Mark 16

Yeisu yana towolouyo

(Madiu 28:1-8; Luke 24:1-12; Yoni 20:1-10)

Yudeya yadi Tapwalolo ana ahubena iꞌovi, ta Meli Magidalaena mayana waligeha, iya Yemesa hinana, yo Salome baidadi woloi namwanamwana higimwalai ta ebe Yeisu tauna hiyewoloi.

Eeta malatomtomwai, neta wiki ana ahubena mugamugaina ainai, na mahana yana hinali taohani ainai, waiwaihiuwone mayadi woloi hilaoma Yeisu ana magai ainai. Na hibom aidiyai hiꞌauꞌaubabada, hiwalo, ‘Yaiya mata gaimane magai awanaena hiveꞌi wahiyei vehabada?’ Wuwuna gaimanane ivitai alili. Na hiꞌita hae magaiwa ana gudu gaimawa bada awanaena hiveꞌi wahiyenaꞌo.

Waiwaihiuwone magaiyai hiluwu, na nimatautuwadiyena hevali ehebo hiꞌiꞌitane, ana aleꞌo hewahewana imiyamiya, ta hiꞌaluwagavai.

Na hevaliwa aidiyai iwalo, ‘Havena amꞌaluꞌaluwagavai, Yeisu towaho Nasaleti iya hitutuye patuwa ambehabehaei, iya nigele teinai, wuwuna bada mwalowoiyena itowolouyoꞌo, yana abaꞌeno aꞌava teina amꞌita. Na omiu amlau gwaipile yo Yeisu ana taumulitao aidiyai amwalo mahalava na hinage Pita ainai amwalo mahalava, amwalo, “Yeisu ilau mugaiꞌo Galili na omiu ammulitaei yo tenem ainai amꞌita. Dova mwalona yana walomahalava alimiyai.” ’

Eeta waiwaihiuwowa magaiyena himahalava mwayamwayau na hidedenane, wuwuna nuwadi ipwanopwano moiha, na hinage hibatubatutuli mayadi meheuhi, na nigele yaiya ainai hiyawalo mahalava.

Yeisu yana mahalava Meli Magidalaena ainai

(Madiu 28:9-10; Yoni 20:11-18)

Wiki ana ahubena mugamugaina malatomtomwai, Yeisu yana towolouyo ainai imahalava mugai Meli Magidalaena ainai, iya ainaena mwalona aluꞌaluwa yababadi hitau 7 Yeisu ivai vehuludi. 10 Eeta Meliwa ilau na Yeisu ana taumulitao ivenuwamwauwedi, na hiya howola mayadi nuwayababa hidoudou Yeisu vehabana. 11 Ta Meli wasa imohedi iwalo, ‘Yeisu mayawahina imiyamiya, bada yaꞌitayaꞌo’. Na hiya hiꞌawa oyaꞌoyamaei.

Yeisu yana velaulobaloba ana taumulitao bwau aidiyai

(Luke 24:13-35)

12 Mulitai Yeisu ana taumulitao hitau bwau Yelusalemaena himahalava na vali dalava vehabana hilaulau, na Yeisu iꞌabiye mahalavauyoi vali ita ainaena. 13 Mulitai hitau bwauwa Yelusalem ainai hiwuyo na adi geluwo hivenuwamwauwedi, na hesi nigele hiyayemidiyedi.

Yeisu ana taumulitao yadi paihowa imohedi

(Madiu 28:16-20; Luke 24:36-49; Yoni 20:19-23; Paihowa 1:6-8)

14 Mulitai Yeisu ana taumulitao hitau 11 hiꞌaiꞌai na Yeisu mehediyai imahalava, na iwalowedi yadi nuwatupatupa vehabana, iwalo, ‘Ada geluwo hiya yagu towolouyo tuluhanai hiꞌitagau na alimiyai hiwalo mahalavaꞌo, na vedova ta nigele amyayemidiyedi?’

15 Na loina imohedi iwalo, ‘Amlau tupwa maudoina aidiyai, wasagu tomowa maudoidi aidiyai amguguyaei. 16 Ta ebe yaiyadiwo hiyemidiyegau amꞌabiye bapitaisowedi na livahi hilobai, na ebe yaiyadiwo nigele hiyayemidi howola abo loina yababana hilobai.

17 Na agu tauyemidiwone veꞌiveꞌilala wahiwahiyaladi hipaihowaidi, neta yehaguwena aluꞌaluwa yababadi tomowa aidiyena hiheusili mahalavaedi, na hinage alina vagavagadi aidiyena hiꞌauꞌaubabada, 18 yo ebe weso hiꞌabihinidi na hiwomalidi, mata nigele hiyamwalowoi, yo ebe bwahi newanewalidi hinuma mata nigele hiyamwalowoi, na ebe taulovalao hiꞌabisawahidi, hinamwanamwa taꞌi.’

Yeisu ihae galewai

(Luke 24:50-53; Paihowa 1:9-11)

19 Yada Bada Yeisu yana venuwamwau aidiyai bada iꞌoviꞌo ta ihahaene galewai, na Yaubada nima tautuwanai imimiyane. 20 Na ana taumulitaowa hilau tupwa maudoidi aidiyai na Yeisu wasana higuguyaei, na hesi yadi Bada taꞌi baidadi hipaipaihowa, na yana wahiyalaena paihowao abanuwapwanopwano hipaihowaidi, neta ainaena tomowa wasanane hiyeyemidiyeine.

Copyright information for `KUD