Mark 3

Towaho nima giyogiyona

(Madiu 12:9-14; Luke 6:6-11)

Mulitai Yeisu iwuyoma vada tapwalolo ainai ta nemai ehebo towaho nimana giyogiyona ilolobaine. Na Palisiwone Yeisu hiꞌitaꞌita sipwai na ebe towahonane iꞌabiye namwanamwa Tapwalolowai mata hiveꞌewai. Ta Yeisu towahonane ainai iwalo, ‘Utowolo ta uhaema’. Na towahonane itowolo ta ihahaene.

Na Yeisu babadaone iwalo aulidine iwalo, ‘Teina yagu panivila alimiyai, aiteya paihowa namwanamwana alidai? Tapwalolo ainai tomowa tahaguidi bo taꞌabiye yababadi? Tahaguidi bo tayemwalowoidi?’ Ta yana walone nigele hiyayemaiha. Ta Yeisu mayana modoꞌini ivinunu gwaigwaipile aidiyai, yo mayana nuwayababa yadi uluꞌuluyaiyai vehabana, ta towahonane ainai iwalo, ‘Nimam utuwu’, ta towahone nimana ituwu ta inanamwanamwane.

Ainaena Palisiwone himahalava ta Helodi yana bodao baidadiyao hiꞌulewahi vedova na ebe Yeisu hiꞌoiye mwalowoi.

Boda Galili leꞌawanai

Ainaena Yeisu itauvehuludi ta mayana taumulitao hidobi Galili leꞌawanai, na boda mwalaꞌina himumulitaeine. Bodawone teina Yeisu wasanane hibenalei ta Galiliyena yo Yudeyaena yo Yelusalemaena yo Idumeya tupwanaena yo Yolidani hali tupwanaena na tupwadi dalavaone Taya yo Saidoni vahalidiyena hitatauꞌahaiyamane.

Ta Yeisu taulovalao iꞌabiye namwanamwadi, na hesi taulovalao bagibagilidi hinoinoini habi abisawahina, eeta Yeisu ana taumulitaone aidiyai iwalo, ‘Waga vehabagu amvaiyama ta ebe tomowaone besiwa hinoinoinigaune yagelu wagai’.

11 Na tomowaone aidiyai aluꞌaluwa yababadi hiluwuꞌo, ebe Yeisu hiꞌita, hibeꞌu pwagogo mehenai na hiwuiwui, hiwalo, ‘Owa Yaubada Natuna’.

12 Na Yeisu ilaugagayowedi, iwalo, ‘Havena amwalowalo mahalava ebeha yau Yaubada Natuna’.

Yeisu hitau 12 ivesinuwaidi

(Madiu 10:1-4; Luke 6:12-16)

13 Mulitai malapoꞌewana ainai ihae ta ana taumulitaone ivesinuwaidi iyogaedi ta hihahaene ainai. 14 Ta aidiyai iwalo, ‘Omiu am tau12 yavesinuwaigomiu na baidaguwao tamiyamiya, yo mulitai abo yavetamalegomiu tupwana dalava aidiyai, amguguya, 15 na wahiyalaena aluꞌaluwa yababadi tomowa aidiyena amheusili mahalavaedi’.

16 Na yehadiyao teina: Saimoni (iya hinage hiyogayogaei Pita); 17 na hinage Yemesa matahina Yoni, hiya Sebedi natunao, na Yeisu iyogaedi yehadi Tutu natunao; 18 na hinage Andulu yo Pilipi yo Batolomiu yo Madiu yo Tomasi yo vali Yemesa, iya Alipiyosi natuna, yo Tadiusa yo vali Saimoni, iya tauꞌawa paꞌipaꞌiꞌi mwalaꞌina Isileli yana miyawahi Loma ainaena vehabana, 19 na hinage Yudasa Isakaliyota, iya howola mata Yeisu ihuhulaei.

Yeisu na Tomodulele

(Madiu 12:22-32; Luke 11:14-23, 12:10)

20 Mulitai Yeisu iwuyo yana dalavai, na boda imwalaꞌi alili hitauꞌahaiyama, ta nigele howahowana Yeisu mayana taumulitao hiꞌaiyawasi yo hiꞌai. 21 Na yana huhuwone hibenalenaꞌo ebeha Yeisu nigele iyaꞌaiyawasi towoi, ta hilau habi lauvaiyama, wuwuna hinuwatuwui hiwalo, ‘Bada iyauyauleꞌo’.

22 Na loina ana tauveꞌitao tupwadi bada Yelusalemaena hidobima ta Yeisu yana paihowa mwalaꞌina hiꞌitayaꞌo ta hiwalo, ‘Towaho teina yana paihowa ana ita dova alawaiwone yadi taubada, neta Tomodulele yana wahiyalaena aluꞌaluwa yababadi iheuheusilidi’.

23 Na Yeisu tomowaone iyogaedima ta abaꞌita aidiyena iveꞌita aidiyai, ipanivila, iwalo, ‘Nigele howahowana Tomodulele ebeha iya ana bodao aidiyai iveꞌaleha’. 24 Na hinage iwalo, ‘Ebe teya abaloina ainai tomowaone hiwahei na hibom hiloꞌalehauyowedi mata abaloinane itapiya yo ibeꞌu. 25 Hinage dova ebe huhu ehebo na hiwahei yo hibom hiloꞌalehauyowedi mata hitapiya yo yadi miya iyababa. 26 Tomodulele hinage dova ebe mayana bodao hibom hiloꞌalehauyowedi mata yana abaloinane ibeꞌu yo iꞌovi taꞌi.

27 ‘Abaꞌita hinage towaho wahiwahiyalana, neta Tomodulele yana vada, nigele howahowana ehebo yaiya iluwu tauwahiyalane yana vadai yo yana tobwatobwa iꞌaluhewaidi. Na hesi ebe ehebo towaho gulawa ainaena tauwahiyalane nimanane yo aenane ipai mugaiyedi na mulitai howahowana iluwu yana vadai yo yana tobwatobwa iꞌaluhewaidi.

28 ‘Eeta teina yawalo iliꞌilimani alimiyai ebeha tomowa yadi pwanoliwo yo yadi walo yababana maudoina Yaubada mata inuwahamuidi, 29 na hesi ebe yaiya Aluꞌaluwa Veꞌahihi iꞌawa yababaei, Yaubada nigele howahowana inuwahamui, na mumuga yababanane ainai mata imiya vateyai’.

30 Teina Yeisu yana walo wuwuna tomowa hiwalowalo ebeha ana tauhaguwede neta Tomodulele.

Yeisu hinana yo tahinao ainai hilalaune

(Madiu 12:46-50; Luke 8:19-21)

31 Yeisu hinana na tahinao hilaoma ta maseleyai hitowolo, na walo aꞌava hivetamalei vadai ta ebeha Yeisu imahalavama aidiyai. 32 Na tomowaone Yeisu vahalinai himimiyane hiwalo auli, ‘Taubada, hinam yo tahimwao maseleyai na ebeha nuwanuwadi owa’.

33 Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Yaiyadiwo yede hiya tahiguwao yo hinagune?’ 34 Na hiya vahalinai himimiyane ivinuvinunuidi na iwalo, ‘Teina hiya hinagu yo tahiguwao. 35 Ebe yaiyadiwo Yaubada yana nuwatuwu himulimulitaei hiya tahiguwao yo nuhuguwao yo hinage hinaguwao.’

Copyright information for `KUD