubada yana amwaha uveꞌita moiha. 15 Vedova, howahowana yo Wasawasa Sisa vehabana takesi tamwauwi, bo havena? Na Yeisu yadi oyama bada ihanapuiyaꞌo, ta iwalo, ‘Hava vehabana amtowotowoigaune? Abo hola manenane amvaiyama yo yaꞌita.’

16 Eeta mane siliba ehebo himomoheine. Na Yeisu iwalo, ‘Mane teina ainai yaiya ꞌaluꞌaluwana yo yehana?’

Na hiwalo, ‘Wasawasa Sisa’.

17 Eeta Yeisu iwalo, ‘Ehe dova neta ebe Sisa yana paula ammohe sisa ainai, na ebe Yaubada yana paula Yaubada ammohei’.

Na Yeisu yana walo teina vehabana nuwadi ipwanopwano mwalaꞌina.

Taumwalowoi yadi towolouyo

(Madiu 22:23-33; Luke 20:27-40)

18 Hinage Sadusiwone hilaoma Yeisu ainai, hibom nigele hiyayemidi taumwalowoi yadi towolouyo vehabana, ta hipanivila hiwalo, 19 ‘Taubada, ada loina teina dova Mosese ileleyaꞌo, iwalo, “Ebe ehebo towaho itawahola na nigele natuna na imwalowoi, towahonane tahina hiwapenane baidana hitawahola, na ebe waihiunane natunao ilabahidi taumwalowoiwa aivelahenao”.’

20 Na abaꞌita himohei hiwalo, ‘Ehebo towaho matahinao himiyamiya adi bagibagili hitau 7, na adi tautuwane itawahola, na mulitai mwanenane nigele iyalabalaba na towahonane imwamwalowoine. 21 Eena hinage tahina vahalinaena hiwapenawa itawaholai, ta hinage dova nigele iyalabalaba na imwalowoi. Hinage tahina vahalinaena hiwapenane itawaholai ta dova nigele iyalabalaba na imwalowoi. 22 Dova bada tahinao maudoidi hiwapenane hitatawaholaine na himwamwalowoine, na nigele hinage natudiyao; na mulitai hiwapewa imwamwalowoine. 23 Eeta towolouyo ana haugai waihiunane mata aiteya towaho mwanena moiha? Wuwuna maudoidi bada hitawaholaiyaꞌo.’

24 Na Yeisu panivila teina iyemaiha, iwalo, ‘Neta yami pwanoli, wuwuna Buki Veꞌahihi nigele amyahanapui, na hinage Yaubada yana wahiyala nigele amyahanapui. 25 Towolouyo tuluhanai tomowa nigele hiyatawatawahola, na hesi yadi miya tausagenawasaone galewai dova. 26 Mwalona Yaubada iwalo Mosese ainai towolouyo vehabana, ebe Buki Veꞌahihi amvahili amꞌita lobai, hauganane Mosese balabala awawai ilaulau na Yaubada aiwa lohawahawawalina ainaena Mosese ainai iwalo, “Yau Abelaham yana Yaubada, na Aisake yana Yaubada, na Yakobo yana Yaubada”. 27 Ainaena Yaubada nigele tomowa mwalomwalowoidi yadi Yaubada, na hesi tomowa mayawahidi yadi Yaubada, na omiu hava yami veꞌitaone ginauli teina vehabana nigele moihana.’

Loinao mwalaꞌidi

(Madiu 22:34-40; Luke 10:25-28)

28 Hinage loina ana tauveꞌita ehebo ilaoma, ta hiya yadi aubabada Yeisu baidadi ibenalenaꞌo, ta yadi panivila adi maiha Yeisu ainaena ibenalediꞌo hinamwanamwa alili, eeta iya hinage Yeisu ainai ipanivila, iwalo, ‘Taubada, loina maudoidi aidiyena aiteya loina mwalaꞌina?’

29 Ta Yeisu iwalo, ‘Loina mwalaꞌina teina: “Omiu Isileliwone yagu walo teina ambenalei neta Yaubada yada Bada ehebo taꞌi, 30 ainaena ada Tauloina Yaubada uvelauwei atem maudoina ainaena na aluꞌaluwam maudoina ainaena na yam nuwatuwu maudoina na hinage yam wahiyala maudoina aidiyena”.’

31 ‘Na ehebo hinage loina mwalaꞌina teina, “Am geluwo uvelau aidiyai dova ubom uvelavelauyoigone”.

‘Loina bwauwone teina loina maudoidi himwalaꞌi gabaedi.’

32 Loina ana tauveꞌitawa Yeisu yana walo ibenalenaꞌo, ta iwalo, ‘Taubada, yam walo neta walo moiha, ebeha iya taꞌi Yaubada, nigele teya Yaubada iyamiyamiya. 33 Howahowana tavelavelau ainai ateda maudoina ainaena, na yada nuwatuwu maudoina ainaena, na yada wahiyala maudoina ainaena, na hinage ada geluwo tavelavelau aidiyai dova ita tavelavelauyoigita. Loina bwauwone mwalaꞌidi, na hesi lagulagu bo aiꞌai tapwaopwaoliyedi Yaubada ainai, hiya nigele loina mwalaꞌina, awa?’

34 Na Yeisu towahonane yana walo ibenalenaꞌo bada moiha, ta aidiyai iwalo, ‘Neta walo moiha, na owa Yaubada yana Abaloina vahalinai umamahalava’. Iꞌovi na tomowaowa Yeisu higagadaei, ta nigele teya iyapanivilauyo ainai.

Besinana iya Deivida yana huhu

(Madiu 22:41-46; Luke 20:41-44)

35 Mulitai Yeisu vada tapwalolo mwalaꞌina holanai iveꞌiveꞌita tomowa aidiyai ta iwalo, ‘Vedova ta tupwana loina ana tauveꞌitao hiwalo ebeha Deivida tubunao ainaena Besinana towahona ilalaoma. 36 Mwalona vehabana Aluꞌaluwa Veꞌahihi Deivida iveꞌita, eeta Deivida Besinana iꞌawa Bada ainai, iwalo:

“Yaubada iwalo yagu Bada ainai,
‘Nima tautuwaguwena umiya ana higa am alehao yamwau aituluwedi aem elauhanai’”.
37 Deivida iya Besinana iꞌawa badaei, vedova yede ta Deivida tubuna ainaena mulitai abo Besinana ilaoma?’ Na boda maudoidi Yeisu yana veꞌita nuwadi ivai.

Yeisu loina ana tauveꞌitao iꞌawa yababaedi

(Madiu 23:1-36; Luke 20:45-47)

38 Yeisu hinage aidiyai iwalo, ‘Havena loina ana tauveꞌitao yadi mumuga ammulimulitaei, wuwuna hiya yadi laulau taꞌi nuwanuwadi yo adi aleꞌowo daodaodi hiliꞌwaliꞌwadi na tomowa ahiꞌahipudiyai hitaꞌitaꞌiꞌili ta ebe hiwalo vetuvehaedi. 39 Na hinage nuwanuwadi abamiya namwanamwadi vada tapwalolo aidiyai yo hinage guyau adi hauga aidiyai nuwanuwadi yo vatavatai himiyamiya. 40 Na hinage tomowa mehediyai Yaubada ainai yadi awanoi daodaodi, na hesi yadi awanoine nigele namwanamwana, wuwuna atediyai hinuwanuwatuwu vedova mata hiwahiwapewo hiꞌoyamaedi, yo yadi tobwatobwa hivaidi. Ainaena howola abo Yaubada maiha yababana imohedi.’

Hiwape yana velau

(Luke 21:1-4)

41 Mulitai Yeisu velau ana abamwau vahalinai imiyamiya, na wasawasao bagibagilidi yadi velau mwalaꞌidi iꞌitaꞌitadi. 42 Na hinage hiwape wewelohena iꞌiꞌitane yana velau toea bwau aꞌava imwamwauwine.

43 Eeta Yeisu ana taumulitao iyoga ahaidima, ta aidiyai iwalo, ‘Tenem, hiwapene yana velau maudoidi yadi velauwo imwalaꞌi gabaedi. 44 Wuwuna hibom yadi tupwao mwalaꞌina himiyamiya, na hesi hiwape tenem wewelohenane yana mane maudoina imwauwiyaꞌo, ta nigele hinage teya yana tupwa iyamiyamiya ebe ainaena ana igimwala.’

Copyright information for `KUD